Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1889

Ooms Ailtje Jacobt ouders L Boot en H Kerkhoven Oeertraida Marie oadera C J Koot en C ven Wieringeo S Jobannee Uaitiaao oodera J B Goedhart en A Pagk Hendriks Willemina oodera i W de BrniJD en J Happel 7 T Otake oQdera K J ran der Meeri en O Feddema OVBRLEDEK i Mei C B de Joog I j 7 m J Sloyler S j 1 m W J van Vlaardingen 1 j 7 m W de Roiter 8 m 5 C S Drie 8 d C van Harten 9 m 7 T J Dandl 8 m F F Swanenhnrg 4 m APVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon 6 C VAN DILLEN geliefde Echtgenoote van E J VAN DER HEIJDEN Gouda 6 Mei 1889 3911 Donderdag 9 Mei 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE HUUR Een ongemenbileerde BOVEN VOORKAMER met Slaapkamertje en gebrnik van flinken Tain Brieven franco onder letter K aan de Boekhandelaars J VAN BBNTÜM Zoon te Gouda Mineraalwater Fabriek SLOTE fARER Co Citroen Limonade Siroop per flesoh ƒ 1 Frambozen ƒ 1 20 Frambozen Siroop ƒ 1 40 Frambozen Aïjjn 1 De Inzending van advertontiSn kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Hoogheemraadschap Rijnland KEi VISGEVIl IG DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg i ete ter openbare kennis 1 dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden zal liggen van den l tot den 22 Mei aanstaande en vrel het Gaarderboek in zjjn geheel ter Secretarie van Rijnland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure en uittreksels nit bet Gaarderboek op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarkmmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktnigen de Cruquius de Lijnden en de I eeghwater 2 dat de Ingelanden baune bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus vóór den SC Mei schriftelgk en met de noodige bewgsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering kunnen inzenden Djjkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Van der BREGGEN Opgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Leiden 4 Mei 1889 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf HoUandsche nitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen d oprechte leenng die het geeft redt aarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk vaü A BEINKMAN 8e Zoon Tan Boulanger lou verschijnen vaariu de tegenwoordig regeerende republikeinen vergeleken zouden worden met die van een eeuw geleden welke vergelyking natuurlijk niet vleiend zon zyn Men kan de sohildery der geschiedenis verschillend kleuren dat weet Boulanger ook wel en dat kan hij ook wel Men zegt dat de generaal zijn voomaamte vrienden tegen den 16n te Londen bij zich te logeeren zal vragen om nog eens over de verkiezingen te spreken In de Freitinmge Ztg komt een opstel voor over do gebeurtenissen in Luxemburg waaraan wij deze woorden ontleenen Uit een volkenrechtelijk oogpunt hoeft het tusschonspel het regentschap van den hertog dit goede gehad dat daardoor de rechten van hertog Adolf op den troon van Luxemburg door do gansche wereld zijn erkend Of de troonsbestijjiing van den hertog later een nauwere aaneensluiting met Buitschland ten gevolge zal hobben valt na hetgeen in den laatsten tijd gebeurde en waarbij niet veel sympathie voor Pruisen aan den dag werd gelegd te betwijfelen Wanneer Luxemburg geheel Jos zal zijn van Nederland zal het nog angstvalliger waken voor zyne onafhankelijkheid dan tot dusverre Want deze alleen zal het land behoeden voor dienstplicht met don aanklevo van hooge belastingen Volgens de wTimes heeft Rusland andermaal beproefd een verzoening met Bulgarije tot stand te brengen op voorwaarde lo dat prins Ferdinand door een orthodox Griekschen vorst vervangen werd 2o dat Bulgarije zich tot een bondgenootschap met Rusland verbond in geval van oorlog Stambouloff zou do juistheid hiervan bevestigd maar de voorstellen van Euslmd niet gunstig opgevat hebben RECLAME Baar de verpleging van den mond en der tanden volgens oordeel van alle geneesheeren noodzakelijk en heilrijk voor de gezondheid der menschen is en voor veel lijdon en onaangenaamheden bewaart zoo is het plicht hiervoor het beroemde met het glansrijkste gevolg bekroond © ANATHERIN MONDWATER van Dr POPP k k Hof Tandarts te Weenen Depot bij J C ZELDENRIJK in herinnering te brengen Geen middel werkt zoo spoedig en zeker tegen tandsteen bulten gezwellen bederf in don mond zelfs tegen scorbuut als dit heerlyk sap dat daarenboven voor gezonden het zekerste voorbehoedmiddel tegen alle mondziekten is Opwekkend verfrissend den adem reinigend werkt het vooral op de tanden welker gezondheid en natuurlijke kleur bewaard en weder hersteld wordt Het verdrijft de wijnsteen de pijn aan holle of branderige tanden en heelt het ligt bloedend tandvleesch Tegen elke tandpijn rhumatisch of zenuwachtig werkt het snel en zeker en bewaart den welriekendon adem terwijl het itlle schadelijke bostanddeelen uit den mond verwijdert De zegenrijke werking van dit sap kan daarom allen tandlijders niet genoeg aanbevolen worden Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 8 MEI Huis en Erf Gouwe hoek Aaltjobaksteeg C No 202 en 20 3 ƒ 2620 kooper M J Oosterling Idem Regulierswatortje aan den Raam O 212 ƒ 535 kr M Boot Idem Nobelstraat O 238 en 239 ƒ 880 kr H J Rabouw Idem Klooster aan den Raam O 247 ƒ 505 kr A van der Star Huis en Erf Spieringstraat en B Huizen en Erven Hoefsteeg F No 107 106 en 91 tot 95 iSlB kr C Wiezor Huis on Erf Nieuwe Haven N 31 ƒ 14 40 kr J G van dor Linden Idem Baam O 85 ƒ 545 kr I Bit PETROLEUM IVOTEERINGEfV van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 September October November on Decemberlevering ƒ 8 20 BEURSBElilCIIT AMSTERDAM 7 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Indische waarden goed geanimeerd Turken en Peruanen vast Met voel vraag naar Turksohe loten Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Mti flijnfje onder ö Hortemin en G TEOT ONIESSOEBEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen Tricot Onderlijfjes TRICOT HANSSOPPEN SCHENK Zit BESSEN SAP EIGEN FABRIEKAAT Prijs 20 Ot per FLESCH Slotemaker k Co WEDERVERKOOPERS genieten rabat De OUD CARTHAGENA s Bergplanteii Olie zet oogenblikkeiyk den wortel van het reeds nitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtijdige grijsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepót ie Delft bg A BREETVBLTAz en verder verkrggbaar bg Wed Bosman OUda iVed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelraui Woerd A Bos Berkel ADVJERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeijjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Geen grijs Haar meer a Be nieuwe LONDON is m k de beste van alle bestaande par xéfc xéfcBa fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bö J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 W Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorminff worden efcer voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s AnatJierin Mondwater in a inmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktydSg aangewend mot Dr POPP S Tandpoeder of Tandpaüta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplorabeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenns zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S I Cielii lstalliseerde en Transparant I Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet en gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen fj0 Be namaaksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd B Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verUnt e nitdruiMijk Br TOPPi echte Preparaten eit neme eene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ifïonderiflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd met 48 togen 40 stemmen besloten aan eene bijzondere commissie op te dragen een onderzoek naar het ontwerp dor schoolwet wijziging Daartoe werden benoemd de hh Lohman Van der Loeff Schaepraan Boéll en Vermeulen Het algemeen debat over de boterwet werd gesloien nadat de hh Zaaijor en Nieuwenhuis zich in beginsel voor de wet de heer Norman zich daartegen verklaarde en de Ministers van Waterstaat en Justitie haar hadden verdedigd De vooijaars paardenmarkt te Botterdam wordt dit jaar gehouden Vrijdag 24 Mei en zal aanvangen des morgens te zeven uren In de memorie van toelichting op het vporstel tot heffing eener inkomstenbelasting zeggen de voorstellers o a dat het vaak over het hoofd wordt gezien dat de kleine neringdoenden behalve in e accijnzen en in het personeel ook in het patent bijdragen De verouderde wet van 1819 werkt onbillijk zij treft de inkomsten uit een deel der nijverheid eenzijdig en vordert betaling ook al wordt er geen winst gemaakt ja zelfs verlies geleden terwijl zij aanslag wil naar kenteekenon die sinds lang in de practijk onbruikbaar bleken De minister Blussé sprak reeds in 1871 als zyn overtuiging uit dat elke poging om de inkomsten uit nijverheidsondernemipgen of bedrijven volgens uiterlijke kenteekenen gelijkmatig te treffen ijdel zon blijken Geen minister heeft er zich ook aan gewaagd Naar de meening der voorstellers is er geen ander middel om van de gebrekkige patentbelasting verlost te raken dan haar behalve ten opzichte van de naam FEVILLETO ïï Naar het Duitsek 10 VIJFDE HOOFDSTUK Miss Alice stond op uit den fauteuil waarin zü had gezeten en trad voor den spiegel om zich aan alle zijden te bekijken Zij vond niets meer om aanmerking te maken De japon gebood zy Maar wees nu voorzichtiger dan zooeven Ik heb g en zin om door jou onhandigheid den halven dag in de kleedkamer door te brengen Betsy nam de japon van donkerroode rijde en bracht hem met de grootste voorzichtigheid over het hoofd van haar meesteres Het gelukte haar nu dit te doen zonder het kapsel aan te raken Het is onbeschrijfelijk hoe dom je bent sprak de jonge dame Had ik myn hoofd niet tydig op zij gedraaid dan had je mijn baar weer in de war gemaakt Doe de haken vast Er werd geklopt Ga eens kijken wat dat weer is gebood zij Gehoorzaam ging het meisje heen en kwam tenig met het bericht dat mijnheer Carringshliff de jonge dame op last van den Lord wenschte te spreken looze vennootschappen in te trekken en bij de invoering eener inltomstenbelasting de gepatenteerde zoowel als de niet gepatenteerde burgers naar hun inkomen te laten betalen Dit stellen zij dan ook voor in een eenig artikel luidaade Met ingang van 1 Mei 1890 wordt het recht van patent afgeschaft met uitzondering van dat verschuldigd door de naamlooze maatschappijen Wat die maatschappijen betreft worden de wetten op het patentrecht vóór gemeld tijdstip herzien In de toelichting op dit artikel wordt nog gezegd Zeker is he t dat de belasting op de dividenden van naamlooze vennootschappon zeer goed kan blijven bestaan ook al wordt de patentbelasting overigen geheel afgeschaft Alleen dan zou daartegen bezwaar zyn indien de naamlooze vennootschappen al zoodanig in de inkomstenbelasting werden aangeslagen Voor het afschaffen der belasting op de dividenden dier vennootichappen die met beperkte aansprakelijitheid werken en die haar bortaan te danken hebben aan de wet b taat ta n indw ad omdat nfti Jüitifleethötiflen buftenslsnds wonen en dus in de inkomstenbelasting met bydragcn Aanbeveling verdient het intussohen de bepalmgen omtrent bet patentrecht welke op die vennootschappen betrekking hebben in e n afzonderlijke wet te vereenigen Met het oog daarop is het tweede lid in het artikel opgenomen Wat overigens het tijdstip der afschaffing van het patentrecht betreft schijnt het geraden ter voorkoming van administratieve moeilijkhedfn daarvoor aan te wijzeu het eiude van het dienstjaar waarvoor dia belasting geheven wordt Het Ned Tmnhtmwblad herinnert nogmaals aan hot middel om met groote waarschijnlijkheid nachtvorsten te voorspelen Dit middel is een eenvoudige thermometer welks bol omwikkeld is met een stokje neteldoek of mousseline en waarvan hot uiteinde Laat hem wachten zeide zij op gebiedenden toon Met de grootste omslachtigheid bracht Alice haar toilet ten einde waarbij rij herhaalde malen het dienstmeisje beknorde nu eens over een lint dan weer over een handschoen of een armband Doch eindelijk was zy toch gereed Zij repte zich uit de kleedkamer naar den salon waar de advocaat reeds langer dan een half uur op haar wachtte Met opgericht hoofd en de houding van een koningin trad zij binnen De advocaat maakte een diepe buiging Zij beantwoordde zyn groet met een hoofdknikje en ging zitten zonder den staanden man door woord of gebaar uit te noodigen eveneen plaats te nemen Miss Alice was een zeer trotache dame Doch deze kwetsing van de maatschappelijke beleefdheid viel volstrekt niet in den smaak van den rechtsgeleerde De onderworpenheid die hij den Lord en zijne familie in tegenwoordigheid van andere personen betoonde scheen rieh niet uit te strekken tot een gesprek onder vier oogeni Zwijgend wachtte hij eenige seconden of de jonge dame haar onwellevendheid weder zou goedmaken Toen dit niet gebeurde naderde hij een fauteuil die tegenover haar stond en ging daarin zitten Met blijkbare verrassing zag Alice wat hy daar deed Wie gaf hem het recht voor zichzelven aanspraak te maken op vormen van de wellevendheid Was hij geen knecht zoo goed als de anderen al bediende men zich van zyn verstand in plaats van zyn ADVERTENTIBN voorden geplaatgt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eenige oogenblikken in het water heeft gehangen opdat het goed dóór en dóór nat is Het water zal nu verdampen en mitsdien door verdamping ontstaat koude zal de thermometer dalen Bepaalt men terwijl men den thermometer aan een touwtje hangende in de vingers ronddraait om de verdamping te bevorderen te 8 of 10 uren s avonds de laagste temperatuur dan hebben de onderzoekmgen in het algemeen aangetoond dat de laagste temperatuur nacht minimum in den regel slechts 4 C lager is dan de temperatuur die genoemde thermometer onder boven beschreven omstandigheden aanwijst Lees deze temperatuur dus bij oubewolkten hemel af verminder het aantal graden C met 4 is ditgetal minderdan O dan is de waarschyalykheid voor nachtvorst zeer groot Staten Qeneraal Tweede Kameb Zitting vaa Dinsdag 7 Hei Het debat over do boterwet ia voortgezet De hoer Mees toonde aan hoe eenzijdig het rechtsbewustziju der Begeering werkt in dit ontwerp de boer vindt gehoor by haar voor zijne klachten terwijl zij voor den raargarinefabrikant doof is Werihg van bedrog is uitstekend maar dan moet ook gezorgd worden dat onder den naam margarine geene andere vetten verkocht kunnen worden Kationeel zou zijn den naam van boter alleen toe te laten voor natuurboter terwijl men vrij moest zijn aan de kunstproducten den naam te gevon dien men wilde of die met den aard van het jiroduct overeenkwam De heer A van Dedem wond geen doekjes om zijn bedoelingen In zijn advies straalde duidelijk het streven door de landbouwers te bevoordeelen en de margarine industrie te fnuiken Volgeus hem drukt de margarine de boterprijzen en zou hij niet ongaarne de geheele kunstboterfabricatie nliar een handen Zij besloot hem daarvoor gevoelig terecht te wijzen maar niet dadelijk in den loop van het gebrek zou zich wel een passende gelegenheid voordoen Welk bericht brengt u vroeg rij koel De rechtbank die toezicht heeft op de onder voogdij geplaatste kinderen heeft mij een kennisgeving gezonden naar luid waarvaii de uitbetaling van uw ouderlijk vermogen op den eersten Juni a s aan u Miss Norman zal plaats hebben Ik wenschte uwe bevelen te vernemen zoo u meent mijne hulp noodig te hebben bij deze zaak zooals uw voogd mij kort geledon te kennen gaf Ik heb geen lust om in deze zaak met het gerecht in persoonlijke aanraking te komen dat wil ik niet Men zal u een volmacht geven mynheer Carringshliff en voorrien van dat document zal u deze zaak ten einde brengen Dat gaat niet Miss Het gerecht eischt dat de mondig gewordene in persoon voor de rechtbank verschijnt Dat ia zeker een vergissing van u Wie zou willen trachten mij te dwingen om voor de rechtbank te verschijnen Ik kan nauwelijks gelooven dat in zoo n geval ooit dwang zou kunnen zijn Miss Ik geloof alleen dat de rechtbank het uitbetalen van de aanzienlijke erfenis zou uitstellen totdat u van inzicht verandert Het is inderdaad belachelijk En waarop is dat gegrond