Goudsche Courant, donderdag 25 april 1889

De Is luit kwartisnneester C F I eTel wordt den In October op den intendanoe oursiu dei krijgsaohool toegelaten Het HamMMai en het Nümo v Je Dag heTttten zeer waardeerende beechonwingen orer van Uilligen s Opera BuMio In het laatetgenoemde blad begint d haer Dan de Langs ajn beschouwing met ds Totgeuds inleiding In de eerste plaata past een woord van dank aan allen die èn het werk èn da niivoering er van mogel k maakten Wanneer men weet wat noodig is om een dramatisch werk voort te brengen wanneer men weet wat er noodig is om de uitvoering er van tot stand te brengen dan sou men alleen het belangrjjke feit willen constateeren en daarna zwijgen Ik huiver b j de gedachte over zulk een werk het woord te moeten voeren Wat wordt er niet een mate van begaafdheid van bekwaamheid van algemeeno kennis van toewqding van zelfverloochening van zelfvertrouwen vereischt om zulk een werk te vervaardigen en wie kan zeggen wat de uitkomst zal xjjn Daarover nadenkend moet men tot de slotsom komen dat een kunstenaar of wel een halve god of wel oen gek is Wel bestaan er op het gebied der kunst middelmannen op welk gebied vindt men ze niet die zich tevreden stellen met hetgeen hun t leven brengt brave menschen noch warm noch koud Maar wie gelooft in zulke menschen wie gelooft in zulke kunstenaars Niemand Goddank Zij kunnen wel gedurende een tyd de menschen verheugen door bun grappen zij kunnen wel zoogenaamd geachte burgers zgn maar zij zullen ondergaan en niemand zal meer weten waar hunne plaats was Met hen behoeft men zich niet bezig te houden zij z jn het niet waard De weiken der gekken die zelf meenen halve goden te z n kunnen somtijds bq bet publiek invloed uitoefenen Veel hangt daarbq af van de persoonlijkheid en van de omstandigheden waarin zij verkeeren Menigmaal duurt hot eeni en tqd alrorena de oogen der omstanders geopend worden Toch behoeft men ziph over den invloed dezer verschijnirigen niet ta verontrusten ook hun werken en hon invloed zullen spoedig verdwijnen Slechts zij die workel k den stempel van het ideaal op het voorhoofd dragen zy zullen voortbestaan De een zal slechts enkele schreden kunnen doen op den weg dio naar het hoogste voert de ander zal het hoogste punt kunnen bereiken toch zullen alle uitverkorenen eene plaats innemen en behouden niemand kan hun die ontnemen Waartoe al dit gepraat zal de lezer vragen Ik wilde alleen doen gevoelen dat een kunstenaar eigenlijk een held misschien wel een geloofsheld is Hij werkt hij streeft hij deelt zfl n diepste geheimen in een of anderen vorm mede onbekommerd of zijn werken en streven gewaardeerd wordt of niet onbekommerd of zijn denkbeelden worden verstaan hij leeft en handelt zoo omdat hg gedwongen wordt het te doen omdat hij niet anders kan Ik geloof niet aan de vrijheid van een werkelijk groot man Wanneer na een persoon een werk van meer dan gowoon belang van meer dan gewonen omvang tot stand heeft gebracht dan begin ik altoos met te gelooven dat hij gedwongen hiertoe is overgegaan Welke oorzaak bestond er b v voor den Heer Van MiUigen om een zeer gemoedelgko en achtbare plaats ta Gouda vaarwel to zeggen en zich metterwoon te Een schrqfster ben ikl liet ze zich in eens ontvallen Dyaff Ik idoet er onbeschrijflijk gek uitgezien hebben met mijn verbluft en balf ingezeept gezicht Jij een schrijfeter riep ik ten laatste lachend uit En ik heb mijn honorarium al binnen ook Drommels heb je soms je dagboek van het zeobad openbaar gemaakt Zij luisterde niet naar mijn vraag en hield mij stralend van vreugde tusschen duim en wijsvinger van haar fijn handje een tienstuivorstutje voor Een heel tienstuiveistukje Op welk gebied der letterkunde hebt gij u zulk een vermogen verworven Zij biecbtte tronw op Goddank zg had geen novelle op haar geweten sn evenmin een gedicht gemaakt Zij had enkel een recept medegedeeld hoe men pruimen dient in te legpm Ik was nu gerust en schoor innig verblgd over het welslagen der eerste letterkundige proeve mijner vrouw ook de andere helft van mijn gezicht Ach hielden aUe vrouwen zich maar aan dat veld der letterkunde Het uitzonderingen heb ik vrede Xn naderde de gewichtige dag nooit zal ik dien vergeten Er ontbrak een knoopje aan mijn hemd Op mqn e Pargs te gaah reattgen opdat hj een HoUabdsche opera zou kunnen voltooien Was het eerzucht Ik kan het niet gelooven te Fargs is zeer moeügk eer te behalen vooral met eene HoUandsche opera Wat het zucht naar verandering Ik kan het evenmin gelooven want sedert zeer vele jaren had de Heer Van Mxlligen met het grootste geduld al iet aangename van eene plaats van muziekdirecteur in eene kleine stad in Nederland gedragen En de genoegens ain zulk eene plaats verbonden zgn niet gering Wat drong dezen kunstenaar dan zich onverwacht terug te trekken uit zgn werkkring en voor zichzelf te gaan werken Men kan alleen aannemen dat de behoefte om uit te spreken wat in zijn binnenste leefde hem er toe gebracht heeft alles op te offeren aan het eens denkbeeld Als zoodanig heb ik achting voor den componist hg heeft daardoor bewezen een ernstig mensoh te zgn Een onzer Zuiderzeekapiteins verhaalt dat zich verleden week twee Friesche boeren san boord bevonden die nog nooit eene zeereis hadden gemaakt Men had hnn als middel tegen zeeziekte verteld dat zoo lang zg land roken zg geen last van zeeziekte zouden hebben vandaar dat onze boertjes toen zg aan boord waren hunne reistasch openden en daaruit ieder eene groote graszode te voorschijn haalden om daaraan af en toe te rulken Dat dit voor de andere passagiers een bespottelijk gezicht was en er hartelgk om gelachen werd toen beiden al spoedig hun offer aan de zee brachten valt licht te begrijpen Door het gerechtshof van Baltimore zijn een aantal scheepskapiteins gestraft geworden wegens mishandeling van emigranten die zg voor de oestervangst in de Chesapeake baai gebuurd hadden Reeds voor ruim een jaar kwamen er klachten in wegens onmpnschelijke behandeling op deze oestersohepen De plaatselijke autoriteit zbnd met politieagenten bemande booten in zee maar dezen waren of niet in staat of het was hun geen ernst om aan dit misbruik een einde te maken Toen kwam de New Yorker World op den inval voor eigen rekening een kleine stoomboot in zee te zenden zich een bevel tot inhechtenisneming tegen do onmenschelgke oostervangers te versohaffen en den sheriff uit te zenden om do aangeklaagden in hechtenis te nemen Op deze wijze gelukte het een aantal van dezen in hechtenis te nomen en voor het gerecht te brengen De moesten van hen werden door de gezworenen schuldig bevonden en door de rechtbank veroordeeld Sij de veroordoeling zei de rechter De personen waaraan do kapiteins zich vergrepen hebbon waren mannen of knapen die vroeger nooit op schepen ter oestervangst bestemd gediend hadden Deze ongelukkigen lieten zich op oen worfbureau te New York of Philadelphia ongageoron zonder te vermoeden welk treurig lot hun wachtte en worden dan bij troepen van dertig of moer hierheen gevoerd do meesten slechts knapen naar lichaamsbouw en leeftijd geheel ongeschikt voor den hardon arbeid dio van hen gevorderd werd Zij werden ijlings op schepen gebracjit waar zij contracten ondorteekendon met wier inhoud zij onbekend waren De kosten aan hunne uitrusting bestood on wat don wervers uitbetaald word wogen gewoonlijk wol op tegen hot karige loon van de eerste twee maanden Dan vooron zij met de booten I uit de baai en kwamen eerst na 4 of 6 maanden aan lessenaar in aUe laadjos zocht ik vergeefs naar hot doosje stalen pennen Dio beide gevallen waren iets geheel nieuws in mijn geregeld bestaan Zoolang ik mij herinneren kon had ik tijdens mijn vooljarig huwelijk nog nooit aan oonig kloedingstuk een knoop gemist Mijn vrouw kreeg een kleur Zg begreep niot Uoo zij zoo iets over het hoofd had kunnen zien Ijlings herstelde do fout en ging de linnenkast stuk voor stuk nazien Haar oprechte verlegenheid over zulk een onbeduidend iets trof mij Ik gaf haar een zoen en plaagde haar met haar overdreven netheid Het pennondooqe werd op Job s schrijftafel teruggefonden Benige dagen later was do soep aangebrand M n vrouw was troosteloos Zeker een nieuw recept plaagde ik Jo ben verfoeilijk zei zo geërgerd en do tranen sprongen haar in de oogon Ik at e o dubbele portie van do soep om haar weer tot Wdaren te brengen on verzweeg dat het mij vreemd voorkwam waafom zij nog in haar ochtaidjapon aan don middagdisch was verschenen Er moest mot mijn vrouw iets gaande zijn dat merkte ik wel Zij was gehopl anders dan gewoonlijk erg verstoord en dikwijls in gepeins verzonken Dat was ik niot van haar gewoon s Avonds nam ik haar in t verhoor Zeg eens Joh zoo begon ik ik geloof dat eweer een valschen tand bebtl den wal terug Onbekend met de taal van den kapitein en van de bemanning dor schepen niet vertrouwd mot het matrozenwerk waren deze ongelukkigen den gehoelon tijd aan den zwaarsten arbeid en aan grove mishandelingen blootgesteld Velen van hon zochten te vluchten of zich te verdrinken velen kwamen met bevroren ledematen of kreupel terug Zoo iets is eene schande voor onze maatschappij Do straffen waren gering 30 dagen gevangenis en 60 dollars boete Opmerkelijk is het dat verscheiden der hardvochtigste kapiteins trouwe kerkgangers zijn en aan don wal don vrome spelen Kerkgonooten verschenen voor t gerecht om in t belang hunner vrijlating te getuigen In Noord Amerika waar gelgk onzon lezers bekend is do doodstraf door middel van eloctriciteit is ingevoerd en oene terechtstelling op die wijze reeds heeft plaats gohad heeft men zich in den laatsten tijd bozig gehouden met de keuze van een woord om aan te duiden dat een doodvonnis onder toepassing van eloctriciteit voltrokken is Onder de vele uitdrukkingen welke door rechtsgeleerden en electro technisoho ingenieurs in overweging zijn gegeven schijnt aan de samenstelling van twoo Griekscho woorden Eleotrolitbo tot nog toe de voorkeur gegeven te worden Van oen ter dood gobrachten persoon zou men dus kunnen zeggen dat hij electrolithed is terwijl aan don voltrekker van het vonnis den enphonischon titel van EloctroUther zou kunnen worden gegeven Ook op do woorden Electrocute en Eloctrooido is goreilectoerd Over de internationale postzegeltentoonstelling t Amsterdam van wef o de Nederlandsohe Vereeniging van Postzogolverzamolaars gehouden deelt het Handelsblad mede Po drie milliosn postzegels waarvan een milliosn bij hoeveelheden van honderd netjes in lijsten is opgehangen oen tweede millioen tot een Eiffeltoreti is gebouwd eon dorde millioen botweg in eone kist ligt gaan wij stilzwijgend voorbg Indien zij eenig belang hebben dan is het om het reusachtige cijfer en to allen tgdo heeft de massa minder gegolden dan de hoedanigheid van enkelen Intnsschen een millioen is een oorbiodwokkend ogfer en een millioen postzegels te verzamelen voroischt hooi wat geduld Van meer belang is echter de verzameling des hoeren J H Provó Kluit te s Gravonhago Ook hg heeft oone groote hoeveelheid 13 000 postzegeb bijeengebracht doch zij hebbon tuk voor stuk belang en hot is dus geen wonder dat hot postzegelalbnm van dezen phylatelist evenals dat van den hoor Eerrari to Parijs zoon van de pas overleden hertogin Van Gallierra den omvang van geheelo kamers beslaat Laat ons er bijvoegen 4at do verzameling van don heer PronS Kluit nog niet zoo bolangrgk is als die des hoeren Ferrari al kan zij het misschien worden en dat de heer Ferrari niet op deze tentoonstelling hooft ingezonden on er ook niet wordt gemist De Magdeburgsche Verein fur Brwfmarkenkunde heeft eene volledige verzameling van Europeosche zegels Zij is dus van zoor veel belang ter vorgolgking in de verschillende landen onderling De heer mr P Kloss ta Dresden is een bekend schrijver op het gebied der postzegoUeor Zijne VerzeichnU uad Beichreibung aller Poitkarten mit aufge il koek mij verbluft aan Wat bedoel je vroeg zg Jo hebt iets op je hart kindlief Volstrekt niet Hoe kom jo daaraan Je bon zoo veranderd zoo Maar wat maat je jezelf toch wijs manlief s er scheelt me niet het geringste v Ik geloof t toch wel Maar man je doet al heel vreemd Daar heb je tal nu zou t nog aan mij liggen Ik betoogde dat ik in elk opzicht do oude was Zij bleef het antwoord niet schuldig en het eind van do twist was oen jokkemg on een kus Toch kon ik die nacht niet rustig slapen on werd gekweld doof allerlei gedachten over ïoh s toestand Zij zag er werkelijk bleek en ontdaan uit Die bezorgdheid bleef me bij ook in mijne zaken Scheelt er iets aan manlief Bij die vraag streek zij met haar poezelig handje over mijn voorhoofd om er do rimpels van weg to vagon Natuurlijk was ik zoo gezond ala oen vMijo in het water a W Heb je zdrgon vroeg zij verRr mi eiim in zaken O jij verzwijgt mo zeker hamoen of ander 1 Ik had juist een voordeoligen koop gesloten Dat stelde haar gorust Wordt vervolgd drukte fVertittetnpai zijne Qntterte der Ver St to Nordamerica zijne Geachichte der Potkurtiteicken det KSnigreiijh Sachten worden door alle verzamelaars geraadpleegd Voot deze tentoonstelllllg heeft hij zijne verzameling van over do 700 Amorikaansche briefomslagen gezonden in alle hunne variëteiten van grootte snit papienoort en kleur De hoor A H Wilion te Londen heeft lich hoofdzakelijk bepaald bg pOstzegels van Nieuw ZuidWales de heer C Joris to Munchen bij Beiersohe postzegels de heer O Pfenniger te Sint Gallen bij Zwitserscho zegels do heer K George te s Gravenhage bg postzegels van Portugal en zijne koloniën de heer K M Uichter te I ipzig bij Spanje en zijne koloniën üitgebroidor dan deze laatste inzondingen is die van den heer J Lindau te Heidelberg die met succes eeno verzameling van Europeosche zegels heeft aangelegd terwijl het don heer K Manus alhier gelukt is eeno vrij talrijke collectie zeldzame postzegels bijeen te brengen Te gelijk verdienen genoemd te worden do collecties A E Glarenwald te Góssnitz Saksische on Griekscho zegels A H van den Berg te Utrecht Noderiand en koloniën au Ernst Keiler te Triest Ssrdinische Couverten WiJ hebben slechts do voornaamste verzamelingen genoemd doch er zijn nog vele andore die belangrijk zijn Hoogst belangwekkend is de collectie afbeeldingen van brievenbestellers van aUe landen en verschillende postkantoren on van groot historisch boUng do verzameling ballonpostbrievon van het beleg van Parijs toon de menschen hunne brieven schreven op kleine krantjos waarop oone zijde onbedrukt was gebleven die dan kon dienen voor dén brief Ook vindt men er eene belangrijke collectie van hoogst zeldzame zegels on dat niet bij oen of twee te gelijk maar in tal van variëteiten o a een geheel blad met zegels uit Nieuw Caledonie dat uit de hand goteekend bet borstbeeld van Napoleon III telkens anders aangeeft De heer Wilson te Londen is er do gelukkige bezitter van en zijne niot groote verzameling is moor dan 1500 pond sterling waard Van letterkundig belang zijn de fragmenten van een uit postzegels vervaardigd behangsel Eene arme teringlijderes dio to Nizza bij Alphonso Karr logeerde kreeg van den schrijver dor Wespen om eeno bezigheid tn hebben tot taak zijne briefwisseling te schiften Zij bewaarde alle postzegels en begon er een behangsel van te maken dat zij echter niet voltooide Hare zustor mejuffrouw Lacombe te Pont de la Tour dop Var hoeft haar werk op deze tentoonstelling ingezonden Er worden in Europa tegenwoordig ongeveer 4200 soorten van bloomen gekweekt en menigeen zal zich verbazen en eenigeu spijt gevoelen als hg verneemt dat slechts 420 soorten daarvan dus juist 10 percent welriekend zgn Geur do bijzondere dichtorUjko eigenschap der bloemen is dus uitzondering en geen regel De witte bloemen zgn bet talrijkst daar er in ons werelddeel 1194 soorten van die kleur bestaan terwijl daaronder ook naar verhouding de meeste welriekende soorten voorkomen namelijk 187 Do andore kleuren zgn geel 9B1 soorten waarvSn 77 wobiekend rood slechts 823 soorten doch 84 daarvan bezitten geur blauw B94 waarvan 31 welriekend violet 308 slechts 13 welriekend en 230 moerklourige soorten waarbij er 28 zijn die geur hebben Baitenlandsch Overzicht Hedon morgen te kwart voor 7 zou generaal Boulanger per oitra rein uit Brussel vertrokken om to 9 10 to Oslende scheep to gaan naar Engeland met eeno boot die de South lastern Eailway te zijner beschikking gestold heeft De Fransohe regeering heeft niet uitdrukkelijk verlangd dat Boulangor uit België zou woeden verwijderd en de Belgische regeering lioeft den generaal evenmin het verblijf op haar grondgebiad verboden maar de geheelo zaak is langs officieuzon weg behandeld De Fransche gezant Bourse liet den Belgischen minister van buitenUndsche zaken prins do Chimay duidelgk merken dat Boulanger s vertrok haar met hot oog op de houding der Fransche pers niot onaangenaam zou wezen en toon waarschuwde da minister den gegeraal op dezelfde wg ze In overleg met den hoor RoohSfort besloot generaal Boulanger do eer aan zich te houden en uit Mgen beweging te vertrekken Daarom zeggen de Boulaugistische bladen dan ook dat do generaal gehoor gevend aan een uitnoodiging zijner vrienden slechts voor een paar weken naar Londen gaat en daarna weer naar Bolgie zul terugkeeren Dit zal echter in geen geval gebeuren De Commissie van instructie uit den enaat ga t haar gang on hoort verschillende perionen Van moeielijkheden hoort men daarbij niet hoewel de Boulsngisten zich blijvea roerem Men houdt feestmalen en toespraken r het oehter niet altijd even ordelijk toegaat De procureur generaal Quesnay de Beaurepaiie die de vervolging van Boulangof heeft ingeleid heeft het natuUrfük bij diens aanhangers hard te verantwoorden Een ware vloed van smadelijke en lasterlijke artikelen wordt over het hoofd van den man uitgestort Het zijn niet alleen de zuiver Boulangistische bladen die daarvoor hnn kolommen openstellen ook anti ropublikeinsche organen doen mee aan dat werk De procnresr generaal heeft een vervolging tegen verscheidene bladen ingesteld Ten opzichte van Lagaerre is hg nog verder gegaan Tegen dezen heeft hij namelijk een aanklacht ingediend bij de orde van advocaten wegons hot volgende door hom goteekend artikeltje in de Presso Ik hob te Brussel hot requisitoir gelezen van het individu dat door de weigering van een magistraatspersoon den titel van procureur goneraal bij het hof van appèl te Pirijs voert Ik vind er deze uitdrukking in In een dpor den heer Laguerre bijeengeroepen vergadering heeft de heer Boulanger verklaard dat hij zich de veelvormogende modewerking van het leger verzekerd hooft dat vorscheideue garnizoenen beslojen zijn hem te volgen dat hg zelfs to Parijs een kom van getrouwei onder de bezetting voor zioh gewonnen heeft Hi bedoelde individu heeft gelogen Wat de proci reurgeneraal hier in hot midden gebracht heefl wordt naar men verzekert in een der processtukken waarvan hij verplicht was kennis ta nemen gestaafd Boulanger is zoozeer de held van den dag in de politiek dat men bitter weinig aandacht schenkt aan hot plotseling uit de lucht gevallen geschil tusschen Italië en do Forte naar aanleiding van het incident van Prevosa tusschen den Italiaanschen consul en den Turksohen gouvemenr van Janina Crispi die in do onbeleefdheid van den laatste om het bezoek van don consul niet te beantwoorden een ontzettende beloodiging jegens Italië schijnt te zien hoeft door den Italiaanschen gezant van de Porto laten eischen dat de gouverneur van Janina na een bezoek gebracht hebben aan don consul te Frevesa om hem zgn excuses aan te bieden van zijn post teruggeroepen zou worden Weigerde de Forte aan Italië deze voldoening zoo zou een Italiaansch fregat den onboffelgken gouverneur wel mores loeren De Porto heeft onder oileenzetting van de feiten aan den hoor Crispi do weten dat zi geen enkele roden ziet om de gevraagde satisfactie te schenken Om echter een bewgs van haar goeden wil in deze zaak te goven wil zij haar gouverneur uitnoodigen of den Italiaanschen consul te Janina ta bezoeken en hem de kwestie te verklaren of dezen uitleg schriftelgk te geven aan de beloodigde partij den Italiaanschen consul te Frevesa evenwel wenscht do Porte uitdrukkelijk in het licht to stellen dat deze stap een uitsluitend persoonlijke is van de zijde van den gonverneur Crispi heeft hierop verklaard nadere bijzonderheden over hot gebeurde uit Frevesa te willen afvwchtw alvorens een definitief antwoord op het ïoorstel van Turkyo to geven Misschien is bij ontvangst dier nadere mededeelingen do drift van den Italiaansshon premier reeds bekoeld Zoo niet dan zullen toch de talrijke reeds aangekondigde interpellaties in do kamer over de politiek ten opzichte van Abyosinié den al te prikkelbaren Crispi genoeg te doen geven om hom te beletten aan het geschil mot de Forte een ernstiger karakter te goven Kantongerecht te Goada ZITTING van don 24 AFEIL 1889 Mr J H TAN MIEBOF Kantonrechter Mt A W C WENTHOLT Ambte aar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld 6 M te Hokendorp wegens hot zonder daartoe gerechtigd te zgn laten ioopen van zgn kippen in eens anders tuin ƒ l BO of 1 dag C V d B te Gouda wegens het op een openbaren weg in do provincie Zuid Holland als geleider van oen hondenkar de honden niet voorzien hebben van muilkorven ƒ 1 of 1 dag A W J B eü H H allen te G uda wegens het s nachts visschen in eens anders visohwater zonder vergunning ƒ 3 of 2 dagen Deze beklaagden zijn vriigeaproken tor zake van het door een koernet don visch den doortocht beletten C d J te BBOUwijk wegons het jagen op Zondag in gesloten jachttg d op waterwUd zonder voorzien te zg p van eeno buitengewone machtiging en zonder vergunning van den eigenaar of rechtheb bende van het jaohtwator 2 boete van drie guide of 1 dag voor elke boete met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van hot geweer on de eendvogel bg niot uitlevering te vervangen door betaling van ƒ 1 50 voor het geweer en O BO voor do oendvsgel bij niet betoling te vervangen door hechtenis van oen dag voor iedere nietuitlovering H V te Beeuwijk wegens hot op 2 verschillende tijdstippen jagen op waterwild op Zondag in goslotOB jachttgd zonder voorzien to zgn van buitengewone machtiging 2 boeten van drie gulden of 2 dagen voor elke boete met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van het geweer en don eendvogel bij niet uitlevering te vervangen door betaling van 1 50 voor het gewoel en ƒ 0 50 voor do oendvogot bg niet betaling te vervangen door hechtenis van een dag voor i ere niot uitleveriug K de J te Boeuwijk wegens Ie bet jagen op waterwild zonder de varoiiohte jaéhtacte 2o het jagen op Zondag in gesloten jachttijd zonder voorzien te zijn van oone buitengewone machtiging en van schriftelijk bewgs en vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op het jachtwator 3 boete van drie gulden of 2 dagen voor elke boete mot verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van het geweer en do beide geschoten eenden bg niet uitlovering to vervangen door betaling van ƒ 1 50 voor het geweer on van f 0 50 voor iedere eendvogel bij niet betaling te vervangen door hechtenis van oen da voor nietuitleveiing T V d H te Gouda wegens openbare dronkenschap gepleegd bij 3e herhaling hechtenis van 8 dagen H K te Gouda wegens openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling hechtenis van 3 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld UI do kosten van bet rechtsgeding Vrijgeiproien is C B te Nieuworkerk aan den Usel tor zake van bet visschen in eens anders viscbwater zonder voorzien te zijn van eene schriftelijke vergunning van do eigenaar van of rechthebbende op dat visohwater De kosten van dit rechtsgeding te dragen door den slaat PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwp te Rotterdam De markt was hedon flauw Loco Tankfust ƒ 7 75 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Meilevering ƒ 7 66 September October November beren December levering ƒ 8 10 CORRESPONDENTIE Da helangMbende die ods een briefkaart Bchreef over den toesund tan zekere vereeDlgln tal by het beatuar zeker alle ferlangde lalichtingeD kunoea bekomes db REDAtTTis Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 24 APBIL Koffiehuis de Kap met Erf en Tuin aan do Kamomelksloot voor ƒ 4200 kr F A de Leur te Hardingsveld BEURSBElilGHT AMSTERDAM 24 April Per Telegraaf Binnonlandseho fondsen vast Indischen opnieuw wtllig Buitenland algemeen goed prijshoudond WarschauWeenen 3 hooger ADVERTENTIËN Befallen vau een Zoon C G J DROSSAERS TAN dbe Gabdin Eohtgenoote van O L DROSSAERS Breda 24 April 188Ö De ondergeteekenden betnigen bg deze mede namens hnnne Kinderen Behnwd en Eleihkinderén bonnen hartel ken dank voor de vele bljken van belangstelling die zg mochten ondervinden bg gelegenheid hanner 35 JARIGE ECHTVEREENIGINQ C KROOK M KROOK TAN DBR VaaBT Gouda 23 April 1889