Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1889

zoodanig in den rug dat het onmiddellijk dood wasDe kogel was tot in het hart doorgedrongen Door de Botterdamsche politie zijn zes Polen die den 27steu Maart jl over Hamburg van Botterdam naar NewYork waren vertrokken en uit gebrek aan middelen ven bestaan waren teruggewezen te Venloo over de grenzen gebracht Daar werden ze echter teruggewezen des nachts keerden zg daarop naar Venloo terug en bleven daar onder den blooten hemel De politie te Venloo wist hun echter de middelen te verschaffen om per spoor naar Keulen te reizen ten einde door tusschenkomst van den Bnssischeu gezant hunne verdere bestemming te bereiken Volgens th Timea verklaart kapitein Cambier die de voorbereidende werkzaamheden voor den Congo spoorweg heeft geleid dat voor den aanleg van dien spoorweg rollend materieel algemeene uitgaven renteaflossing enz gedurende de vier jaren welke het werk zal duren eene som van ƒ 12 000 000 noodig zal zijn De lijn van Matadi aan den Beneden Congo naar Indole bij Stanley Pool zal 400 kilometer lang zijn en de rit langs die lijn zal twee dagen duren Dure werken zyn niet noodig Er behoeven geen tunnels geboord en geen buitengewone stijgingen van den weg overwonnen De langste brug nl die over de Inkissi zal van 100 meters zijn De kosten van exploitatie wordeu geraamd op £ 300 000 3 600 000 per jaar Een prachtsohip uit den ouden tijd Hiero van Syracuse had eene bijzondere voorliefde voor de scheepsbouwkunst en liet onder andereu een schip bouwen dat in grootte en pracht zijns gelijken niet had Het hout voor dit schip werd van de Etna gehaald on voor de beide kleine masten ook maar de groote mast werd uit Engeland geleverd Dit schip had drie verdiepingen de vloeren bestonden uit fraaie mozaiken die het leven van Homerus on tooneeleu uit de Ilias voorstelden Op dit schip waren zelfs eenige tempels en verscheidene baden De zaal van Venus was met agaatsteen geplaveid de deuren waren van ivoor tegen de wanden stonden vazen en standbeelden £ r was ook een tuin aangelegd met berceaux van klimop en wijngaarden door fonteinen met zoet water besproeid De bibliotheekzaal was van beukenboomenhout en in den koepel er van waren al de sterrenbeelden voorgesteld die tijdens het afvaren van het schip aan den hemel stonden In een benedenverdieping was een groote luchtige stal met tien paarden en boven dien stal hadden de knechts hunne woningen Behalve eene groote bewaarplaats voor visch met zeewater kon het schip nog 60 000 liters water bevatten Keukens en bakkerijen dreven in torenyes aan weerszijden van het schip Acht groote torens met alle mogelijke verdedigingsen belegerings werktuigen waaronder ook die van Archimedes die een steen van drie centenaars 160 passen ver slingerde stonden op het dek dat door twee rjjen caryatidon gedragen werd Het schip had vier ijzeren en vier houten ankers Hierop zond dit schip als een geschenk voor Ptolomeus naar Egypte waar het I des te meer welkom was omdat daar juist hongers Eeu enkele streek met den haarborstel zal voldoende zijn om alles weer in orde te brengen Miss zeide het meiqe Heb je geen ooren om mijn bevelen t hooren jou gans Ik wil niet dat je nuj op den koop toe met dien scherpen borstel pijnigt zooals je met de kam gedaan hebt Je moet weer van voren af aan beginnen En bij deze woorden trok zy de gouden pijl uit het kunstig gewrocht van haar vlechten op haar achterhoofd zoodat de zware vlechten op haar schouders vielen Zonder een woord te zeggen begon het meisje de nogmaals glad gestreken haren weer op te steken doch een zucht wegens het geheel noodelooze werk kon zjj daarbij niet onderdrukken Wil je bij die zucht en muziek nog niet een tranenvloed voegen onbesohasmdeP viel de gebiedater uit Nooit heb ik onbeschaamder dienstbodengespuis aangetroffen dan hier Wacht ik zal aan den ellendigen rommel hier een einde maken en jelui tot reden brengen voor je eenige dagen ouder bent geworden Houd toch op met dat gejank het hindert me Met geweld onderdrukte het ineisje haar tranen en beijverde zich met lichte hand het verwarde kapsel in orde te brengen Toch gelukte dit niet zonder dat de jonge meesteres herhaalde malen een smartkreet uitstiet en haar gramschap toonde Eindelijk was het werk toch gereed ITardfiKinolgd y openbare school niet in slechtar doen komen ten einde gelegenheid te krggen de byzondere te steunen Met andere woorden men moet niet aan de eene school ontnemen wat men aan de andere geeft Om aan deze noodwendige voorwaarde te voldoen zal het voorzeker regeeringavoorstel veel verbeteringen moeten ondergaan eer het voor de liberalen aannemelgk wordt Onmiskenbaar ia het streven der regecring geweest de financieele gevolgen van het subsidiestelsel zoo draaglijk mogeljjk te maken het middel daartoe schijnt z gevonden te hebben in het verzwakken der openbare school vergrooten der klassen enz Op dien weg kunnen wfj haar niet volgen Dan liever wat meer geld besteed enflinkweg in de wet duidelgke voorschriften opgenomen die ons overal goed onderwijs verzekeren op de openbare zoowel als op de bgzondere school Zoo alleen zal het subsidiestelsel ons volksonderwijs niet bederven en wellicht naast eenige verademing in den sclioolstrgd ons een stap nader brengen tot den zoo lang gewenschten leerplicht BINNENLAND GOUDA 7 Mei 1889 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Lotsy eu van Vreumingen deden Burg eu Weth het voorstel om het feest der veertigjarige regeering van Z M den Koning ook hier ter stede te vieren Al ontbreekt de tigd om dit op uitgebreide schaal te doen de burger zal zeker evenals de Baad gaarne doen blijken van waardeeriag van het heutshelijko feest der 40 jarige regeering van Z M on B en W stelden daarom voo bun een orediet te verleenea van hoogstens ƒ 600 Het feest zal bestaan uit eene muziekuitvoering op den herinneringsdag der inhuldiging op de Markt in de groote tent die voor deze gelegenheid op smaakvolle wijze verlicht zal worden waarna een ichittetend vuurwerk zal worden afgestoken Dat bovendien zich van de groote toren het klokkespel zal doen hooreu en van de openbare gebouwen de vaderlandsche vlag zal wapperen spreekt van zelf terwijl natuurlijk ook de ingezetenen hunne woningen zullen versieren met vlaggen Nadat dit voorstel van B en W zonder hoofdeliike stemming was aangenomen vroeg de heer Hoogenboom of het de bedoeling was het feest op Zondag 12 Mei of Maandag daaropvolgende te vieren waarop de Voorzitter zeide dat de bedoeling wA dit op Zondag te doen zooals in t voorstel was gezegd daar de onmogelijkheid was gebleken op Maandag een vuurwerk te dopn afsteken De feestelijkheden zouden echter eerst gehouden worden na afloop van alle godsdienstoefeningen opdat niemand reden tot ergernis zou worden gegeven i e heer Hoogenboom verklaarde zich daarop tegen een feest op Zondag deed zelfs een voorstel om dit op Maandag te houden doch de heer Koning merkte op dat het voorstel om het feest op Zondag nl den Mag ik mij veroorloven Mylordl u te vragen op welke wijze de krenking van haar geestvermogens zich doen kennen P Het is een gewone soort van waanzin De dokters hebben geen afeonderlijke benaming voor dezen eigenaardigen toestand Zij gelooft dat zij benadeeld en vervolgd wordt door degenen die haar het naast bestaan en haar het meest liefhebben Ook verwisselt zij telkens zichzelve voor de eene of andere persoon die met haar in aanraking komt Inderdaad een verschrikkelijk lijden dat mij ten zeerste treft Zou het dan ook aan de kunst van onze Ëngelsche dokters niet mogen gelukken hier genezing te brengen Dat is de eenige hoop die nuj overblijft Geve de Hemel dat die hoop vervuld worde Juist mijnheer Carringshliff laten wij onze hoop op Ood stellen Hij zal ons op den goeden weg brengen Ik heb nog verschillende zaken met u te bespreken en verzoek u daarom bij mij te komen zoodra ik mijn kleeding verwisseld heb Doch wees eerst zoo goed mij de bedienden voor te stellen De bedienden hadden stil en stom dit lange gesprek aangehoord zonder er een woord van te laten verloren gaan Zij werden nu ieder afzonderlijk met naam en kwaliteit door den advocaat voorgesteld De Lord sprak eenige woorden over getrouwheid gehoorzaamheid een reinen levenswandel en vroomheid waarna hij zgn kamer opzocht Een kwartier herinneringsdag te houden reeds xat aangenomen zoodat daarop niet meer kon worden teruggekomen In de zitting der Tweede Kamer van heden is ingekomen een voorstel van 10 leden der rechterzgde om het onderzoek der schoolwet op te dragen aan eene commissie van voorbereiding Morgen behandeling daarvan Bij het voortgezet debat over de boterwet wilde de heer Mees de natuurboter verplichten met het kenmerk van boter verkocht te worden en de kunstbeter te verbieden zich boter te noemen De heeren A van Dedem en Huber waren voor het ontwerp ia het nationaal belang De heer Hartogh bestreed het met het oog op de belemmering voor export Z M heeft benoemd bij de dd Schutterij te Gouda tot In Luit D Hoogendijk thans 2n Luit tot Zn Luit J J Prins en F S Spamaay beiden thans schutter Naar wij vernemen zal ook hier ter stede de ballon met parachute worden opgelaten Bij den bakker van der Post te Boskoop is Zondagmiddag de bliksem ingeslagen Zonder brand of persoonlijke ongelukken te veroorzaken is nogal eenige schade teweeggebracht Door de permanente oommissie tot de algemeene zaken van hot Nederl Israel kerkgenootschap is dd Amsterdam 6 Mei 1889 san de kerkbesturen der Nederl Israel gemeenten in het Byk verzonden de volgende circulaire luidende Wy hebben de eer uwe aandacht te vestigen op het heugelijke feit dat op 12 Moi e k onder Hoogen bijstand de 40ste verjaardag der zegenrijke Segeering van Z M omen geéerbiedigden koning zal worden gevierd tegelijk met H D herstel van een ernstige nokte die dat voor ons allen zoo dierbaar leven bedreigde Wij noodigen u derhalve uit in overleg met den weleerw heer opperrabbijn van uw district de noodigo regeling te treffeb om op bovengenoemden dag eene buitengewone bidstonde te houden ten einde blijk te geven dat de Nederlandsche Israëlieten even als alle andere getrouwe onderdanen niet alleen hartelijk deelnemen in deze voor het geheele Eijk zoo heugelijke gebeurtenis maar bovendien zoo innig verknocht zijn aan het dierbaar hoofd van een stamhuis onder wiens Begeering ons land in zoo hooge mate met rust en vrede gezegend werd Over volks eu schoolbladen is een vlugschrift verschenen van de hand van Dr W Franoken baddokter te Scheveningeu t Bevat tevens een statistiek der warmwater badinrichtingen in Nederland en wordt toegelicht door een aantal goede afbeeldingen De Hooge Begeering betuigde reeds haar ingenomenheid met het hier voorgestelde dat een zaak geldt die we gaarne in t belang der volksgezondlieid in aller aandacht aanbevelen Zondag had te Velp Geld een treurig ongeluk plaats Jonge dames waren aan het schieten met oen Flaubertgeweer De schijf omgevallen en een der jonge dames loopt met het geladen geweer onder den arm heen om de schijf weder op te zetten Plotseling gaat het geweer af en de kogel treft een jongetje van zes jaar dat stond te kijken later werd mijnheer Carringshliff uitgenoodigd biJ hem te komen VIJFDE HOOFDSTUK Deze Ontvangst van Lord Norman had plaats gehad ongeveer drie weken voor den aanvang van ons verhaal Het was op den middag na dien stonnachtigen nacht waarin het huis van mevrouw Lund zulk een ongewensohte gast had opgenomen Miss Alice Norman de pupil van den Lord was nog niet languit haar bed waar ziJ haar kop chocolade gedronken had Juist was zij voornemens door de kamenier de laatste hand aan haar tailet te laten liggen Dat was een werkzaamheid waarvan de kamenier niet veel genoegen of voldoening had want miss Alice was gedurende het aankleeden niet alleen heden maar geregeld alle dagen in zoo n slechte luim en liet die door woord en daad zoo onzacht aan haar ondergeschikten gevoelen dat de kamenier menigmaal met rood geschreide oogen de aankleedkamer verliet Ook heden gaf Miss Alice zich volstrekt geen moeite om haar slechte luim te verbergen Je bent en blqft een verschrikkelijk onhandig schepsel Betsy I riep zy stampvoetend uit Ik ben zoo pas de pijn kwijt van je lompe rukken aan miJn haar en uu werp je mü die japon weer zoo onhandig over het hoofd dat mijn kapsel geheel in de war is Begin maar weer van voren af aan nood heerschte en het behalve viach vleesch olie 1 en andere levensmiddelen ook nog 60 000 maten koren inhield Met waardeering heeft het Soc Weekbl kennis genomen van het voorstel der Begeering om een Staatscommissie te benoemen tot voortzetting der arbeids enquête Nochtans heeft het blad enkele bedenkingen welke het aldus weergeeft Volgens de considerans van het wetsontwerpad het onderzoek loopen over den arbeid in en dentoestand van fabrieken en werkplaatsen met hetoog op de veiligheid de gezondheid en het welzijnder werklieden Van fabrieken en werkplaatsen Dus valt de veldarbeid er buiten Hoe is dit terijmen met de houding die door de regeering by de behandeling van bet wetsontwerp in zake denarbeid van jeugdige personen en vrouwen ten aanzion van den veldarbeid is aangenomen Luidens de omschrijving zooeven aangehaald valt ook de toestand van het personeel bij vervoermiddelen buiten het kader van het onderzoek Tochis het die toestand met name by spoor en tramwegen die waarlijk niet in de laatste pUats aandacht verdient en belangstelling Van elk afgenomen verhoor zal door deu by iedere afdeeliog der Staatscommissie behoorendenadjunctsecretaris een zoo volledig mogelijk procesverbaal worden opgemaakt on dit te gelegener tijdin druk algemeen verkrijgbaar worden gesteld Eenzoo volledig mogelijk proces verbaal Daardoor schy ntuitgesloten een stenographisch verslag als dat hetwelkaan het afgeloopen deel der enquête zoo bijzonderhooge waarde heeft verleend en zelfs een snelschriftveralag dat al het gesprokene wel niet woordelijkteruggeeft maar toch door den vorm van vragen enantwoorden in de verklaringen der getuigen dienpersoonlijken toon tot zyn recht doet komen dieter kenschetsing van toestanden allicht van evenveelbeteekenie kan zijn als de vermelding van feiten Gisterenochtend was er te Amsterdam zooveol spinazie op de Groentemarkt aangevoerd dat men ze niet aan den man kon brengen en ze daarom by einde der markt maar in de Prinsengracht wierp De aanvoer van asperges was al vrij belangrijk Beteugeling van sociaal democratische woelingen Mr J A Ijevy oppert in het tfeMlad van kei SeM ernstige bedenkingen tegen het hoofdartikel in dat blad Beteugeling van de woelingen der sociaal democratie Dat artikel maakt een pynlyken indruk op mr Levy omdat tusschen de regels viel te lezen een neiging tot het beantwoorden in bevestigenden zin der vraag of men niet aanstalten behoort te maken tot een onderzoek in hoeverre het gemeene recht behoort te worden verscherpt De onderstelUng is alzoo dat de gemeene wet de moedwillige aanranding van het huwelyk de familie j het privaateigendom Iceeren zou Ik vraag zonder omwegen schryft mr L met welk recht P Het Weeiblad ea het Beckt schreef Critiek mag alles onderzoeken Wij verlangen zelfs geen uitzondering voor t kritiekste Maar iets anders is de meest onbeperkte vryheid van onderzoek en van mededeeling der uitkomsten van dat onderzoek zelfs in populairen vorm iets anders de openlijke steeds in heftigheid toenemende moedwillige aanranding der grondslagen waarop onze Staat en onze maatschappij nog steeds berusten eene aanranding die meest geBiard gaat met de opzetting tot en het voeden van llen en woeaten klasseuhaat Nu zal ik zegt mr Levy do laatste zijn om de gegrondheid dezer akte van beschuldiging tegen de sociaal democratische woordvoerders en pers te ont 1 kennen En de eente om te verklaren dat zy door hun dolzinnig optreden afbreuk doen aan het grein waarheid dat hunne leer behelst Maar dat strafbaarstelling van moedwillige aanranding iets anders zyn zou dan het aan banden leggen der vrijheid van onderzoek zie dat vermag ik niet in te zien Evenmin is het my mogelijk te bevroeden waar tusschen geoorloofde critiek en strafbare gedachtenuiting de grenslijn liggen zou Dat het huwelyk de familie het privaateigendom grondslagen zijn onzer maatschappij en dit voorloopig nog wel blijven zuUen is ook de meening van mr Levy Men bedriegt zich echter wanneer men meent dat zy voor heilig en onaantastbaar kunnen worden verklaard wanneer meu gelooft dat zy de eenige absoluut denkbare voorwaarden zyn eener beschaafde samenleving wanneer men waant een onderzoek gefnuikt of eene propaganda aan banden gelegd te hebben nadat men strafrechterlijk tuasohenbeiden zou zijn gekomen Hoe tallooze malen is het niet gebleken dat ideeën lachen om uwe vervolging en spotten met uwe kerkers Maak uwe wetten gelyk gij wilt zooveel waarlijk zedelijke waardij er ligt in eene beweging onverschillig welke ook in die der sociaal democratie zooveel zal verwezenlijkt worden Aldus wil het de wereldorde wier hoogste uiting de rechtsgemeenschap voor allen is Niet bemoeieljjking maar bespreking niet terechtstelling maar overtuiging baat hier Wat droevig teitimonium paupertatia reiken wij toch zegt mr Levy verder aan onze maatschappelijke instelliugen uit nu wij telkens een phrasenheld die te heet te verguizen by den kraag pakken en in de gevangenis stoppen Is zulk eereberstel nu het kort begrip onzer staatkundige wijsheid P JZou het niet veel aangenamer zijn indien wij den hoon hooghartig lieten rusten en veel verstandiger indien wij de dwaling manmoedig bestreden Maar dan ook worde hel valsehe woord door het wederwoord bejegend en de drogreden door de deugdelijke bewijsvoering yontmaskerd Men straffe niet men onderrichtefen bovenal men handele De redactie van het h R verklaart dat het haar niet duidelijk is waarom het stellen van de vraag of ons wetboek var strafrecht wel voldoende waarborgen oplevert tegen de storing van de openbare rust door het voortdurend opwekken van klassenhaat van de maatschappelijke orde door de ondermijning en moedwillige verdachtmaking van de instellingen waarop zij berust op mr Levy een pijnlijken indruk maakte De bedoeling van het stellen der vraag was er een discussie over uit te lokken De heer Levy vatte het woord op ten gunste der vrijheid Met geen ander doel wensohte het JF h R eene vrije onbevboroordeelde discussie te openen over eene vraag waarvan niet licht iemand die een geopend oog heeft voor onze tegenwoordige maatschappelijke toestanden het actueel beUng zal ontkennen Aan Bet P v die haar artikel noemde een bedenkelyk advies merkt de Bedactie op dat zij geen adeie heeft uitgebracht maar alleen een vraay heeft gesteld en eene aanvulling van het wetboek van strafrecht die caêu quo tegen ieder zonder onderscheid gericht zoude zjjn alleen als het mogeUjk resultaat van een nog in te stellen onderzoek eventueel in uitzicht stelde De bekende correspondent van the Times De Blowitz verhaalt in Harper s Monthly hoe hij er in Juli 1878 in slaagde voor zijn blad de primeur te krijgen van het tractaat van Berlyn Het concept had hij gekregen van een bevriend diplomaat Maar hy moest ook op de hoogte blyven van de veranderingen en beraadslagingen Daartoe nu nam hij een jongen man in dienst richtte dien af en bewerkte toen dat hü tot secretaris bij een der gevolmachtigden benoemd werd Meer en meer bracht hij hem den argeloozen diplomaat nader en slaagde er in hem vodr het congres aanving geplaatst te krijgen gedurende den loop waarvan de jonge man dagelijks korte berichten omtrent de verhandelingen leverde De Blowitz werd zorgvuldig bewaakt en nagegaan maar dit verhinderde hem niet dagelijks van hoed te vem Uen met don jongen man die in hetzelfde hotel logeerde en die de berichten in den voor De Blowitz bestemden hoed stopte Hoe hij verder tewerk ging blijkt o a uit dé volgende zinsneden van zijn mededeeling Op zekeren avond vond ik het volgende bericht in den hoed Ik ben niet voel te weten kunnen komen Prins Gortschakoff heeft een rede gehouden die eenige vroolijkheid teweeg bracht en eindigde met de woorden Busland is begeeriger naar oor logslauweren dan naar den olijftak des vredes Van dit bericht voorzien begaf ik nuj naar een diplomaat die als vurig bewonderaar van den ouden kanselier bekeud stond Na zeer gewone zaken te hebben besproken bracht ik het gesprek op de werkzaamheid van het Congres Het schijnt zeide ik dat eenige leden van het Congres de rede van prins Gortschakoff belachelijk vinden Het is zeer dwaas om dit te zeggen was het antwoord de rede van den Bussischen kanselier was zeer scherpzinnig en juist ondanks haar gezwollenheid Ik legde nog een paar bezoeken af en kon omstreeks middernacht juist zooveel telegrafeeren dat lord Salisbury den volgenden avond op een party lachend tot my zeide Ge hebt een paar komma s en kommapunten vergeten maar anders is de rede letterlijk overgebracht Later vernam ik dat prins Von Bismarck zeer ontevreden was geweest over de openbaarmaking der redevoering en in de zitting van den volgenden dag toen hij gezeten was naast een diplomaat dien hy verdacht my het stuk te hebben verschaft het tafelkleed optilde en spottend zeide Ik kyk of De Blowitz er ook onder zit Nadat De Blowitz het verdrag in handen had waren nog twee groote moeilijkheden te overwinnen Van waar kon hij het naar zijn blad seinen Natuurlijk niet uit Duitschland of Oostenrijk Parijs kon hy Vrijdag niet tijdig genoeg bereiken voor the Times van Zaterdag en wachtte hij tot Maandag dan kon het verdrag elders zijn uitgelekt Hij koos daarom Brussel en wist van baron Nothomb dan Belgischen gezant te Berlijn een brief te krijgen waarbij deze den directeur van het telegraafkantoor te Brussel de noodige aanwijzingen gaf Het tweede gevaar was echter dat de Duitsche journalisten hem zouden voorkomen of althans trachten te evenaren door Von Bismarck te overreden hun het verdrag Zaterdag te geven Hij verkreeg een gehoor bij den Duitschen kanselier en verzocht hem als gunst een afechrift van het verdrag dat hij reeds in zijn zak had Bismarck weigerde maar was toen wel verplicht ook andereu te weigeren Schijnbaar ontstemd au gekrenkt vertrok De Blowitz nu uit Berlijn na met een innig genoegen de betuigingen van leedwezen zijner ambtgenooten te hebben aangehoord Nog op t laatst verschafte hij zich de voorrede en stapte toen met de proloog in het hoofd en het verdrag in den zak door een rij spionnen en journalisten in den trein met zijn collega den heer Wallace en zijn secretaris Geen van beiden was in het geheim en men begrijpt dus hunne verbazing toen Do Blowitü na de voorrede gedicteerd te hebben onderweg plotseling het verdrag te voorschijn haalde Te Berlijn wekte het bericht van de openbaarmaking van het verdrag groot opzien Onmiddellijk vw n pogingen in t werk gesteld om te weten te komen van wion De Blowitz het verdrag had gekregen Op welke wijze Von Bismarck vijf jaren later trachtte dit nog van hem te weten te komen belooft De Blowitz later mede te deelen BuitenlaDüsch Overzicht Gisteren heeft de president der Fransche republiek officieel de tenioonstelling geopend De minister president de heer Tirard was de eerste spreker Hij zeide dat de beduchtheid welke sommigen aanvankelijk omtrent de expositie koesterden is verdwenen dank zij der medewerking van Frankrijk en bet buitenUnd De uitkomsten overtreffen de verwachting en de gewaardeerde medehulp van het buitenland draagt tot den glans dezer tentoonstelling ruimschoots bij Do vreemde regeeringen die niet officieel deelnamen hebben toch langs particulieren weg de pogingen van Frankrijk gesteund De heer Tirard betuigde daarvoor zijn dank De president Camot nam daarop het woord Hij begon met eene verwelkoming van de arbeiders der geheele wereld en zeide verder De vreemdelingen zullen hier eene gastvrye stad vinden die zich ge lukkig acht hen in haar midden te ontvangen Zij zullen zien welke waarde te hechten is aan den bister uit blinden hartstocht voortgesproten De president wees op de ontembare geestkracht waarmede Frankrijk rich van wreede beproevingen heeft hersteld Door zijne eerlijkheid boezemt het vertrouwen in Het vindt in zijne instellingen de kracht om den arbeid op te wekken den handel en de nijverheid aan te moedigen Het is door de grootsche feesten van den arbeid ak die wij hier thans vieren dat de volken het middel vinden om elkander meer te naderen om elkander te begrijpen daardoor moeten gevoelens van achting en welwillendheid ontstaan die niet kunnen missen een gunstigen invloed te oefenen op de lotswisselingen der wereld daardoor zal het tijdstip worden vervroegd waarop de hulpbronnen der volken en de opbrengst van den arbeid uitsluitend alleen aan de werken des vredes worden gewyd De president en zyn gevolg bezochten daarop alle afdeelingen Zij werden overal met geestdrift ontvangen Herhaaldelijk weerklonken de kreten leve Camot leve Frankrijk I leve de Bepubliek I De menigte was zdó talrijk dat zelfs het indrukwekkende der plechtigheid daaronder eenigszins leed Toen de president der Bepubliek de Nederlandsche afdeeling der tentoonstelling voorbijging werd het Nederlandsche comité hem voorgesteld door dea heer Berger den directeur der tentoonstelling die daarbij tevens wees op de geestkracht van eene kleine natie als Nederland eene geestkracht welke vooral op deze tentoonstelling bleek daar de inzenders geen subsidie genoten Later ging president Camot langs den kampong waar de Javanen hem groetten en toejuichten Het feest te Versailles is Zondag goed afgeloopen Slechts ééa wanklank werd gehoord oen pistoolschot op het oogenblik dat de president der republiek in een open rijtuig het Elysée verliet Gelukkig was het een reclame aanslag die met los kruit gepleegd niets ergers bedoelde dan de aandacht van het hoofd van den Staat te vestigen op een persoon die zich door de overheid verongelijkt achtte Intusschen had de aanslag reeds dadelyk dit gevolg dat president Carnot met buitengewone geestdrift werd toegejuicht Het gerucht liep te Parys dat er een manifest