Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1889

Zaterdag 4 Mei N 3907 1889 OOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LEIDSCHE STOOMBOOT MAATSCBAPPIJ DE VOLHARDING De inzending van adrertentiön kan geschieden tot ÖAb nnr des namiddags van den dag der nitgave DIENSTBXlOUZmtQ beginnende 5 Mei 1889 tusscliezi Boskoop Cfoiida en Alfen in verband met de bestaande diensten der Maatschappy Van Boskoop naar Gouda 3 45 vm Zondag en Donderdag 6 30 vm Van Gouda naar Alfen 8 30 vm 3 4S nm Van Alfen naar Gouda 12 u en 5 30 nm Van Gouda naar Boskoop 8 45 s avonds De derde VRIJDAG van elke maand geen dienst ZATERDAG gaat de dienst 8 30 door naar Leiden en vertrekt 4 n nit Leiden M CU o B BuitenlancUche Bogga lag er rerbandeU Kookerwten worden niet meer gevraagd Tarwe Zeeuvrsohe 7 50a 7 80 Mindere Zeeuwsohe 7 a ƒ 7 25 Polder ƒ 6 25 a ƒ 6 60 Afwijkende 5 70 a ƒ 5 90 Roode ƒ 6 a ƒ 6 26 Angel 7 7 S0 Kanada ƒ 5 75 a ƒ 6 Rogge Zeouwscbe 5 70 a ƒ ƒ 6 Polder ƒ 4 60 a ƒ 6 10 Buitenlandsoho per 70 KG ƒ 4 10 a ƒ 4 60 Gerst Winter 3 90 a ƒ 4 40 Zomer ƒ 3 60 a 4 10 Cheiralier 5 50 a ƒ 6 Haver per Heet 3 40 a f i per 100 kilo 7 25 a f 7 76 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 a ƒ 8 26 Buitenlandsohe ƒ 5 a ƒ 5 25 Erwten Inlandsohe blauwe Mesting ƒ 7 4 ƒ 7 26 Buitenlandsoho ïoererwteo per 80 K ƒ 6 26 a 6 85 Boenen Bruine boonen ƒ 8 tot ƒ 13 Duivenboonen ƒ 7 60 a ƒ 7 75 Paardenboonen ƒ 5 60 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 7 65 a ƒ 8 25 Maïs per 100 kilo Amerikaanscha Mixed 5 60 a ƒ 5 60 Odessa 6 a ƒ 6 10 Cinquantine ƒ 8 a 8 25 De veemarkt met goede aanvoer handel vlug met zeer hooge prijzen vette varkens handel vlug 22 a 24 et per half KGr varkens voor Londen 20Vj a 21 ot per half KGr magere varkens groote aanvoer handel vlug ƒ 1 26 a ƒ 1 60 per w ek vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 24 a ƒ 32 Lammeren tamelijke aanvoer ƒ 7 a ƒ 8 per stuk Nuchtere kalveren handel vlug ƒ 4 if 6 Fokkalveren ƒ 10 a ƒ 18 Kaas Aangevoerd 35 partijen Handel vlug Ie qualiteit ƒ 18 a ƒ 20 2o qualiteit ƒ 16 a ƒ 18 Noord HoUandsche ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 0 96 a ƒ 1 05 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 330 Staats loteriJ Donderdag 2 Mei Vierde Klasse trekking van No 7340 18669 ƒ 100 Pryzen van ƒ 16903 16287 16724 16822 16826 16881 16936 17566 17895 17842 17863 17970 12794 13462 13659 13566 14159 14598 14793 16000 15321 15375 16687 15771 18011 18144 18212 18337 18365 18404 18614 19652 19923 481 3562 5199 7109 10253 7435 10389 7691 10883 8217 11021 8226 11103 8415 11215 8472 11776 8715 11934 8765 12132 9389 12296 9783 12645 611 3723 5495 647 3838 5566 20485 20724 705 3970 5660 1097 4011 6714 1394 4035 6815 1459 4099 5883 1657 4101 6964 1789 4119 6190 2659 4257 6258 3021 4368 6487 3231 4376 6905 10234 12648 3431 4708 No 5574 moet zyn Trekking van gisteren 7674 Foutief ontvangen Kleinhandel in Sterken Drank BÜEGEMEESTER en WETHOÜDEES vau Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoekeri Aanduiding der localiteit J van Hennen Doelesteog wijk L No 221 Gouda den 2 Mei 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN j De Secretaris BROUWER BEUBSBËBICHT AMSTERDAM 2 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Indische waarden een fractie hooger Oostenrijk en Turken willig Zweden en Noorwegen mede iets vaster nnrgerUjke Stand OEBOEEN 1 Mei Jotiann ondera R Glasbeek en G R ali ut Heleaa oaitera C Nederlioff en C Heetmao 8 Jacob Anthonias ouders H van Maaren en J Afflesz OVERLEDEN 80 April 1 Arentz 5 m 1 Mei B H van der Stam 1 j 5 m i van Leeuwen 1 j 9 m 2 J de ys 3 m M de Vroom 3 j 7 m F Slolk 2 j 2 ip GEHUWD 1 Mei T V Hornes en M Hofman A van der Klegn en G M UsseUteijn P C an Vliet en A v n der Vree P Oadijk en A Idenburg Stolwijk OVERLEDEN A Verdoold 17 tn ONDERTROUWD t ff Komgn en G Hol Reeuwijk GEBOREN Aagje ouders A hu den Uo en en C Nitremeyer ONDERTROUWD i J Staat eu A Hoogendijk OEHUWp W R fiouman en M J den Broeder Oouderak OVEREEDEN B L Slegt S m ADVERTENTIÈN j Tot onïe gfoote droefheid overleed heden nacht onze innig geliefde Znster en BehuwdzQster Mevrouw PIETERS Oveugaatjw te Rotterdam B A L LEIJDS OVEEGAADW L F LEIJD8 Oouda l Mei 89 m 9 Voorloopige a 13 U O r J a tö 3 o § 5 NB Door de e regeling schappij als volgt P O N a VAN GOUDA 4 sffl n Amsterdam vm vm vm Dm nm om 7 20 8 30 11 05 3 45 5 30 8 45 Lelden Alfen Leiden Alfen Leiden Boskoop Q nmmi AEDENTS Nieuwe vinding Petroleum Kookstellen welke niet kunnen ontplofien of in brand geraken Deze Kookstellen koken in 5 minuten een liter water Voor Gouda en omstreken verkr gbaar bg Magaz n van Petroleumlampeu en Kookstellen Lang e Tiendeweg D 69 Gouda Kraepeüen Holm s EIEEL CACAO is de beste Voor dagel ksoh gebruik voorul voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Xhee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen h j Kgr a ƒ 1 70 V Kgr 0 90 Vs Kgr 0 50 KRAEPELIEN k BÖIM ZEIST Louis P WELTER Colffeor WESTHAVEN B 193 heeft ontvangen direct uit Keulen een nieuwe zending prima EAU DE COLO M merk STADX XVBIN JSo 111 Kenmerk van Echtheid is in rood gedrukte KEÜLSCHE DOM binnen in het Etiquette Verder verschillende andere merken alleg verkrjjgbaar tegen concurreerende prjjzen ADV£ RTENTIËNr in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Qouda a a et l 5 0 worden de diensten der Maat mr WAAR GOUDA 5 45 1 55nm 5 G0UWSlUlS Afflst 5 30 Alten 6 40 De DIRECTIE VITRAGES aan t stuk Afgepaste VITRAGE GORDIJNEN van 2 00 per paar af TAFELKLEEDEH Schenk Zn ONTVANGEN Nieuwe ASPEEGES Blauwe KASDRUIVEN MALTA AARDAPPELBN en nog slechts 2 dagen EIEVITSEIERBN J GEBB1T8E Vraa MüliDEBS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De uitgaTe dezer Courant geiohiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden i 1 25 franco per po t 1 70 Afionderlflke Nomme VIJF CENTEN Subsidie aan bijzonder Onderwijs I Het hoofdpunt van het ingediende ontwerp tot w ziging van de schoolwet vau 1878 is de aubsidieering der bijzondere scholen Volgens art 45 wordt aan de gemeenten ten behoeve van de openbare scholen lo naar een vasten maatetaf eene bijdrage verleend voor elk onderwijzer die volgens de wet vereischt wordt terwijl zjj 2o eene vergoeding ontvangen van 25 o dezer uitgaven van achoolbouw In art 54M wordt aan de besturen der bijzondere scholen gelijke bijdrage verzekerd naar den maatstaf der onderwgzers als aan de openbare doch de sub 2o genoemde vergoeding van Bchoolbouw blgfl daar achterwege De bedoeling is dus dat de beide soorten van scholen wat betreft de gewone kosten van bet onderwgs dezelfde tegemoetkoming uit d staatskas zullen genieten In § 1 van de memorie van toelichting geeft de minister de gronden op die zgus inziens voor die verandering pleiten Bij de groote uitbreiding die het bijzonder onderwgs sndert 1848 gekregen heeft zoodat thans 27 der schoolgaande kinderen eene b zondere school bezoeken acht de Regeering het onbillgk dat er alleen gelden uit sRgks kas worden beschikbaar gesteld voor het openbaar onderwys Wel is het waar dat de Regecring zich niet aan de zorg voor het onderwjjs mag onttrekken en dat de Staat alleen in staat is te zorgen dat er overal en ten allen tgde eeue volksschool zjj maar daar dit niet mogelgk is FEVILLETOK ë s @ @ Naar iet Duitici DEBDE HOOFDSTUK Zoo is het toch inderdaad l Dat ik mijn best zal doon om dit te voorkomen zult go wel begrijpen Door ons gesprek ben ik lot Ie overtuiging gekomen dat het mij niet zal gelukken u door overreding van uw eenmaal genomen besluit af to brengen Veroorloof mij daarom een anderen weg in te slaan die mij beter Tootkomt om tot mijn doel te geraken De storing in uw huiselijk leven en de moeite die het onaangename voorval u Teroorzaakt heeft schot ik zeker niet gering Om u voor uw tactyol optreden en uw beleidwilligheid om aan onze billijke wenschen te voldoen eon bewijs van erkentelijkheid te goven heeft Lord Norman mij bevolen u deze banknoot ter hand te stollen hij hoopt terons dot op deze wijze allo bedenkingen uwerzijds uit den weg geruimd zullen worden Terwijl de advocaat bij deze woorden zoo vriendelijk mogelijk koek trok hij uit zijn vestznkje een bankbiljet van honderd pond sterling en bood het den jongen Lund aan zonder kosten voor de openbare kassen daar de uitgaven voor het openbaar onderU niet geheel verhaald kunnen wdrden op de gebruikers genieten de openbafe scholen een voorrecht boven de bgzondere aan welke toch dezelfde eischen worden gesteld wat betreft de bekwaamheden der onderwijzers Het is dus een eisch van rechtsgel kheid dat ook aan de b zondere de minister noemt ze vrge school eene bijdrage verleend wordt Tegel deze redeneering is wel het een en ander aan te voeren Ougrondwettig is dergelijke subsidie zeker niet gelgk wel eens beweerd wordt Tot dus ver was het alleen geoorloofd subsidie te geven aan scholen die voor kinderen van allerlei gezindhe den toegankelijk waren en niet i an de zoogenoemde secte of confessioneele scholen Doch bezwaar bestaat er niet om de thans voorgedragen bsjMkiiag in de wei t 4ldu veB Dit U t ten duidelgkste nit de geschiedenis van art 192 194 der grondwet en der besprekingen die daarover zgn gehouden bij de herziening van 1886 Maar de rechttgelijkheid waarmede de Regeering gaarne schermt is aan bedenkiog onderhevig Terecht zei de heer Mees lid der Tweede Kamer dezer dagen in eene rede tot de kiezers van Charlois In geen geval kan rechtsgelijkheid m i als grond van geldehjken steun van staatswege aan het bjjzonder onderwijs worden toegegeven Rechtsgelijkheid is een groot beginsel dat aan de liberalen in de eerste plaats zijne overwinning in den modernen staat heeft te danken maar wat zjj in dit verband Bij deze onbeschaamdheid voelde Walther het bloed naar de wangen vliegen Men gaf zich niet bloot door het middel van omkooping aan te wenden om te verkrijgen wot men langs wettelyken weg gemakkelijk eu zonder moeite zou hebben kunnen verkrijgen indien de verklaringen van Carringshleff slechts eenigermate do waarheid behelsd bodden Welke redenen waren er voor deze poging nadot men weinige uren geleden met de tusschonkomst yon het gerecht gedreigd had Stellig waren de omstandigheden anders dan men ze hem zooeven had voorgesteld En hoe gewichtig men het achtte het meisje weder in zijn macht te hebben bewees de buitensporig groote som gelds die men voor zulke onboteekenende medewerking daartoe aanbood Het spijt mij dat on8 J prek op een punt gekomen is waar ik genoodzaakt ben het ofte breken Uet zou met mijn eergevoel in strijd zijn als ik u langer aanhoorde mijnheer Carringshliff sprak Walther zoo koel hem dit mogelijk was Mnar ik begrijp volstrekt niet wat er voor beleedigends gelegen kan zijn in mijn wel overwogen woorden zei de advocaat die met open mond en groote oogon den jonkman zot aan te kijken terwijl hij het bankbiljet in de hand hield Naar ik vernomen heb zijt ge in den handel wat kunt go in mijn aanbod anders zien dan eon koop waarbij go geen duit van uw kapitaal behoeft te wagen Ik zal hierop niet antwoorden sprak de ander met dezelfde koelheid als te voren maar ik wil u ADVEBTENTIEN wordep geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt beteekent is niet duidelijk Zg zou bovendien tot onafzienbare consequenties voeren en aitloopen op vernietiging van alle samenleving Inderdaad de iStaat is ook volgens den heer Mackay verplicht te zorgen dat er overal en ten allen tijde onderwijs te verkrijgen is Daarom richt hg scholen op die voor alle burgers zonder onderscheid toegankelijk zijn eu waar deze voor kwetsing hunner godsdienstige meeningeu gewaarborgd zjjn De kosten daarvan kunnen slechts gedeeltelflk op de gebruikers worden verhaald zoodat het vervullen van dien plicht den Staat op eenige tonnen gouds komt te staan Doch deze worden uitgegeven in het algemeen belang want alle ouders kunnen hunne kinderen naar die scholen zenden Ieder kind heeft gelgk recht op eene plaats aan die inrichtingen znodat niemand kan beweren dat daarmede de rechtsgelijkheid wordt aangetast 2gn er na ouders welke van die scholen niet gediend zijn en liever eigen scholen oprichten dat staat te hunner beoordeeling doch daarom hebben zjj nog geen grond om te klagen over verkrachting van hun recht als staatsburger en in geen geval kunnen zij om die reden aanspraak maken op subsidie uit de openbare kas Dan zou weldra de samenleving uit haar voegen gerukt worden De stad b V zorgt voor de straatverlichting maar een der burgers niet tevreden met het licht dat hem daarvan vóór zgn huisdeur ten deel valt laat vóór zijne woning op eigen kosten een gaspit branden Heeft die man nu op grond der rechtsgelijkheid aanspraak op geheele of gedeeltelijke vergoeding van de door hem ge niet onbekend laten met mijn besluit opdat ge zult weten wat u verder te doen staat Het is mij bekend dat ik geen recht heb de jonge dame in mijn huis te houden Dit ligt ook niet in mijn plan doch aan uwe handen mijnheer Carringshliff zal ik haar nooit overleveren Er zijn slechts drie redenen waarom zij uit mijn huis zal gaan haar eigen vrije wil de komst van haar vader of een bevel van de rechtbank Kies nu zelf wat ge wilt het is m onverschillig Hij schelde en het dienstmeisje kwam Laat dezen heer de deur uit Betsy zeide hij Mijnheer wenscht te vertrekken De advocaat wierp een blik vol toom en haat op den jonkman keerde zich toen om en verliet zonder groot de kamer Walther was alleen Zoo was dit gesprek dan geheel anders geëindigddon het begin liet verwachten Hij had gepoogdziJn goedhartigheid van den afgeloopen nacht wederte vergoeden door zijn beschermeling hem doorhot toeval toogevoerd te willen teruggeven aanhen die recht op haar hadden doch het noodlot hadhet anders gewild hot had niet toegelaten dat hijhaar overgaf aan een man die zijn eergevoel op deproef stelde Had hij goed gehandeld Goed dat was buiten twijfel maar verstandig Dat zouuit den loop van zaken blijken Hij keerde naar de ontbijtkamer wrug ftaar hij Edith en Alice aantrof Mama sliep Vnog of wilde haar zoon dezen morgen nog niet ontmoeten na het