Goudsche Courant, donderdag 25 april 1889

Donderdag 25 April m 3899 1880 OJVTWANGEIV Mooie sorteering TAPIJTEIT KARPETTEIST Xd O O F S £ s Behangfselpapieren Zeildoek en Gordijnstoffen bij L M AN DER LAAR GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zich minzaam aanbevelend m at ÜlVSfi NVSW B € ÏI ONTVANGEN Katoenen Beenetukken voor Kousen met bijpassend Katoen HET WITTE KRUIS met HOOFDPBIJZEN van 200 000 100 000 50 000 30 000 ƒ 15 000 10 000 D £ EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen tot den beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX e DORTLAND ie Gouda De inzending van adrertentifin kan gescbieden tot één nor des namiddags van den dag der mtgave nokt orer 1889 90 breogen ter algemMne kennis 1 Dat op den In Mei aanstaande de beschrijTÏng der pataitplicUigen Tabel 14 No 37 tot 40 iqnde de slqtera tappers koffiehuis kroeghouders ens ui aanvangen en dat de dédaratoirm zuUen worden uitgereikt die na verloop van drie dagen Tan vege den Ontvanger der Directe Belattingen weder inllen worden afgehaald Gemelde patentpUcUigen worden herinnerd aan de bepalingen van art 3 der WET ran den 24 April 1843 Slaatdlad No 16 dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zq de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1888 89 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaandejaar ten volle zal zqu aangezuiverd waarvan zal moeten blaken voordat de patentacten aan hen zullen kunnen worden afgegeven 3 Dat de uitreiking der verklaringen in te vullen door de gewone patenlplichtigen over den jare 1889 beginnen zal den 8 Mei aamtaande en de wederiuzameling zal plaata hebben acht dagen na de uitgifte De kooplieden of winkeliers die buskruit willen verkoopen of vuurwerken maken worden he innerd aan Art ïl der Wet van don 29n Januari 1815 Staahhlttd no 7 luidende Kooplieden of win keliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruit willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ BOO enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of wa ren tevens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan mel ding te maken en zich deswegens aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders plaats heeft 3 Dat de registers der patmtplichtigen zullen worden gesloten den 31n Mei aanstaande terwijl de belanghebbenden opmerkzaam worden gemaakt op de bepalingen van art 18 en 37 der Wet van denZln Mei 1819 Staatsblad no 34 handelende zoo over de verplichting van hen welke by de algemeene be schrijving zyn overgeslagen als over de boeten bq verzuim van en gebreken in de aangifte te verbeuren Dat de eigenaars vaste huurders of gebruikers van Unnen martttigen ter bekoming van PATENT tusschen 1 en 15 Mei a s Zon en feestdagen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Baadhuis dezer gemeente ten bureele van HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van hetvo ige jaar Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakel j eden en debitanten van loterijbrieQes die beroepen niet mogen uitoefenen dan na hunne aangifte ten bureele van HH Zettersgedaan en het verschuldigde patentrecht betaald tehebben De kermis en marktbezoekende patentplicAtigen worden tevens herinnerd dat de marktmeesters hen niet mag toelaten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stallen iVanneer zij niet van pa tentacten zijn voorzien Dat by het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den In April 1870 StaaUblad no 60 moet worden overgelegd eenduplicaat van het aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents bij den Ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar Gouda Ï3 April1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN 1 De Secretaris BBOÜWER Burgerlijke Stand GEBOREN 30 April Willem en Panlioa onderi GoedeVtageo 9n A J H van Maaraevrea BerodiDa Margaretba oadera C van Tongerloo en F Agterhorit Jan ondera C Hoogendoorn en O Ueij Jan ondera J P de Gruf en K Burger 21 Wilhelmua oadera F van Waaa en H C Scheffers Lena ondera L Viaaer en G Dokter Willem ondera B Meewdken en X Happel NeeltjeWillemina ondera J Wanoet en J Lonwerier Johanna Cornelia ondera A van Maareo en H O van der Ree OVERLEDEN SO April A van der Klegn 4 m H Martena S j 6 m W Martena 4 j 2 m O M de Waal 8 m M A W van der Ree 8 m 22 1 V Kool 10 d C A Wijk 8 m R J van der Palm 11 m H 1 t i7Wi i m BEURSBEBIGHT AMSTERDAM 23 April Per Telegraaf Integralen wiUig Indische waarden belangryk hooger Bussen en Turkije goed geanimeerd Zweden en AnMrikanen onveranderd ADVERTENTIËIN BENE ZINDELIJKE PIEITSTMEID H K GEVRAAGD Adres GOUWE C 21 BERICHT Onze clientèle z berKht dat de WINKEL a Sa WOENSDAa 24 APRIL van s morgens 12 uur af wegens familieomstandigheden GESLOTEN is SCHENK Zn Homologatie De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van den 20 April jl het door KLAAS HOLLANDER Aannemer te Gouda aan zgne Crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen accoord QEH OMOLOGJSEBJ en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen er wet De C Mr J FORTÜIJN DROOGLBEVER Tweede Aankondiging Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te tGravenhage van 22 Februari 1889 zgn trouwe MABIA MOORBEES Particuliere wonende te i Gravenhage en de Heer JOHANNES bODAAN Particulier wonende te t Gravenhage op den eisch van eerstgemelde gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen van dien De Procureur der Eischeresse Mr J J BERGSMA i Gravenhage 23 April 1889 GOUUUNIE AmEELEK A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 EEN FLINEE JONQEN Adres aan het Bureau wordt GEVRAAGD dezer Courant Waarschuwing Aan mgne Vrouw geene gelden te leenenof op crediet te verkoopen zullende door mg geene betaling geschieden Gouda 19 April 1889 F BEAÖMONT TE UÜÜR een GEMEUBILEERDE ZIT en SLAAPKAMER op netten stand Adres ouder No 1834 aan het Bureau dezer Courant Steenkolen Stedelijke G asfal riek GOUDA Door de COMMISSIE van BEHEER zal op MAANDAG 13 MEI 1889 s namiddags 2 uur ten Raadhuize AANBESTEED worden de Leverantie van 30000 H L Duitsche Gaskolen De Voorwaarden zflu a 50 Cts te bekomen ten Kantore van voornoemde Fabriek De DIRECTEUR Gouda SnelpersdruktTan A BEINKMAN ZooK De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 April 1889 VERGABEBING VAN DEN GEMEENTEEAAD Vrijdag den 26 April 1889 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten dienst 1889 De benoeming van een Lid der Commissie van Beheer der Stedelijke Gasfabriek De Masndag avond gehouden vergadering der B K Centrale KiesTereeniging Becht voor Allen kiesdistrict Gouda waa vr j talrijk bezocht de buitengemeenten vooral waren sterk Tertegenwoordigd De heer Staal tweede Voorzitter nam het praesidium waar Met 59 van de 75 uitgebrachte stommen werd de heer A i Th Hofman to Woerden kath oandiUaat gcsteW voor de Prov Staten Verder is besloten de twee anti rer candidaten de hh F Bupke te Waddingsreen en A van der Strsaton te Bergambacht over te nemen De anti rerolutionnaire Kiesvereeniging he gisteren het besluit genomen den heer Ho nan te steunen Gisteren stonden voor de Botteidamsche Bechtbank terecht B J L 24 jaar C J K 20 jaar en A B 21 jaar fabriekswerken wonende te Gouda beklaagd van gezamenlijk en in rereeniging op den 18en Maart jl op het erf der garenspinnerij te Gouda eerst den portier M v Zanten moedwillig te hebben geslagen en daarna met voorbedachten rade den fabriekschef C W O Forstmann moedwillig te hebben aangevallen geslagen en getrapt Bekl die inden morgen van gemelden dag niet te werk warea gekomen kwamen tegen 12 uur aan de fabriek den por FEViLLETOIM ILo ij n To1 l Naar het DuitsckJ 3 Hoe behoedt men rich te fin kouvatton P las ik duidelijk dan volgde er een gat veroorzaakt door een mijner ringers De vraag bleef dus open en onbeantwoord Zou mevrouw Blaschen nu nooit te weten komen hoe zij zich tegen kouvatten moest wapenen P En dat wel door mijn schuld Ik gevoelde een oogenblik al het wicht van dit feit op mijn geweten drukken Alle slijmvlies ontstekingen die mettertijd de oude dame zouden plagen kwamen op mijn verantwoording Ten slotte troostte ik my met de gedachte dat mevr Blaschen dit nummer stellig reeds van buiten kende en dat ik in het ergste geval een nieuw nr kon bestellen Mevrouw Erederika hield rich zeer goed toen ik haar het geleende blad in zijn erbarmelijken staat weer ter hand stelde Ik had verwacht dat rij mij met verwijten zou overstelpen doch zij bleef zichzelre meester en vergaf mij Zonder twijfel bezat die vrouw rielenadel Joh lachte me eenvoudig uit Zij plaagde me zoo dat ik er bijna kregel om word Den volgenden morgen was ik terdege verkouden tier vragende den chef E t mogen spreken De portier antwoordde dat zg ven moesten wachten waarop bekl zeiden dan de bbriek to zullen ingaan wat hun echter door den portier geweigerd werd Onmiddellijk pakton rij nu den portier aan die op eene schandelijke wijze mishandeld werd Eenige oogenblikken later onderging de chef hetzelfde lot Tegen de verklaringen van 4 getuigen in ontkenden de beklaagden het ten lasto gïlegde alleen de Ie zeide den portier geslagen te bben nadat hij door dezen was geduwd Beklaagden gaven voor dat het gebeurde niet zou plaats gevonden hebben als hun het daggeld was gegeven dat hun nog toekwam waarom z waren komen vragm De portier en de directeur der briek verklauden echtor dat daar niet naar gevraagd is Het O U achtte dan ook de aanklacht volkomen bewezen n vorderde veroordeeling van no 1 tot acht maanden en van no 2 en en 3 ieder tot drie maanden gerangenisstraf Dinsdag e k uitspraak r In een Kisteieu te fiutMrans houden ergsdering van kiezers uit het district Zoetenneer alwaar een rijftigtal personen tegenwoordig waren afkomstig uit bijna alle onderdeelen van het district zijn met algemeene stommen tot candidaten voor de Frov Staten gekozen de aftredende leden de heeren mr F L F Blussé en C J van der Oudermeulen Algemeen waren de aanwezigen van oordeel dat alle krachten moesten worden ingespannen ten einde het welslagen dezer candidaturen te bevorderen waaromtrent men liiits ieder z n plicht deed vol goeden moed was Door den to Leiden in de rechton gepromoveerden en pas to Batavia aangekomen Chinees Oei Jan Lee is naar men wil aan de Begeering verzocht hem met de Europeanen in de koloniën gelijk te stellen XXX Weken waren er verloopen Sinds lang hadden wü a cheid genomen van de zee en van de vele nieuwe kennissen hadden handdrukken en vriendelijke woordjes gewisseld en een half dorijn adressen meê naar huis gebracht met de bedoeling er nooit gebruik van to maken Zoo gaat het gewoonlijk met aan een badplaats opgedane kennissen I Joh was aan zee geheel op haar verhaal gekomen zij was zoo bruin geworden als een mulattin Langzamerhand verdween echter die Mssche klenr en toen die weer voor de oude stadstint had plaats gemaakt voelden we ons ook weer zoo goed t huis alsof wij nooit weg waren geweest ffOns blad kwam geregeld en mij vrouw was vuur en vlam voor haar krant voor huismoeders Van de recepten waren er reeds verscheidene beproefd het eerst die uit het dagboek Wt de appelkoekjes verblijdde zij mij den eersten Zondag den besten na onze terugkeer Die ze vroeger volgens haar eigen recept bakte hadden mij veel beter gesmaakt Ik zei t haar onbewimpeld en lUeende haar daarmee een complimentje te maken Zij gevoelde rieh echter gekrenkt fti noemde het een vooroordeel van mij het recept was goed en haar smaakten ze overheerlijk Die beide beweringen kon ik uiet bestrijden ADVEBTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De heer Oei woonde een ritting van den landraad by in Europeesch costuum en zonder staart Een honderdtal zqner londgenooten staarde buiten het vreemde schouwspel aan De Chineezen zouden hem gaarne tot Chineesch consul benoemd willen zien De bladen twisten over de vraag of hem de rechten van Europeaan kunnen worden toegekend De heer F Meeter Chineesch tolk leverde een pleidooi daarvoor in de Javaboie het Bat N blad is er hevig togen Vennoodelflk togen 30 April worden naar wij vernemen de Kamers in Vereenigde Vergadering Naar ons van welingelichto zijde wordt verzekerd IS Z M de Koning nitt op de hoogto gestold vanden politieken toestand iVi d De Haagsche briefschrijver van de Zk Ct noemt de verbetering van den toestand van Z M den Koning bqna wonderdadig Zoowêne uraemiscahe als de diabetische verschijnselen rijn geweken en daarmee is de helderheid ran den geest nagenoeg teruggekeerd AUeen de lichaamszwakte is nog duidelijk waarneembaar Zoowel de Leidsche professor als de doctoren moeten ten hoogste verbaasd zijn Het wordt door dezen correspondent bevestigd dat de regeering op spoorweggebied groote plannen eeft Het plan moet zijn den Bijnspoor aan te koopen en de spoorwegen tusschen de Holl IJzerenspoorwegmaatschappij en de Exploitatiemaatschappijte verdeelen met dien verstande dat ieder van deze beiden een behoorlijke verbinding met Amsterdam Rotterdam en den Haag met Noord en Zuid Duitschland en België krijgen zal De Centraal zou mede overgaan evenals de Bokstel Wesellijn en Leiden Woerden Op zekeren dag trok het mijn aandacht dat ons tafelzilver er zoo dof uitzag Ook de koperen ringen aan mijn schrijftafel glommen niet meer zooals vroeger Ik heb eens een nieuw poetspoeder geprobeerd bekende mijn vrouw Een Duitsche huismoeder aanden Bijn heeft tin ons blad aanbevolen Maarik geloof toch dat ik tot mijn oud ndddel torugkeer Als met dat nieuwe geen betere uitkomstwordt bereikt dan waarvan deze vork blijk geelt dan ben ik t met u eens antwoordde ik Dat geval met het poetspoeder was slechts een voorbeeld uit vele Mijn vrouw nam proeven goede en slechte resulteten wisselden elkander af Ik had pret over haar en zg was goedhartig genoeg om zich te laten uitlachen als weer eens het nieuwe slechter bleek to zijn dan het oude Ons blad scheen inderdaad een leemto aan te vullen te voldoen aan een lang gevoelde behoefte Mijn vrouw dacht aan niets anders dan aan haar blad Zelfs het lezen van haar gewone romans bleef meer en meer in den steek Ik had er niets tegen Een nieuw kook recept was stoUig evenveel waat fe een oud roman recept Baad eens wat ik beaP Met die vraag brachtmijn vrouw me op ee hoogst ongelegen oogenblik ik was juist berig jnij te scheren in verbaring Ja wat ik ben hMhaalde zij Een onachtzaam wijfje ben je I zei ik met een schertsend verwijt Mij met zulke domme vragen te storen als ik met zoo iets gewichtigs bezig boni r t