Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1889

1889 VrMdag y Me fV 3906 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaendlng van advertentifln kan geachleden tot één uur de namiddags van den dag der uitgave J Schimmelpenninck v l der Oye leden van de Tweede Kamer De heer Van Zuylen ié tevens benoemd tot voorzitter der commissie Het voorstel zal venaoeddgk morgen in openbare vergadering behandeld worden De geruchten welke Omtrent de overname van den Bynen Centraalnoorweg door het rijk zgn in omloop gebracht zqn naar de ïf R Ct uit goede bron verneemt groolendeels onjuist Niet bet ryk wil dia spoorwegen overnemen maar do Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwogen die daartoe i roeger reeds herhaaldelijk stappen heeft gedaan in en tijdperk toen de Bijnspoorw in eenen staat v n achteruitgang verkeerds Nu schijnt echter de reg ring hare tusschenkomst te hebben verleend om de overeenkomst tussohen de beide maataohappijw te doen slagen en zal daarvan natuurlijk het oamiddellljk gevolg z jn dat ook de Centraalapoorweg onder het beheer van de ExploitatieMaatschappij mt aaagisten zodïls bekend is de N B S voor meer dan de helft eigenares is van de aandeelen dezer maatschappij De onderhandelingen die thans gevoerd worden hebben ongetwijfeld veel kans van slagen omdat in het belang van bet pubUek de overneming zeker gewenacht is doch daar reeds tweemalen de overname op de hoogen eischen van de N B S is afgestuit kan ook thans de uitslag nog lang niet zeker geacht worden In den namiddag van 22 Februari jl had in de Mortelkazerne te s Hortogenbosch tussohen de huzaren K en S eene vechtpartij plaats bij welke eerstgenoemde drie wondjes aan het hoofd bekwam Na door z jne kameraden te z jn verbonden werd hg den volgenilen ochtend op last van den officier van gezondheid Carpentier ter verpleging in het hospitaal voor Mannen Vronwen en Kinderen Nieuwe kwaliteiten NB Bq ieder i doz groote BROEKEN of BOBSTROKKEN wordt V el Tricot bflgevoegd om te verstellen SCHENK Zn lokt H j stond dus onmiddellijk voor de beslissing van de vraag of hij Alice aan haar vervolgers van gisteren uitleveren dan wel haar nog langer onder zgne bescherming houden zou Hg kon tot geen besluit komen en dit was met het oog op de omstandigheden ook het natuurbjkste Toen Walther in de spreekkamer kwam vond hg een bejaard tamelijk lang en mager heer met zwaar gerimpeld voorhoofd die met een uitdrukking van argeloosheid op het gelaat zich bezighield met de beschouwing der schildergen aan den wand H j was gekleed in onberispelijk zwart gezelschapa costuum en had een zwart zijden cilinderhoed van het nieuwste fatsoen in de hand Vergeef mij mijnheer Lund dat ik op zulk een ongewoon vroeg uur reeds voor zaken bij u kom maar ons samentreffon in den afgeloopen nacht rechtvaardigt zeker mgn wensch om u dezen morgen te spreken voordat uwe eigene zaken uw aandacht vereischen Dat was nlzoo de man met wien hg reeds gisteravond had to doon gehad Al ware dit niet bevestijfd geworden door de woorden die hij zoooven gehoord had dan Zou Walther hem uit duizenden herkond bobben nnn z jn stemgeluid Bekommer u niet over het vroeafo uur mijnheer CnrringshliiT sprak Walther Om een onaangename zaak uit den weg te ruimen is het vroegste uur nog niet fe vroeg Zeer verplicht antwoordde Cnrringshliff met een m aUalhoidaada ina laroehê la de maaat Kruhtlge en Varaterkend Kln WHn AanbaTolen door tal t d biaaen on bnltenlandaoha flenaaibaaraa Tarkrtiibaar In laaaoban li 1 M ai 1 KRABPESLIBN BOLM Ipothatan Zm Depot voor Gouda by den Heer 4 Bt TMEPM Apotheker voorheen C THIM J Geen grijs Haar meer I De nieuwe LOJfDOS vt de beste van alle bestaande patfumerien om het Rrüze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Goucla bfl J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 S124 4408 7689 10430 13103 1S70S 18304 S0803 SlSl 4426 7692 Trekking van gisteren No 14966 moet zqn 14385 Foutief ontTangen PETROLEUM NOTEERIIVGEN Tan de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt waa heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 BEURSBEttlCHT AMSTERDAM 1 Mei Per Telegraaf Binnenlandache fondsen vast Indische waarden met weinig omzet Oostenrijk Spanje en Turken zeer vaat Bussische spoorweg goed prijahoudend Zweden Noorwegen 3 lager BurgerlUke Stand Haastrecht GKBOREN Nicoli osden H Komp en A Stolwük Miitje ria ouden C Honkoop ea A Spckingder OVERLEDEN A Ooms 6 Vlist GEBOREN Aart oodera A Timmer ea A Schep GETROUW J Brberreld en E W Mulder ONDERTROUWD C ten der Rerg m E Onafland Zevenhuizen GEBOREN Abrahim ondera M Voa eo P Riedemana I Di oodera i Hordyk en H W SIiDgerlaad OVERLEDEN F Veihoet 28 j ADVERTENTIËN DANEBETTIIOING De oudergeteekeaden betaigeu bg dezen hunnen barteiyken dank aan allen en inzonderheid aan de Heeren L J en D db B de Commissie van de Peperstraat voor de vele en talrgke bewgzen van belangstelling b hnn 25JAmQ HUWELIJKSFEEST ondervonden H WOLFSWINKEL E WOLFSWINKEL geb CHÏFCOEtJR OpenlDare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDB te Sergambacht is voornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889 des morgens ten 11 nnr in € DE Baemoniei op de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Het HUIS Wflk e Nr 29 met SCHDÜR verdere GETIMMERTEN TÜIN WEG en WATERING staande en gelegen te afdeeling Sluipwijk kad Sectie G Nrs 215 216 218 221 en 1427 groot 27 Aren 53 Centiaren Dadelgk te aanvaarden Breeder bg biljetten inlichtingen en voorwaarden bg den Notaris te vernemen Uselstoomtramweg Maatschappij Trein C en ü zullen voorloopig tot nadere aankondiging des DONDERDAGS niet meer loopen De directie GOUMIE AHTIEELEN A v 0SAz KleiwegE73en73 Op nieuw Ontvangen Een GROOTE SORTEERII G van af 80 Cent IJSSELSTIJi I Blauwstraat 4 en 5 bekomen Het RIER uil de Stoom Bierbrouwerij Tan A VAN LOM te Gouda munt uit door eene zuivere smaak en kan g ernst wedijveren met het bekende LAGER BIER gfebotteld en op fust is het te Eenige Liefhebbers vaa een goed glas Bier Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHE GODRANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRIMKMAN ZOON Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J F MAHLSTEDB te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889 des morgens ten 11 nnr in cDE Uar onie op de Markt ie Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen Een PAND bestaande uit Acht WONINGEN met ERVEN TG IN en BOSCH staande en gelegen aan den IJseldgk onder de gemeente geteekend B 60 60a 606 60c 60i 60e 60 60p ter grootte van 11 Aren 43 Centiaren Huur ƒ 8 80 per week of 457 60 per jaar Inlichtingen bg den Notaris Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAIBERKOER van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SANDEN Banketbakker Gouda Markt A 67 Gouda Suelpersdruk van A BEINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ifzonderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1889 In de Vereenigda zitting der Tireede Kamer is met algemeens atemitien besloten dat het geral voorzien in art 38 der Orondvet beeft opgehouden te bestaan De arbeidswet zal morgen of Zaterdag in de Serste Kamer worden behandeld De Minister Hartsen deelde heden mede dat de vryo invoer Tan Hollandsch levend vee is uitgesteld tot 1 September De Begeering daardoor zeer teleurgesteld hoopt alsnog Engeland tot intrekking van het besluit te brengen Blpens achterstaande advertentie is er een nieowe dienstregeling geopond van de Leidscbe StoombootMaatsohappij De Tolbarding waarop wij belanghebbenden attent maken Daaruit biykt dat de verbinding tussohen Gouda Boskoop en Woddinxveen veel verbeterd is wat zeker door velen op hoogen prijs zal worden gesteld Gisterenavond is onder leiding van Ds Herman de Bidder te Waddinxveen eene afdeeling van den Kederlandschen ProtegtantSDbond opgericht waartoe een dertigtal leden zgn toegetreden Tot voorloopige bestuurders z n gekozen de fah H Alblas L F Hoogendqk en P L Laurusse De afdeelingen van de Vereenigde Vergadering der SlatenGeneraal zgn gisteren tot omstreeks 8 uur bijeen geweest over het voorstel tot wederopdracht van de Begeering aan Z M den Koning Zij benoemden tot rapportenrs over dat voorstel da heeren Van Zuylen van N jevolt van Swinderen Pijnappel leden von de Eerste Kamer ën de heeren Gloichman Moes do Savornin Lohman en FEVILLETOX s @ @ Uaar het JDuittcL 6 DEBDE HOOFDSTUK Walther W8S de eerste die don volgenden morgen in de ontbijtkamer binnentrad Van moeder of zuster geen spoor en de log $e liet zich ook niet zien Hij begon daarom alleen te ontbgten zonder op de anderen te wachten want hij moest precies op t jd op z jn kantoor in de City zgn H j zou heden echter niet ongestoord zitten ontbijten het dienstmeisje kwam binnen en bracht een kaartje met hot bericht dat de heer die het haar overhandigd hnd een onderhoud met mgnheor Lund wonschte te hebben Walther bekeek het kaartje Het was een gewoon visitokaartjo waarop niets te lezen stond dan CarriiiffsMtf advocaat Laat dien heer in do spreekkamer zeide hij eu verzoek hom eenige oogenblikken te wachten ik kom spoedig b i hem Hot moisjo ging hoen om haar lost te volbrengen OU terwijl Wnlthor zijn ontbijt bespoedigde beflacht hij lat hij nu hoogstwunrschijnlijk don man zou zien wiens terugkomst hij don vorigjn avond had uitgo ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien wotrden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te s Bosch opgenomen en op de vraag van den geneesheer hoe hij aan die wondjes was gekomen gaf hij op dat hij den vorigen avond door vier halfdronken schippers op den Kanaaldijk ter hoogte van de loodpletterij te s Bosch was aangerand geworden en dat één hunner hem door middel van een stuk hout zoodanig op het hoofd had geshigen dat hij aan dat lichaamsdeel verwond was geraakt Toen nu den volgenden dag de agent van politie Van L op last van den commissaris van politie te a Bosoh die van de plaats gehad hebbende aanranding van den plaatsulijken commandant kennis had ontvangen in het hospitaal b j K kwam om nadere inlichtingen in te winnen omtrent die aanranding bleef hg b j zgne leugenachtige opgaven volharden en zulks om zich en sgn kameraad met wien hij gevochten had voor eene bestraffing volgens de regelen der krijgstucht te vrijwaren doch laler nadat de waarheid was aan hot licht gebracht beeft hij bekend dat zgn verhaal omtrent de oorzaak zijner verwonding een verzinsel was Beaohttldigd van dit fWt Wt h J K oSd 84 jaar geboren te s Bosch voor den krijgsraad in het 2de militaire arrondissement standplaats s Hertogenbosoh terechtgestaan die het bij vonnis van 18 Maart jl wettig en overtuigend bewezen achtte en bekl daardoor schuldig verklaarde aan het desbewust doen van eene valsche aangifte dat een strafbaar feit is gepleegd en veroordeelde hem met toepassing van art 188 van het wetboek van strafrecht tot eene gevangenisstraf voor den tijd v n veertien dagen De advocaat fiscaal voor s Koningszee en landmacht kwam van dit vonnis in hooger bero bij het Hoog Militair Gerechtshof Hst hof deed gisteren uitspraak Geheel overeenkomstig de in deze door den advocaatfiscaal genomen conclusie besliste het hof dat het misdrijf van art 188 wetboek van strafr hier niet aanwezig is daar bekl in den zin der wet geen aangifte heeft gedaan dat hij door eenige hem buiging Onder zulke omstandigheden hebben wg geen lange inleiding noodig Laten w j dus ter zake komen als u het goedvindt mijnheer Lund Het eerste woord is aan u mijnheer Carringshlif Spreek vrgmoedig uw wenschen uit ik luister Het verlangen dat ik bereids in den afgeloopen nacht uitsprak vorviüt mij ook nog op dit oogenblik mgnheer Lund Wees n zoo goed mg do jonge dame uit te leveren die u voor mijn oogen in huis hebt opgenomen Mgn rijtuig wacht hier voor de deur zoodat ik haar op staanden toet kan medenemen U vindt mij bereid aan uw verzoek te voldoen alleen heb ik daarbij eenige voorwaarden te stellen Laat hooren waarin die bestaan U zal mij bereid vinden om u in allo opzichten dienstwillig te gemoet te komen Het geval is zeker zeer eigenaardig dat zal u niet bestrijden kunnen mijnheer Carringshliff Het is daarom geen ongepast erlangen als ik afdoende inlichtingen wensch te ontvangen omtrent de bestaande verhoudingen voordat ik een besluit neem Uit den mond van de kranko zolve zal u wel reeds menige medodeoling ontvangen hebben zei de advocaat met o n loeronden blik en daardoor wordt mij het geven van eeuo uitvoerige besclmj ang van haar toestand en van de daarmee in verband staande verhouding bespaard In deze onderstelling dwaalt u mijubeer Carringshliff Hot meisjo hield elke opheldering zorg A