Goudsche Courant, woensdag 24 april 1889

xqa TSD een man die wist dat zqn prooes hopelooi waa aan den rechfmatigen gerechtigde ontkende pi dat het geschied was op eene wyze cooals tusschan procedeerende partgen behoorlek is namelgk Iieta door tnsschenkomst van de wederzqdsche advocaten hstzq bji exploot Dit laatste werd bg dupliek door mr Wolf toegegeven Van do verdere posten der schaderekening betroffen die onder de No i 15 de kosten noodig geworden door het Verblijf van ds Wildeboer te Gouda en voor tijne verhuizing van daar naar de pastorie te pudewater De advocaat van gedaagde doet hiertegen weder zgn bezwaar gelden dat kerkvoogden naar Gouda zgn gegaan om huisvesting voor ds Wildeboer te zoeken Is de rechtbank van oordeel dat dit terecht is gedaan dan erkent hg dat ddaruit Tolgt dat die posten betaald moeten worden beJiobdens enkele bedenkingen op een paar details In het andere geval oordeelt hij de door gedaagde aangeboden som van ƒ 50 voor verhuiskosten voldoende De twee laatste posten betreffen de kosten van in orde brengen van den tuin der pastorie en van herstellen van gebroken ruiten Die kosten kunnen Volgens gedaagde niet op hom verhaald worden omdat zij komen ten laste van de eigenares niet van den tgdelijken bewoner De conclusie van het O M is bepaald op 10 Mei a s Sg J A Meeuwissen te Amsterdam is verschenen een Gids voor inleggers by de Bykspostspaarimk Daarin is aan de hand der wetsbepalingen en der daaruit gevolgde voorschriften zoo beknopt en volledig mogelijk op hevatielyke wijze alles opgenomen wat hun dienstig kan zijn en wat inlichting kan verschaffen aangaande velerlei punten waaromtrent bg het publiek blijkens de opgedane ervaring onzekerheid of misverstand bestaat De daarin gegeven wenken omtrent hetgeen den inlegger te doen staat en hetgeen hij beeft na te laten onder dé verschillende omstandigheden welke zich in zgne betrekking met de Eijks Postspaarbank kunnen voordoen de toelichtingen van datgene waaromtrent menigeen zich een onjuiste voorstelling maakt gaf de praktgk den schrgver den heer Du Bois Hoofdcommies ter Directie van de Postspaarbank in do pen Deze Gids die slechts f 0 10 kost verdient alle aanbeveling De Amsterdamsche correspondent van de Prov Asser Cour schrgft over de neger tentoonstelling in het Park te Amsterdam het volgende De groote vraag is geschiedt deze tentoonstelling van menschen met hun vrijen wil P In lioE streven der twee negers om een goed heenkomen te zoeken zobdra zg daarvoor maar het in hun oogen noodige kapitaal bijeen hebben kan men duidelijk zien dat zij de gulden vrijheid boven tweemaal per dag rgst met vleesch verkiezen De heer Goddefroy weet dit ook wel als hij in de dagbladen verzoekt zgn negers geen geld te geven Nu zegt art 4 van de Grondwet ffAllen die zich op het grondgebied van hot Kijk bevinden hebben gelgke aanspraak op bescherming van persoon en goederen We hebbeu hier in Amsterdam een Vereetiiging tot bescherming van dieren dio reeds dadelijk een vreeselgk misbaar maakt als een losloopende ongemuilbande hond eenigszina hardhandig wordt opge Vreeselyk was een woord dat haar dikwijls over de lippen kwam t Was een van hare kleine zwakheden Vreeselijk was voor haar het toppunt van alles Wat vreeselijk mooi was kon in haar oog niet meer overtroffen worden Zoo was dan ook mevrouw Frederika Blaschen onovertreffelijk Zg was volgens Joh een vreeseKjk lief jnensch Nog zie ik ze f me die goede vrouw van ruim veertig jaar vrij gezet bHzonder spraakzaam altgd met een of ander werkje 9Êk dikke vleezige handen Om het andere woord had zij t over huishoudelijk heid Zij was de onuitputtelijke bron der keukenrecepten waarmede mijn vrouw haar dagboek vulde Joh zat aan hare voeten l8 een trouw leerling aan die z jns meest liep ik toevallig voorbij kwam ik om deel te nemen aan het gesprek of om mijn vrouw aan die priesteres der huishoudelgkheid te ontrukken steeds waren het praatjes over de huishouding die ik opving of stoorde Maakte ik opmerkzaam op het schoone der natuur dan was mevrouw Frederika terstond gereed om toe te stemmen Verrukkelijk schoon Neen maar die natuur Als we die eens niet hadden Hoe waar en y nieven was die uitspraak Op zekeren morgen komt Joh stralend van vreugde naar mij toe Kijk eens manlief hoe vreeselijk aardig datmoeten wjj ook hebben pakl maar niet éia pfailintroop aohgnt op het denkbeeld gekomen te zijn dat die twee en twintig zwarte mannen en vrouwen vermoedelgk hier niet vrgwillig zijn dat het gaen artisteu sgn die een contract met een improasario hebben gesloten maar veel mtet sujetten van een menagerie want de geheelo onderneming heeft voor mg iets van een wilde beestenspel Het publiek ziet in Set volkje dan ook niet veel meer dan het dier AU het nenschen eterlje naar de dames wordt gewenkt om zijn mooi gebit te laten zien dan rilljsn deze van afschuw en voor geen goud ter wereld zouden zg hem zelfs met haar geganteerde hand aanraken Terwijl vrome maagden met de voeten op warme stoven gezeten op haar theekransjes gverig breien aan da wollen borstrokiea die zg naar Afrika zenden met broeder Van der Hummes die de Liberianen de Mendis Goetlen Camusequellen Momdamben Gauquellen Cocandas Bebé s Quellingen of Bengualeezen of hoe ze verder ook mogen heeten de zegeningen der Gereformeerde Kerk en van de kleeding zal deelachtig doen worden denkt er niemand aan om het eerste het beste magazijn van gebreide goederen in te loopen ten einde de arme kerels in ons ruw klimaat een kleedingstuk te bezorgen dat daar onder de linie geheel en al overtollig is Wat zou zoo een neger zich verkikkeren in een Jaeger oostuum I Indien ik een der begeleiders mag gelooven dan hebben deze negers toch iets van de zegeningen onzer Europeeache beschaving overgenomen zij zijn dol op spiritualia en deze trek naar sterken drank moet dan ook aanleiding hebben gegeven tot hun vlucht vooral zijn zij dol op jenevjr voor hen een godendrank Of wij ook wereldberoemd zijnl Van Liberia tot Benguela misschien een afstand van duizend uren weten onze zwarte broeders dat het traditioneele land der vrijheid tevens het land is waar de onversneêe en ouwe klare wordt gestookt en nauwelijks hebben zij hun donkere platvoeten gezet op de plek Waar vrijheid eeuwen stond nauwelijks zijn zg in het bezit van enige zilverlingen ook een zegening onzer beschaving of zij trachten de eene zegening voor de andere om te ruilen waarin zg echter helaas door de Amsterdamsche politie zijn gestoord Hier in ons koud klimaat mogen de kerels zich niet eens een borrel koopen om zich ook inwendig wat te verwannen en de handelsstatistiek tootat aan dat in 1887 alleen uit Duitschland 238 561 dubbele centenaars spiritualiën naar Afrika zijn uitgevoerd uit Hamburg alleen 23 863 ton Aldus handelen de nakomelingen van Sem en Japhet tegenover de kinderen Cham s en aldus wordt het woord van Noach aan de laatsten vervuld Een knecht der knechten zij hij zijn broederen Bultenlandseh Overzicht Heden of morgen vertrekt generaal Boulanger naarEngeland De Belgische regeering heeft hem nietformeel het land uitgezet maar toch hem te kennengegeven dat een langer verblijf haar in moeilijkhedenzou brengen De Fransche gezant schijnt namens zijngouvernement vertoogen bg den Belgischen ministervan buitenlandsche zaken ingediend te hebben vooralnaar aanleiding der bijeenkomsten van Boulangersaanhangers te Brussel Overigens is er wegens de feestdagen weinig nieuws Zij liet i e het laatste nr van een nieuw krantje voor huismoeders zien het blad waarbij mevrouw Bliischeu zwoet Ik wees op den rijken inhoud onzer leesportefeuille en sprak van het vele geld dat aan dergelijke diu gen besteed werd zond r dat men er het noodige voordeel van trok Maar tis zoo goedkoop 1 Slechts drie kwartjes in het heele kwaa taal zei Joh holf smeekend anders zal ik t van mijrl huishoudgeld af houdei t Was inderdaad goedkoop Nu jd drie kwar es d at zou nog wel te doen zijn Ik kreeg een zoen en Joh abonneerde zich op het krantje Ik las het laatste nr dat mevrouw Blaschen toebehoorde t Was een echte vrouwenkrant door vrouwen voorvrouwen doch overigens scheen ze mij niet zoo slecht toe Spijslijsten recepteti voor keuken en kelder voor de wasch en de opvoeding van kinderen spreuken vol wijsheid en deugd een zeer breedvoerig betoog over het uitvallen van het haar over roode neuzen zomersproeten tal van advertentiën en dat al voor een onnoozele drie kwartjes in het heele kwartaal Er gebeurde me echter een klein ongeluk bij het lezen van dat nr Ik had me aan het strand neergevlgd t Was een snikheete dag Van uit zee kwam slechts een nauw merkbaar kooltje Om mij tegen de zon en de vliegen te beschutten Men is te Berlin zeer nieuwsgierig naar het ontwerp ter reorganisatie van de inkomsten belasting dat eiken dag in den Pruisischen Landdag kan worden verwacht Men verzekert dat in dit ontwerp het belangrijk beginsel is toegepast het inkomen uit grond en kapitaalbezit hooger te belasten dan het bezit verkregen door arbeid het eerste zou belast worden met 3 pCt het laatste met l ipCt De dubbele belasting begint echter eerst bg zekere hoogte van het inkoïpen De Bondsraad is nog altgd niet klaar met het onderzoek van het Pruisische wetsontwerp dat het strafwetboek ii o moet aanvullen dat de sooialistenwet overbodig wordt Het blijkt dat het Pruisische voorstel zooveel bezwaren heeft uitgelokt van den kant der andere Begeeringen dat het twijfelachtig is of men teens zal worden over de zaak In elk geval zou het ontwerp niet meer in deze zitting van den Bijksdag worden ingediend Onmiddellijk na de be handeling van de wet op de arbeidersinvaliedenverzekering zou de Bijksdag uiteengaan Worden de Bondsregeeringen t nog eens dan komt het ontwerp in de herfstzitting de laatste want na de vaststelling der begrooting 1890 91 gaan de Kijksafgevaardigden voor goed naar huis De nieuwe verUezingen zullen plaat hebben in Februari of Maart 1890 De Oostenrijksche Bijksdag zal den 2den Mei zgn werkzaamheden hervatten Een der eerste ontwerpen die dan in behandeling zullen komen is do wet tot wgziging van hetlagoronderwgs overeenkomstig de wenschen der clerioalen Dat daardoor de minister van onderwijs Von Gautsch tot aftreden zal worden genoodzaakt wordt niet onwaarschijnlijk geacht De minister wil namelijk den invloed der geestelijkheid op de school niet in die mate uitbreiden als prins Liechtenstein de leider der clericalen verlangt Daar de prins echter naar men zegt reeds den steun van den minis terpresident graaf Taaffe voor zijn plannen heeft gewonnen zou den heer Von Gautsch niets overblgven dan toegeven of heengaan De Weener correspondent der Times meldt dat de exkoningin Nathalie te Livadia een bezoek heeft ontvangen van groothertog Nikolaas die met een staatkundige zending bij haar belast was Bijzonderheden daaromtrent zijn nog niet bekend alleen is zeker dat de ex Koningin ten gevolge van dit bezoek binnenkort naar Servië terug zal keeren De gewezen koning Milan heeft op t vernemen van een en ander het plan opgevat eveneens naar Belgrado terug te keeren Het spreekt wel vanzelf dat dit niet strookt met de wenschen van enkele leden der tegenwoordige regeering die dan ook pogingen in het werk stellen om een verbanningsbesluit tegen hem te doen uitvaardigen Ook de Bussische pers dringt hier ten sterkste op aan Hoe het ook zij in elk geval verkeert volgens de mededeelingen van den correspondent Servië thans in een zeer moeilijken toestand Mot een liberaal regentschap en een radicale regeering en het vooruitzicht de gewezen koningin te zien terugkeeren en den panslavistischen aartsbisschop Michael tot primaat hersteld te zien kan de toekomst stellig met geen groote gerustheid worden te gemoet gezien Brieven uit de Hoofdstad Eene nieuwe HoUandsche opera t Gordijn viel na de finale van het derdejjedrijf had ik een oogenblik het blai over mijn gezicht uitgespreid Toen ik weer opstond dreef het o de golven Was ik ingesluimerd en had het zuchtje wind de krant weggeblazen Dat kon wel niet anders Zij was nog niet ver afgedreven Misschien zdü ik ze nog woêr kunnen krijgen Op dat gedeelte van het strand was geen sterveling te bespeuren en bovendien was men hier immers ongegeneerd Snel besloJSn stroopte ik mijn broekapgpen tot boven de knieëfl op en ging op de vluchteling af liet water was echter dieper dan ik vermoed had Die mooie lichte pantalon Eindelijk slaagde ik er in het geheel doorweekte blad dat reeds dreigde te verzinken op te visschen Mijne vingers gingen door het papperig g wordenpapier Dat was wat moois Waarom laat je dat vod ook niet drijven I verweet ik me zelf Doch ik was nu eenmaal met het reddingswerk begonnen en droeg dus de drenkelinge aan wal Zorgvuldig spreidde ik het blad uit lag er eenige kleine steentjes op en liet het aan de zon over de doorweekte krant weer te droegen Daar stond ik nu barrevoets op het zand en staarde naar iet papier voor mij Wordt vervolgd luid applau weerklonk het gordijn werd weer opgehaald en daar verscheen op het tooneel de fignar van den heer J G de Groot den toastzieken Directeur van het Hollandsohe operagezelschap met twee lauwerkransen dragende in elke hand er éen voor zich uit En met zijn zware stem sprak hg het geacht publiek aan om het te vertellen hoe hg als directeur niets liever zag dan dat men hem oorspronkelgkè opera s leverde herinnerde hbe nu voor twee jaar en 8 maanden zijn laak gesticht en de eerste groote opera Faust ten tooneele gebracht werd en opmerkte dat het niet zijn schuld was indien hij vertaalde opera s gaf want wel was het muzikaal gebied aanwezig maar het letterkundig gebied ontbrak f Nu achter had hij dank zij zyn van Milligen een tweede oorspronkelijke opera kunnen ten gehoore brengen en daarvoor reikte hg den componist een krans toe gelijk hij ook wilde doen aan onzen dichter ïiora della Neva die intusschen ongelukkigerwijze op dat gewichtig oogenblik niet op de planken was Mfar hij kwam er toch en de heer van Milligen kwam er ook en onder den voldheersblik van den Directeur het geroep vau het publiek en het fanfaregeschetter van het orkest reikten componist en dichter elkander de hand Bg welke aandoenlijke scène nog alleen ontbrak dat zij beiden den kunstlievendon directeur tegelijkertgd omhelsden en aldus een groep vormden instaat om het publiek te doen uitgilïen van sympathie of van pret Nu ben ik geen Cumberland noch reken het ooit te worden Doch ik wil er wat liefs onder ver wedden dat de heer van Milligen terwijl hij daar stond als het lijdelgk slachtoffer der reclamezucht van den heer de Groot in stilte den zucht zal hebben geslaakt Ik wou dat je me in plaats van een krans een behoorlgk orkest had gegeven Immers wanneer ik naga hoe wg toehoorders gepijnigd werden door den aanblik van de moeite welke de heer van Milligen zich als dirigent gaf om uit dat derde hands orkest geluid te halen gang en eenheid te brengen in de reproductie van zijn muziek dan kan ik mg voorstellen hoe het hem als componist moet te moede zgn geweest toen bij bemerkte dat al zgn intenties zoo armzalig Vertolkt werden Telkens en telkens vernamen wij fraai gedachte motieven mooje tegenstellingen bespeurden wij hoe de compouist er naar gestneefd had door het orkest den tekt te illustreeren en te verduidelijken Maar het kwam er eenvoudig niet uit tegenover het geluid der soijsten en der koren vermochtohet orkest niet ach te doeri gelden En waar het alleen te sprek sn had bleken vooral de strijkinstrumetiten te zw4k en ongelijk om ons een eenigszins diepen Indruk Van de muziek te geven Is het onder zulke omstandigheden onmogelijk de compositie op haar waarde te schatten zooveel bleek intusschen dat de heer van Milligen een werk geschreven heeft t welk eene goede uitvoering alleszins verdiend had Er zit in zijn muziek dramatische gang zij is goed doorwerkt menigmaal oorspronkelgk in den goeden zin harmonisch nobel en pakkend Naar moderne opvatting heeft de componist afgezien van valsch effectbejag en conventioneele vormen een enkel maal ik heb t oog op een koor der Druiden Wodan Alvador Wodan eer lijkt hij mi minder gelukkig onder Italioanschen invloed gewerkt te hebben maar voor het overige heeft hij zich aan de strengere Duitsche school gehouden Hij gebruikt leitmotive het meest sprekend ter karakteriseering van de torankzinnige ijlende Meime wier gepreveld lied Waar de w nd uit zee mot het duinzand stoeit Waar de wilde roos in de duinen bloeit door zijn val en klank het dwalende onzekere en weemoedige van den gemoedstoestand vijkoraen weergeeft Ditzelfde fantastische vindeg wii terug in de begeleiding van het visioen des Druïden priesters k Hoor wiekgeklep Daar is geluid van wagens door do lucht En staalgekletter on het luid gedruisSh Van strijd bre helden ook hoorden we de geheimzinnige stemmen uit do geestenwereld bij het sterven van Brinio Dank Dank Alvader k Zie Walhalla open terwijl de componist in de koren der jonge meisjes die Massa s oogenlust vormen de zinnelgke weelderigheid van dezen wellusteling in zijn muziek hoeft zoeken uit te drukken Of hij daarin geslaagd is kan ik bevestigen noch ontkenuen ik zou eerst eene uitvoering er van moeten bgwonen waarbg ik zeker bon dat den componist door de executanten alle recht wordt gedaan Want ook de koren hadden in spel noch voordracht iets weelderigs en voor den heer Orolio hoe fraai zanger ook ligt dit weer te geven m i eveneens buiten do grens van zgn vermogen Ik heb md tot nu nog niet mot den gang der handeling bezig gehouden in de veronderstelling dat de stof niet een mijner lezers onbekend zal zgn Wij allen kennen Ome vooronder van v Lonnep en hebben ia ome jongelingsjaren zgn Brinio c t verslonden Wg herinneren ons de schildering der wreede Bomeiniche onderdrukking hoe de Batavieren tegen verbond en recjiten in hun zonen als slaven ten oorlog zagen voeren en hun dochters tot offers vallen van Bomeinschen niets ontzicnden wellust We weten hoe Brinio de Bataafsche held in zijn speelzucht al zgn bezitting en en eindelijk zich zelf verdobbelde op het oogenblik waarop zijn stamgenooten hem tot aanvoerder legen do onderdrukkers behoefden en zijn tweede zuster Ada gevaar liep van evenals de oudste Bheime eene prooi van den vreemden dwingeland te worden En hoe ten slotte bij den opstand de Bomeinsche geweldenaars verdreven en Massa door de verleide Bheime gedood werd terwijl Brinio overwinnaar bleef en zijn zuster Ada door haar verbintenis met den nobelen Bomein Aquilius het nieuwe bondgenootschap tusachen haar volk en de Romeinen bezegelde Ongetwijfeld nu zat in dit verhaal do stof voor eene boeiende en flink breed aangelegde handeling Voor iemand die geen dramaturg van beroep is heeft de heer van Lochem dit niet onverdienstelijk verwerkt Maar hot is dunkt mij eene bepaalde fout in de compositie van hot drama dat eigenUjk van den aanvang af Massa s macht óns wordt voorgesteld als ton einde loopend en daarbij zoowelhij als Aquilius het andere Bomeinsche legerhoofd vaag en lijdelijk worden voorgesteld Wg krggen niet een eenigszins diepen indruk van Massa s overmoed en geweldenarij dus ook niet ran bet lijden der Batavieren van hun wrok en toenemend verzet Zelfs Brinio is uiterst vaag geteekend in t eerste bedrgf vertelt hij Aquilius dat de Bomeinen zijn volk tot de uiterste grens van lijdelijkheid hebben gebracht maar van een verzet zijnerzgds bemerken wij niets door een daad Het spel en tegenspel der twee partijen komt in de handeling niet nit het heroïsch dramatische ontbreekt er in ook in den tekst die hoezeer gemakkelijk van bergming en vloeiend van taal en uit dat oogpunt dus vèr verhoven boven de vertalingen welke wij in den Parkschouwburg plegen te hoeren wèl beschouwd zich niet boven do gewone operaTteksten in beteekenis verheft Zij ia noch iuspireerAid noch wegsleepond voor den componist de acteurs en de toeschouwers ü n enlhe pas la salie en dat deed hij ook gisterenavond niet Van een diapen grootschen indruk was geen sprake Toch zgn er op zich zelf gedeelten in waar de componist een goed gebruik van heeft kunnen maken Het openingskoor op Werner s hoeve klinkt frisch en opgewekt dadnlgk daarop volgt een recitatief met aria van Ada eene bede om vrede en rust voor het Bataafsche volk wa van de breedheid en injiigheid trof ondanks het schelle en vibreerende geluid der zangeree mej ten Besten Een drinklied door den gastvrij ontvangen Aquilius gezongen heeft schwung en iets zinnelijk liefs van de aria van Brinio eene klacht over de onderdrukking van Massa leek mij het tweede couplet juister in de stemming begeleid De intentie van de door het koor herbaalde slotregelsMaar de dog komt snel Maar de dag breekt aan Dat het eedverbond met vloek bela n In den bloed gen kamp zal ondergaan zou ik met een somberder toon van bedreiging hebben willen uitgedrukt zien zoowel in den tekst als in de muziek en de voordracht Doch ik haast me er weer bij te voegen dat ik niet zeker ben in hoeverre dit aan den componist of aan de executanten te wgten is Over het naargeestig ijlende lied van Rheime heb ik al g esproken straks stggt het tot wildheid wan nee zij Massa herkent en zich het leven op zijn burcht herinnert Weet ge t nog hoe de vrouwen in wilden dans Bondom ons zwierden in fakkelglansP Als vuur omgolfde ons tbruisehend lied En t koortsig jagen Geniet Geniet In zoete onstuimige razernij IJlde het uur der liefde voorbg Deze regels behooron tot do beste van den tekst en de componist is e zeer door geïnspireerd Jammer dat hier zoowel als bg den volgenden krggszang de krachten van mevr Ophemert Schwencke als Bheime te kort schoten de indruk zou veel dieper kunnen geweest zijn Ik zou dus voortgaande intus hen al te uitvoerig worden in verband met de ruimte van Uw blad en ga mg dus beperken om nog op enkele dpr beste gedeelten der compositie te wijzen Ongetwijfeld is de derde akte muzikaal de meest belangwekkende hier hel ben wij een fraai lied van Bheime met een duet tusschen haar en Ada waarin Bheime zich verdiept in dé herinnering aan haar verblgf bij Massa en oen Romeinsch getint drinklied neuriet terwijl Ada een kalmer zang doet weerklinken het herhaald Euhoë in Eheime s lied is van veel effect Fraai bewerkt is het duo tusschen Ada en Aquilius t welk geheel afwgkt van j de conventioneel geworden vormen der liefdesduetten en eindigt in een hoogstggenden juiohzang die wel in staat is de toehoorders mee te sleepen Over de nu volgende Druiden scène ligt eene geheimzinnige waardigheid die nog meer zou zijn uitgekomen wanneer de heer Schmier als Druïdenpriester in orgaan en voordracht minder stug ware Zeer nobel en breed van opvatting is eindelijk de finale kwartet met koor waarin de zegen over het land der Bataven uitgesproken wordt En mot dit zeer veel indruk makend slot in onze ooren keerden wg huiswaarts ondanks de slechte uitvoering der orkestmuziek overtuigd een in menig opzicht belangrijk werk gehoord te hebben GhUSBB V AlMSTIl AFROXDlGim BÜBGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda Oezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings w de Provincie Zuid Holland va den 30 Maart 1889 A No 272 1 3 J d Prov Blad Ifo 23 betreffende de besehryving voor de Personeele Belasting dienstjaar 1889 90 doen U veten Dat de Ontvanger der Rijks Directe Belastingenaan de woningen der ingezetenen op Woensdag den 8 Mei aanstaande en volgende dagen ter invullingzal doen bezorgen een Beschrijvingsbiljet inhoudendeeene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet acht dagen na deuitreiking door of van wege dien Ontvanger zalworden opgehaald en dat zg die geen biljetbobben ontvangen dit kunnen verkrijgen ten kantore van s Bijka directe belastingen terwijl zgverplicht zijn hetzelve behoorlijk ingevuld aan genoemd kantoor terug te bezorgen Dat tot tegensohatters zijp aangesteld de Hoeren P M ROOSENDAAL P A BURGHOUT H J NEDEHHORST en A DE ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in het bgzonder opmerkzaam gemaakt Op de volgende bepalingen a De ingezetenen zijn verplicht om in en uÜKonende dienstbodoii der eerste en de m en uitwonende dienstmeisjes dor vierde klasse die op 1 Mei 1889 reeds den leeftijd van 15 jaren zullen hebben bereikt in do belasting aantegeven 6 Do belasting is o a niet verschuldigd wogenSi de eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belastingplichtige welko geene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aan gehuwde kindoren kindskinderen of pupillen bg zich heeft inwonen die op den In Mei 1889 jonger dan 21 jaren zgn c Die na den 16n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar do vier eerste grondslagen voor den tijd des dienst jaars die dan nog over is verschuldigd Aan belastingplichtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goedoren of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zgn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor don tgd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tgd van eene ma ad volgende op die waarin hij het perceel verlief tegen bewijs schriftelijk aangiftovis gedaan top kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrggbaar biljet De onthejing wordt ook verleend over het driemoandelgfcsch tgdvak waarin het perceel word verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in lon loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hg belastingplichtig is in gebruik neemt Bg overlijden van den bolastingpliolltige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen jje aangiften volgens het Ie en 3e lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkton behandeld d Zij die bezwaarschriften indienen moeten daarbgingevolge art 1 der wet van don 4n April 1870 Staatsblad No 60 overieggon een duplicaat vanhun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents bgdon Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar Gouda 23 April 1889 Burgemeestfr en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ïezien het besluit van den heor Commissaris des Koninings in de Provincie Zuid Holland van den 30 Maart 1889 no 2Ï2 2 Se afd Prov blad no 24 betreffende de beschrijving vsor het Patent