Goudsche Courant, maandag 6 mei 1889

Maaodag 6 Mei 3908 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiea kan geschieden tot Mn uur des namiddags iran den dag der oitgave Het BIER uil de Stoom Bierbrouwerij van A VAN LOM te Gouda munt uit door eene zuivere smaak en kan g erust wedijveren met het bekende LAGEB BIËU grebojtteld en op fust is het te Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier Bij de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bij den Raad inkomen alg de discussien in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden Gouda Snelpersidruk van A BRINKMAN Zoon dienstdoende of alleen ruatende Schutterijen bestaan lullen lij zieh doen inschrijven in de gemeente alwaitr zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen en do ambtenaren in die gemeente Itraar zij ambtshalre verplicht zyn hun verblijf e houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfi oordeel onverminderd de bevoe heid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ocde dom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn zij die in het vorige jaar den 4 jarigen leeftijd HEBBEN BEREIKT en geboren zijn in den jare 1864 mitsgaders de zoodanigen tnsschen de 24 en 34 jaren welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1888 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op bovengemelden tijd en plaats aan te melden Zij die nalatig mochten zijn zullen van wege het gemeentebestuur ambtshalve worden ingeschreven door den SciuUeraraad worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING by de SCHUTTERIJ worden ingelijfd indien het blijkt dat er tijdens de verzuimde inachrymng geene reden tot uitslmting of vrtjitelling ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zij bij de tmchryving moeten overleggen hun betcys van Geboorte hetwelk voor hen die in deze Gemeente zijn geboren ter SECRETARIE dezer Gemeente kan worden verkregen van des morgens tie tot des namiddags een ure en dat zij zullen moeten opgeven de straat de Kijk en het nummer van hunne Koning hun beroep benevens dat hunner ouders alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer Gemeente zijn Gouda 3 Mei 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER VERBETERING In ons vorig Nr staat Ie bericht rubriek Binnenland In de vereenigde zitting der TweedeKamer Dit moet natuurlijk zijn In de vereenigde zifting der Staten Generaal BËIIRSBEKIGHT AMSTERDAM 3 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche foudsen onveranderd Indische waarden williger Peru en Turkije goed geanimeerd overige buiienlandsche vast Burgerlijke tand Moordrecht GEBOREN A lt ooders A Vos en H van der Geer OVERLEDEN Z Ketel 18 i ONDERTROUWD J ii der Vooren 36 j en A Frederiks S6 j ADVERTENTIEN TE HUVR een GEMEUBILEERDE ZIT en SLAAPKAMER op netten stand Adres onder No 1842 aan het Bnreau dezer Conrant 500 gulden betaal ik steeds aan die Longlijders welke niet bepaald hulp verkrjjgen door het gebruik van de wereldberoemde Acre s American Serapülas HOEST HEESCHHEID ASTHMA SLIJM LONG en LUCHTPIJPAANDOENINQEN houden ree s na eenige dagen op Duizenden zgn hierdoor reeds geholpen Onbemiddelden ontvangen tegen een schriftelgk bewjjs van een bevoegde macht gratis hulp Prjjs jncl emballage per flesch ƒ 2 00 E ZEJVKNER American Druggist Wienerstr 21 Berlin 8 Q Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 6 MEI 1889 des morgens te elf uren in het Hotel € de Paavw aan de Markt van Een HO IS en ERF aan de Gouwe te Couia wflk C No 202 Ben HUIS en ERF aan het watertje aan den Raam te Gouda wgk O No 212 Twee HUIZEN en ERVEN in de Drapierstraat aan den Raam te Gouda wgk O No 238 en 239 Een HUIS en ERF in het Klooster aan den Raam te Gouda wgk O No 247 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda Wök F No 107 les HUIZEN en ERVEN in de Hoefsteeg te Gouda wp F No 106 91 92 93 94 en 95 Een HUIS en ERF aan de Nienwe Haven te Gouda wijk N No 31 Ben HUIS en ERF aan den Korten Raam te G Ma wgk O No 9l En een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wjjk N No 85 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichtii voor het stoomen verven van alle Heereu en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordijnen Tafelkleeden Garnituren Trijpen Veeren enz Alle kleuren zjjn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prijzen worden zoo laag mogelgk berekend bekomen 1 Benig Depot voor Gouda en omstreken bij de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Sociëteit OIVS GEIVOEGEiV Zaal cKUNSTMIN ZOlTDAa 5 HEI 1889 slechts een enkel groot Hongaarsch Nationaal Concert uitgevoerd door t beroemde Dames en Heeren Zigeuner Orchest in hunne bonte prachtige Nationale kleeding bestaande uit Solo s en Koorgezang 2de Afdeeling NATIONALE DANSEN door verschillende leden van t Gezelschap Entree vttor H H Leden en Dames 50 Cent Niet Leden 75 Cent Aanvang 8 nur In doorreis naar de Tentoonstelling van Pariji PRACHTIGE VERSCHE Zoete en Zure Appelen 12 Cent per 5 Ons bjj A BIETVBLD Lange Tiendeweg L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Langfdurigf en DarmkatarrL zoo ook versljjming der verteringsorganen en de zoo talr ke neven en gevolgziekten als gebrek aaneetlustenslaap vuile tong kramp drukking pyn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderlijf duizeling hoofdpijn opgeblazenheid opstooten braken breken van t water slgm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zenuwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden A BRINKMAN 7X 0 J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct De uitgave dezer Coarant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommersr VIJF CENTEN BiJ deze Connuit behoort een BUroeK el BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1889 Zondag 12 Mei zal ter gelegenheid van s Konings 40 J8rig Jubili de Korte Tiendeweg door de bewoners en plafond geïllumineerd worden Vrgdag 10 Mei a t zal te Schoonhoven in het hotel van Zessen een byeenkomtt plaats hebben van kiezers voor de Provinciale Staten waar Dr A Kuyper ala spreker zaV optreden De algemeene synodale commissie der Ned berv kerk acht het gepast en gewenscht dat de hervormde gemeenten in eene harur godsdienstoefeningen dank uitspreken voor het herstel des Konings met de bede dat Ood de levensdagen van onzen geéerbiedigden Koning nog eenigen lijd verlenge der natie tot heil Mitsdien noodigt zij de kerfceraden uit hiervoor Zondag den ISden Mei e k vast te stellen en daarvan op den voorafgaanden Zondag aan do gemeente kannis te geven Het feest comit te Bergen op Zoom heeft het denkbeeld geopperd in de volgende week mime giften bijeen te brengen tot vorming van een kapitaal om den Koning op 12 Mei als nationaal geschenk aan te bieden ten einde daaruit een grootsche stichting te vormen als blijvende herinnering aan dien dag Het heeft daartoe zijnerzijds f 500 beschikbaar gesteld en hoopt dat weldra een nationaal comité zal optreden om de zaak over te nemen De Mercvrim orgaan van de Vereeniging en HonieUhedienJen rerceemt dat waarscbijniijk ook Handelsreizigers onder zekere voorwaarden als handels FEViLLETOX s @@ A aar het DuitscA 7 DEEDE HOOFDSTUK Op hartrerseheurenden toon sprak zij deze woorden uit haar gebeele lichaam beefde on de tranen welden onophoudelijk op uit hare achoone oogen Walther en Edith waren ten diepste geroerd door het weeklagen van hot ongelukkige meisje doch Walther begreep tegelijkertijd dat deze onbepaalde niets ophelderende uitingen tot niets voorden en alleen geschikt waren om het vermoeden te versterken dat men met een waanzinnige te doen had Als ik bad kunnen denken dat mijn eenvoudige vragen u zoo zouden doen ontstellen mejuffrouw Alice dan zou ik stellig niet over deze aangelegenheid gesproken hebben Echter verzoek ik u toch mij ten einde toe aan te hoeren Ik wensch in het vervolg niet door u gerekend te worden tot degenen die u terecht of ten onrechte als uw vervolgers beschouwt Ik stel veel belang in uw lot en zou niets liever wenschon dan dat het mij vergund ware daarin een gunstigen ommekeer te bewerken tot nu toe is mijne hoop daarop zeer gering Ik wil u echter niet in onwetendheid laten omtrent dit punt bedienden zullen beschouwd i rorden en abloodanig aan het fonds der Vereeniging zich kannen aansluiten Zy zouden dan ecbtof geen aanspraak verkrijgen op het recht ran pantioen bij invaliditeit De gevangenen in de militaire strafgevangenis bgLeiden zullen wegens de ophefficg van die inrichting den In Jan 1880 orden overgebracht naarLeeuwarden en gehuisvest worden in de daarvoornader te bestemmen en in toricfaten gebouwen thansnog behoorende tot de blindere strafgevangenisvoor mannen het tuchthois aldaar £ Ct Het bestuur der tib Unit beeft bij den beschrijïingsbrief voor de algemeete vergadering die deii 18en Mei zal worden gehouden een advies gevoegd over de onderwijs quaestie Het is van oordeel dat ds grondwet zich niet verzet tegen lubsidieering van de bijzondere school Doch wel gebiedt iJ dat heJ of enbaar onderwijs eon voorwerp zij van de aanhoudende zorg der regeoringj en is zij volkomen in overeenstemming met den wensch der liberale partij dat het volksonderwijs goed en algemeen zij De cisch van rechtsgelijkheid kan door de liberale partij niet worden aanvaard doch het kan niet worden ontkend dat de bijzondere school de uitgaven ten behoeve van het openbaar onderwijs voor staat en gemeente vermindert Op grond van bdlijkheid ware in t algemeen belang en ter wille van het onderwijs het beginsel van subsidieering toe te geven mits waarborgen gegeven worden dat ook het gesubsidieerd bijzonder onderwijs goed zij omdat langs dezen weg leerplicht kan bereikt worden Geen non possumus tegenover dit wetsontwerp doch handhaving met de meeste energie van het hoofdbeginsel der liberale party goed en algemeen volksonderwijs vDaarom dringe zij er met ernst en klem op aan ik heb geen recht u aan uw vader te onthouden of aan dengene die zich daarvoor uitgeeft en de noodige bewijzen levert Moet ik dan weg van hier in de macht van die eerloozen die mij sedert jaren achter slot en grendel houdenP En de vrijheid is zoo zoet o mijn God Niemand koestert meer dan ik den billijken wensch u daaraan te helpen doch de omstandigheden zijn sterker dan nuijn wil ook ik ben gebonden aan de bepalingen der wet Hoor dan mijn eenige en laatste bede mijnheer Lund Laat mij niet in hunne banden overgaan zoolang gij afwezig zijt Lever mij zelf aan mijne rijanden over Als de man die zich onbeschaamd mijn vader durft noemen hier komt om zijn zoogenaamde dochter in ontvangst te nemen blijf dan aan mijne zijde en hoor wat ik zeggen zal Ik zweer u dat ik hem dan de waarheid in het gezicht zal slingeren ja de zuivere waarheid en dan zult ge uit zijne gelaatstrekken kunnen lezen of hij de waarheid heeft vernomen of niet Ik beu gaarne bereid aan uw wensch te voldoen mejuffrouw Alice maar zou het niet geraden zijn u de sterke aandoeningen te besparen als aan zulk oen tooneel onvermijdelijk verbonden is Uw zwakke lichaam mocht hierbij de noodige kracht missen en licht zoudt ge u daardoor een zware ziekte op flen hals halen MiJn lichaam schijnt u zwak toe en het is inderdaad zwak maar mijn zenuwen en mijn wilskracht ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 CentM iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt dat die bepalingen in het ontwerp gewijzigd worden welke bet gehalte van het openbaar onderwijs verzwakken geringer minimum van onderwijzers wijze van benoeming en ontslag van hoofden van scholen verplichte hefBng van bUlijk schoolgeld of het openbaar meer uitgebreid lager onderwijs in sterke mate bedreigen onthouding van subsidie voor onderwijzers boven het minimum en ook hij een schoolgeld van gemiddeld meer dan ƒ 25 en dat voldoende waarborgen worden gegeven voor het gehalte van het gesubsidieerd bijzonder onderwijs met verkorting van het overgangstijdperk van 8 jaren Het overwegend argument tegen leerplicht was tot dus ver het bezwaar tegen openbaar onderwijs en onvoldoende middelen om het bijzonder onderwijs naar wensch te ontwikkelen Welnu de liberale hervormingsgezinde partij toone dai ernstigen wil dat struikelblok op te heffen en belijde openlijk vrij willen dat alk kinderen in Nederland goed lager onderwijs geaioten en dat belang gaat bij ons boven de vraag op welke school dit onderwijs gegeven wordt Op bet laatst van het vorige jaar verdween plotseling zekere H H uit de ouderlijke woning te Breda en hoewel men hem niet verongelukt waande waren toch de ouders begrijpelijkerwijze niet op hun gemak Eindelijk ontvingen zij tijding uit Genua dat hij te Botterdam op een koopvaardijschip had dienst genomen als leerling machinist van Genua zou hij naar Philadelphia vertrekken zoodat men hem half Januari weer thuis kon verwachten Dezer dagen kwam echter bericht uit Washington dat hij machinist was in het Providence under the charge of the Sisters of Chanty Hij verhaalt verder dat men op 12 Maart een zwaren storm had te doorstaan ten gevolge waarvan het schip in den nacht van 12 op 13 Maart op eene klip werd geslagen Nu riep de kapitein Wie zijn des te sterker Men heeft u gezegd dat mijn Verstand niet helder is en u gelooft dat omdat ik niet In staat ben geweest u het tog deel te bewijzen Hoe zou het mogelijk geweest zijn dat ik de gevolgen van jarenlange gevangenschap verdragen heb als het anders ware dan ik beweer Het verheugt mjj u in het bezit te rien van de kracht waarmee ge uw treurig lot kunt dragen Dat de Hemel u moge beschermen is mijn hartgrondige wensch Wees niet boos op my omdat ik u niet kan helpen op een wijze waardoor u voortdurend geluk en vrede verzekerd worden Ik weet dat uw hart goed is mijnheer Lund en dat ge mij geen kwaad wilt berokkenen Eén ding alleen ontbreekt u vertrouwen in mij en dat is mijn ongeluk Ik smeek God dat het oogenblik spoedig aanbreken moge waarin het mij vergund zal zijn voor u geen enkel hoekje van mijn hart meer verborgen te houden Als dat oogenblik gekómen is zult ge met ontzetting inzien hoe de menschen zich aan een beklagenswaardig meisje konden VIERDE HOOFDSTUK In Pali Mall een der schoonste straten van Londen stond het vorstelijke huis dat Lord Balph Norman tot zijn woning in de reusachtig groote stiid had bestemd Het sierlijke ruime gebouw lag mid