Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1889

COSTUMES JONQEH COSTÖMES KINDERPAKJES DEMI S AISONS PANTALONS KAMGAREN CHEVIOT BOCKSKIN LAKEN KAMGAREN FANTASIE TRICOT BUCKSKIN CHEVIOT GRAIN DE POÜDRE GRANIT MELTON SATIN DB LAINE KAMGAREN BUCKSKIN Vr fdag 2 Atrm 1889 N 3Ö00 ¥ 411 f 4111 Vaste Prijzen Reêele Bediening GOUDSGHE COURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Al deze Goederen vindt men in de GROOTSTE KEUZE voorhanden zoowel in prijzen als kwaliteiten soliede en nette afwerking g ejrarandeerd gfoèd passende modellen Wei A PmO Stad Parijs Markt A 62 Gouda Wed A PIITO Bekwame KLEERMAKERS konnen direct voor vast geplaatst worden De Inaending van advertentièn kan geschieden tot Mn uor des namiddags van den dag der uitgave Opeiitare Verkooping De Notaris 4 P MAHLSTEDE te Bergambacht is Toornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889 des morgens te 11 unr in DE Habmonie op de Markt te Oouda in het openbaar te verkoopen Het UVIS Wflk fl Nr 29 met SCHUUR verdere GETIMMERTEN TUIN WEG en WATERING staande en gelegen te afdeeling Stuipwijk kad Sectie G Nrs 215 216 218 221 en 1427 groot 27 Aren 53 Centiaren Dadelgk te aanvaarden Breeder bg biljetten inlichtingen en voorwaardes bg den Notaris te vernemen Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambadit is voornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889 des morgens ten llVj nur in cDB Hahhohii op de Markt te Oouda in het ojwnbaar te veilen en te verkoopen Een PAl D Sestaande uit Acht WONINGEN inet ERVEN TUIN en BOSCH staande en gelegen aanden IJseldgk onder de gemeente geteekend B 60 60a 606 60c 60d 60e m 60 ter grootte van 11 Aren 43 Centiaren flnnr ƒ 8 80 per week of 457 60 per jaar Inlichtingen bg den Notaris WEDER ONTVANGEN Nieuwe MaltaAAEDAFFELEN pöik best 9 Cent per POND J GEBRITSËI IIMDOORNS EtUknobbéls HoomvUea Huideelt Wratten enz worden in h 8 dagen tgd geheel verwgderd onder de minste pijn te veroorzaken ook zelft niet op de geveeligste hnid Prüs pef flacon met penseel $ 0ct8 AlUén echt bg B SCHOIiTEN Coiffeur Eisch de handteekenyig van A v TUIJLL De rangrègeling in het failUssement van G BRUIJNJÈ vroeger Winkelier in Boter en Kaas en Geldersche waren te Gouda is nedergelegd ter gri£Be van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam om aldaar gedurende veertien dagen te verbigven ter inzage van een ieder De Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Rotterdamsdie Brandassurantie DE MAAS GEVESTIGD te ROTTERDAM Directeur K WIJNTJM AGENTEN gevraagd in die Gemeenten waar de Maatschappg nog niet vertegenwoordigd is Gem ber Koek Te bekomen HEERLIJKE GEMBERKOER van 35 en 65 Cent per stuk bij J 1 Van der SANDEN Banketbakker Gmla Markt A J0f Algemeea erkend als bet besle MftN WATE R der wereld U 40jarUge roem Mond en Tpndziekten zooals bet los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP 5 ntt ater in aanmerkelijk vergrootte flessehen TOOT 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPt s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Tenns zeep en Zonnebloemen zeep s I Oekristalllseerde ei Transparanti Glycerlnezeepen zijn de nste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van ilnatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WO J r J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Men verlange mtdrutkelyk Br POPF echte Preparaten en neme geene mdere aan COMUUNIE ARTIEELEN A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfI bevlekking Onanie en geheime uitspatr tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd IgUt moet het lezen de oprechtö leenng die het geeft redt jaarlyka duizenden van een zekeren dood Te verk gen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland ADVBRTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal yan Geneesknndigen aanbevolen Zniver uit HOP en MOUT gebronwen Langfdurigf Maag en Darmkatarrli zoo ook verslgming derve rteringsorganen en de zoo talrgke neven en gevolgziekten als gebrek aan eetlast en slaap vuile tong krhmp drukking pijn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderlgf duizeling hoofdpgn opgeblazenheid op8tooten braken breken van t water slgm g4l verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zenuwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct Gouda Snelpeisdruk van A BRINKMAN ZooK De nitgave dezei Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afsonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND ♦ GOUDA 25 April 1889 Het water der waterleiding behoefde gedurende de maanden Maart en April 8 Maart 11 7 m gr per 1000 c c 21 lO l 28 I 7 8 II K II n 4 April 11 8 m gr als per 1000 cc 11 11 H H I 18 ƒ 13 n n n n 26 12 B Ëen jongen welke niet goed by het hoofd is viel gisteren uit vrees wegloopende voor oenige koeien aan de Dorrekenakade onder Waddinxveen in hst water Met moeite werd hij gered door zekeren Kip die door bet toepassen der middelen tot redding vaa drenkelingen hem heeft bygebraoht Naar men aan het ülr DU mededeelt zyn de onderhandelingen tot overname van den Ned B jnen den Ned Centraalspoorweg door den Staat reeds verre gevorderd en zou het doel der overname z D beide Ignen in exploitatie te geven aan de Maatechappy tot exploitatie van Staattipoorwegen die daardoor niet alleen een nieuwe rerbindingslyn verkrijgt tnsscben haar noorder en cuide lijuen maar wat voor haar ontwikkeling hoofdzaak mag worden geacht in recbtstreekscbe aansluiting komt met de hoofdstad van bet Land en de belangrijke werken die daar in de laatste jaren ten bate van handel on nijverheid en van onze zeevaart zyn tot stand gekomen Een dor hoofdambtenarén van de MxploitatieMaattchappy wiens naam het blad kioichhoidshalve FEVILLETOM Naar het Duittch 4 s Avonds vroeg zg me Joh bewaarde haar bijzondere vragen gewoonlgk voor het thee uurtje omdat we dan het meest ongestoord waren en ik mij geheel aan haar wqdde met ter zijde stelling van al wat op zaken geleek Dat moest ieder gpe d echtgenoot doeij Nu dan s avonds vroeg zq me eensklaps Zeg eens wat versta je dhder een huiahoudeJ jken achtergrond P Huishoudelgke achtergrond herhaalde ik en op eens schoot het me als een bliksemstraal doorhet brejn en helderde alles op Sloeg dat niet op de aankondiging i alle kranten omtrent een prijsvraag Een novelle nMt huishoudelqken achtergrond Honderd vqftjg gulden honorarium Ons blad Johl riep ik verwijtend uit Met ontzettende helderheid trad het me nu voor den geest Had ik niet aan den middeleten ringer barer rechterhand een inktvlak bespeurd toen zij me van morgen over het voorhoofd streek Joh zou je werkelijk vroeg ik hoogst ernstig Zij kreeg een kleur als vuur Haar zwijgen was welsprekend verzwygt schynt reeds uuügewezen om eventueel als directeur met het beheer van de beide nieuwe Ivjnen te worden belast terwql ran de hoofdambtenaren van den B jn en den Cenlraalspoorweg enkelen in dienst zouden blijren anderen daarentegen op waphtgeld zonden worden gesteld Dingsdag werd te Amsterdam de jaarvergadering gehouden ran rectoren en conrectoren van Gymnasia in Nederland Na aWoening van de gewone huishoudelijke aangelegenheden waarbij het jaarverslag en de rejcening nn den penningmeester werden goedgekeurd leidde dr Hoogvliet te Wageningen het debat in ovjtr een nieuwe metbode van het onderwgs in het Grieksch op de lagere klassen l e nieuwheid van deze methode bestond vooml hierin dat de heer Hoogvliet aan jongelingen van goeden aanleg in een zeer korten tqd dit onderwys kon doen aaalMren om zich daarna gemakkelgk deze taal meMK te maken Na uitvoerige toelichting verldaRi enkele leden toch nog al bezwaren tegen de invoering dezer metbode te hebben op grond dat anleg en lust bg de leerlingen dikwyis zoovee rachilden en dat de methode wellicht wel kans van slagen zou hebben als alle leerlingen met den lust en den ijver maar bovenal met den aanleg en geestvermogens begiftigd waren als waarop de geachte inleider kon bogen Na de pauze leidde dr H J Nassau Noordewier rector van het Gymnasium te Delft het debat in over het bekende Gidsartikel van prof Naber waarin de hoogleeraar op de wenschelijkheid van de afschaffing van het aanleeren van Gneksch voor juristen en mediqinae doctoren had aangedrongen In zeer humane termen bestreed de inleider deze meening Hq deed uitkomen de groote waarde van bekendheid met het Grieksch vooral voor de algemeene ontwikkeling en de opwekking en bevordering van do schoonheidsleer bij jofigelieden Dr Zou je me je werk niet eens laten zien kind lief Daar was zy tot geen prys toe te bewegen Ik maakte me werkelijk boos en verbo S haar het geschrift in te leveren Zij wilde weten waarom Omdat rij er volstrekt geen verstand van had verklaarde ik omdat ik niet wilde dat rij rich bei lachebjk zou maken omdat rij van het schrijven van een novelle even weinig begrip had als een gans van fluitspelen Zy barstte in tranen uit en ik ging in slechten luim heen Dit was de eeiate maal dat ik haar eenig verwijt had gedaan Ten slotte kreeg ik toch medelijden met haar en was boos op mij zelf dat ik de zaak zoo emftig had opgenomen Ik had haar terdege moeten uitlachen dat sou haar wel genezen hebben Den volgenden morgen gmg ik naar haar toe Ik Vas te dnftig geweest en zag nu mijn ongelijk in Mijn oordeel betreffende de schrgverij van dames was haarT ekend Misschien ik hoopte van harte dat ik mij bedrogen zou hebben Zoo wist ik op slinksohe wi ze het manuscript in handen te krijgen O schryvers ijdelheid I Nooit had ik a oprechtÉ blijdschap ondervonden dan over flat gewrocht myner vrouw Als een looden klomp viel het mij van het hart Joh kon nooit een schrijfster worden Het gelukkigste benijd6n8waardige gebrek aan talent kortom klinklare onrinl ADVEBTENTIEN worden geplutgt van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatnmimte Bovendien worden alle Adverte tien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Gunning besprak bg afwezigheid d heeren Naber diens zienswqze doch de gansohe vergadering bleek het overigens met den inleider eens te zqn Een gemeenschappelijk diner besloot de bqeenkomit Sedert verscheiden dagen verkeerde men te Eopenhage in de grootste ongerustheid omtrent hét tot van circa 600 deensche landverhuizers die met de Danmark naar Amerika vertrokken waren doch op den bepaalden tijd niet waren aangekotnen De ongerustheid vermeerdOTde niet weinig toen het schip gesignaleerd werd als gestrand en geheel verlaten gevonden De omstandigheid echter dat er geen sloepen meer aan boord waren deed nog hopen dat de opvarenden zich hadden kunnen redden Dagen gingen voorbij en nergens vernam men een teeken van leven Zaterdag namiddag arriveerde te Tilbury in Engeland een stoomschip met de tijding dat op den 4n April een der sloepen gezien was groot genoeg om 100 paaaagiais ta bevatten dinh gehul verlaten en ten halve gevuld met water Nog was er hoop de bemanning kon door een voorbijgaand schip zijn opgenomen Inderdaad via Lissabon werd dezer dageh te Kopenhagen een telegram ontvangen meldende dat blgkens tijding van de Azoris che EilandoB de geheele bemanning der Danmark daar behouden was aangekomen De machinist alleen waè gekwetst Eenige passagiers hadden gelegenheid gevonden om rich weder naar New Tork in ta schepen de meesteu wachten nog Dat de menschen fan den tegenwoordigen tyd nog niet heel veel beter zijn dan de Hunnen en Wandalen in de Be eeuw onzer jaartelling bewyzen de berichten omtrent de groote volksverhuizing in NoordAmerika op Paasoh Maandag toen zooals gemold is een gebied dat tot dusver voor de oorspronkelyke bewoners van Amerika de Indianen Gerustgesteld lag ik de bUden ter zyde Voorrichtig en veiachoonend bracht ik myn oordeel over haar werk nit Ik geloof zelfs dat ik er een beetje by gelogen en sommige gedeelten geprezen heb Onverguld kon ik haar toch de pil niet te slikken geven Nog dienzeKden dag kwam het manuscript in het haardvuur terecht Zeg eens man Joh sloeg de armen ommyn hals Wat is er vAuwke Vertel t toch aan niemand Dat beloofde ik blij dat de geschiedenis zoo gunstig was afgeloopen Met huivering dacht ik er aan wat er wel had kunnen gebeuren als myn vrouw talent voor ichrijvon bij richzelf ontdekt had en haar novelle zelfs bekroond ware geworden Myn geluk myn huiselijk genoegen zou voorgoed vervlogen zyn Met innige blijdschap zag ik Joh weer geheel en al de oude worden Met dubbele belangstelling en hartelyke dankbaarheid mijnerzijds lazen we samen de bekrronde noveUo der zegevierende mededingster Eigenlyk vond ik het verhaal met die huishoudelyken achtergrond vervelend maar ik achtte het geraden het tegenover myn vrouw als een voor haar onbereikbaar voorbeeld te doen gelden ten einde haar eens vooral af te schrikken Dat me dit gelukt was bleek hoe langer hoe duidelijker Ik werd nu volkomen gerust I i