Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1889

tf H i Woensdag 1 Mei 1889 I a904 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentita kan RescUeden tot Mn uur des namlddag van den dag der uitgave £ 3 £Z SiercLrisn Ikzörs I Het BIER uit de Stoom Bierbrouwerij van A VAN LOM te Gouda munt uit door eene zuivere smaak en kan g erust wedijveren met het bekende LAGËB BIER gfebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glaf Bier X= rez iel©e3 3 i3n g HET WITTE KRUIS met HOOFDPBIJZEI van 200 000 ƒ 100 000 50 000 30 000 ƒ 15 000 ƒ 10 000 DE EEBSTVOIiGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP f AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen tot don beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX JDOBILAND te Oouda 9e Compagnie Tan 19 Augustas tot 21 September üie Tan het 4e Eegiment Yesting Artillerio 6e en 7e Compagnie Tan 23 September tot 25 Ooiober KOEPS GENIETEOEPEK die Tan de JVJ M 1S3S de Vestinjitelegraiisten uitgeïonderaj ire Augustus tot 7 September die jan de lichting 1887 de Vestingtelegrafisten uitgezonderd van 1 Juli tot 3 Augustus de Vestingtelegrafisten Tan de lichting 1887 Tan 1 Juli tot 25 Juli HOSPITAALSOLDATEN die Tan de 3de Compagnie der lichting 1886 van 12 Augustus tot 14 September Den bedoelden Mdiciens wordt mihdten gelaat hun Verlofpai uiterlyi 5 dagen voor den dag kunner opkomat onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en wordt hu voorts herinnerd hunne verplichttng om voorsten van al de voortcerpen van kleedmg en uitrusting door hen hij hun vertrek niet groot verlof medegenomen op het bepaalde tijdstip vóór des namiddags 4 uur zich by hunne korpsen te bevinden Gouda 29 April 1889 De Burijemeester Toornoomd VAN BEEGEN IJZENDOOEN 330 Staats loteriJ Vierde Klasse trokkiug van Maandag 29 April No 12806 f BOOO No 16169 ƒ 2000 No 11493 13932 ƒ 1000 No 1850 2170 ƒ 400 No 20265 ƒ 200 No 745 2054 3028 12694 12860 13821 16843 16996 19322 ƒ 100 Prijzen van ƒ 65 26 2475 5150 8079 10459 13070 16100 18410 39 2528 5205 8081 10504 13071 16138 18423 84 2673 5240 8189 10671 13153 16170 18506 128 2626 5270 8249 10742 13182 16205 18632 142 2682 5297 8306 10763 13203 16225 18639 206 2654 5316 8328 10819 13246 16242 18726 250 2699 6400 8350 10830 13259 16263 18808 285 2714 5622 8364 10846 13522 16326 18890 314 2745 6640 8365 10849 13548 16350 18917 345 2760 5664 8366 10864 13570 16399 18949 393 2923 6683 8377 10864 13627 16412 19050 452 2929 5721 8393 10916 13668 16471 19191 533 2946 5769 8396 10972 13681 16479 19195 570 2966 5795 8466 11055 13687 16567 19243 58 3094 6890 8632 11070 13726 16671 19309 3102 6921 8639 11136 13767 16582 19311 3107 5985 8686 11158 13822 16683 19338676 3198 6010 8694 11174 13882 16T36 19386761 3218 6076 8611 11185 13906 16750 19473766 3223 6169 8630 11194 13920 16757 19488771 3273 6235 8662 11307 14015 16761 19514808 3449 6314 8819 11369 14063 16770 19566824 3499 6420 8848 11409 14076 16790 19620873 3638 6467 8856 11656 14174 16830 19622 918 3640 6481 8911 1 1576 14195 16840 19637 982 3546 6486 8931 11653 14209 16868 19667 1007 3594 6614 8948 11694 14213 16898 19680 1046 3676 6552 8962 11699 14252 16977 19711 1068 3690 6632 8980 11759 14385 16985 19734 1091 3717 6694 9140 11840 14559 17076 19763 1143 3720 6803 9143 11847 14580 17103 19761 1181 3735 6882 9347 11868 14629 17168 19832 1193 3760 7005 9407 11936 14647 17184 19850 1198 S780 7018 9411 11938 14657 17264 19903 1210 S801 7145 9433 11942 14689 17278 19936 1301 3841 7163 9460 11966 14691 17312 20028 1336 3882 7242 9496 11976 14757 17471 20042 1856 3885 7248 9617 12039 14877 17479 20051 1386 3913 7260 9561 12047 14893 17654 20069 1419 3916 7269 9563 12131 14941 17670 20167 1421 3922 7327 9606 12141 16074 17690 20211 1463 4066 7330 9663 12147 16143 17696 20224 1543 4112 7417 9710 12168 15162 17627 20269 1677 4202 7616 9733 12166 15290 17677 20328 1584 4285 7612 9798 12193 16317 17700 20336 1622 4286 7635 9825 12299 16360 17748 20415 1708 4303 7726 9841 12452 15413 17774 20421 1718 4373 7786 9842 12465 15457 17784 20431 1733 4453 7804 9924 12518 16477 17799 20437 1811 4625 7826 9956 12583 15485 17817 20461 1842 4649 7837 9995 12606 15640 17847 20553 1854 4676 7846 10029 12613 15562 18010 20566 1870 4579 7893 10098 12664 15608 18102 20630 1970 4724 7972 10128 12759 15660 18152 20638 2021 4781 7974 10205 12846 15695 18153 20648 2048 4804 7981 10250 12873 15734 18222 20730 2160 4861 8008 10283 12901 15738 18241 20830 2188 4906 8009 10294 12917 15794 18258 20949 2321 4989 802410340 12950 15838 18299 20981 2418 6075 8026 10364 13058 15869 18308 21000 2468 5098 8039 10381 Gouda Snelpersdruk Tan A SEINKMAN k Zoon PETROLEUM KOTEERIIVGEN Tan de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te RoUerdan De markt was heden vast I oco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 Meilevering ƒ 7 75 September October November beren December levering f 8 20 BEIIR8BEK1GHT AMSTEEDAM 29 April Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Indische waarden flauwer Centraal soorten mede flauw Euss spoorweg soorten vast Zweedsch Noorwegen williger murgerlijke Stand Zevenhuizen GEBOREN Marie ouden M de Man en P van der Star Klaas ouders A Markoa eo N Schouten WlUemuutje oaders H Mul en N van der Dool Johanna v illemiQa ouders M Brandhorst en F fan Rijs Marinua Antonie ouders A Kuljalen en I Kersten Haastrecht GEBOREN Leonardos ouders G van Breokelen en A Homborg Frans ouders F van Vliet en M Oudyk OVERLEDEN W Beijneman 3 m J M Doornloach 82 j Vlist GEBOREN Elisabeth ouders D de Jong en C Tirlouw ADVERTENTIËN ♦ BeTallen van een Zoon M TAN KHIUPEN Bbaat Gouda 27 April 1889 Heden OTerleed onze jongste lieveling BERNARDUS LODE WIJK 10 weketf oad J SLEGT N M SLEGT VAN VbBN Stolwijkeriluie 27 April 1889 Bjj mgn aahvankelgk herstel betuig ik mjjne erkentel klieid Voor de vele blgken van deelneming gedurende mgne ziekte ondervonden Ook voor de belangstelling mg den 26 dezer betoond zeg ik hartelgk dank S M GRETSÈR 29 April 1889 De ondergeteekende Toornemens op 1 MEIzgne Brood Besichuit en ELEINBOEBBAKEE IJ te OPENEN beveelt zich minzaam in de ganst en achting zjjner stadgenooten aan belovende alles te zullen in het werk stellen om door eene civiele en nette bediening zich die gunst waardig te maken Inzonderheid vestigt hy de aandacht op het door hem te vervaardigen zuiver TARWE BROOD üw Dw Dienaar J SCHULTZ Boomgaardstraat Bakkersleerling GEVRAAGD Adres Bureau dezer Courant Fijne Cfenua TAFELOLIE Frankforter AZIJN ESSENCE P SAÜERBIEB Door misleiding wordt terstond gevraagd eene BAZEEESZNECHT liefst flink HALFWAS en F G Adres J SCHULTZ Boomgaèrdstraat RR 149 ciiiiüRTiiLi A V OS Az Kleiweg E 73 en73 WEDER ONTVANGEN Nieuwe Malta AARDAPPELEIT puik beat 9 Cent per POND J GEBRITSEiy ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gotida De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Dé prga per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Ahoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 80 April 1889 Op het drietal voor Predikant by de Erang Latb Oemeante alhier staan de hh C A de Meyere te Schiedam J F L do Me jere Joh Oz te Bodegrave en D Pont te Leeu vardon Zondag a at zal is de Parochiekerk van O L Vrouw Hemelvaart niet eene pontificale Hoogmt worden opgedragen aan den Fauselyken Nuntuu zoo Is wij gisteren abnsierelgk meldden maar zal daartoe door den Zeereerw Ueer Deken uitgenoodigd Zyne Excellentie de Intemutiuns eene pimhtiga H Mis komen celebreeren Wy vestigen da aandacht onzer lezers op de in dit nr voorkomende advertentie betr het Zondag a st te geven eeneert Elqkem de rerslagon ran eMeragegeven concerten is het Zigeuner Orkest alleszinsin stast een genoegalüken avond te verschaSen betkunstminnend publiek zal zich derhalve niet vergeefs Uten noodigen maar ndsg zeker in grootengetale naar Ons Genoegen gaan 7 Zondagnacht ten 1 uar brandde de bouwmanswoning bewoond door den heer W van Dorp te Zevenhuizen met i hooibergen en een schuur tot dea grond toe af Porsoonlgke ongelnkken kwamen niet voor doch 4 paarden en een stier kwamen in de vlammen om van den inboedel werd veel gered De oorzaak i onbekend doch schgnt aan kwaadwilligheid te moeten worden toege8chreven Alles wa verzekerd FEVILLETOX Naar iet Suitsci i TWEEDE HOOFDSTUK Met opmerkzaamheid richtte Walther het oog op het teedere schepsel dat nu in een donkere japon van zijn zuster gekleed binnenkwam Hg waa verbaasd over de lieftallige bekoorlgkheid die hij in haar trekken bemerkte on waaruit hg opmankte dat zijn beschermelinge even in de twintig jaar oud was Het was een van die gezichten die bg den eersten aanblik het oog boeien de groote bleekheid benadeelde aanmerkelijk de bekoorlgkheid van haar trekken maar deze waren zoo edel gevormd de huid was üoo wit en door chgnend het blauwe oog zoo zacht Yan glans en de lippen zoo purperrood dat de aanblik van het geheel op ieder mannenhart een diepen indruk moest maken Daarbg droeg zg hot rossige goudblonde haar niet in vlechten maar het hing in volle lengte langs haar hoofd een bekoorlijkheid van geheel eigenaardige soort Hoewel de donkere japon meer dan ruim was iet zij toch de schoone vormen van haar slanke leest onderscheiden Doch in haar geheele wezen lag een uitdrukking van angst van koortsige gejaagd Door de arrondissements rechtbank te Botterdam fvent gisteren uitspraak gedaan in de vroeger medegedeelde zaak tusschen baronnesse v d L d H eischeresse en de 17 eiganarec der Polders Zwammerdam en Beeuwgk gedaagden De rechtbank overwoog omtrent het verweer van den 17en gedaagde als zoude do eischeresse reeds een executorialen titel hebben en mitsdien niet nog een rechterlqk gewijsde behoeven dat wel is waar volgens art 43A B B aan de grossen van authentieke akten dezelfde kracht werd toegekend als aan een vonnis der reohterlqke macht maar dat ten deze de eischeresse bij het verkrijgen van een vonnis voordeel had met het oog op de morataire interessen en haar dit meerdere voordeel niet mocht ontnomen warden Wat aangaat da door eischeresse gestelde ondeelbaarheid der schuld meende de rechtbank dat deze noch uit de woordm van het contract noch uit de bepaling dat de a6oating door hetpolderbestuur zou moetan gearUedtn noch uit de latere akte van rectificatie ondabbelzinnig bleek zoodat de primain vorderim im aii h reaw ontzegd móeat worden Hare subsidiaire vordering door de gedaagden niet betwist werd echter toegewezen de gedaagden ieder voor zgn aandeel tot betaling der schuld veroordeeld de kosten gecompenseerd terwgl nog het gedane subsidiair aan£ d van den ITen ge daagde werd geacht te zqn in sirqd met de wet De SiaaUeomraitt deelt een besluit mede 29 April in naam van Zgne Miyetteit Willem III genomen en aldus luideode f De Baad van State krachtens art 45 i der Grondwet waarnemende bet Koninklgk gezag Genen de voordmcht van den Baad van Ministers van 29 Aprü R89j Gelet op art 47 van de Oroudwat Heeft goedgevonden en verstaan lo met wijziging van het Koninklgk besluit heid die zich in al hare bewegingen verried Zoekend zwierf haar blik door de kamer of rustte op de personen daarin en uit dien blik sprak duidelgk een gevoel van hulpelooze onzekerheid en vrees voor dreigend gevaar Mevrouw Lund was juist van plan haar voorgenomen verhoor te beginnen toen zg ofschoon tegen haar wil door een verzoekenden blik van haar zoon rich liet overhalen om van haar voornemen af te rien De vreemde verbrak het eerst het stilzwggen Zgn zij heengegaanf vroeg zg met van aandoening triUende stem Of wachten zg beneden nog op mij om mg weder weg te slepenP Zg hebben zeker beproefd u te overreden om mg uit te leveren nu ge mg een toevlucht in uw huis hebt verleend Zeg mij toch ik bid u wat u over mg besloten hebt Deze toestand die het midden houdt tusschen veiligheid en gevaar is voor mü onhoudbaar Ik begrijp lat voor alles uw geschokte zenuwen rust noodig hebben Laat alzoo alle vrees voor uwe veiligheid voor heden varen Uwe vervolgers zijn heengegaan en zullen dezen nacht hun poging niet herhalen om u in hunne macht te krijgen O hoe dank ik u sprak het meisje op een toon die tot in het diepste van zgn hart weerklonk evenals haar vleiend smeeken te voren ü weet nog niet wat het beduidt vervolgd te worden en plotseling de hand te grijpen die ons aan het ge ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatomimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt van 25 April 1889 no 6 te bepalen dat alvorens het ontwerp van wet tot benoeming van eene Bogentes van hot Koninknjk in de bij dat besluit bedoelde vereenigde vergadering der Staten Geaeraal wordt aangeboden aan die Hooge Vergadering zal worden voorgesteld een besluit te nemen waarbg wordt verklaard dat het in art 38 van de Grondwet omschreven geval heeft opgehouden te bestaan 2o de Minisiers van Binnenkndsche Zaken en van Justitie te machtigen evenbedoeld voorstel aan de vereenigde vergadering der Staten Generaal aan te bieden Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan den Baad van Ministers aan de Ministers van Binnenlandsdhe Zaken en van Justitie en aan de beideKamers der Stalen Generaèl Het besluit is gecontrasigneerd door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie Dat de heer Conrad Behrens nog geen definitief afscheid heeft genomen van het Botterdanuch publiek blljkL uit het volgawU Op het oogenblik is de hoer Behrens herig met do bewerking van een vlugschrift getiteld Jaar aa de HoogduUeche Opera te Rotterdam Spoedig reeds vertrekt hij naar Stockholm waar hg eene reeks gastvoorstelüngen zal geven aan da Hofopera om in Juli naar Bottetdam terug te koeren Dit verbUjf zal echter ook maar van korten duur zijn want van 15 Juli tot 15 Augustus treedt da heer Behrens als gast op in bet Liradia theater te Petersburg en zal dan na zgn terugkeer hier te lande aan zgn belofte voldoen en eei aantal malen als gast optreden aan de Hollandsche opera Gedurende de maanden Si tember en October maakt de heer Behrens in vereeniging met Willem van Zuylen een rondreis door Nederland om eerst einde October naar NewYork te vertrekken vaar onttrekt Maar zgn zg werkelijk heengegaan ü hebt mg toch de waarheid gezegd mgnheer Zg voleindigde niet daar zg zgn naam niet kende tik heet Lund Walther Lund zeide h j fla welke handen moet ge geweest zgn dat u zoo weinig geloof schenkt aan de woorden van een manl U schijnt niet te weten dat een mau van eer zich schaamt onwaarheid te spreken zelfs al kon hij zien daardoor bevoordeelen Hoe veel te minder zou ik dat doen tegenover een jong vervolgd schepsel dat mgn hulp heeft ingeroepen en die ik in mijne bescherming heb genomen Daar deze inleiding mevrouw Lund veel te lang duurde zeide zg Ik vind dat het tgd wordt Walther om dit gesprek eenigszins te bespoedigen als wij niet tot het aanbreken van den dag onzen nachtrust willen ontberen Als je soms gegeneerd ben om mat do noodwendige vragen aan uw beschermelinge voor den dag te komen zal ik dat in uw plaats doen Je hebt alweer niet het noodige overleg zooals jelui tnannen altijd want anders zou je bedenken dat het meer dan tgd is om eeniga opheldering te krggen Laat mg Ü even in de reden vallen mama en het gesprek daarheen leiden waarU het wenscht Mot deze woorden stuitte Walther de veolsprekendheid zijner moeder die naar oude gewoonte tot in het oneindige dreigde gerokt te worden ü begrijpt mejuffrouw dat het nadat ik u mijn naam gezegd heb en u duidelijk kunt inzien daf