Goudsche Courant, maandag 6 mei 1889

Prins Bismarck blijft nog steeds volharden bij 1 zyne weigering eenig Duitsch boek of geschrift te t lezen dat niet met zoog Gothische letter gedrukt n of geschreven is en tot dusver heeft elke poging om hem te overtuigen dat de invoering van de latijnsche e letter op school en kantoor veel tijd en gezichtsr verlies besparen zou gefaald n Sinds echter profeasor Cohn op historische grond den bewezen heeft dat de öothische letters niets t anders zijn dan een aierlyke doch meer omslachtige n wijze tot het schrijven der oude latijnsche die door de middeleeuwsche monniken is uitgevonden zal de rijkskansalier zijne pogingen om dit ongelukkig S geschenk der middeleeuwen zooals een Duitech schoolmeester het eens noemde te behouden wel n willen opgeven daar het thans niet meer om vadern landslievende redenen bewaard behoeft te blijven Reeds in de 16e eeuw werden pogingen gedaan om 8 deze oogbedervende letter af te schaffen Frankryk Italië Spanje Nederland zyn reeds lang tot de eenvoudige latijnsche letter teruggekeerd en voor velen zou het een ware vreugde zyn als Duitschland 1 dit voorbeeld volgde ij te Werkendam naar den heer Kern te 3 u 43 m e een kring om de zon Zouden de twee laatste zachte t dagen dezer maand weder door koude dagen of door n onweders gevolgd worden In het Westland ia alles thans groei bloei enleven Woei de wind in den laatsteu tyd nog al dikwyls uit den kouden hoek moeder natuur schonk toch in voldoende mate malscheb regen en koeste renden zonneschyn om ia gewassen voordeelig te ontwikkelen ® De boomen staan over het algemeen prachtig Appels beloven veel peren teer goed pruimen en bessen goed de laatste en vooral de jonge struiken I lijden nog al door de zoogen spruiteneters De druif vertoont aan den kouden muur zyne eerste blaadjes De vroegste aardappelen staan al met forsch loof frisoh boven den grond en zyn zeker bij verleden jaar ruim 14 dagen vooruit De uien staan dank zy het aanhoudende natte weer na de uitpoting r goed gelijk en krachtig en die welke reeda in de eerste dagen van Februari werden gepoot beioven een zeer vroeg gewas Do eerste asperges zyn thans reeda op den kouden grond gaaneden wat ook 14 dagen vroeger is dan in het vorige jaar Vooralvoor deze teelt is een vroeg gewas van het grootste s belang wijl het anijden tot een vaaten datum duurt en by laat gewaa de markt dus geen geregeld ver loop heeft maar dadelijk overvoerd wordt 1 Kan de tuinder tevreden zyn wat de vooruitzichten der teelt betreft ook de landbouwer ziet met welI gevallen naar akker en weide Het winterkoren toch ataat prach en het zomergraan kon goed I worden uitgezaaid al was het natte weer in den aanvang ook hinderlijk voor de bewerking van het teelland de weidon boeren er goed by wyl het graa zoo spoedig en welig groeide dat het eerste melkvee reeds 14 dagen vóór Mei buiten kon iets wat den boer bij den slechten hooioogat van het vorige jaar uitmuntend diende Alles te zamen genomen geeft 1889 wat groei en bloei betreft uitstekende vooruitzichten en zoo de natuur mild blyft en de producten willige marktan vinden zal het voor land en tuinbouw een gunstig jaar worden Blyven nu de gevreesde nachtvorsten uit dan zal binnen weinige dagen het Westland één achoone tuin zyn vol geuren en bloemen omhoog en omlaag Het orgaan van het Franach Genootschap voor Statistiek bevatte dezer dagen met betrekking tot het aanstaande eeuwfeest der revolutie eenige zeer belangwekkendo gegevens ten einde een overzicht te geven van dan vooruitgang gedurende de verloopen eeuw door Frankryk gemaakt op het gebied van landbouw handel nyverheid en financie wezen Om met het budget te beginnen geraamde outvangiten in 1789 691 363 000 fr nu 3 012 000 000 b De directe belastingen zyn niet veel toegenomen want zij bedragen dit jaar 4440 millioen fr en een eeuw geleden 3630 millioen terwijl de indirecte belastingen die in 1789 slechta 2400 millioen fr opbrachten thana op 18 230 millioen worden begroot Op bet budget van 1789 kwam geen ander Staatsmonopolie voor dan het postwezeo dat 16 millioen opbracht thans beloopt de opbrengst der gezamenlijke monopolien 582 millioen Ook verdient het vermelding dat terwijl de perceptiekosten van een budget van 691 millioen 113 millioen bedroegen Aan het weerbericht over April van het MeteoI rologisch Instituut ontleenen we het volgende Deze maand bezorgde ons evenmin als hare drie voorgaande zusters eene aan de verwachting beantwoordende temperatuur De koude dagen van 2 B 12 18 24 26 deden haar omstreeks een graad onder de normaal blijven daar de overige 17 dagen slechta even daarboven waren Gedurende de koude dagen woei de wind bijna altijd uit het noorden I van 5 12 was de richting oostelijk en naden 17de zuidwestelijk of ook na den 248te wel eens meer van de oostzijde van het zuiden Sterke wind deed zich te Utrecht alleen den 2da en ZOate gevoelen Juist door de geringe windsterkte hinderde de koü mensch en dier minder terwijl toch de bladontwikkeling er zeer door vertraagd werd In de laatste dagen der maand nam die zichtbaar tee Achttien dagen leverden regen telkens in geringe hoeveelheid Alleen de regenhoeveelheid van den 7de komt in aanmerking daar zij bijna It mM dat is een derde van die der overige dagen in deze maand bedroeg welke bijna juist zooveel leverde als Utrecht in Apnl verwacht 38 mM De barometerstand was byna B mM onder den normalen In de laatste jaren scheen het alaof Maart de eer van den laagtten stand des jaars te hebben aan prü wilde b til lten maar di aal handhaafde April z n oorreoht jlAUeen de 17 20 26 en 27 gaven iets hooger stand 76B 7 in maximo eenminimum van 476 1 ging den 4e vooraf zoodat de bijna regelmatige slingering eene amplitude van 19 mM had De helderheid was niet groot de vochtiglleid aanzienlijk in den avond maar nu en dan op den middag gering Zq bedroeg den 11e slechts 43 pet den 21 24 den 27e en 29e gemiddeld 60 pet De onweders van 1 8 11 12 en 28 zijn hoofdzakelyk in Zuid HoUand Zeeland en Noord Brabant waargenomen Van den 24sto kwamen 59 berichten verspreid uit geheel Nederland vrij veel voor dezen tijd van het jaar Te Purmerend werd den 15de een vuurkogel waargenomen Te Utrecht deed den 10de een zeer ontwikkelde kring om de maan de koude der volgende dagen verwachten Den 28ste zag men te Utrecht en den volgenden dag aldaar en toestand gebracht dat het onbezwaarde deel der inkomsten niet meer toereikend was om volgen zijn stand te leven terwijl er vele jaren verloopen moesten voor dat aan dezen beklagenswaardigen staat van zaken een einde gemaakt kon worden door de gegeheele afdoening der schulden Het staat vast dat de beschouwing van dezen ongezonden toestand den dood van Lord Begald verhaastte Lord Frederik was nauwelijks zijn vader opgevolgd of hij kreeg tot zijn wel te begrijpen ontsteltenis een duidelyk inzicht in dien berooiden boedel die veel meer verward was dan hij had kunnen vermoeden Gedurende het treuijaar nam hij het vaste besluit aan dien onhoudbaren toestand een einde te maken En hij voerde dit besluit utt zonder zich aan het schouderophalen van zijn buren en vrienden te steren Hij overlegde bq zichzelven dat de man die wel een hoogklinkenden titel doch tevens een ledige beurs heeft nooit er aan behoefde te denken om een meisje van even hooge geboorte en met een groot vermogen als zijn bruid naar het altaar te geleiden Hijwenschte een vrouw te bezittenj die vrouw moest rijk zijn Zoodra zich dus eene gelegenheid aanbood greep hij die aan en juist een jaar na zijn vaders dood verloofde hij zich met een meisje van burgelij ke afkomst uit de City de dochter van een rijken koopman Hij wist dat zij geen adellijk bloed in hare aderen had maar hij lachte om dat dwaze vooroordeel zijn bruid was een schoon meisje dat een voortreffelijke opvoeding had genoten Zij was beminnens waardig en geestrijk en bezat dat was de hoofdzaak een van haar moeder geërfd vermogen van een half millioen pond sterling waarover dadelyk beschikt kon worden Toen haar vader korten tijd na het huwelyk het tijdelijke met het eeuwige verwisselde werd dit vermogen met nog een half millioen pond aterling vermeerderd Dit zelfa voor Engelschen aanzienlyke vermogen van zijn vrouw verschafte den baron in ruime mate de middelen om volgens zijn rang te leven en hij verzuimde niet daarvan ruimschoots gebruik te maken Ondanks de hen omringende weelde leefden de jonggehuwden gelukkig en tevreden mat elkander en toen na verloop van tijd hun huwelijk gezegend werd door de geboorte van een meisje waren geen woorden in stoat hun geluk en vreugde uit te drukken Wel wilde man beweren dat de geboorte van een mannelyken erfgenaam den vader meer zou verblijd hebben doch hierover liet hij zich nooit een woprd ontvallen en met innige teederheid hield hij van het kleine nietige schepseltje Toen zijn dochtertje elf jaar oud was geworden mocht de baron wederom hopen op de geboorte vaneen kind en de ouders waren beiden zeer verheugd zij verheelden nu ook geen van beiden den wenschnaar de geboorte van een mannelijken erfgenaam Doch hij die den kelk der vreugde in de handhoudt is niet verzekerd dat hij hem zal mogen ledigdrinken Wordt vervolffd qjn leTen lief heeft verlate het schip Be reddingabooten werden uitgezet en na 3 dagen en 2 nachten op zee te hebben rondgezworven kwam hij met 26 man behouden te Washington aan Alten werden nu naar bovengenoemde imiohting overgebraoht waar H spoedig herstelde Het trof juist dat de machinist van het hospitaal vertrokken was en daar onze zeeman iets van electriciteit machinerieën en stoken kende en daarbij oen goed getuigschrift had van den kapitein werd hq aangenomen als machinist op een traktement van 65 dollar of ruim 160 gulden per maand Staten Oeneraal Sebste JUmxs Zitting van Vrijdag 3 Mei De arbeidswet is in één zitting afgehandeld en aangenomen met één etem tegen die van den heer Blq denstein Evenals in de Tweede Kamer waren er zooals deminister van justitie terecht opmerkte twee stroomingen op te merken de vreesachtigen en de teleurgestelden z die huiverig waren eeu stap te doenin deze richting en zy die verder hadden willengaan Nieuwe argumenten werden niet te berdegebracht Alleen waa de meening van den heerYan Zuylen merkwaardig die beweerde dat het ontwerp strekte om eenigszins aan de eischen dersocialisten te voldoen welke stelling natuurmk tegenspraak uitlokte vooral van den heer Wertheim l e heer Blijdenstein stemde tegen omdat hü vreesdevoor benadeeling der industrie en omdat b meerverwachtte van eigen inspanning der werkliedendan van eene wet Oe minister betoogde dat deBegeering het juiste midden hield tusschen de beidestroomiugen en beloofde herziening der wet indien de practijk daarin leemten deed ontdekken Aandacht verdient ook de uitlating van den heerBuijs betreffende den leerplicht H j achtte zichgeroepen om ook namens de Regeering te verklaren dat deze niets had tegen dien maatregel mitseerst do school uaestie ten genoegen dor verschillende partijen was opgelost Staten Generaal Tweede Kauxb Zitting van Vrijdag 3 Mei Allereerst was het woord aan den heer Borgeaius die de reeds door ons vermelde hnancieele ontwerpen toelichtte hoofdzakelijk door naar de ingediende memorie te verwijzen en overigens de zaak aan de aandacht der leden aan te bevelen Een woord van waardeering voegt over het kloeke optreden van de vqf leden die dit plan tot belastinghervorming hebben ingediend Waar de Begeering stilzit hebben zy gemeend te moeten werken niet door een parade motie maar door gebruik te maken van het recht van initiatief Moge hun arbeid zegenrqke gevolgen hebben De discussie over de boterwet is geopend Van antirevolutionaire zijde kwamen blijken van ingenomenheid by monde van de heeren van Velzen en Oppedijk de katholieken toonden zich zeer terughoudend deels zelfs zeer vijandig inzonderheid de heeren Vermeulen en Harte welke laatste het ontwerp aan onverbiddelqke en gegronde critiek onderwiei de liberalen waren verdeeld Hinzen b v tegen en Visser van Hazerswoude en Lieftiuck vódr waarsohijnlyk in verband met de belangen van het distnct dat hen afvaardigt Het debat dat nog maar in zijn begin is zal Dinsdag worden voortgezet den in een niet al te grooten net onderhouden tuin en was niet alleen het verblijf van den Lord die de benedenverdieping bewoonde maar ook van zijn pupil Alice Norman voor wie de bel tage was ingericht Lord Ralph Norman was de tweede en laatate zoon zijns vaders en oorspronkelijk was er voor hem weinig uitzicht dat hy ooit de bezitter van het allodiaal goed zou worden Zijn vader Lord Begald Norman was op betrekkelyk jeugdigen leeftijd gestorven wat wegens zijn leven vol ondeugden en buitensporigheden geen verwondering kon baren maar zyn oudste zoon Lord Frederik Norman was slechts drie en twintig jaar oud toen hij de Kironie in bezit nam slechts één jaar ouder dan Ralph en een krachtig zeer gezond man voor wien blijkbaar een lang leven was weggelegd Toen Ralph den ouderdom van achttien jaar bereikt had en genoegzaam onderwezen was voor zyn toekomstigen stand had zyn vader een officiersplaats voor hem gekocht en hem op deze wijze geholpen aan een vast inkomen dat wel karig was doch bij eenige zuinigheid voldoende om er van te leven Uit de inkomsten der baronie dua uit de hand zijns vaders kon de jonkman niet op ondersteuning rekenen Het allodiaal goed was onvervreemdbaar en kon dus ook niet met hypotheek belast worden doch de inkomsten der bezitting had Lord Regald voor een tijdvak an vele jaren grootendeels verpand en daardoor zichzelven en zijn opvolgers in den noodlottigen die thans van een budget van 3012 millioen niet hooger zyn dan 178 millioen lileue eeuw geleden werd de waarde van den partoonlyken eigendom in Frankryk niet hooger geschat dan 300 millioen fr men schat die than op acht milliarden Spaarbanken bestonden er in 1789 niet maar tegenwoordig zyn in die inrichtingen meer dan 2500 millioen fr belegd terwyl het nationaal inkomen in 1789 op 3 a 6 millioen geschat thans dertig milliardsn te bovAi gaat De algemeene handel wi Frankrijk liep in 1789 over een bedrag van 1017 millioen fr waarvan 676 millioen invoer en 441 millioen uitvoer deze bedragen stegen in Frankrijk in 1886 tot 6116 millioen invoer en 4245 millioen uitvoer zoodat da verhouding van in en uitvoer nagenoeg dezelfde is gebleven als tegen het einde der vorige eeuw De waarde van den grondeigendom ia sterk toegenomen want de gemiddelde prijs per acre waa een eeuw geleden 200 fr en nu 675 ft en zelfs eenige jaren geleden gedurende een karton tyd fr 800 In 1789 werden tien millioen acres met graan bebouwd en de opbrengst was 110 millioen of 11 busheia per acre thans zyn 17 600 000 acres aan den graanbouw gewijd met een oogst van 294 250 000 bushels of 18 bushels per acre Da prys van het brood ia niet zooveel veranderd als verwacht kon worden het 4 pondsbrood dat in 1800 30 centimes koatte wordt nu voor 85 centimes veitocht ateeg in 1847 tot l franc en daalde in 1863 tot 82Vj centime De Iconen zyn zoowel in landbouw ala indnstria verbazend veel hooger geworden de boerenarbeider die in 1789 niet mear kreeg dan 60 centimes per htg Verder wordt de opmerking gemaakt dat terwyl da traktementen van ondergeschikte ambtenaren over het algemeen zijn verhoogd die der grootere waordigheidsbekleeders zoowel burgerlijke als kerkelijke verlaagd zijn Het reizen ging in dia dagen niet alleen vaal langzamer maar was ook veel kostbaarder Men kwam van Parijs te Marseille per diligence in 13 dagen en dat kostte 150 francs thans doet men dit reisje in 16 uren voor 100 francs andere afstonden naa evtnredigheid Het posl porto van een brief naar Versailles badroeg 25 centimes naar Lyon 65 en naar Marseille 76 centimes De bevolking van Frankryk nam toe van 27 millioen zielen in 1801 tot 38 millioen in 1886 die der steden Lyon en Maraeille vermeerderde van rasp 139 000 en 76 000 tot 401 000 en 376 000 INGEZONDEN De verkiezing voor de Provinciale Staten in het district Gouda De B K Kiesvereeniging nBacht voor Allan alhier en de Anti revolutionnairan in deza gemeente hebben zooals dezer dagen gemald werd de aftredende leden niet opnieuw candidaat gestold maar nieuwe mannen als zoodanig geproclameerd Dat was hun recht an tot op zekere hoogto hun plicht Ofschoon dit laatsto nog zoo zeker niet is daar da Provinciale Staten geen zuiver politiek lichaam zyn maar tol van belangen hebban te behartigen waarbq geen politiek te pas komt Doch toegegeven al dat het stellen van anti liberala candidaten een eerste eisch waa wat hoogst bevreemdend moet geacht worden in de Goudsche Boomsch Katholieken en Anti Bevolutionnairen en wat bepaald hun euvel geduid moet worden door ieder echt Gouwenaar die de stad zynar inwoning lief heeft is dit dat zy er niet voor gezorgd hebben dat althans ééa Goudach ingezetene candidaat werd geiteld Wat toch ia nu het geval Worden hunne candidaten gekozen dan zal de voornaamste gemeente in het District die vele jaren achtereen ee harer ingezetenen naar de Staten zag afgevaardigd in het vervolg geen enkele haier burgers in het Staton Collegla zitting zien hebben Voor Gouda kan dit niet anders dan hare belangen schaden Die heeren uit Woerden Waddinxveen en Berg Ambacht kennen Gouda niet voldoende gevoelen uit den aard der zaak nieta voor haar en zullen dua nooit m et warmte kunnen opkomen voor hare belangen waar dit ia de Staten noodig is en dat tot heden zoo uitstekend was toevertrouwd aan onzen Burgemeester Mr van Bergen IJzendoom Deze heeft Gouda lief kent hara balangen door en door heeft vurigen jjver en grooto tact om op da beate wyze steeds daar voor Gouda a belangen op te treden waar het noodig is Wy aarzelen dan ook niet on te zeggen dat het zacht uitgedrukt geheel verkeerd gezien is van de verbonden antiliberale kiesvereenigingen te Gouda om uitsluitend hunne candidaten te nemen uit andere plaatsen ven het district Of hebben zy wellicht tot excuua dat Gouda geen mannen oplevert van hun kleur geschikt een zetel te bezetten in de Stoten In geenen deela Wij hebben meer dan ééa persoon in ons midden even geschikt als de heer Rupke te Waddinxveen Van der Straaton te Berg Ambacht Hofinan te Woerden Zou b V ons geacht Lid van den Gemeenteraad de heer C Hoogenboom niet met hen gelijkstaan in konda en beicwaamheid en vastheid van beginselen Zou naast hem niet de heer H W Otto een ook by andersdenkenden zeer geacht persoon in aanmerking hebben kunnen komen Zouden er hier tor stede ook geen Boomsch Katholieken kunnen worden gevondeu ten volle waardig de aar gecandideerd te worden en waarbij de namen der hh van Dillen en Biezenaar al dadelyk op ieders lippen komen Nog eens dat de anti liberale kiesvereenigingen in Gouda niebwe mannen stelden het was hun recht en tot op zekere hoegto hun plicht maar dat zy met voorbygaan van hoogst achtenswaardige stadgenooten in Waddinxveen en Berg Ambacht gingen halen wat in Gouda zoo uitstekend te verkrijgen was dat was een daad die niet andera dan ten nadeele van Gouda kan werken Telkens en telkens komt het voor dat Gouda voor hare belangen een man noodig heeft in de Staten die der zake kondig het woord meestor door zyn geheele persoonlykheid vertrouwen wekt Zoo iemand hadden wij tot nog toe in Mr van Bergen Uxendoom onzen stadgenoot dia hier geboren is en zyne studiejaren uitgezonderd steeds in ons midden heeft gewoond en die geheel vertrouwd is met onze belangen Hoe hoog hij in het Staton Collegie staat aangeschreven blaak nit zijne verkiezing tot Lid van Gmleputeerde Staten waarvoor hy uit gieot gehechtheid aan de stad Gouda en hare bewoners bedankte Is het denkbaar dot een goed echt Oonwenaar zyn stem voor de Staten hem onzen stadgenoot onthoudt en die geeft aan iemand uit Berg Ambacht Waddinxveen of Woerden De uitkomst zal bewijzen dat de ingezetenen van Gouda wyzer zijnl BEURSBERICHT AMSTERDAM 4 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Indische waarden ieta vaster Peru en Turken vast overigens onverandent ADVERTENTIÊN Voonpoadig bevallea tm een Docbtei Q H0ETBN8I03 Ooms Gouda 4 Mei 1889 Nuttig de keurige a s £ © i v i s O li of GBEOOKTB ELFT 0 18 per Ons J B GOËDHABT Lange Groenendaal SCEILBISMSm btf J de VEN Gooda Inzetten gratis Groote Opruiming tegen veel Terminderde PRIJZEN Magazijn van Galanteriën en SFEEXjO OSIS G HOVTMAPi Markt 53 hoek Eerksteeg Jongeheereo TRICOT PAKJES Jongeheeien BDXKIN PAOES Jongebeeren DEIL PAEJES AFZONDERLIJKE TRICOT Openlare Verkoopingea te GOUDA 1 op DINSDAG 7 MEI 1889 des morgens te 9 oren aan het Lokaal wgk E No 255 aan de Peperstraat aldaar ran eenen goed onderbonden waarbö gewerkt GOOD en ZILVEE en 2 op DINSDAG 14 MEI 1889 des morgens te 9 nren ten sterfhnize van den Heer J HEBMAN DB GROOT wflk C No 7a aan de Goawe aldaar van eenen netten en goed onderbonden IIVBOEDEL waarbg GOUDEN en ZILVEEBN WEEKEN en JDWEELEN Beide Inboedels zgn daags voor de verkooping op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FOETÜUN DEOOGLEEVËR te Gouda IMF Omtrent bet sltiiten van contracten van levensvetzekering en Igfrenten bg deHollandtehe Sociëteit van Leveruver2ekeringen 0fg richt in het jaar 1807 te Amsterdam en t enwoordig onder het bestnor van de Heeren J POCK C P van EEOHEN J T van BOaSE en J G SILLEM als Commissarissen Jbr Mr C HABTSEN Jbsz als Directenr en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directenr zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amsterdam Eegnliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Bgks en bg den Hee T DBAUEB te s Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer Q C FORTÜUN DBOOOLEEVEB NoiarU Jaarlgksche Premie per Honderd Gnlden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 THEE genrig en waterhoadend lever ik met veel succes tegen 75 en 80 centen per 5 ons Wed C van OIJE Hastpapïer en Eaiden bil J de VEN Gonda MARKT bg de Hoogstraat T EEITMAIT fiedeponeerd Merit GENTLEMAN Onovertroffen zanhte Oude Holl Genever Verkrggbaar te GOUDA bg M Peeters Wgdstraat LEIDEN MO De echtheid wordt ge atO jgQ naam der Firma op Kurk en Fletch arandeerd door H HITMAN