Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1889

i t N 3Ö01 Zaterdag 27 April 1889 Van af 1 Januari 1889 verschijnt düf GOnOSGHE GODRANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Litgevers A BRIIMKMAN ZOON GOUDSGHE COURANT I ieuwS en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken De InaeadliiK van adTertentiön kan geschieden tot éto nnr des namiddags van den dag der uitgave rs i v i f H Ter p Heot 8 40i f K pw 100 kilo 7 ÏS ƒ 8 Hennepiaad Inlandsoh i f S tK Boenen Bruine boonen IS IS Mindere ƒ 8 a ƒ 10 DuiTenboonen ƒ 7 50 il ƒ 7 75 Kanarieiaad ƒ 8 a 8 Ï6 Mus per 100 kilo Amerikaansche Mixed 6 60 a ƒ B 75 Odesaa f 6 a ƒ 6 10 Cinquantine ƒ 8 a ƒ 8 25 De veemarkt met veel aanroer handel blgft ring met hooge prgien rette rarkera reel aanroer handel lug 28 a 26 ot per half KGr rarkena Toor Londen tamelijke aanvoer handel gewoon lO i a 21 et per half KGr magere varkens groote aanvoer handel vlug ƒ 0 95 a ƒ 1 40 per week vette sohapen tamelqke aanroer handel teer ving ƒ 20 a ƒ 80 Nuchtere kalveren groote aanroer handel rlug ƒ S a ƒ 6 Pokkalreren ƒ 16 Kaas Aangevoerd 44 partijen Handel matig Ie qaaliteit ƒ 18 a ƒ 20 2e qualiteit ƒ 16 a 17 Noord Hollandache ƒ 28 a ƒ 26 Boter grcote aanvoer handel gewoon Goeboter ƒ 9 90 a ƒ 1 00 KleiDbandel io SterketQ Drank BUBGEMEESTEE en WETHOUDJiHS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 23 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bq hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarby vergunning wordt gevraagd om in de b haar naam vermelde locaÜteit sterken drank in het klein te mogen rerkoo Sen als I aam van den Verzoeker Aanduiding der looaliteit C P Backers Markt wijk A No 109 Gouda den 26 April 1839 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWEE BEIIR8BEU1GHT AMSTERDAM 25 April P r Telegraaf Binnenlandsche fondsen rast Indische waarden goed prijshoudend Centraal spoorwegmaatschappij soorten willig Buitenland onreranderd Warschau Weenen willig Weiboter 0 76 a ƒ 0 85 Stoomloot EESEUVE Zomerdienst Regeling uurgerlijke Stand eEBOREN 23 April Nnltje oodera J obel en W 31 Noordegruf 24 JohioDa GeertruidA oaders i h J ijerwecrt B 6 Peten Geertruida Jacobs oaders F Vermey enJ Tin den Berg 25 Jan ooderi A Q Snel en C H den Hertog Peter Ignatz ooderi P I Ngkiel ea P Mikker OVERLEDEN 23 April C Broer 6 m A 3 Hooingi 4 m G U Streng 1 j 6 m ii C Sehoutes 6 m A Tin Dn n 2 1 m J J Scholiug 19 m 2K F fan Weelden 5 m GEHUWD 24 April P Trotsenbnrg en B Schenk 20 J Hofman en J Bonman ADVERTENTIEN van 2a AprU tot 2 September 1889 Dienst ROTTERDAH OUDERKERK en GOUDA Van GOUDA naar ROTTERDAM Zondig Maandag Diosdig Woenid Donderd 1 ïrijdig Zaterdag 12 BV 12 6 13 6 12 B 12 i 12 B 12 6 V an ROTTERDAM naar GODDA Zondig Maandag Dinidag Woenad Donderd Vrijdig Zaterdag 7V ia 7V 12 7 12 7 12 12 7 12 7 12 De namiddagdienst rap Oüdeboek naar Gouda 2 ure V Dienst OuderkeHi a d Ussel Rotterdam Van OvDBRKEBK a d IJsssl naar Rottbedam Zondag Miandig Dinsdag Woenid Donderd Vrydig Zaterdag 7V 2V 6 V 2V 6 6 2 6 7 2V 6 7 1 5 7V 2 7 2 8 Van Rottbedam naar Oddeekbbk a d IJssbl Zondig Maandig Dinidag Woenid Donderd Vrijdag Zaterdag 7 12 7 7 12 7 7 12 7 7V 12 7 B 12 7 7 12 7 7V 12 7 FDUmAUZ ARSENTS Nieuwe vinding Petroleum Kóokstellen welke niet knnnen ontploffen of in brand geraken Deze Kookstéllen koken in 5 minuten een liter water Voor Gouda en omstreken verkrggbaar bg Getrouwd P TAM TROTSENBURO en E SCHENK die ook namens de wederzgdsche Familie hnn zeer liartelgken dank betaigen voor de vele bijken van belangstelling bj ban Hnwel k ondervonden Gouda 24 April 1889 Getrouwd Magazyn van Petroleumlampen en Kookstéllen Lang e Tiende yeg D 59 Gouda A C MEEÜSSEN en M C BELÓNJÉ j Dr CHANTOMELANUS OOGEN WATER versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden ginnen te verzwakken Prys per flacon met gebmiksaanwyIsiDg 60 cent Verkrygbaar in de onderstaande depëts Wed Bosman fiondil iWert N Sanders leiden A Prins Ze enhuifen W Ligthelm Voorburg Wed G WilhelnfusWoerd lA Bot BèrkeU die tevens hartelgk dank betaigen voor de Velangstelling bj hnn Hnwelgk ondervonden RoUerdam 25 April 1889 Voor de vele blyken van belangstelling bs gelegenheid onzer 25 JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wg onzen bartelyken dank J OMGERT f4 A W OMGERT Westbbobk Gouda 25 April 1889 DAUZBETUIGIUG De ondergeteekende betuigt by deze zynen openlgken dank aan den WelËd Zeergel Heer P J A LEVEDAG Arts alhier voor de accurate behandeling waardoor mgne vrouw het leven naast God aan hem te danken heeft H BOUWER Gouda 25 April 1889 Een JONGEN met het 8MIDSVAK bekend kan GEPLAATST worden StoomtramwegMaatschappy Goiida DB DIRECTEUR TE HUTO gevraagd Een HOIS of PAKHUIS geen Winkelhuis gelegen op een fatsoenlyke stand tegen eene n tige huur Fr Brieven met volledige gegevens onder No 1835 aan het Bureau dezer Courant Velvet Chenille Tapis Gobelin Laken Linnen en Jutte Groote sorteering Lage pryzen SCHENK Zei Geen grïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwynen Maakt het haar glansryk en zsoht en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda by J H O HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Ter OVERNAME wordt gevraagd een gebrnikte doch in goeden staat zynde Vélocipèd © Opgave van prys en soar en waar te bezichtigen schriftelijk onder No 1836 aan t bureau dezer Courant ADVJERTENTIBN in alle Binnen eaBuitenlandsehe Couratiten worden dadel opgezondlii ooi hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN k ZooN Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Afzonderlgke Nominers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 April 1889 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeetiteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de heeren van Mierop Oudijk van Vrenmingen en Lotsy werd vastgesteld het Kohier der iPlaatselijke directe beUating op de inkomsten dienst 1889 Se volgende stukken kwamen bij den Baad in 1 Een voorstel van B en W tot vaststellingvan het getal leeraren aan het op te richten Gymnasium en de bun toe te kennen jaarwedde Blijkens eene ingekomen missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken is er geen bezwaar tot het verleenen van vergunning om leeraren aan de Hoogere Burgerschool het geven an onderwijs op te dragen aan het Gymnasium terwijl van de lokalen kabinetten en instrumenten voor het onderwijs in de natuurwetenschappen aan de H Burgerschool eveneens mag gebruik gemaakt worden voor het Gymnasium Het voorstel strekt om te benoemen een rector op een jaarwedde van ƒ 3000 een conrector op ƒ 2600 3 leeraren in de oude talen op 2000 met eene vsrhooging van ƒ 200 na Sjarigen dienst aan het gymnasium alhier een leeraar in de Ned Taal op ƒ J400 een leeraar in t Fransch op ƒ 1100 een in t Hoogduitsoh op 900 een in t Engelsch op ƒ 800 een in de Aardrijkskunde op ƒ 700 een in de Wiskunde op ƒ 2200 twee leeraren voor de natuurwetenschappen op resp f 400 en 800 met een verbooging van ƒ 100 na S jarigen dienst aan het Gymnasium alhier en en in de scheikunde enz op een maximum van f 800 Dit voorstel werd ter visie gelegd 2 Missives bevattende soUicitatien naar de betrekking van Directeur der Alg Begraafplaa ts van S FEVILLETOX Iv ijan Tola CNaar het Duitsch Vervolg en tlot 5en ander echtgenoot vond het pleizierig als zijn vrouw haar kennis trachtte uit te breiden maar ik had me nooit om hare vorming bekommerd wat mij Betrof mocht zij altgd een domme gans blijven I Lieve hemel wat een stortvloed van woorden Terstond maakte ik mij uit de voeten Was dat mijn JohP Wat moet daarvan worden Wat al sohritkelijks kon mij te wachten staan als reeds het eenvoudige plan om rich op de wijsbegeerte toe ft leggen zooveel beroering in een argloos vrouwengemoed teweeg bracht Ik had een ernstig onderhoud met Sophus bij moest haar die zotheid uit het hoofd pntftm en haar nooit weer op zulke gedachten brengen Hij lachte mij uit zij zou t spoedig genoeg opgeven Hij kende echter mijn vrouw nieti Ons blad bestelde ik onmiddelijk af Mijn vrou mocht niet heelemaal gek worden Joh schreide en klaagde over dwingelandij Ik een dwingeland Ik sloeg enkel een verwijtenden blik op haar Met de wqsbegeerte maakte zij al spoedig een Boot van Berkel van dor tanden van Straaten enJ IJpelaar Jai Ter visie 3 Het verslag van dsi toestand der gemeente Gouda over 1888 Dit wordt gedrukt n vervolgens den raadsleden een m daarvan bezorgd De Voorzitter deelde mede dat de boeken en de kas van den gemeente ontvanger door B on W waren nagezien en in orde bevonden Tot lid der commissie vin beheer der stedelijke r fabriek werd met algemMue stemmen herbenoemd heer G A Oudijk De Eerste Kamer heeft heden aangenomen o a de ontwerpen tot wijziging der accijnsen cm bieren en azjjnen de wijziging der gestichtenwet bekrachtiging tot heffing in Zeeland to de overeenkomst met s Bench De heer Kappene hield tegenover den Minister Maokay vol dat ai onnulierwetten ongewijzigd konden blijven loolliig de koninklijke waardigheid niet overgegaan was In de volgende week komt de Arbeidswet in behat jng Gisteren avond is er een buitengewoon nommer van de Staabamrant uitgegeven met het volgende bericht omtrent dm toestand van Z M den Koning Volgens verklaring van prof Bosenstein en de geneesheeren des Konings is de toestand van Zijne Majesteit op dit oog nblik naar omstandigheden zeer gunstig De ernstige stoornissen van het tenuwleven zijn geheel geweken de slaap is rustig en verkwikkend de voeding is voldoende en de krachten des Konüigs femen liehtbaar toe De vereenifde vergadering der Staten Generaal tot ontvangst van de wetsroordracht tot benoeming van een Begent of Regentes is thans bepaald op 30 April a s Nstr wij vernemen zal het ontwerp door het begin Dat merkte ik aan het stof op mijn schrijflessenaar en aan de aardappelen waarin het zout vergeten as Toch nam ik de zaak in den b nne niet al te zwartgallig op Ik bleef vriendelijk stelde me tevreden met de ongezouten aardappelen stofte zelf mijo schrijftafel af en deed al mjjn best om den vrede te bewaren V Vreemd was het dat mijn oude gezellige vriend Salqmon Rasmus thans hoogst zelden bij ons kwam Eenige malen had hij laten afeeggen dringende üitnoodigingen zelft Zou hg soms P Wel waarottinietP Als hij maar geen dichterlijke vrouW neemtof een die zich met wgsbegnerte a eeft Daarvoormoest ik hem toch waarsoluwen Hij lachte mij in mijn gezicht uit Daarop echter nam hij me ter rijde en begon hoogst ernstig tot me te spreken t Was verschrikkelijk I Eens had hg bij ons een paarlmoeren knoopje in de spinazie gevonden en een andiren keer een klein borststrikje in de ragout Ik herinnerde mij dat Joh zoo n ding gemist had Kasmus had het behendig verdonkeremaand om mijn vrouw niet in verlegenheid te brengen Woedend kwam ik thuis Joh was uitgegaSn p haar werktafel e lag een boek half onder eenig naaiwerk verscholen Ik las op den titel nKant Critiek mn hft eaaere veraiaad i wsa juist in eene goede stemming Het boek opgrijpen en uit het raam smijten was het werk van een oogenblik Een klets gevloek en schaterend gelach drong van de straat tot mij door Ik keek het raam uit Daar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Ministerie in de vergadering der Kamers worden Op de door het hoofdbestuur van den Nederiandschen Schutterijkaderbond uitgeschreven prijsvragen zijn de navolgende antwoorden ingezonden Prijsvraag A Welke zijn de verplichtingen tgdens eene mobilisatie yoor den adjudant onderofficier en den sergeant majoor der schutterij Ingekomen rier antwoorden als motto Mobiel te Amsterdam Uiertas vHa carior te Amsterdam itu ie te Arnhem en Sn rekent d uittlag mei enz t s Oravenhage Prijsvraag B jSchets de gedragslijn welke een kaderlid der schutterij in de onderstaande gevallen moet volgen opdat hij zijn uniform meteeredrage Ingekomen rier antwoorden als motto Aanhouden doet S7BIWII te s Gravenhage Vdme du Miiice te Hoorn Met eere te Utrecht eaSciuttergiaderpUeU te Amersfoort De oude afd Amsterdam der vereeniging Fbttt mderviyt heeft aan den gemeenteraad een adres ver onden waaib kwiais wordt gegeven vab hetbesinit genomen in de afdeeliilgsI ergaSérittg van 12 Maart jl om haren wensch te kennen te geven dat vanwege de gemeente aan kinderen die scholender gemeente bezoeken schoeisel en voedsel wdrdeverschaft in de gevallen waar dit zal blijken noodigte zijn Men zal rich herinneren dat dit besluit heeft aanleiding gegeven tot de afscheiding van vele leden en de oprichting eener tweede afdeeUng voor Amsterdam over welker wettigheid uu verschil bestaat In bet adres wordt gezegd dat dS gemeente ia de eerste plaats is aangewezen om al datgene voor de inwoner te doen wat der gemeenschap van nut kan zgn en het belang der gemeente brengt mede dat de burgerij besta uit gezonde krachtige wel ontwikkelde indiriduen en de afdeeling zich over was me het zuivere verstand in den vollen emmer van èèn melkboer terecht gekomen De kerel over stelpte me met een vloed van scheldwoorden zoodr hg me zag Ik trachtte hem te doen begrijpen dat de schade po groot niet was Zijn melk was nu verzadigd met wijsbegeerte en dus wijsheid melk geworden De vent liet zich maar niet overtuigen en eischte schadevergoeding Ik betaalde en hij wierp me het van melk doortrokken verstand voor de voeten Hot grappige van het geval behield den boventoon over mijn kwaadheid en lachend nam ik de toegetakelde crittek ter hand Daarbij riel mijn oog toevallig op den binnenkant van het omslag Sophus Cato Mei l 866 las ik Sophus Dat was alles wat ik uitroepéii koB Mijn vrouw kwam t huia Ik zag terstond dat zij iets bijzonders had Ookzg moest mijn ongewone stemming bespeurd hebben want zg zweeg Aan tafel zij kende mijne zwakke zijde en rekende op mijn vredelievende gezindheid onder den maaltijd vertelde zij me zoo leuk mogelijk dat ze bij een vriendin geweest was wier neef een reeks van voorlezingen zou houden over de zielsverhuizing bij de oude Egyptenaren Zij had niet anders kunnen doen dan een doorloopende kaart nemen Natuurlijk had ik daar niets tegen Mijn vrouw moest ziqh beschaven Ook wist ik niet wat er nuttiger en hartverheifend r kon wezen daö eenige kennis van de leer der zielsverhuizing bij de oude Egyptenaren wr ir r