Goudsche Courant, maandag 6 mei 1889

iiPl M Wil Maandag 6 Mei 1889 UE STAD PARIJS Grootste sorteerin I HEEREN en KINDERKLEEDING v af de minste tot de fijnste kwaliteiten W Zie de prijzen in de Étalage Speciale Inrichting voor GOEDEREN OP MAAT ondergarantie van coupe j Gom A Markt 62 Wcd A PI 0 The Continental Bodega Company SPECIALITEIT in SPAAITSCHE en POUTUGEESCHE WIJITEIT Medicinale Malaga en Tokayer PROEFFLESCHJES a 35 en 40 Cents verkrijgbaar Eenig Depot te Gouda bij T CBEBAS Groote Keuze JMeuwste Dames en Kinder Zomermantels bekende LAGE Prijzen StooiXLloierlor o CLT7srerïj ezi DE EEAAF en DE DEIE SHOEKEF Firma A F va n REITESSE Co te Gorkiim Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Bieraoorten Geen kunstbier dat door bflvoegitig van schadelpe bestanddeelen zich slechts korten tgd goed houdt op het fustofop deflescb maar zich maanden conserveert waardoor het bewijs wordt geleverd dat het RENESSE S BIER zniver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mout en hop zonder bÖToeging van eenig Surrogaat MTTTTTTilT TTÜT versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle R 1 u T rkrögbaar op fust van 20 Liter en bij onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prifacouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F SIGJIIA S Splerïngstraat 5 4 HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEJ van 200 000 ƒ 100 000 50 000 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Mmste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 I A T ri beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX I d JJOMTJjANJ te Gouda G SOOS Markt Gordijn en Jaloasiênkoord snpra wit of zonder chloor ALEXANDERKOORD in crème en alle fraaie kleuren dito voor Spiegels en SchiWerflen per El of afgepaste stukjes van afüO El GROOTE KEUZE VITRAGES en afgeiiasteOVERGORDIJIVËK in Crème en Wit TAFELKLBBDMN in alle grootten G HOtTHAlV MARKT 53 hoek Kerksteeg imMm mm Nieuwe vinding Petroleum Kookstellen welke niet kunnen ontplofien of in brand geraken Deze Kookstellen koken in 5 minuten een liter water Voor Gouda en omstreken verkr gbaar bg f f mm Magaz n van Petroleumlampen en Kookstellen Lang e Tiende weg D 69 Gouda Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAIBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SANDEN Banketbakker Qouda Markt A 67 Afgepaste Vitrage Gordijnen van ƒ 2 per paar af Vitrages van t stuk SCHEJVK Zn 2 ets SIGAAR Uet beste dat bg mogel kheid in deze prgs gemaakt kan worden Heeren Rookers probeert bepaald de SILVER CROWN Verkrggbaar bg F GREIVDEL Crème G ordijnlinnen 1 breed 55 et a65ct en aTOct perel Allen breedtehoudend TAFELELEEIIEN SCHENK Zn MADERA prima kwaliteit per flesch ƒ 0 90 en ƒ 1 Wed C van OIJE KLEIWEG no 2 Gouda Gouda Snelporscbnik van A BEINICMAN Zoon BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1889 Dezer dagen liep een man niet een zak gesmolckeld zout in eene der straten te Breda Op het zien der ambtenaren ontdeed hg zich van zijn vrachtje en sloeg ijlings op de vlucht De zak werd nu doorde kommiezen in bezit genomen en op eeno volgenshunne meening veilige plaats geborgen De smokIcelaor scheen echter berouvr te hebben dat hij zijnbuit achter bad moeten laten keerde terug ital den tA weg en verkocht hem in een winkel Dit wasioor eenige jongens gezien die het gebenrde aande politie mededeelden De slotscène waa echter dat tegen den smokkelaar werd geverbaliseerd lo wegens ongedekt vervoer en 2o wegens diefstal terwjjl ook de winkelier werd bekeurd terzakevan het koopen van een artikel waarvan hy wistdat de accqna niet was betaald iV B C Als eene bqzonderheid wordt medegedeeld Te Ix osdrecht kocht dezer dagen zekere vrouw K voor een prikje eene oogenschijnlgk doodzieke Vip die geen voedsel meer wilde opnemen Zij bemerkte aldra dat het dier iet aan den krop scheelde en besloot eene operaKo te doen De krop werd opengesneden en bleek geheel gevuld te z n met veeren De laatste werden verwgderd de krop werd verder schoongemaakt en de opening weder toegenaaid met het gevolg dat de kip na twee dagen een ei heeft gelegd en thans weder in blekenden welstand verkeert Op den spoorweg tnaaohen Warschau en Wilnaia dezer dagen een moord gepleegd De advocaat gahn mededirecteur der Groote Bosiische Spoorwegmaatschappij werd dood gevonden in een waggon eerste klasse met bloedige kogelwonden aan het hoofd Men meende eerst dat de ongelukkige zich zelren van het leven beroofd had maar nit verschillende omstandigheden o a sporen van eeu heftige worsteling welke da kleederen des doeden vertoonden is duidelyk gebleken dat men hier met een moord te doen had Yeracheidene personen moeten als verdacht van de misdaad in hechtenis genomen zijn Het monsterwgnvat nit Epemay dat op de Paryaohe tentoonstelling in de afdeeling Voedingsmiddelen zal te zien zijn is daar thans aangekomen na een reis van tien dagen en velerlei wederwaardigheden Het vat werd getrokken door 38 ossen en 20 paarden In de omheining van het terrein moest een opening gemaakt worden daar de gewone toegangen te smal ware Bg het inrgden werd een deel van het dak van eeu Hongaarschen restaurant vernield wat bijna tot een ernstig gevecht aanleiding had gegeven want de Hongaren gewapend met revolvers wilden ziohzelven recht verschaffen Eerst de verzekering van den heer Mercier eigenaar van het vat dat hg zich voor de schade aansprakelijk stelde kon de verbolgen vreemdelingen tot bedaren brengen Het Berliner Ta ehlatt bespreekt deiinternationale arbeidswetgeving In Duitsohland zegt het blad is het begrip der internationaliteit door de diplomatie en door de sooiaalpolilieke dweepers in diicrediet gebracht Maar de feiten zgn ten slotte sterker dan elke vooringenomenheid en dit blgkt weder uit de gunstige ontvangst die der uitnoodiging van Zwitserland te beurt viel Voor een door zijn buren met zooveel achterdocht gadegeslagen staat als Zwitserland is het bedenkelijk met zulk een voorstel voor don dag te komen als men niet van het succes verzekerd i Het is echter reeds een succes wanneer eenige staten zich bereid verklaren aan de bespreking deel te nemen De uitnoodiging doet nitliomen dat van wettelgke overeenkomsten in dezen geen sprake kan zgn Men kan slechts trachten tot eenstemmigheid over zekere algemeene eischen te geraken waarbg iedere staat binnen zgn machttgebiwl volkomen vrg bigft Dat een dergelijk voorstol bij de diplomatie ingang vindt kan een bewijs geacht worden van de gevestigde overtuiging dat één staat op zich zelf hoe machtig ook niet in staat is zekere sociale vraagstukken op te lossen Men zal er toe komen om voor een nagenoeg gelijk in beschaving ontwikkeld gebied de door do behoeften geboden beginselen van wetgeving vast te stellen Deze internationale opvatting van de behoeften der moderne Europeeache beschaving staat tegenover het beginsel der sterk geteekende nationaliteit Tegenover do mechanische wetten die heerschen zonder san landpalen zich te storen zeilen de menschen genoodzaakt worden gelijksoortig werkende moreele bepalingen te stelbn Vroeger beproefde men het met kleingeestige verbitterende politiemiddeltjes de Dnitsche socialistenwet geeft er nog blijk Tan thans opent het denkbeeld van een internationaal arbeidsrecht zich eene baan Hierin vertoont zich een werkelgke vooruitgang in de ontwikkeling onzer moreele cnltuar In dit tot de tanden gewapend Europa is het dubbel verblgdend weer eens te kunnen geta üi van een echt menscheIgk aan de algemeene Mwikkeling bevorderlgk streven Met voldoening roept het Berliner Toj etlatt zijn lezers in het geheugen dat het 47i i geleden reeds heeft aangedrongen op internationale regeling van een maximum van dageUjkschen arbeidstgd Hadden voegt het blad er schalks aan toe de Vrijzinnigen toenmaals onzen raad gevolgd om daarop aan te dringen het zou de positie hunner partij asnmerkelgk hebben verbeterd Boitenlandscil Overzlclit in ia het 100 jaar gelsden d t de eerste zitting der generale staten in Fraukrgk geopend werd door Koning Lodewgk XVI Zooala men weet ontstond uit het optreden der volksvertegenwoordiging de revolntie welke dit jaar wordt herdacht De Fninschen gaan tegenwoordig geheel op in de feesten en de tentoonstelling loodst de politiek wat op den achtergrond treedt Men noemt dat de tréve de VEtponlion Zelfc Bonlanger raakt in t vergeetboek waartoe ook zijne uitlandigheid en de omstandigheden zijner vlucht het hare bgdragen In de Duitsche hoofdstad wordt nog altijd veel gesproken over da plotselinge shüting van den Fruisischen Landdag in verband met het niet indienen van het wetsontwerp tot wijziging der inkomstenbelasting Ook van nationaal liberale lijde wordt de handelwgze der Kegeering in dezen afgekeurd De Norddentsche heeft zich zelfs genoopt gezien iets te zeggen tot verdediging der Begeering iets wat ander gewoonlijk overbodig wordt geacht Het officiense blad redeneert daarbg op de volgende manier De Begeering waa tot de overtuiging gekomen dat de twee conservatieve partgen en de nationaalliberalen thans aan het einde van eene vermoeieade zitting het niet meer eens zouden worden over de amendoering van het wetsontwerp aangezien nu alloen van het onderling overleg van die partijen en van haar overleg met de Begeering een positieve uitkomst te verwachten was zou de indiening van het wetsontwerp in deze omstandigheden geen ander gevolg gehad hebben dan het verschaffen van een welkom middel van verkiezingsbeweging aan de oppositie gedurende de eerstvolgende maanden De Minister van staat in Luxemburg heeft aan de Kamer de Boodschap van den Hertog overgebracht waarin deze mededeelt op grond der verjdaringen van de geneesheeren volgens welke de Koning herstellende was den S7n April een brief aan Zijne Majesteit te hebben gericht Hij gaf daarin zijn vreugde te kennen over het herstel des Konings en voegde daarbij Uwe Majesteit weet thans dat de ernstige ziekte gedurende de laatste weken het regentschap noodzakelijk heeft gemaakt voof Nederland en acht dagen daarna voor het Groot Hertogdom De gehechtheid van Begeering en Volk aan Uwe Majesteit is onwankelbaar gebleven De Grondwet van Luxemburg en het familie verdrag hebben mg den plicht opgelegd naar Luxemburg te gaan en na aldaar den eed van trouw aan den Koning en de Grondwet te hebben afgelegd heb ik het regentschap moeten aanvaarden Heden nu Uwe Migesteit Hare krachten herkregen heeft haast ik mij Haar te komen vragen of Zij besloten heeft de teugels van het bewind opnieuw in handen te nemen dan wel of Zij wenscht dat ik regent blijve totdat het Haar behage anders te beslissen Guiteren vervolgt de Hertog heb ik het volgende antwoord ontvangen Waarde Oom en Neef Met levendige bevrediging heb ik Uwen brief van den 27n April ontvangen meldende dat Uwe Hoogheid het regentschap moest aanvaarden gedurende mijne zware ziekte on dat Zij heden mijne voornemens wenscht te learen kennen Uwe Hoogheid aanvaarde de verzekering mijner diepe erkentebjkheid voor de diensten door Haar aan hïst land bewezen Na ik mijne krachten heb herwonnen heb ik besloten zelf wederom de regeering over het GrootHertogdom op mij te nemen op denzelfden dag als in het Koninkrijk der Nederlanden Ik verzoek Uwe Hoogheid de betuiging aan te nemen van mgne onverandarlgke gehechtheid en van mga volkomen toewijding Na het voorlezen van deze brieven heeft de Mi nister tot de Kamer gezegd Ik heb gemeend U zonder verwijl te moeten doen bijeenkomen om openlgk te verklaren dat de Koning niet meer buiten staat is om te regeeren zoodat er geen redaa bestaat om artikel 7 der Grondwet en de ütOcelea 33 on SS van het fitmiUe verdrag toe t poiML Ik verzoek de Kamer na onderzoek zoodanige maat ngslen t vrillen nemen als in deze omstandigbadao noodzakelgk zgn onder dankzegging aan de Voorzienigheid die den Koning behouden heeft voor zijn getrouwe onderdanen De Begeering heeft afschriften van de Uj de NedetUndicke Staten Qeneraal ingedieiide regewingastukken aan de Kamer overgelegd Door den Voorzitter werd daarbi verklaard dat de Kamer met vreugde het bericht van het beiitd des Konings ontvangen heeft De Kamer is vervolgens in de aOeelingea gsgaao om te beraadalagen over de wijze waarop er een einde zal worden gemaakt aan het regentschap over alle daarmede samenhangend vraagstukken De Kamer heeft daarna met algemeene stammM het voorstel aangenomen waarin wordt verklaard dat het regentschap ia geëindigd en de Koning Groothertog zijn gezag in het groothertogdom herneemt De kamer ei da Baad van State hebben adrMsen van gelukweneching aan den Koning Groothertog en van dank aan den Hertog van Nassau aangenomen De Hertog vertrekt heden met een ezprestrein half 1 naar Frankfort PëTROLEUN NOTëëRINGËN van de Makelaara CaDtzlaar Schalkwijk te Rottwdtoi De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 981 Augustus levering ƒ 8 05 September October Novemberen December levering ƒ 8 15 i 8 20 jsargerlijke Staad GEBOBEN 4 Mei Bniianl otidera D I JongerhrM ea H O WKldenbarg Tnioii oidera H Won h M de Joog Fister M rtioM ooderi P LafeUr a H Broekhaiten OVEKLKDENi 1 Mei F B T n der Tmhi 7 w S k Puit i j 1 I I T a Muraa t b 4 G b der Uuw j F de Jong j J Both 1 j 1 n ONDERTROUWD 8 Mei T I htma 28 j ta J no de Hoiidel Ie Huutrecït 21 j VV A Koijurdl t Utrecht S eo h H i o Mienp 60 j G d Oud 22 en A nn der Lonir 12 j T A nt Beikel 26 j en F M Schrsre 23 j C Venchut 35 j en A de Fater 36 j G Slootjes te W ddiDxreeo 26 j ea M BietMld 27 j J H Stilling 22 en C A tM du Akker 28 j W F de Jong 23 J en E Ueerkeoi 22 j Haastrecht OVERLEDEN i J H Konimr 16 m I k Bidernksn 1 j C Kompeer 28 j ONDERTROUWD C van der Kwait u U Vlot Vlist OVERLEDEN U vaa der Pol 76