Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1889

in Frankrqk en EngeUttd In het laatste land zijn eenige jaren geleden van de 87 honderdjarigen waaronder zich 22 mannen en 65 vrouwen bevonden 12 in het zieken en werkbuis overleden terwijl de groote meerderheid door werklieden wordt gevormd In Prankrijk waren teveneens de arbeiders en vooral de boerenarbeiders die hetgrootsteoonting ntleverden Het hospitaal en oude mannen en vrouwenhuis telden er 23 Onder de 83 honderdjarigen in Frankrijk kwam slecht een enkele rijke voor 6 waren welvarend 7 verkeerden in vrij gunstige o tandigbeden en alle anderen bevinden zich in min of meer behoeftige omstandigheden Gaat men de statistiek verder na dan blijkt nog met betrekking tot de maatschappelijke positie der honderdjarigen dat die van meesters minder gunstig is dan die van knechts De statistiek over 1 88 bevindt zich nog niet inons bezit zoodra dit het geval is zullen wij ookdaaruit mi hien een en ander aan onze lezers mededeolen Zondagiilad Verschillende Amerikaansche dagbladen en tijdschriften bevatten herhaaldelijk berichten omtrent de Hemenwayeipeditie in het zuidwesten van NoordAmerika die zooals nu blijkt uit een geschrift van onzen landgenoot dr H F C Ten Kate Jr die aan de expeditie deelnam min of meer sterk gekleurd en verre van juist waren Wij willen het een en ander uit Ten Kate s mededeelingen omtrent de Hemenway expeditie overgedrukt uit het Tydachrift uo hel Koninklijk Nederlaiuhck ardrijk kundig Genootschap jaargang 1889 hier laten volgen Aanvoerder der expeditie is Frank Hamilton Gushing die zich door een jarenlang verblijf onder de ZuniIndianen van New Mexfco ten volle vertrouwd beeft gemaakt met de ethnologic van dien stam Als aangenomen zoon der Zunis bad bij bun taal geleerd was hij opgenomen onder hun priester krijgers en had hij kunnen doordringen in hun zoo ingewikkeld mytbologischphilosophisob godsdienst systeem In den loop van Cushing s onderzoekingen bleken hem de ZuniIndianen de meest typische levende overblijfselen te zqn van de oude bijna verdwenen inlandsohe beschaving van het zuidwesten Ten tijde van baar grootste voltalligheid bestond de Hemenway expeditie aldus genaamd naar mrs Mary Hemenway uit de volgende leden Frank Hamilton Gushing chef Adolphe F Bandelier meer speciaal belast met het documentair historisch onderzoek dr H F C Ten Kate Jr Sylvester Baxter algemeen secretaris der expeditie Charles A Garlik topograaf tevens opzifditer over het veldmaterieel Fred W Hodge partjimlier secretaris van den chef en tevens assistent topoeraaf Walter D Lord vrijwilliger een photogram een conservator van de opgedolven menschelyke skeletten enz Behalve het persoonlijk aandeel dat dr Ten Kate aan de werkzaambedei te Ciudat de los Muertoa Doodenstad nam had hij het toezicht over de opgravingen in de ruïnegiroep Zas Acejuias en voerde afzonderlijk van Maart tot Mei 1888 twee kort op elkaar volgende kleine expedities aan de eene op de Pimareservation en in het oosten der Papagueria de andere naar de Maricopa Indianen Na de resultaten te hebben geboekstaafd uit de opgravingen van skeletten en van voorwerpen en uit de petrographieën of rots inscriptién verkregen schrijft dr Ten Kate De geleerde die wat ouder was bleef nog trouw 1 aan zijn jongeren kameraad wien het noodlot van het gymnasium naar een kantoorkruk verwezen had Sopbus had in de wijsbegeerte gestudeerd Mijn vrouw had anders veel eerbied en zekeren angstigen schroom tegenover geleerden maar Sopbus wist zoo eenvoudig te praten en had er zulk een slag van met mijn vrouw om te gaan dat zij t zelfs wel eens waagde hem uit te lachen wat hy goedsmoeds opnam Daarmee bedoel ik nu niet dat hij eenheel bad aan ernstige gesprekken Juist na zijn ontspanningsreis scheen hij naar geest en lichaam verficisoht er behagen in te vinden wetenschappelijke en politieke strijdvragen van den dag met levendigheid uiteen te zetten Die kwestie van de roeping der vrouw was zijn stokpaardje Hij de vrijgezel was een moedige kampioen voor de rechten der vrouw Wij waren t niet altijd eens en vielen elka dikwijls heftig aan Joh zat dan zwijgend toe te luisteren Doch elk barer gelaatstrekken gaf te kennen dat zij t volkomen eens was met m jn vriend Sophus Eens kwam zij tot mijn verwondering plotseling voor den dag met de vraag Wat dunkt u meneer Cato moest niet iedere vrouw boven de dertig zich met wijsbegeerte afgevenf Ik begreep hoe zq aan die vraag gekomen was Zij werd geopperd in het zesde nr van rons blad blz 2 kolom 4 WM gereserreerd voor de beaohufde I blanken werd opengesteld Omstreeks 60 000 mensohen wachtten reeds maanden lang op de grenzen van het beloofde land en toen het uw i opening geslagen was stortte een Tloed van immigranten ach in het jachtgebied der Indianen Het was een woest tooneal Troepen maniien te paard renden schreeuwend en hunne pistolen afvurend naar de pachthoeven die beschikbaar waren en dan ook dezelfden avond reeds alle bezet Vele gevecht n vielen voor en een menigte dieven maakten van de algemeene verwarring gebruik om hun slag te slaan Er waren vijf maal meer monschen dan waarvoor land beschikbaar was en toen bg het vallen van den nacht 10 000 plaats gevonden hadden moesten deze hun nieuwe woonplaats tegen viermaal zooveel anderen verdedigen WeUra waren reeds geheele dorpen verrezen op de plek waar weinig uren geleden het prairiegras groeide De r eering heeft soldaten gezonden om den landverhuizers die geen plaats konden vinden te beletten ook het nog niet opengestelde aangrenzende Indianengebied te bezetten Men vreest dat er in den eersten tqd veel ellende xal heorschen en wellicht ook bloedige gevechten zullen plaats hebben In de taal der Ghickasawa beteekent Oklahoma de naam van het nieuwe gebied het schoone land Oorspronkelijk besloeg het 2 000 000 bunders ongereer in het midden van het Indianen gebied on grootendeels bestaande uit vruchtbaar akker en weiland terwijl men ook vermoedt dat de bodem op vele plaatsen kostbare delfstoffen bevat In 1830 werd het gebied door het Congres afgestaan aan de CreekIndianen by wie zich in 1856 de Seminolen voegden Beide stammen verkochten echter in 1866 met gemeenschappelijk goedvinden het gebied aan de regeering voor den geringen prijs van 40 oenteu de bunder De honderdjarigen zijn niet zoo zeldzaam als men wel gelooft Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de omstandigheid dat de statistiek zich gedurende de laatste jaren meer met hen heeft beziggebouden Velen geven zich echter als zoodanig uit zonder het te zijn Zoo leidde een in Seieren van regeeringswego ingesteld onderzoek tot bet resultaat dat van 37 zoogenaamde honderdjarigen er 36 meer dan twijfelachtig waren Een zelfde in Frankrijk ingesteld onderzoek voerde tot hetzelfde resultaat Eene merkwaardige bijzonderheid is daarbij evenwel aan bet licht gekomen en wel dat de vrouwen meer aanleg hebben dien hoogen leeftijd te bereiken dan de mannen Onder de 83 honderc jarigen in 1887 wier leeftijd nagenoeg authentiek is en waaronder de onlangs overleden Chevreuil voor de tweede maal voorkwam bevonden zich 52 leden van het zwakke geslacht dns ongeveer j Van deze 52 waren er 41 weduwen 10 nooit gehuwd en 1 gehuwd Van de 31 mannen waren 23 weduwnaars 6 verharde celibatairs en 2 gehuwd De statistiek toont verder aan dat de langlevendheid een rijand der weelde is De honderdjarigen behooren inderdaad voor het grootste gedeelte tot dq onvermogenden Hoe weelderiger levenswijze hoe minder honder4jarigen vooral Nog moet ik vermelden dat ik eenige bloemen die in dey novellentijd er het hachje bij ingeschoten badden door nieuwe liet vervangen We bleven op ons blad geabonneerd Ter vergoeding voor de verboden novelle had ik mijn vrouw toegestaan om aan hare medezusters te vertellen hoeii s zomers haar bontwerk tegen de mot bewaarde hoeveel zg bij haar winkelier voor de koffie betalen moest en wat er verder onder huismoeders waard is medegedeeld te worden Zelfs over baar tooisel gaf zij rekenschap en in alle weTelddeelen is het thans bekend dat Johanna jaarlijks vijfen twintig gulden hondengeld van nuj krijgt Tegen die soort van schrijverij had ik niet veel bezwaar Zij verzuimde er niets bij en oefende zich nog bovendien in het zich juist uitdrukken en in het gebruik van komma s en punten Hare minnebrieven die lieve nonsens waren ndg geheel en fl zonder leesteekens Onze vrienden die tijdens de novellenziekte mijner vrouw zich zelden vertoonden kwamen weer gedurig l dageu t Was weer even gezellig bü ons als vroeger Bijzonder veel genoden deed ons het bezoek van een oud huisvriend die na een afwezigheid van eenige jaren weer naar het vaderland jwas teruggekeerd t Was m n boezeiMriend Dr C Ut Sophus Cato was een ki4Fpe kop en eeli prettige kerel hg Wq aren oude schoolmakkers i f Op goede gronden mag men aannemen dat deze TiSórhistoriscbe stedenbevolking vsn zuidelijk Arizona betrekkelijk zeer talrijk was Ue uitgestrektheid der bouwvallen en irrigatie kanalen alsook een vergelijking met de steden der huidige Pueblo Indianen schijnen deze meening te rechtvaardigen Los Muertos bijv een der kleinste van een groep van zeven steden had naar schatting minstens 13 000 inwoners Als men nu aanneemt dat elke stad gemiddeld 13 000 inwoners had dan moet de bevolking der gebeele groep ten minste 90 000 hebben bedragen Ofschoon waarschijnlijk alle steden in Zuid Arizona waarvan men thans dlB tallooze bouwvallen vindt niet tegelijkertijd bewoond werden schijnt het toch dat geheele groepen steden tegelijk bewoond zijn geweest De instellingen van dit oude ras brachten dit mede De reden waarom een gebeele complex dier steden somtijds plotseling door zijn bewoners verlaten werd hangt ten nauwste samen met de geloofsbe grippen dier bewoners Wanneer wij de hedendaagsche Zunis tot maatstaf nemen dan moeten de bewoners van Los Muertos enz geloofd hebben aan de noodzakelijkheid om volgens hun begrip in het middelf unt der wereld te wonen Indien echier de stabiliteit van dit middelpunt door onrustbarende natuurverschijnselen werd verstoord en ook godsdienstige ceremoniën en offers am de goden te smeeken die verschijnselen te doen opLouden niet hielpen dan verliet het volk plotseling zijn woonplaats met achterlating van alle have en goed Op een andere naburige plek werd dan weder een nieuwe stad gebouwd en bewoond tot ook daar weder de stabiliteit van bet centrum door soortgelijke verschijnselen verbroken werd Aardbevingen waren voorzeker de voornaamste oorzaak dier instabiliteit en het is zoo goed als zeker dat Los Muertos en naburige steden ten gevolge van aardbevingen verlaten en zelfs voor een gedeelte aanzienlijk beschadigd werden Zoo vonden we veel daken van huizen ingestort en daarna verbrand door het vuur van den haard Nu en dan werden geraamten aangetroffen van personen die onder de vallende daken waren bedolven Naar den vermoedelijken onderdom dier bouwvallen kunnen we slechts gissen De toestand der gebouwen van bet huisraad vooral van het aarden vaatwerk en van de skeletten duidt op een onderdom van minstens 1000 jaren De primitieve beschaving van deze voorhistorische stedenbewoners van zuidelijk Arizona behoorde bijna geheel tot het steenen tijdperk Cushing heeft haar de Shiwi beschaving genoemd verwant aan de azteeksche Maya Peruanen en andere beschavingen van Mexico Centraalen Zuid j6nerika Wat de verzamelingen der Hemenway expeditte betreft deze bestaan uit veel duizenden nummers en bevatten bijna uitsluitend archaeologische en anthropologische voorwerpen welker waarde vooral diUirin bestaat dat Gushing met het maaksel het gebruik en de beteekenis van elk voorwerp bekend is en bovendien met de juiste omstandigheden waaronder de voorwerpen verzameld werden Zonder dat zou de HemeaVaycoUectie niets beter wezen dan de groote meerderheid van dergelijke verzamelingen die gewoonlijk niets anders zijn dan een onzamenhangende massa bric a brac De Hemenway verzameling behoort tot de zeer weinige die zooals Baxter het eigenaardig uitdrukt een ziel hebben De archaeologische verzameling is tijdelijk te Sa I Ook de dommeP vroeg ik vrij lomp Job kreeg een kleur en ik had haar toch niet eens bedoeld Sophus gaf haar echter gelijk Het zich bezig houden met hoogere dingenwas voor dames voor eenigen leeftijd in elk gevalveel nuttiger dan het lezen van romannetjes zooluidde ziJn oordeel Zie je welP riep zü uit Er lag iels zegevieronds in haar blik Zij rekende zich dus al onder de vrouwen van rijperen leeftijd Ik had eigenlijk gedacht dat zij daartoe te ijdel zou geweest zijn Kindlief antwoordde ik op haar Zie jewel ik heb je nog nooit verboden te philosofeeren en geef n bij dezen plechtig verlof met onzen Sophusnaar de palm der wijsheid te dingen Had ik haar maar nooit dat verlof gegeven I Kon ik vermoeden dat zij er gebruik van zou maken zij wier lieve onbeholpenheid in geregeld denken voor nuj steeds een harer bekoorlijkheden was geweest Daar ik bespeurde dat zij het in ernst opvatte trad ik met waardigheid tegen haar op en verbood baar eens vooral de wijsbegeerte Zij verwees my inconsequentie ik had haar eenmaal plechtig verlof gegeven Dat was maar een aardigheid geweest beweerde ik Ik kon baar toch niet verbieden zich te beschaven C ordt vervolgd lero in Massachusetts gedeponeerd in een opzettelijk daarvoor gebouwde ijzeren loods Zy is voor iet oogenblik onder de bewaring gesteld van prof ïdw S Morse directeur van de Peabodii Aeademg of Sciences in genoemde stad Dat gedeelte der anthropologisobe verzameling hetwelk tot dusver was ingekomen bestaat uit circa 200 skeletten Deze worden tijdelijk bewaard in het V S Amy Medical Museum te Washington waar dr Wortman bezig is met restaureeren en ordenen Het is zoo goed als zeker dat uit de tegenwoordige Hemenwayeipeditie eenmaal een Hemeriwayinstituut zal ontstaan een school en museum voor Amerikaansche oudheid eu volkenkunde Dit instituut zou gevestigd worden te Salem mot Cushing als directeur Het werk der expeditie zou dan van veldjaren zooals thans tot veldseizoenen van eenige maanden jaarlijks worden teruggebracht en zich niet slechts bepalen tot het gebied der Veieenigde Staten maar zich uitstrekken over al die landen in Amerika waar eenmaal een inlandsche beschaving heerschte Van Mexico tot Peru hopen we dus eenmaal de Hemenwaybanier te zien wapperen met zich voerend een nieuw licht dat over het duistere verleden der Amerikaansche volken zal opgaan Aldus eindigt dr Ten Kate zijn geschrift Voor den Nederlandschen naam in den vreemde is het zeker hoogst eervol dat aan deze belangrijke wetenschappelijke expeditie een Nederlandsche ethnoloog deelnam Moge de jonge geleerde die door droeve familieomstandigheden plotseling uit het fsr West naar Den Haag geroepen werd weldra in staat zijn zich weder by de expeditia van Frank Cushing aan te sliutenl Ook een auctie Naar het Amerikaansch van Albert Beeckman Plaats der handeling Helena Arkansas Tijd der handeling 28 Febro ari 1889 Gaat gij vandaag naar de auctie Van wien l De oude Smith zal verkocht worden naar ik meen wegens diefstal van brood Neen op Smith zou ik toch niet bieden Ben dergelijk gesprek wordt in dezen staat mogelijk gemaakt en vindt dikwijls plaats ten gevolge eener merkwaardige wet die een zonderlinge vorm van rechtspleging voorschrijft Ik laat hier deze wet zooals zij in sectie 1213 en l$Ii van Mansfield s verzameling van wetten vooriMtt woordelijk vertaal volgen Wanoaer iemand van een vergrijp tegen de wetten van dezen staat door een desbevoegde rechtbank overtuigd wordt moet dezo derwyze vonnis vellen dat de delinkweut zoolang in een werkhuis geplaatst bij den bouw van bruggen of andere publieke werken gebruikt of op na te melden wyze aan iemand verhuurd wordt totdat de boete en kosten betaald zijn wat evenwel in geen geval langer mag duren dan 6én dag voor elke 75 cents boete onkosten De sheriff ofpolitiediensar is verplicht nadat iemand wegens een vergryp tegen de wetten veroordeeld is terstond als boete en kosten niet betaald zijn of daarvoor borg gesteld is over te gaan tot de verhuring van den veroordeelde hetzij aan een particulier hetzij aan een maatschappij of corporatie J M Chatworthy van hier is het nieuwste offer van dezen gewettigdep slavenhandel en een nadere omschrijving van de bijzonderheden van zyn zaak levert een goed voorbeeld van de methode die in dergelijke gevallen gewoonlijk wordt toegepast Mr Chatworthy had het noodig geoordeeld tot grootere veiligheid van zyn persoon een revolver bij zich te dragen Dit kwam ongelukkigerwijze omstreeks een week geleden aan het licht en mr Chatworthy werd voor den rechter A C Horely gebracht Het feit was dnidelijk bewezen en volgens de wet werd hü veroordeeld tot eene boete van 60 dollars en in de kosten alles en alles 55 dollars 50 cents Mr Chatworthy kon het geld niet betalen evenmin was hy in staat een borg te stellen en daarom werd hij publiok verhuurd De verhuring was in de couranten behoorlijk aangekondigd en toen z j gehonden werd bleek h t dat de politiedienaar die als uitroeper fungeerde en kleurling was Zijn pogingen om zijn blank Wachtoffer tot een zoo hoog mogelyken prys aan jen man te brengen boden een schouwspel aan poals hier te lande zeker nog nooit vertoond is Een der eerste bieders was eveneens een kleurling die een knecht voor zyn farm zocht Hy bood 15 cents per dag voor de diensten van mr Chatworthy Men eischte 6 cents meer van hem maar alvorens zijn bod te verhoogen vroeg hjj waarom de an veroordeeld was Wat was zyn misdaad vroeg hij Hy droeg een revolver by zich antwoordde zyn bruine medebroeder Dan is de zaakvoor my uit antwoordde de bieder want ik wil geen koeoht hebben dis een revolver by zich drai De verhuring naderde vervolgeus haar einde en mr Chatworthy s diensten werden voor de aanzienlyke som van 25 cents per dag verkocht Mr Chatwertby dient nu zyn tijd uit Hoe denken de menschen oostwaarts van ons over deze wet Uit het Westland schrijft men Wie zich door den zonneKihijn naar buiten laat lokken merkt al te ras dat de schijn hem verleidde de scherpe wind doet hem de winterjas dichtknoopen De boereu willen dan ook nog van geen mooi weertje hooren Alles ziet er buiten naakt en dor uit knoppen in overvloed maar blaadjes eerst Zondag morgen zag ik er voor het eerst een paar rich ontplooien aan de kastanjeboomen I Slechts zeer enkele tuinders in het Westland toonen met voldoening dat de aardappelen op hun land reeds hier en daar hunne bleeke kopjes nieuwsgierig uit den grond steken van nachtvorsten zullen zij wel geen schade meer hebben maar de straff eu koude wind houdt hunne ontwikkeling zeer tegen Bijzonder nieuwsgierig is men naar den uitslag van de bemoeiingen der commissie die zich de verbetering van den aardappelhandel ten doel stelt De groontenhandel is blijkens het rapport in bloeienden toestand maar in Engeland zijn de Westlandsche aardappelen bijna geheel door die van Jersey verdrongen De oorzaken daarvan beeft de oommissie nauwkeurig nagegaan het is nu maar te hopen dat alle tuinders ds aanwijzingen willen volgen en de wenken ter harte nemen Voorshands heeft de commissie niet te klagen zoo traden alleen te Gravezande 63 personen tot de vereeniging toe Prijst de commissie den verbouw vsn en den handel in groenten wij achten het van belang een enkel waarschuwend woord te doen hooren Laat men toch na het gunstig rapport niet denken het gaat goed en insluimeren Hen zij steeds op verbetering bedacht stilstand is achteruitgang Men bedenke en de commissie had inderdaad hierop wel mogen wyzen dat Jersey het Westland overvleugeld heeft op da aardappelmarkt maar dat dit eiland en de Kanaaleilanden in het algemeen zich ook meer en meer op de groententeelt toelegt Blijft men hier staan dan zal men ook waarschijnlijk in den groentenhandel treurige ervaring moeten opdoen Butteolandseh Overzicht De werkstaking der tramkoetsiers te Woenen heeft den socialisten en antisemieten eene schoone gelegenheid gegeven om onlusten te verwekken Zij zalven sluiten zich daarbg niet aan en verlangen alleen vermindering van werkuren en wyziging van het stelsel van boeten dat op hen wordt toegepast welke eischen sympathie bij het publiek vinden Allerlei ontevredenen hebben zich echter van deze storing in t verkeer bediend om straatrumoer te maken Sedert Maandag is Weenen het tooneel van geregelde gevechten met politie en militairen waarbij reeds dooden gevallen zijn Het laatste bericht lujdt als volgt De geweldenarijen van fcet gepeupel naar aanleiding der werkstaking van de tramkoetsiers hebben Dinsdag nog grooter verhouding aangenomen dan dgn vorigon dag In de voorsteden Hemals en Favoriten had do militaire macht groote moeite om de rustverstoorders uiteen te jagen De laatstgenoemden zoo het bleek goed georganiseerd vielen niet alleen de tramrijluigen aan maar wierpen ook de vensters der koffiehuizen en der woningen van de vreedzame burgers in In de voorstad Hemals geschiedde dit gedeeltelyk onder den kreet Weg met de joden Eenige Weener bladen leiden hieruit af dat de buitensporigheden een anti Semitisch karakter hebben en zy constatoeren dat een der heftigste anti Semitische Volksmenners pater Eichhorn aan de bijeenkomst der werkstakende koetsiers deel genomen heeft Daarentegen beweert het orgaan dor Weener antiSemieten dat joden onder de sociaal democratische partij de werkstaking ondersteunden en dienstbaar maakten aan hunne bedoelingen Inderdaad aldus lelegrafoert de correspondent van de Berlijnsche Post de socialisten eu antiSemieten verheugen zich waarschijnlijk over de werkstaking Zeker schynt het tfat de ergste buitensporigheden bedreven zijn door gehuurde en geoi ganiseerde benden Maar welke t ebele elementen ook in de beweging der tramkoTOiers te Weenen zich mogen mengen deze werkstaking met haar ernstige gevolgen bevat een waarschuwing voor velen want oolc andere landen hebben hun Iramdaven Ook ip Ajnerika te Minnea polis o a beeft het personeel d e tramway s v den arbeid gestaakt en lot geweld en verwoesting hun toerlucht genomen Nog maar al te zeer wordt vergeten wat d e Ëngelsche staatsman Jobs Morley Maaadag te New CasÜe leide Oue arbeidersklassen zyn niet langer machines sjj bestaan niet slechts uit handen sij hebben kaoMe ea sij hebben harten en een tehuis om voor Ie lorgen Wanneer echter kan een arbeider aaa hart en hoofd en tehuis denken als hij zestien uur dagelijks gedurende de geheele week een gansch jaar lang moet werken Wat een man noodig heeft en wat een vrouw noodig heeft zeide John Morley verder is een tehuis waar zij verpoozing kunnen vinden Het tehuis is bet middelpunt en het is de groote vloek van het leven in de wereldstad dat aldaar het tehuis voor zeer velen een onbekend iets is Hoe kan men een tehuis noemen de woning van den tramkoetsier waar hij slechts komt om eenige uren te slapen na zestien uur zwaren aanhoudcnden arbeid Waarlijk het door Zwitserland bijeengeroepen congres tot regeling van den internationalen arbeid heeft een schoone taak die niet te spoedig kan vervuld worden Boulanger kwam gisteren namiddag ruim ten drie uur te Londen aan De overtocht was onstuimig waaronder de generaal geleden scheen te hebben Hij zag er dan ook ontdaan uit Door de zuidoostelijke spoorwegdirectie was het station te Chari g Cross voor het publiek afgesloten Sleohts een dertigtal Engcische en vreemde journalisten alsook eenige Fransche dames en beeren wei den op het perron toegelaten De laatstan legden eenige geestdrift aan den dagen riepen Leve Bonlapger en P brem general Een paar dames boden hem bloemruikers aan Buiten het station gekomen stonden omstreeks drieduizend nieuwsgierigen Bij lange niet allen waren anthousiastisch gestemd Velen jouwden en sisten tegen ie vivats in Toen Boulanger s rijtuig gevolgd door eenige hansoms gevuld met verslaggevers van dagbladen van het station naar het logement reed herhaalden zich deze antiBoulangistische manifestatiên nog sterker De Fransche republikeinsche bladen betuigen hun groote ingenomenheid met het vertrek van den generaal uit België waarvoor zij der Belgische rageering want zij houden vol dat deze den generaal werkelijk heeft verdreven een extra pluimpje verleenen Ook zijn zij zeer tevreden over den uitslag der verkiezing voor een lid van den provincialen raad te Charenton Bij de eerste verkiezing verkreeg de republikein Eborling 2 140 on Boulanger 2 457 stemmen terwijl beiden nu 3900 en 3898 stemmen verwierven De republikein ging dus meer vooruit dan Boulanger ofschoon de generaal slechts met 8 stemmen in de minderheid bleef Inmiddels hoeft de Senaat het proces na Paschen met kracht hervat De heer Merlin liet den Boulangistischen anarchist Soudey die door de politie werd opgespoord in hechtenis nemen en verhoorde daarna generaal Logerot die minister van oorlog was toen Boulanger corps commandant was te Cler montFerrand Over hetgeen de commissie van instructie ten laste van den generaal heeft gevonden is tot dusver niets met eenige zekerheid bekend De Koning van Bumenië is in weerwil van de politieke verwarring in do Kamer bij gelegenheid van den verjaardag van zijn komst op den troon het voorwerp geweest van zeer talrijke bewijzen van belangstelling vooral van den kant van het volk Zoo wordt althans getelegrafeerd De Petersburger correspondent van de Times meldt dat er niet te twijfelen valt aan het beslaan van een nihilistische samenzwering tegen het ieven van den Czasr in verband met de ontploffing van den bom op don Zurichberg Het plan was met Paschen wanneer de Czaar steeds eenige dagen in de stad komt den aanslag uit te voeren De zaak wordt streng geheim gehouden Het gerucht dat reeds te Gatschina een aanslag op den Czaar beproefd fvas zou echter geheel ongegrond zijn PETROLEÜM NOTEERI IGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankftist ƒ 7 75 Geïmporteerd fust 7 86 Meilevering 7 60 September October November beren December levering ƒ 8 MARETBSBICHTEN QOUda 25 April 1889 Tengevolge hot Paaschfeest was de graanaanvoer heden zeer gering en de handel van geen beteekenis Prijzen onveranderd Tar we Zeeuwsche f 7 40 a ƒ 7 60 Mindere Zeouwsohe ƒ 6 80 f 7 10 Polder ƒ 6 20 a ƒ 6 50 Afwijkende ƒ 6 70 a ƒ 5 90 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 30 a ƒ 4 76 Gerst Chevalier f 5 50