Goudsche Courant, maandag 29 april 1889

ê 1889 W 3902 Maandag 29 April GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ren onsch De afgelevei Dk rekend Eenigiil epöt vö or Gfiuda en om r i Abgde Heer Jj Vai OS Az leiweg E 73 eh 78a Gouda j il i r De ïnB iding yan adyertenttto kan gegchlUn tot 6n nar dea namiddag van den dag der uitgave Bg de ondergeteekenden staat de inteekeuing open op den nienwen jaargang van het mi 4 l i van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Baad inkomen als de discussion in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON vaar nn de nhtele a t tra k van de Ilider inSleesw k tot de Loira in IFiaabrÜk De mentchen die daal wonen Daitackers Hollanders Franaoben zijn nu zaer betriend mat de Ëngelschen en ook is deze kast niet byzonder rijk aanhavens maar toch moet neu in ovtrweging nemen dat deze verhouding elk oogenblik kan veranderenen Engeland slechts doo aan smal kanaal van dezekust is afgescheiden Voor Engeland zou eenvyandelqke inval erger zf n dan voor enig anderland want daar ia de gioote welvaart en rqkdom in een zoo beperkt bestek bijeengebracht dat een zegeviarend vijandelqk leger dat het land binnendringt dea bloei dea landa voor eeuwen zou kuünen vernietigen j Zoo kwam lord Salisbury vanzelf tot de Some Üii2 staatkunde waarmede hij zys rede besloot Immers het gevaar voor een v andelijkon aanval zal vermeerderen indien een onafhankelijk Ierland wordt opgericht Wie staat er voor in dat de Ieren nimmer een vqandige hoiiding tegenover Engeland zullen aannemen en hun uitmuntende havens open zullen stellen voor een v ai del jke vloot In dit geval zou de verdediging dëi Engelsohe kusten zeer moeilijk worden en aan een dergelijk gevaar mag men het land niet blootstellen Op grond dezer overwegingen eindigde de minister zijn rede met een warm protest tegen dè staatkunde der beeren Gladstone en Parnell De Temp bevat een telegram uit Belgrado inhoudende dat de metropolitaan op het bericht der aankomst van den gewezen metropolitaan Michael zijn ontslag heeft aangeboden maar dat de regeering Eioh voorloopig nog niet wü uitlaten omtrent f niet weder in functie treding van den exmetropb litaan É PETROLEÜM NOTEERIINGË van de Makelaars i Cantzisar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 76 Geïmporteerd ust ƒ 7 85 September October November eniK Decemberlevering ƒ 8 10 i BEIIR8BEH1CHT AMSTERDAM 26 ApriL Per Telegraaf Binnentandache fondsen onveranderd Indische waarden minder geanimeerd Ned Central spoorweg goed pryshoudend Peruanen hooger Amerikanen mede willig gestemd d Jiargerlljke Stan Moordreoht OEBOSXK Kit oiaen K Biu en J Bloot OVEBI EDBN i W N J d Koegt 14 d ONDERTROUWD Viuer 30 j te ddiDiveen ea A U OroeoeveU 23 j i N Hem 57 j ea W Oodgk se j C t B der Kleg 29 j ea C O a in 88 j ADVERTENTl£N Het Meisje ons den 20 dezer geschonken werd ons heden door den dood ontnomen A GOBDEWAAGEN y A J H GOBDEWAAGEN T Maabskteen Gouda 25 April 1889 Tot onze diepe smart overleed heden Toorzieu yka de fi H Sacramenten onze geliefde Moeder Behntvd en Grootmoeder Mejufeouw deWed M J OGIER takLoovkebk Dit aller naam G BOOTEES Gouda 26 April 1889 Wg betuigen bg deze onzen hartelgken dank voor de vele giften ons geschonken bg gelegenheid onzer 50 JARIGE ECHTVEREENIGING en in het bgzonder aan den Edel Achtbaren Heer Burgemeester en verdere Ingezetenen dezer Gemeente terwgl de gelden op doelmatige wgze zgn belegd zoodat wg er nog lang van kannen genieten A SAS en Echtgekootb mede namens hunne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen By deze betuigen vg onzen danfc voor de deelneming bg de geboorte van onze Dochter ondervonden C G LANGERAAR C J LANGERAAR Mhmue Gou4a 26 Appl 1889 De Heer en Mevrouw J A P MONTUN betuigen hnnnen dank Voor de bewgzen van belangstelling bö de geboorte van honne Dochter ontvangen Visite worden bij voorkmr c getoaehi Dintdagen Woensdag a s Gouda e April 1889 ♦ D fleer en Mevrouw SPRüIJT vam t EB ToaiiEii betuigen hun daUk vocjr de be de geboorte van hM Zoon l gstelli4g lindejcYonien WaddiniMË 25 April 1889 Twee BDRlERÈEISjis viUen ie flinke i 1 l f aan huis of een paar ii tsoe tdg i e faUEZEN Adifts onder Ï837 B irean yka dit blad A 7 os Ae Kleiweg E 73 en 73 rk WESTHAVEN 161 aker te G ® MAGAZIJN c VAK VIOOL en VIOLONCELaNABXlir Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHHING BH ABONKEHENT POLAKS lEÏENS ElIXER I Met de hoofdverkoop van boven P staand heb ik voor GOUDA en a OMSXBMKBN belast navolgende P HH Groaaiera in Oediatüleerd I M PBBTBBS Jam Markt H J F B BBM AJS Jt Zoon Tiendeweg S S Kindereti N KONINGS i 00 Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Fransche Stoomververij en iDhemische Wasschery GebrevetMrd door Z M den Koning der Belgen H OmpHNHJEIMJEM Kruiskade 19 f BotterOam en worden coo laag mogelgk bef f mmmE k iaii werien nie boven lAdres in het Bufeatt Speciskj inrichting voor het stoomen rerv4i van alle Heerenen Dameskleedingstukken en alle soóüen Gordgnen Tafelkleeden Gamituin Veeren enz Alle kleuren zgn jjk voor de gezondheid eren worden in 8 dagen als nieuw Mm ifn ükjallej im n en Buttenf mdMlik Coün mht Movïen dadelgk opge n doof ët Aaverténae BqTeau van A BnlNHMAN en t ZOON te Goifda erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming warden zeker voorkomen en genezen door het dagel ks gebruik van het echte K K Hof Xandarta Dr POPP s Anatherüi endwater in aanmerkelijk vergrootte fleaschen voor 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met r POPP ï Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenns üeep en EoiiiMiMoemeD zeep POPP s 6ekri8taIUm i e en Trauparant zgn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderiyken witten tint te weeg brengen ar De namaaksela van ADatlieriH M adwater verwoesten de tanden binnen korten tyd VO Itr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verUnge mldrukielyk Dr POPP echte Preparaten en neme geene andere aan Gouda uelpersdruk van A BBINKUAN t ZooM De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN HÜMLAND GOllflA 27 April 1889 Uit s Oravenha meldt men ons dat de genoes heeren van Z M jden Kpnüig een verblijf itins jlands hebben aangeraden Indien da zeer gunstige Ijtoestand van den Koning aanhoudt dan zon Z M reeds Vrijdag 3 Mei e s vertrekken I Donderdag werden in hooger beroep voor het hof te Amsterdam de pleidooien geveerd in de zaak Jvan het Herv classicaal bestuur van Gouda te en de kerkvoogden der Ned geref kerk te Waarder Voor genoemd bestuur trad op de heer mr Van Bolhuis voor kerkvoogden do Iwer mr Wolf beiden wlvooaat te Utrecht De conclusie van het O M in dezen is bepaald op 17 Mei e k Mej C £ Stikker alhier deed met gunstigen oitshig te s Oravenhage akte examen lager onderwijs Wi A j m mSkuU vwpaoMimr i 4ei behoorende tot de opgeheven vervening in daKrim C rwaard waa do opbrengst f iHi In 1888 ht dezelfde verpachting S337 op z nde 1096 meer De wei en faooilanden ie da Krimpcnerwaard zien er frisch en groen uit de hoeveelheid gras ia echter niet groot tengevolge van het voortdurende koude weder Toch ziet men reeds tamelqk voel vee in de weide daar de hooivoorrasd bq de meeste veehouders ia uitgeput Dezer dagen is do tekst medegedeeld van het koninklyk besluit dat uitgevaardigd is door den Baad van State tgdelijk belast met de waarneming van het koninkrijk gezag Daarbij wordt de vereenigde vergadering der Steten Oeoeraal bijeengeroepen FEUILLETON 1 l aar iet DuiUxh EERSTE HOOFDSTUK De mist die Londen gedurende een groot deel van het jaar in een sluier hult was dien dag minder dicht geweest dan gewoonlgk De lente begon te naderen het was in April doch de Maarteohe buien waren nog lang niet voorbij Middernacht was reeds lang voorbij De lantaarns wierpen hun onvoldoend licht op de natte straten waar nu en dan de voetstappen weerklonken van personen die zoo laat hunne woning opzochten of die als veilig heidspolitie hunne ronde maakten Naarmate mon zich van de City verwgderdo en Southwark naderde waren de straten eenzamer de voetgangers schaarscher Southwark is bepaald het leelijkste gedeelte der stad een dichte huizenmaasa doorzaaid met fabrieken Eerst in de buitenwgkeu wordt het aanzien beter Daar treft men kleinere meer sierlgke huizen aan met kleine tuinen en grasperken In één dezer straten van Southwark liep in dit nachtelijk uur een jonkman Zgn stap was licht en vlug het slechte weer scheen zijn vroolijke luim tegen aanst Dinsdag om van de Eageering een wetsontwerp te ontvangen jrtot benoeming van een Begente van het koninkl k zoolang de koning buiten staat is de regeiring waar te nemen Uit deze bewoordingen blijkt reeds wat de inhoud zal zijn van het ontweqi Het regentschap zal gelqk algemeen gewemeht wordt worden opgedragen aan H M de Koningin gelijk reeds bij de wet van 1884 is bepaald voor het geval prinses Wilhelmina alvorens haar 1 8de jaar te hebben voltooid tot de kroon mocht worden goroepen Waiineer dit ontwerp b de Staten Generaal is ingekomen zal de vertegenmiordiging voor de vraag staan in hoeverre de beterschap die volgens de verklaring van prof Bosewtein thans in sKoninga toestand is gekomen al dan niet nog een tijdelijke voorziening noodig maakt f Zooals wg voor eenige dagen hebben herinnerd is voor ophang van de tenlaring dat de Koning buiten staat ia geraakt qja taak te vervullen een gelgke verklaring noodig vigk de Vereenigde Kamerst n v slteia r tem aie Meit tritg okt hl door den Begent die er thans niet is of door tmniif laden der Stateo Generaol De Baad vm State bezit die macht volgens de Grondwet niet Dat coUage k n thans niet anders doen dan de bepalingen naleven van art 45 voorschrijvende dat het binnen ééa maand na zgn tijdelijke aanvaarding van het koninklgk gezag de voordracht moet doen tot benoeming van een Begent Aan de Btaten Oeneraal alleen staat het dus te beoordeelen of er nog grond bestaat tot die benoeming over te gaan Het is daarom wel waanchgnlijk dat de StatenGeneraal alvorens over het ontwerp te besluiten zich volgens art 49 der Grondwet door de hoofden der ministerieele departementen omtrent den toestand des Konings verslag zal laten doen De geneeskunIdigen zuUen dan opnieuw gehoord moeten worden niet te bederven want nu floot hg een bekend opera deunde dan herhaalde hg de melodie halfluid met zgn aangename tenorstem Juist brak de maan door de wolken en wierp haar licht op de straten die ondanks de brandende lantaarns tamelgk duister waren Daar was het al weer sprak de jonkman zacht en hg bleef staan om opmerkzaam naar de overzijde der straat te zien Wat mag dat toch zijn Het Igkt wel een kleine witte wolk die plotseling voor mij komt en dan weer veidwgnt Het sohgnt wel een mensch te zgn maar die vlugge bewegingen nu aan de eene dan weer aan de andere zgde der straat neen het zal een dier wezen dat zgn verblgf ontvlucht is Hij vervolgde zijn weg en hoorde in do verte aan de overzijde een man met zwaren tred naderen Daar vloog het ding of dier haastig en zonder gedruisch de straat dwars over om den naderenden man te ontwgken Het waa nu slecht vijftig schreden vóór hem Het scheen een jonge vrouw klein van postuur en in zeer lichte kleeding Daar kwam juist weer een wolk en verdonkerde do maan de regen stortte bg stroomen neder hg zag niets meer van het ding Flink stappende ging aan o overzijde de politieagent voorbij die hg in de verte had hoeren aankomen Deze bleef echter niet staan en keek niet om achter hom stak het geheimzinnige wezen de straat weer over als bevreesd voor den naderenden ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt over de vraag of de redenen nog aanwezig zijn die hen 29 Maart deden verklaren dat de Koning toen buiten staat was zich met staatszaken in te laten en dat daarin in de naaste toekomst zeker geen verbetering is te wachten Kerst wanneer de Staten Generaal op deze wijze zich op de hoogte hebben gesteld van den tegenKoordigen toestand en van hetgeen in de naaste toekomst is te verwachten kunnen zg oordeelen of door ten minste 20 leden het besluit tot opheffing van de tijdelijke voorziening behoort te worden uitgelokt dan wel de voordracht tot benoeming van een Begentea behoort te worden aangenomen BandeUU Wat de nieuwe schoolwet kost aan de gemeenten indien zg mocht worden aangenomen heeft het i Hbl nog eens nader uitgerekend Uit de cijfers door don Minister ter toelichting van het ontwerp opgegeven omtrent de finaucieele gevaren voor de gemeenten zou men de gevolgtrekking tmmett waMTdafthrptsttetandsgaaieenten door de nieuwe regeling zeer zouden worden bevoordeeld Dat voordeel voor het platteland is echter slochta schgnbaar Immers de Begeeriog plaatst in hare berekeningen voor elke gemeente afzonderlijk gemaakt twee zeer ongelijksoortige cijfers naast elkaar De tegenwoordige uitkeering van 30 pCt is berekend naar den bestaanden toestand do voor de toekomst beloofde bgdrage ia berekend volgens het getal onderwijzers die nog zullen moeten worden aangesteld om aan de wet te voldoen £ n aan dit getal ontbreekt thans nog zeer veel Als de gemeentebesturen al die onderwijzers zullen hebben aangesteld tnllen natuurlijk hunne uitgaven voor de school aanmerkelijk toenemen Het rijk nu belooft voor elk hoofd eener school ƒ 2S0 600 voor eiken jonkman deze sloeg er echter geen a cM m eer op Zgn opmerkzaamheid was nu gericht o Wk huis in do nabgheid waarvan a een paar vensters op de eerste verdieping helder verlicht waren word hij daar verwachtP Daar naderde in de verte een rjtuig met groote snelheid uit de City Ook dit was hem volkomen onverschillig Hg stond voor het hek dat toegang verleende tot een tuintje voor het huis met de verlichte vensters haalde den sleutel te voorschijn en draaide dien in het slot om Op het oogenblik dat hij de knop wilde omdraaien voelde hg een zachte hand op zijn arm leggen Verbaasd keek hg op en zag een jong vrouwelijk schepsel met bleek gelaat en losse haren voor zich staan Ondanks het ruwe weder droeg het meisje dunne lichtgekleurde kleeding men zou gedacht hebben dat zg pas uit haar bed kwam Zg bleef hem strak aankijken en reeds wilde hg zgn arm vrg maken en haar aan haar lot overlaten omdat hij haar voor een verloopen vrouwmensch hield zooals er zoo velen s nachts in Londen hun onzedelijk bedrgf uitoefenen toen zij haar zachte vleiende stem liet hooren waardoor hij onwillekeurig van plan veranderde Erbarm u over mijn ellende zeide zij heb medelijden met een ongelukkige Hoor hoe mijn vervolgers naderen I Zg willen mij weer terugsiepen naar de plaats vanwaar ik door een gelukkig toeval ontvlucht ben Eed mij mijnheer uit barmhar