Goudsche Courant, maandag 6 mei 1889

Dinsdag 7 Mei N 3909 1880 GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken s s CA M il De inzending Tan adTertentifln kan gewbieden tot Mn nor des namiddags van den dag der nitgave VANILLE PUDDING is een heerlijk Dessert Verkrggbaar bg de voornaamste Winkelier in Oomestiblea en Kmideneirswaren Advertentiën GROOTE COLLECTIE tmim FABASOLS en BN TOÜT CAS PARAPLUIËSBAZAR Laoge Tiendeweg D 61 J GILËIN J DE VEi Gouda AGENT der India Rabber Stempelfabriek m N TBTTERODE Amtterdam Prgzea Tolgens Frysconrant der fabriek HEEBEN COSTUMES Kaar maat worden spoedig gelererd GROOTE KEUZE mnWSTB STOFFEI en Terder alle HEEREN ARTIKELEN G HOUTIHAIV Markt 53 hoek Eerkate EENIQDEF0T7ANTHEE Ven wordt verzocht op t HERK te letten DIT HET Magazijn tav M RAVENSWAAY MMK GOBINCHEM Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een as en een Ned one met vermelding ran Nommer en j Prgs voorzien van nerenstaand Merk volgens de Wet gedepoI neerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschnitiran den Heer J E SOMMER Tegen JICHT IK RHUIIIATIEK verkr ffbaar te Gouda Wed Bosmav Tiendeweg Q IJsELsnm Blanwstrast Alphen L Vahossiao Zn Bodesraven B G F Brinkkl P Vbbsloot Botkoop J OOQDKADI P LoOHAIf Bruereuxntde J Gaarkeuken Kamerik vam EMimBN Oudeteater J Liifland Rijneaterewoude J B van MoUBIK Röndiji A C Post Schoonhoven Gez AsnooraN Stolwijk A Natzijl Waarder Wei Bodthoo n Woerden E v Hattdic Woubrugae A dk Wildi AANDOENINGEN Op Toordeelige Toorwaardenworden Depots geplaat8t aanvraag aan het Hoofd Depot bglLJ CE tii UfreclU Ei flS z a o KN M J DE GRAAF voorheen C IHESSENAKER Witte Curacao Oranje Curacao sec Crème de Rose Vanille Diverse fijne soorten van Likeuren Frambozen Limonade Citroen Madera Roode Port è Port Witte Wijnen en ChampagTie in diverse merken Cog nac in diverse kwaliteit = fine Champagne 5 Fransche Brandewijn Barcelona Kirschwasser I Groc Americaine bD Arac ai CA s 0 Absinth g Marasquin Geele en Groene Chartreuse Advocaat Kummel Cherry Brandy Crème de Mocka Crème de Cagao Zuivere Bordeaux Wijnen van af f 30 per Anker ILiq u icLsLti © tot 1 TXJ3 I a s wegens sterfgeval tegen veel VERMINDERDE PRIJZEN in het Magazijn van GOUDEN en ZILVEREN WERKEN MARKT A 89 E M MONASCH ZOON Van af 1 JDNI zal de ZAAK wederom op den ouden voet voortgezet worden door die zich alsdan voor alles in het vak voorkomende beleefd aanbeveelt ZLIVERË FRANSCHE WIJNEN De bekende BOBDE A OX èt f 27 per 48 Flessohen met aooijnB franco hols geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half anken belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijsoouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elixter Restauratie StationGouda Er wordt dadelijk gevraagd ÏM WERRVROllW ADVERTENTIËN Gouda Snelpendruk Tan k BEINKMAN k 2eo r in alle Bfnnen en Buitenlandgche Couranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBareaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgave dezer Courant gescliiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aitonderlgke Nomuers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1889 VEEGADEBING VAN DEN GEMEENTEBAAD Din dag den 7 Mei 1889 dn namiddagaten 1 ure ten einde ta behandelen Een rooratel betreffende de riorlng van het feest der reertigjarige regeering Tan Z M den Koning De Toorstellen tot verranging ran de patentbelasting den zoutaocgns en de mutatie rechten op den verkoop van onroerende goederen door eene inkomstenbelasting zqn bg de Tireede Kamer ingediend door de heeran Botgesins Hartogh Kerdyk Schepel en Zaager Da strekking is de mingegoeden te ontlasten financieele belemmeringen voor handel landbonir en nijrerheid weg te nemen en door de meergegoeden in rerhouding tot hun draagkracht een grooter deel der Bqkslaatan te doen dragen Het bedrag da af te schaffen belastingen ia 9 millioen gulden De roorgestelde progreasiere inkomstenbelasting zon ongereer erenveel opbrengen Inkomens beneden ƒ 600 worden ran deze belasting rrijgesteld Zq die een grooter inkomen bezitten worden door etters in rerscbillende klassen gerangschikt waarvan het minimum tot grondslag strekt voor de berekening ran het door de belasting te treffen inkomen Van dit minimum wordt voor verschillende klassen een verschillende aftrak toegestaan die voor de laagste klasse 90 percent bedraagt on voor hoogere klassen gaandeweg minder wordt zoodat voor inkomens boven ƒ 290 000 in het geheel geen aftrek is toegelaten Van hetgeen na dezen aftrek overblgft wordt voor alle klassen hetzelfde percent aan belasting geheven Voor 1890 wordt voorgesteld 6 percent Volgens FEVILLETOX M M m Naar iet Suitêch VIEEDE HOOFDSTUK De ure der jonge vrouw kwam terwgl haar echtgenoot afwezig is toen hij s avonds te huis kwam vond hg zijn vrouw overleden In haar armen lag een doode zoon Op den dag dat zijn vrouw stierf begroef Lord Froderik zgn geluk Na dien dag had niemand den levenslustigen man weer zien lachen Hjj werd zwaarmoedig en het Igdan van zgn geest ondermijnde snel de krachten van zijn lichaam Voor dat een jaar verloopen was na het sterven zgner vrouw verloste de dood hem uit zijn lijden De baronie verviel aan zgn broeder Balph den naasten mannelijken bloedverwant De ruime toelage welke deze bg zgn ofHcierstractement ven Lord Frederik genoten had sedert zgn huwelijk met de njke koopmansdochter had hem spoedig na Frederiks trouwdag doen besluiten eveneens in het huwelgk te treden Bg zgno keuze liet hg zich echter door andere beginselen leiden dan zgn broeder bij hem stond reeds vooruit vast dat het burgerlgke element geheel niet in aanmerking kon komen Slechts in het voorstel zal in de aUorhoogste klassen voor inkomens boven 290 000 het volle bedrag van dese 6 pCt van het zuivere iidcomen worden geheven Intusschen geldt wat hiertioven van den aftrek werd vermeid slechts indien aader het inkomen geen inkomsten uit gebouwde of ODCebouwde eigendommen zijn begrepen Bestaat het jwBen geheel of gedeeltelijk Bit inkomsten of hêKfta onroerende goederen dan wordt voor os belastbare opbrengst daarvan die tot grondslag strekt voor de grondbelasting 20 percent meer aftrek toegestaan dan voor andere inkomsten Zelfs in de hoogste klassen mag toch nog altijd 20 percent vaa deze belastbare opbrengst worden afgetrokken tarwgl in de eerste 5 kUaran d i voor inkomens beneden 1200 van deze opbrengst uit onroerend goed in het geheel geen inkomstenbelasting wordt betaald Uet 1 October dezes jaarS is er galegenhaid tot plaatsing van leerlingen aan de rükskweeksehol voor nnwIvrpawaB ta AmateAun en ta BotteadMt Die leerlingen genieten van het r jk huisvesting voeding verpleging en onderwijs gedurende twee jaren ten ware ig lich door wangedrag of door gebleken ongeschiktheid voor de betrekking van vroedvrouw een verder verblijf aan de school onwaardig toonen Bovendien kunnen eenige uitwonende leerlingen aan de lessen deelnemen Alleen zij worden opgenomen of kunnen als uitwonende leerlingen worden toegelaten die lo van 20 tot 30 jaren oud zjjn 2o behoorlijk lager onderwijs met vracht genoten hebben 3o niet lijden aan een voor de uitoefening van het beroep als vroedvrouw hinderlijk lichaamsgebrek en in het algemeen eene goede gezondheid genieten 4o van onbesproken zedelijk gedrag zjgn ten blgke waarvan aan den geneeskundigen inspecteur een bewgs moet worden overgelegd afgegeven door den één opzicht kwamen de broeders overeen namelijk in hun verlangen naar een rijke vrouw en in dit opzicht was de zaak voor Balph veel moeielijker dan voor zijn broeder Doch het gelakte hem de genegenheid te winnen van een niet zeer jonge dochter van een baronet die van haar moederszijde een niet onbelangrijk kapitaal te wachten had Een jaar na Lord Frederik s huwelgk werd Balphin den echt verbonden Aanvankelijk scheen hethuwelijk gelukkig te zgn ook Ralph werd verblgddoor de geboorte van een meisje Toen echter tweejaar later Rudolph s sohoonmama stierf bleek dat het haar toegeschreven vermogen niets te beteekenen had en het erfdeel van zijn vrouw naiwelgks toereikend was om van de rente de huishuur te betalen Deze ontdekking was voor Ralph een te zwareslag om er zich getroost overheen te kunnen zetten Zijn norsch en achterhoudend karakter vertoonde zich daarbij er leelgke zgde Zonderschroomliet hij tegenover zgn vrouw doorstralen dat niethaar persoon maar wel het verwachte kapitaal zgn keuze hadden bepaald Sedert de geboorte vanhaar dochtertje lijdende sukkelde do arme vrouw nogeenige jaren onder de ruwe behandeling van haarman voort totdat de dood haar banden kwam verbreken j Dne jaar na den dood van Ralph s vrouw werd Lord Frederik tot zijne vaderen verzameld en zooals hierboven gezegd is kwam het allodiaal goed m handen van den jongeren broeder Dit beteekende ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 6 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt burgemeester harer woonplaats binnen eene maand ró $r den dag der overiegging welk bewgs niet op gezegeld papier geschreven en niet aan registratie onderworpen behoeft te worden Belanghebbenden worden nitgenoodigd van haar verlangen om geplaatst te worden vóór 16 Juli e kschriftelijk kennis te geven aan den voorzitter van den geneeskondigen raad der provincie waarin zij hare woonplaats hebben voor Noordbrabant en Limburg dr A Van dor Loeff te Breda voor Gelderland en Utrecht H L Verspijck to Utrecht voor Zuidholland dr L 1 Egeling te sGraven hage voor Noordbolland dr J F Doz te Amsterdam voor Zeeland dr B Carsten te s Gravenhage voor Friesland en Groningen dr L Ali Cohen te Groningen voor Overijsel en Drente dr D Lubach te Kampen Een in Engeland nieuw opgerichte Patent Wtre Woce Roofinff Company maakt en verkoopt een zelfatandightad die in wal gnaUen het bn a breekbare glas kan vervangen Uet is een veerkrachtige lichtgele taaie en sterke stof die wel niet zoo doorschijnend is als glas maar door volkomen lucht en waterdiehtbeid alsmede door de eerstgenoemde eigenschappen veel daarop vóór heeft Het Aquarium te Londen heeft een dak van dit glas dat de bezoeker niet dan nadat men er hem opmerkzaam op heeft gemaakt van gewoon glas kan onderscheiden een verandering die der directie jaarlgks ruim 200 p st aan onkosten uitwint De stof wordt gemaakt in vellen van 10 bg 4 voet kan een hitte van bg na 230 graden verdragen en is niet geleidend Het schijnt dus eenigszins met tectorinm overeen ta komen De kosten zijn wellicht grooter dan die van goedkoop glas maar de nieuwe stof kan gemakkelijk de vergelijking met duurdere glassoorten doorstaan terwgl men ook haar groote duunaamheid niet buiten eigenlijk wemig meer dan het verkrijgen van een titel die hem verplichtingen oplegde tot welker vervulling hem over een reeks van jaren de middelen ontbraken Het bittere hierin gelegen had echter voorloopig althans een zoeten nasmaak want volgens familie gebruik werd de naaste mannelijke bloedverwant tevens de voogd van de dochter zijns overleden broeders Het bestuur over het vermogen van het kind kwam wel in handen van den magistraat maar de kolossale renten bleven ter beschikking van den voogd tot aan de mondigheid van zgn pupil onder verplichting haar te onderhouden en op te voeden volgens haar stand Op deze wgze was Balph voor vele jaren uit zgne financieele moeielijkheden gered Met ijver vatte hg zijn taak als voogd aan Norman s Hall het familiegoed in Suffolk werd tot woonplaats gekozen en de opvoeding aan dezelfde gouvernante het onderwijs aan dezelde leeraren opgedragen die door haar ouders daarmede belast waren Slechts in zooverre werd eene verandering gemaakt dat de dochter van den tegenwoordigen Lord Mary die een jaar jonger was dan Alice aan de lessen van haar apeelmakkertje deelnam Zoo verliep ongeveer een jaar toen begonnen de personen met de opvoeding der beide meisjes belast te klagen dat Alice niet meer den noodigen ijver doch veel eerder eene neiging tot traagheid en nalatigheid begon te toonen Lord Ralph liet dadelgk alle onderwijs staken bewerende dat Alice zich bg