Goudsche Courant, dinsdag 30 april 1889

gemaaki worden maar het voorstel zelf zal wel geen tegenstand ontmoeten Katuuriqk zal er een weg daad weder op bijnWvonderbaarlijke wyze by machte regentschap heeft dus opgehouden te bestaan Ia Luxemburg lal het regeotsobap mede een einde nemen Dr Vinkhugien heeft heden iqn gewoon bezoek ten paleize gebracht Tan eene buitenUndiche reis des Koaings is geen oogenblik sprake geweest Evenmin wordt nog een Terbl jf in de open luoht reeds wenschelqk geacht Staten Oeneraal Vereenigde zitting der beide Kamers van Dinsdag 30 April Het doel dezer bijeenkomst oorspronkelyk belegd om H M tot regentes te benoemen is sedert het gisteren door ons medegedeelde koninklyk besluit geheel veranderd De raad van ministers daartoe door den Baad van State als vertegenwoordiger van het Koninklijk gezag gemachtigd stelt thans voor te verklaren dal het in art 38 der grondwet bedoelde geval heeft opgehouden te bestaan ilet andere woorden men wensoht den Koning weder in staat te verklaren zelf de teugels van het bewind te voeren De minister van binnenl zaken deelde mede dat van 7 April af b j Z M een begin van beterschap was waar te nemen welke gunstige en ongedachte verandering heeft aangehouden zoodat de Regeering thans voorstelt het bovengenoemde besluit te nemen De gronden waarop dit voorstal Ijerust zgn vootnsmelyk de adviezen van s Konings geneesheeren lo een schryvon van de heeren Eosenstein Vinkhuijzen en Vlaanderen gedateerd 25 April en aldus luidende In antwoord op een schrijven van Z E den Ministor van Binnenl Zaken dd 26 April jl verklaren wij consulteeronde en behandelende geneesheeren van Z M den Koning dat de beterschap die tich op den 7u dezer in den toestand van Z M heeft voorgedaan sedert dien dag zoodanige vorderingen hoeft gemaakt dat heden aan Z M door ons is verklaard dat de Koning op dit oogenblik in staat is HDs gewone werkzaamheden weder aan te vangen 2o een telegram van Dr Yinkhuijzen van gisteren De zoo bijzondere gunstige herstelling van Z M den Koning bevestigt zich van dag tot dag meer en meer De minister liet niet na zijne vreugde te betuigen over deze gunstige wending in s Konings ziekte die hq een lichtstraal noemde n de doorleefde sombere dagen en gaf zijne verwachting te kennen dat do Slaten Generaal spoedig en met blijdschap het verlangde besluit zouden nemen De Vergadering nam geen onmiddellijke beslissing doch zond bet voorstel naar de afdeellngen De wijze waarop deze zaak behandeld wordt is eenigszins onregelmatig daar da grondwet blijkbaar aan het thans voorkomende geval niet gedacht heeft Tot het nemen van een besluit waarbij verklaard wordt dat het geval van art 38 opgehouden heeft te bestaan geeft zij het initiatief niet aan den Baad doch alleen aan den regent of aan 20 leden der vereenigde vergadering Intusschen achtte zich de Baad van State zich zeker naar den geest der grondwet tot handelen bevoegd en heeft hij het initiatief genoemen hetgeen zeker de snelste weg is om tot het beoogde doel te geraken Misschien zullen er althans in de afdeellngen over deze onregelmatigbeid bezwaren achtig voorkomen gaven vóór hem stond het beeld van het jeugdige sohepiel dat zooeven de kamer verlaten had Wat was zij schoon hoe lief en aanminnig En zou do Schepper aan zooveel bekoorlijkheden het licht des geestes ontnomen en haar verstand met den sluier der duisternis omhuld hebben Nogmaals liet hij de gebeurtenissen van den nacht voor zijn geest voorbijtrekken maar behalve de buitengewone deemoedige gehoorzaamheid waarschijnlijk een gevolg van haar langdurige gevangenschap vond hij niets dat op een storing van het verstand scheen te wijzen Had hij goed gehandeld met haar hier te houden of zou hij verstandiger gedaan hebben met aan de gebeurtenissen den vrijen loop te laten Dat zou zeker gemakkelijker geweest zijn want daaraan twijfelde hij niet of de verdere afwikkeling van deze geheimzinnige zaak mocht zij uitvallen zoo zij wilde zou hem meer onaangenaams dan verblijdens brongen Edith kwam terug Hoe heb je haar verlaten vroeg Walther Zij beloofde mij dat zij zou trachten te slapen maar ik vrees dat dit niet spoedig zal gaan want de gebeurtenissen van dezen avond hebben haar sterk aangegrepen nJe bent herhaaldelijk met haar alleen geweest Edith Is zij je met eenig bewijs van vertrouwen tegemoet gekomen Ik kan mij niet herinneren dnt zoo iets heeft plaats gehad misschien ligt hot daaraan dat ik er vol gevonden worden i den Koning als Hjj inder 3p bijnMW is geworden de regeering waar te nemen waarover het gansche volk zich van harte zal verheugen de plaats terug te geven waarop Hy door de Grondwet is geroepen Men mag vertrouwen dat zoowel d geneesheeren als de Kegeering ernstig hebben overwogen of do bemoeiing met staatszaken op de gunstige wending die in s Konings toestand is gekomen uadeelig kan terugwerken zoodat wellicht weldra weder voorziening noodig wordt De Tweede Kamer hield gisteren eene korte zitting waarin de Voorzitter in korte maar treffende bewoordingen den heer Beuther herdacht en voorts werd besloten het eerst de Boterwet waarschijnlijk Donderdag aan de orde te stellen Toon de bekende dierentemmor Martin zich reeds vóór jaren in het privaat leven had teruggetrokken bekroop hem eens de lust nog eenmaal zijn menagerie die hij in geen vyf jaren had gezien te bezoeken Hij reisde van Rotterdam naar Brussel on trad tegen vier uur don tijd waarop de dieren werden gevoederd het gebouw binnen Martin in zijn mantel gehuld mengde zich tusschen de menigte en wachtte tot men den dieren hun voedsel zou geven Op het oogenblik dat dit zou geschieden begon hjj te hoesten Plotseling richtten alle dieren hun koppen op luisterden lieten een wild gehiil hooren en deden de ijzeren traliën onder hun rukken trillen zoodat veel toeschouwer ijlings het gebouw Verlieten De papegaaien kangoeroes pelikanen en voornamelijk de apen begonnen te schreeuwen en te krijschen de hyenas on de wolven builden t was een helsch lawaai Nu trad Martin te voorschijn geboad stilte en eensklaps zweeg alles Hij sprong over de barrière welke de toeschouwers van de dieren scheidde en stak de handen door de traliën om de dieren te liefkoozen Een groote tijgerin betuigde luidruchtig haar vreugde Toen Martin met zijn hand over de glanzige huid van het woeste dier streek liep een zenuwachtig schokken door haar lichaam zij stiet een zwak zacht gebrul uit en lekte met haar ruwe tong het gezicht van haar vroegeren gebieder Toen Martin zich verwijderde ging ze liggen en liet haar onaangeroerd Na de tijgerin kreeg tie leeuw Nero een bezoek Nero was dezelfde ruwe gast die den diorentemmer eenmaal een stuk uit do heup had gebeten waarvoor hij luchtig was gestraft Sedert dien tijd had hü een ongekenden haat tegen zijn meester opgevat Geen enkel bewijs van vreugde had hij ot nu toe gegeven slechts had hij oven don kop opgericht en zijn oogeu die fonkelden als twee smaragden op den binnentredende gericht Rustig bloef hij echter in de kooi liggen toen Martin hem naderde De dierentemmer riep hem doch hij gaf geen antwoord Toen Martin zich echter verwijderde richtte plotseling de leeuw zich op wierp zich met zijn krachtige klauwen tegen de tralén en verscheurde nog een gedeelte van Martins mantel Haart O strekt geen aanleiding toe heb gegeven want ik wil je niet verzwijgen dat ik ternauwernood mijn vrees kon overwinnen toen ik hoorde dat zij uit Bedlam ontvlucht is Heb je iets aan haar bemerkt dat reden gaf om te denkeu dat zij niet in het bezit van haar volle verstand is Neen Walther ik heb zoo iets niet bemerkt Al haar denken en doen scheen verstandig zooals je zelf ook wel zult gezien hebben ook toen wij samen waren was er niets aan haar te bespeuren Het blijft mij een raodsel hoe ik ook peins over de soort van waanzin waaraan zij leidt In ieder geval zijn de voorstellingen die men mij over haar toestand maakte zeer overdreven men sprak er van dat zij voor haar omgeving gevaarlijk kon worden Je doet me schrikken Walther Ik kan onmogelijk met haar op dezelfde kamer slapen Hoe kan een meisje van jou hulpvaardigheid en met zoo n goed hart tegenover eene ongelukkige vrees koesteren Edith dat begrijp ik niet De vrees van onze goede mama schijnt op je overgeslagen te zijn anders zou je niet aan vrees gedacht hebben Houd haar niet terug broeder laat haar morgen gaan als zij morgen begeert te vertrokken Zij heeft dezen avond reeds oneenigheid in ons gezin gebracht en Goddank wij zijn aan geen twist gewoon Mama is zeer boos jij zult je met haar weder verzoenen moeten Een afschuwlijke maaltijd Ieder weet dat de Amerikanen niet spoedig verboasd zyn Er openbaard zich evenwel een zekere verbazing onder het publiek toen het Jownal de San Irancixio do volgende aankondiging bevatte Wie wil twee duizend dollars met eten verdienen Deze som zal door Mr Mathew Peppermint in goud betaald worden aan de eerste vqf burgers die a s Zaterdag met hem in het Continental HStel willen dlneeren Maar voor op de som te kunnen rekenen moet de eerste gast in tegenwoordigheid van den heer Peppermint een levende rat opeten de tweede eene salade van dulzondpooten de derde een rauwe slang de vierde een schotel konijneuoogen met azijn de vijfde een papierbrij Het bericht eindigde met de waarschuwing aan eventueele belanghebbenden dat de eerste die zich zou aanbieden de eerste keuze van den schotel zou hebben Deze advertentie trok do aandacht van een groot aantal aan lagerwal gekomenen in de groote stad ongelukkige spelers geruïneerde ondernemers van mijnwerken gefailleerde kooplieden etc zoodat de heer Peppermint een groot aantal bezoekers aan het Hotel Continental ontving allen lieden die gaarne de twee duizend dollars wilden winnen Maar getrouw aan zijn woorden koos hij de eerste vijf die zich aanmeldden vijf doodarmo drommels die hem beloofden alles te doen wat hij van hen zou eischen Peppermint beloofde hun trouwens dat hiJ hun behalve do in de advertentie genoemde schotels een keurig diner met de n to wijnen zou aanbieden En hij deed dit Inderdaad Den volgenden Zaterdag precies zeven uur waren de gasten ter bestemder plaat reeds bij voorbaat bleek van walging maar vastberaden als soldaten die in het vuur moeten De maaltijd begon met een uitmuntende schildpadsoep waarbij een glas sherry gedronken werd Hierop volgden oog tal van echt Amerikaan che gerechten en Eransche wijnen wasrXan de minste 25 francs de flescb kostte Dit alles was echter niet in staat de gasten van Peppermint in een goed humeur te brengen zij dachten maar voortdurend aan de beloofde twee duizend dollars toen zg onverwachts vijf bedienden met de levende rat de salade van duizendpooten de stukken rauwe slang den schotel konijneuoogen en de papierbrij zagen binnenkomen De heer Peppermint stond op stelde een toast in op den president der Vereenigde Staten en gaf te kennen dat een orkest het volkslied zou spelen om den vijf mannen die zijne uitnoodiging haddMS aangenomen een hart onder den riem te steken Daarna verklaarde hij den aanwezigen w t hem op het denkbeeld van dezen zonderiingen maaltjjd gebracht had Toen ik nog arm was zeide h zei ik dikwijls tot mij zelven dat ik voor een paar duizend dollars onverschillig wat zou opeten maar niemand bood mij ooit de gelegenheid aan om op deze anier mijn fortuin te maken Nd ik rijk geworden ben beschouwde ik het mvin plicht myn medeburgers dergelijke gelegenheid wel aan te bieden Gaat uw gang heeren mijne dollars liggen gereed En nu terwijl de muzikanten het Yankee Doodle begonnen zag men een afschuwelijk schouwspel No 1 scheen zooveel moeite te hebben met zijn rat die hom zelfs in den neus beet dat hij aan het achtereind begon in weerwil van do kroten van pijn die Ik verzoek je dat nu nog te doen vóo r dat je ter ruste gaat als je mama nog ziet Ik moet je bekennen daar haar ruw optreden mü eonigermate gekwetst heeft Bedenk slechts Edith hoe haor woorden je zouden smarten als je in dien zelfden ongebikkigen toestand verkeerde als dat beklagenswaardige schepsel dat geen andere toevlucht heeft dan het gekkenhuis dat geen medelijdende harten of geen trouwe vrienden kent die zich over haar ellende ontfermen En dan zoo n minzaam en lieftallig wezen I Laat haar gaan Walther laat haar gaan Je hebt haar te diep in de oogen gekeken zonder er aan te denken dat haar toestand niets anders van je vordert dan haar te beklagen Maak je niet noodeloos bezorgd Edith I Je vreest dingen die In de gegeven omstandigheden onmogelijk zijn Morgen zal zij je hart geen bekommering meer veroorzaken want het is niet te denken dat degenen die haar vervolgden en haar verblijf ontdekt hebben haar ongemoeid bij ons zullen laten Kom ga nu slapen kind het is wasriijk hoog tijd en vergeet niet mama verstandig en bedaard toe te spreken opdat de arme ongelukkige de weinige uren die zij nog bij ons zal doorbrengen in vrede geniet Wordl vervolgd liet dier uitstiet over no 2 zwijgen wij maar het denkbeeld vervult reeds met afgrijzen Niet kan een denkbeeld geven van het melancholische gezicht armee no 3 zijn stukken rauwe lang opat of het mocht al no 4 zijn die zich verbeeldde dat de konijnenoogen hem voortdurend ontsteld aankeken Het best hield zich no B die zijn met suiker b traoide brü kalmpje opat Dat diiorda ongeveer een kwartier Peppermint volgde met een belangstellend gezicht het gedrag van zijne gasten en naarmate zij zisker werden scheen hy meer tevreden Toon hij zag dat aj bijna gereed waren riep hij hoera zei d hij de twee duizend dollars ging halen verliet de kamer en kwam niet terug Natuurlijk moesten zijne gasten ook nog de kosten van den maaltijd betalen die voorafgegaan wa en daar zy hiertoe niet In staat waren zette men hen gevangen terwijl de afsohuwelijke Pepperpint San Francisco verliet met vier duizend dollars die hem de verfoeielijke grap opgebracht had Want deze schelm had tegen buitensporig hooge prijzen de kleine kijkgaatjes verhuurd die hij in het beschot van de aangrenzende zaal had laten boren en waardoor men alles kon zien wat in het aangrenzend vertrek voorviel De Figaro geeft het volgende verhaal omtrent bet edelncedige aanbod van den heer Osiris om 100 000 ft beschikbaar te stellen voor de voortreffelijkste inzending van kunst nijverheid of openbaar belang op do Parijsche tentoonitelling Het plan van den beer Osiris is vooral daarom eigenaardig wyl hij de helft der beschikbaar gestelde belooning aan den inzender eigenaar van het tentoongestelde voorwerp de andere helft aan de medewerkers beambten en werklieden die aan de uitvoering van het werk hadden medegeholpen wil toegekend zien Drie dagen na ontvangst van dit aanbad schreef de miniater van koophandel tot wien de brief geschreven was onder dankbetuiging terug dat het aanbod met de zorg dia het verdiende j zou worden overwogen maar daar bleef het bij Het schrijven geraakte onder andere papieren en toen de heer Oairia zich later nogmaals tot de regeering wendde was de heer Dautresme door den minister Pierre Legrand vervangen die geenerlei Inlichtingen wist ta geven Door tusschenkomst van den directeur der tentoonstelling den heer Berger ontving de heer Osiris eindelijk na lang wachten een schrijven van den minister dat niets minder dan een beleefde weigering inhield De minister schroef nl dat bij na raadpleging met zijne ambtgenooten het beter achtte dat do heer Osiris de toegedachte som zelf ter hand stelde aan den inzender dien hij het meest deze bclooning waardig achtte Blijkbaar wilde de regeering de verantwoordelijkheid voor de toekenning van dezen prijs niet op zich nemen Dus afgewezen begaf de heer Osiris zich naarden voorzitter van den journalistenkring den heer Hébrard en stelde hem het bedrag ter hand met hetzelfde verzoek De heer Hóbrard nam hot aanbod aan en de prijs zal thans worden toegekend aan het belangrijkste werk uit het oogpuut van kunst nijverheid of openbaar nut dat op de tentoonstelling aanwezig zal zijn In het oorspronkelijk plan stond ia plaats van deze woorden uit het oogpunt van den vooruitgang der menschheid doch de journalistenkring heeft het beter geoordeeld ook de kunst op te nemen in de hoop dat dan de prijs door een Franschmsn uitgeloofd eerder aan een Franschman ten deel zou vallen lu de KóU Ztg wordt als oen oplichters firma gebrandmerkt de Rottordamsohe firma D van der Kamp Jun in chemicaliën verfwsren specerijen enz enz Weste Wagenstraat 8 Die firma wendde zich onlangs tot een huls in Keulen eerst met verzoek om verfmonsters te sturen en vervolgens met belangrijke bestellingen onder voorgeven dat men Informaties kon inwinnen by de voornaamste Rotterdamscho bankiers Daar de firma echter ook Bussische machine olie bestelde welke te Rotterdam zelf 13 mark por 100 Kilo goedkooper to krijgen is dan over Keulen wekte dit wantrouwen en de Kenlsche firma wendde zich daarom noch tot den expediteur der Eotlerdamsoho firma noch tot de door haar opgegeven banklershuizen maar trachtte bij vertrouwde personen inlichtingen in te winnen Dezen schreven het volgende De zoogenaamde firma D i an der Kamp Jun wier brievenhoofden da afbeelding van een groot msgazyn met nangrenMnde fabriek en schoorsteen vortoonon onder het opschrift Import Export Rotterdam bewoont j Weste Wagenstcaat 8 een gemeubileerde kamer is echter nimmer thuis tu treffen terwijl de opgegeven iBipediteur eene kroeghouder is Allen behooren tot de zwarte bende Merkwaardig ia do taktiek van dergelijke oplichters om de eerste t ankiershuizen ter informatie op te geven in de hoop hierdoor zoo te imponeeren dat men geheel van het inwinnen van inlichtingen afeiet Wedstrijden op den oceaan Reed dikwijls zijn wedstrijden tusschen stoombooten op den oceaan om wier twijfelachtige eer honderden mensohen levens op het spel gezet worden op da scherpste wijze afgekeurd Een der Londonsche bladen vermeldt thans een nieuw geval van dien aard Onhings hielden de Cunard stoomboot QaUia de Inmanstoomboot CUg of Berlin en de Whitestar stoomboot Adriatic een wedstrijd De drie genoemde schepen verlieten Woensdag 10 April om 5 uur des namiddags Sandy Hook bij New York In de eerste drie dagen gelukte het geen der vaartuigen den anderen een eind vooruit te komen Op den vierden dag kwam de Gallia hare beide mededingsters voor en passeerde op den 18 April om 11 uur 55 min s voormiddag het seinstation van Browhead aan de lersche kust waar de dh of Berlin denzelfden dag om 2 uur 6 minuten en de Adriatic om 3 uur 25 minuten des namiddags aankwam Alle drie schepen werden erenwel verre overtroffen door de lahn van de Norddeutsche Lloyd die ook volgens Duitsohe bladen aan den wedstrijd deelnam Reeds op den avond van den eersten dag was zij uit gezicht van de andere booten De Lahn logde de reis van haar dok In de haven van NewYork tot Southampton in 7 dagen en 8 uren af Baitenlandsch Overzicht In Frankrijk beheerscht de tentoonstelling den geheelon toestand De politiek raakt er door op den achtergrond De Begeering doet alle om de nationale feesten prettig te maken Zoo heeft President Carnot aan eiken burgemeester der twintig arrondissementen 1000 fr Uten zenden om bij gelegenheid van de opening der tentoonstelling aan de armen ta worden verdeeld Sommige Boulangisten hebben den 52en veijaardag van den generaal te Parij B I herdacht terwijl hun held zelf te Londen zich huiselijk inricht op Portbind Phice Naar gemeld wordt heeft de regeering den 22 September bepaald als den dag waarop de algemeene verkiezingen voor de Kamer van afgevaardigden zullen gehouden worden De groote republiek aan de overzijde van don Ooeaipi viert feest ter aere van George Washington den grondvester der Vereenigde Staten die den SOsten April 1789 zijn ambt als president der nieuwe republiek aanrandde Reed den 6den Maart was Washington door het congres nadat dit eindelijk een grondwet had ontworpen en goedgekeurd eenstemmig tot president gekozen Het gebeele volk stelde onbeperkt vertrouwen in den man onder wiens leiding de Amerikanen hun onaf hankelijkheid bevochten en dit vertrouwen bleek niet ongegrond Uit den aard der zaak waren de eerste jaren der jonge republiek de moeielijkste maar toen Washington n in 1793 herkozen ta zy n in 1797 aftrad en niet weer in aanmerking wÜde komen was de jonge Staat bevestigd John Adams de tot Washington s opvolger gekozen vico president kon toen reeds de regeering aanvaarden over een op degelijken grondslag gevestigden staat Hot reuzenschroden ging de republiek vooruit Toen Washington als president optrad bestond de republiek uit 13 staten met een bevolking van ruim 3 000 000 zielen terwyl zij nu na 100 jaren van ongohoorden voorspoed 38 staten telt met een bevolking van bijna 60 000 000 zielen Geen wonder dan ook dat van alle kanten burgera der republiek naar NewYork stroomen ten einde dit eeuwfeest op waardige wyze te helpen vieren Omtrent den werkelijken politieken toestand in Roemenie dat zich er p mag beroemen in den laatsten tijd weder bijzonder de aandacht te trekken zoowel van 4e Oostenryksche en Duitsohe dagbladen als van de Fransche pers zal men eerst uit het verder beloop der gebeurtenissen da waarheid vernemen De berichten over den stand van zaken in Roemenie loepen zeer uiteen Verdienjn die van DuitschOostonrijksohon oorsprong geloof dan zjjn do dagen van het ministerie Catargi geteld daar de ministerpresident noch in da kamer een vertrouwbare meerderheid bezit noch zich in den algemeenen steun zijner collega s met name die van buitonlandsohe zaken en ooriog mag verheugen Wel ia waar verklaart het orgaan van Catargi alle geruchten over verschil van gevoelen in hot kabinet en oyer de vorming van nieuwe politieke coalities voor booze verzinsels alleen mat het doel verspreid om de menigte te doen gelooven dat het ministerie geen levenskracht bezit waarvan Catargi het tegendeel onmiddellijk na terugkomst der kamers zal bewyien maar deze stoute verzekeringen kunnen het feit niet uitwisschen dat er veel niet in den haak is in Roemenie Te Berlijn en Weenen dryft de vrees voor verdere zegepralcm van den Russischen invloed aan den Balkan tot het uitspreken van bet vermoeden dat de oude Bojaren partij in geval koning Karel wolgerf de Russische eischen in te willigen niet zal terugdeinzen voor een coup d état ja dat zij aanslagen tegen het leven van den koning en diens getrouwen ex nini8ter president Joan Bratiano in het schild voert Voor prins Ferdinand van Hohenzollern zijn de vooruitzichten op dit tijdstip nu hy zich als troonopvolger in het Boemeenscbe koninkrijk metterwoon zal vestigen voorwaar niet zeer bemoedigend RECLAME Vijf millioen flesschen van het door hem uitgevondene en zoo geliefde AnaUerin Mondteater heeft de Weener Hof tand arts Dr J G Popp Stadt Bognergasse 2 sedert 40 jaren geleverd en verzonden Er zijn weinige behoedmlddelen die zulk eene groote uitbreiding hebbe i gekregen als dit mondwater dat als beproefd middel tegen alle voor komende monden tandkwalen zich in vele huii1 eezinnen een weg heeft gebaand en ook grootendeels to gelijk met de tandpasta en het tandJ oeder van Dr Popp gebruikt wordt SaO Staats loterij Vierde Klasse trekking van Woensdag 1 Mei No 6491 8552 f 1500 No 3105 4988 ƒ 1000 No 15682 18675 ƒ 200 No 6574 14464 17839 ƒ lOOt Prijzen van ƒ 65 168 2135 4470 7663 10455 13126 15711 18 00 214 2143 4476 7699 10477 13145 15762 18412 243 2162 4608 7779 10569 13150 15809 18417 248 2177 4542 7790 10573 13188 15913 18441 306 2205 4666 7889 10585 13197 15936 18458 313 2244 4697 7934 10685 13217 16072 18526 318 2250 4698 7969 10716 13279 16077 18609 327 2268 4795 7977 10760 13291 16093 18623 339 2284 4810 8019 10778 13342 16l45 18667 374 2311 4812 8061 10781 1334B 16311 18690 386 2323 4835 8230 10999 13350 16322 18751 427 2359 4866 8297 11033 13450 16323 18760 435 236 4890 8329 11114 13525 16332 18796 472 2446 4903 8332 11172 13562 16404 18807 476 2464 4928 8529 11211 13684 16466 J8856 484 2503 4997 8550 ll220 13685 16472 18857 495 2517 5016 8557 11272 13691 16605 18893 521 2535 5268 8569 11284 13705 16685 19009 666 2569 5279 8609 11336 13742 16748 19039 578 2604 5292 8645 11361 13766 16759 19041 590 2669 5346 8693 11372 13853 16788 19064 660 2782 5462 8770 11393 13871 16862 19087 663 2802 5463 8795 11397 13885 16965 19144 784 2818 5464 8906 11405 14011 17041 19204 804 2834 5514 8926 11432 14073 170 6 19275 834 2872 5552 8951 11463 14099 17069 19283 879 2878 5657 8997 11497 14105 17136 192 4 948 2947 5836 9015 11510 14114 17193 19305 998 3044 5849 9041 11667 14116 17226 19370 1019 3058 5973 90S5 11687 14116 17249 19421 1036 3070 5999 9058 11802 14122 17275 19455 1074 3086 6003 9112 11807 14216 17351 19465 1214 3132 6021 9138 11912 14339 17356 19486 1234 3140 6183 9170 11964 14362 17456 19558 1272 3144 6228 9208 12056 14403 17464 19656 1292 3166 6252 9209 12083 14414 17475 19693 1371 3222 6271 9259 12107 14434 17510 19726 1376 3284 6351 9268 12149 14625 17612 19754 1446 3319 6418 9320 12206 14642 17649 19766 1462 3391 6482 9623 12214 14763 17656 19781 1494 3444 6536 9666 12234 14759 17661 19819 1645 3464 6553 9612 12242 14765 17669 19876 1663 3468 6601 9682 12292 14769 17694 19975 1698 S651 6679 9689 12347 14895 17699 20047 1601 3805 6731 9758 12352 14932 17760 20063 1613 3844 6791 9767 12360 14943 17812 20088 1641 3862 7032 9848 12365 14955 17885 20231 1666 3858 7038 9873 12497 14983 17S5S 20261 1669 3886 7046 9962 12499 16006 17949 20273 1721 3959 709110047 12S06 15132 18007 20305 1743 3980 711410060 12521 16233 18090 20375 1763 4073 7140 10064 12667 15324 18133 20387 1757 4106 716710071 12575 15356 18179 20392 1820 4136 7192 10145 12655 15365 18205 20459 1825 4166 7216 10156 12753 15391 18236 20475 1934 4191 7274 10295 12778 15499 18236 20513 2047 4265 7336 10318 12798 15573 18244 20602 2053 4279 7336 10326 12880 15622 18279 20608 2091 4362 7444 10380 12974 16650 18285 20660 2106 4383 7624 10419 18067 15657 18303 20731