Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1889

steeds van drukwerken en monsters geheven 6 cent internationaal tarief 2 j cent met een minimum voor monsters van 7 eent intern 5 cent Wel geldt het internationale tarief voor do verzending rechtstreeks uit een Nederlandache haven maar nataurlyk wordt daarvan nagenoeg geen gebruik gemaakt evenmin als voor brieven toen hot briefport langs dien weg veel goedkooper was dan over land eenvoudig omdat voor de correspondentie het drukwerkenvervoer en het handelsverkeer staelle bezorging eene eerste vereischte is Het is ons onverklaarbaar waarom de Begeering nog altijd in verzuim blyft gevolg te geven aan den aandrang in de beide Kamers der StatenGeneraal herhaaldelyk gebezigd om dezen inderdaad ergerlijken toestand te doen ophouden Bekend genoeg toch ia het dat de Nederiandera genoodzaakt worden van de buitenlandsche poat gebruik te maken willen zij hun boeken atukken couranten en stalen goedkoop naar hun eigen bezittingei tverzenden Wat buitenlands op de post wordt bezorgd komt goedkooper in Indie aan dan wat door de Nederlandache posterijen daarheen wordt verzonden Op 28 Deo zeida de Minister Keucheuius in de Eerste Kamer dat hij over de verlaging aan het I onderhandelen was met het Departement van Waterstaat dat zich nog niet geheel kon vereenigen met het verlangen van den Minister van Kolomen dat de verlaging algemeen zou zijn en op 23 Januari verklaarde de Minister van Waterstaat in zyn Memorie van Antwoord dat hij zich vleide dat binnen korten tyd een overeenstemming met hot Departement van Koloniën zou worden verkregen een verklaring die de Minister den 26n d a v bevestigde met een uitdrukking van vertrouwen in de krachtige medewerking van den kant van zijn ambgenoot voor Koloniën Dit is nu meer dan drie maanden geleden en nog ziet men niets komen Dringt niet de vraag zich op of de krachtige medewerking van het Dep van Waterstaat dan ook iets te wenachen overlaat Sen treurig voorval beeft zich in de kleine gemeente Schaffen by Diest voorgedaan Den 6den Maart 11 worden daar drie personen door een dollen hond gebeten welke later onder gehucht Heinsbergen gemeente Tessenderlo werd afgemaakt De aldus verwonde personen gingen daarna uit voorzorg naar St Hubert in de provincie Luxemburg ten einde zich daar te doen behandelen Of ze de hun opgelegde verplichtingen niet voldoende hebben onderhouden hiervan ia niets bekend genoeg zij het dat vóór 14 dagen by twee der gebetenen reeds teekenen van razerny zich voordeden en meo het noodig oordeelde hen in het hospice van Diett op te sluiten Een van hen atierf reeds den volgenden dag terwijl de andere s nachts aan iyo bewakers wist te ontsnappen door naar den zolder te vluchten en uit een 4 meter hoog raam te springen waarby hij zich zoodanig aan een der beenen verwonde door op een ijzeren hek terecht te komen dat het vleeach er by flarden aan hing In dien toestand en bijna geheel naakt terwijl het brui hom uit den mond kwam ging hij door het veld gevolgd door meer dan 200 personen in de richting zijner woning waaruit zijn vrouw en haar vijf kinderen inmiddels waren gevlucht Niemand durfde hem naderen Woedend liep hy in zijn woning rond totdat hy in den namiddag onder de vreeaelykste folteringen overleed Wat den derden gewonde betreft zekeren E S een veehandelaar reeds had men gehoopt dat zich by hem du verschijnselen van dolheid niet meer zouden voldoen Vrijdagjl kwam hy echter van de Hollandsche veemarkten thuis en gevoelde zich niet wel en Zaterdag a morgens bleek helaas dat ook hij door razernij waa aangetast waaraan de ongelukkige reeds s avonds onder de vreeselykste smarten overleed De overledene was vader van zeven jeugdige kinderen Hengelen met elecfrioiteit Zekere liefhebber van een waterzoodje heeft een uitvinding gedaan waardoor hij alle minnaars der edele hengelkunat aan zich heeft verplicht Het lange vervelende blindateren op den hobbelonden dobber behoeft niet meer De hengelaar kan een kaartje gaan leggen hy kan hengelen in pikdonkere nachten hengelen zal zelfa de blinde kunnen in t vervolg Een rilling van genoegen vaart door de harten der visschers bij deze gewichtige vondst die zooala alle dito a heel eenvoudig ia Door de zydon aim loepen twee ragfyne geiaoleerde koperdraden van den dobber tot in bet handvat van den stok Hierin bevindt zich een klein inductie toestelletje met een klein celletje Zoolang nu de dobber stil op t water dryft gebeurt er niets maar krijgt de visscher beet dan zyn de beide uiteinden verbonden en een zachte tinteling in de hand waarschuwt den romanlezenden of blinden hengelaar Eene kleine verbetering en hij kan do hengelroede op den oever leggen en zich doen waarschuwen door een electrisch schelletje Boltenlandsch Overzlcbt Na eene beraadslaging welke den geheelen namiddag duurde heeft het Engelsche Lagerhuis gisteren het wetsontwerp tot versterking der vloot bij tweede lezing met 277 tegen 136 stemmen aangenomen Uit de bijzonderheden die thana van het feeat te Versailles worden openbaar gemaakt blijkt dat do geestelykheid wel degelijk aan de plechtigheid heeft De rijkdom van Jay Oould den Amerikaanschen apoorwegkoning ala opvolger van wylen Van der Bilt bedraagt thans naar do laatste berekening 750 millioen gld Als hy al zijn geld wisselde voor papier van ƒ 60 en deze met de einden aan elkaar werden bevestigd zou men een strook papier krygen dio reikt van Londen naar St Petersburg Werd het geld gewisseld in postzegels van een stuiver dan zouden deze aan elkaar bevestigd een afstand vormen van 1 920 000 tefian of achtmaal den afstand van de aarde naar de maan Ala het werd gewiaaeld in stuivers dan zonden 10 man dag en nacht doortellende 100 per minuut langer dan 27 jaar noodig hebben Gould is rijk genoeg om eiken bewoner der aarde 60 et te geven of 3000 menschen een jaarlyksoh inkomen van 12 000 gulden of om de schulden te betalen van Noorwegen Zweden Denemarken Servië en al de Midden Amerikaansche republieken Als Goulds kapitaal werd besteed te algemeenen nutte zondes van de jaarlijkscha opbrengst tweoen zeventig duizend arbeideragezinnen tien gulden per week kunnen krggen De volgende veraohrikkelijko geralten van hondadolheid met doodelykon afloop vprden van de Belgische grenzen aan de Meier M gemeld 0p een wettelyk voorschrift waardoor de wetgever wilde voorkomen dat de betaling geschieden zou aan een persoon die er niet toe gerechtigd is Dan ia dus ook eene vere ning door mijn mijn oom onmogelijk Door Lord Norman nog de te minder omdat die uw voogd is Dat ia inderdaad de zotste bepaling die mij ooitis voorgekomen Vertel mij toch mynheer CarringshlifT wat ik bij die belachelijke zaak te doen heb Men zal u het vermogen ter hand stellen zooalshet vastgelegd is in hypotheken pandbrieven enaandeelen en in baar geld voor zoover het by deBank van Engeland Berust U behoort na te zienof alles in order ia n d ftarvan een schriftelijk bewy ste geven De rechter maakt een gerechtelyk verslagjop van deze handelingen en daarmede is het afgeloopen j Het is belachelijk een dame van mijn stand met zulke geldzaken lastig te vallen En waartoe zou mij uw bijstand in deze aangelegenheid dienen f Naar ik meen is een dame van uw stand niet zoo licht in staat om de deugdelijkheid en de waarde der verschillende documenten tebeoordeelenofgroote sommen geld na te tellen daarvoor wordt bet oog vereiscbt van een man die in zaken van allerlei aard ervaren is Als zulk een ervaren man wilt u ing ten dienste staan mijnheer Carringsbliff Zoodra U dat zelf wenscht Miaa zal ik mij aan ven neen mijnheer zoo iets kan ik niet uitstaan Uw optreden en uw gedrag van zooeven toen ik den salon binnentrad waren onbeschoft Het ia te betreuren Miss dnt ge uwerzyds zoo een voorval opvat dat zich op geheele natuurlijke wijze laat verklaren U miskent eenvoudig mijn positie in de maatacbappij Met mijn verstand en mijn raadgevingen dien ik de menachen om geld te verdienen dat is waar maar dat sluit volstrekt niet in zich dat mijn burgerlijk beroep mij de aanspraken doet verliezen op de behandeling van een welopgevoed gentleman Die opvatting moge voor u voldoende zyn mijnheer Camngshliff en ik wensch u er geluk mee als ge daarmee tevreden zijt doch ge veroorlooft my wel aan myn verklaring te blijven vasthouden Ik laat dan alles verder aan u over miiar om een einde te maken aan dit gesprek dat voor u en voor mij zeker niet aangenaam is wil ik mij alleen veroorloven u op te merken dat uwe inzichten geheel in strijd zijn met die van mijnheer uw oom Vóór het woord oom wachtte hij een oogeublik en sprak het toen met bijzonderen nadruk uit Een rilling liep baar over de leden wel bijna onmerkbaar want zy had zich zelve goed onder bedwang maar zij kon niet verbinderen dat haar wangen doodsbleek werden Wordt vmo d Bader land zien verhuizen De winsten die in de zakken der fabrikanten vloeien zqn hem een doom in t oog en de wet moet ten gevolge hebben dat die voortaan by de boeren terechtkomen Ook de heer Huber maakte zich tot orf aan der landbouwers en voorziet dat de wet onze boter in het buitenland een beteren naam zal geven Hij begrijpt hot venet daar tegen niet daar toch alleen bet doel ia bedrog te weren De heer Haitogh daarentegen had meer oog voor de belemmeringen die men den handel met het buitenland in den weg wil leggen Hy toonde aan dat het doel niet bereikt zal worden daar in andere landen een dergelyko maatregel tegen de margarine niets heeft uitgewerkt Bedrog by den boterhandel te weren is onbegonnen werk Hij beroept zich op mededeolingen van een beroemd scheikundige dat het onmogelijk is voor de chemie om met zekerheid de vervalscbing van natuurboter te oonstateeren Spr heeft zelf 70 pCt zuivere natuuirboter en 30 pCt margarine doen vermengen en hy heeft deze mengsels aan verschillende proefnemingen te Wageningen by s Kyks proefsaation en in drie andetre inrichtingen doen onderwerpen en de resultaten waren volkomen onjuist of zeer ver van de waarheid verwgderd en alle zeer uiteenloopend De heer Sutgers van Eozenburg toonde zich voorstander der wet doch nam zeker bij gebrek aan goede argumenten zijn toevlucht tot verdachtmaking Hy beweerde niet moer of minder dan dat het geheele verzet tegen de wet in de pers afkomstig was van de Vereeniging der margarine garineen botorfabrikanten die steeds bij de ingezonden stukkon en hoofdartikels achter de schermen stond Men heeft de Kamors van Kooph er voor gespannen men heeft zendelingen bij de Kamerleden doen rondloopen om te betoogen dat het bedrog in den boterhandel t belang ia van den minderen man Dat ontkende hij De margarine werd tot nu toe hier te lande 25 pCt boven de verkoopwaarde verkocht zoodat de wet die prijsvermindering zou ten gevolge hebben as in het voordeel der consumenten vao de margarine boter Over het algemeen hebben do diacussiën niet veel nieuws opgeleverd en nog steeds zijn de algemeene beraadslagingen niet aan een einde is zelfs de Begeering nog niet aan het woord geweest Het komt ons voor dat het standpunt van de voorstanders der wet gisteren het best is uiteengezet door den heer Huber van den kant der leden die bezwaar hebben tegen de voordracht werden de quaeatién o i het zuiverst gesteld door den heer Meea terwijl de heer Hartogh door het door hem ingesteld onderzoek met werkelijk nieuwe argumenten Toor den dag kwam Heden voortzetting In den loop dar zitting is door tien leden der rechterzyde in de Tweede Kamer voorgesteld het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging der schoolwet op te dragen aan een commissie van oorbereiding Heden zal ook dit voorstel behandeld worden Men leest in het Vaierlani Nog altyd bestaat een onevenredig hoog porto voor drukwerken in het verkeer met onze O I bezittingen Terwijl het port voor brieven is teruggebracht sinds geruimen tijd tot 16 cents per 50 gram internationaal tarief 12 g cent wordt nog het mü uitgedrukte verlangen van den Lord niet onttrekken nV is zeer bereidwillig mijnheer I dat moet ik bekennen En ia dat alles wat U bij bet inbezit nemen voor mij te doen bebt Het zal er van afhangen in boeverre U acht wilt slaan op de wenachen van mijnheer uw oom Herhaalde malen heeft hij mij gezegd dat bet bestuur oVer het vermogen aan mij zou worden toeVertrouwd daar het beheer van zulk een groot kapitaal zeker te zwaar zou vallen voor de krachten éener jonge dame Ik laat echter niet na U er op te wijzen dat uwe beschikkingen niet meer afhankelijk zijn van zijne wenachen U is de vrije erfgename van jkt vermogen uwer ouders en kunt daar natuurlijk m doen wat n wil Wel verplicht voor deze opmerking mijnheer Carringsbliff u bad die wel kunnen sparen Om u te doen begrijpen dat ik weet hoe ver mijne rechten strekken wil ik u tevens de verzekering geven dat ik u nooit of te nimmer tot beheerder van mijn vermogen zal benoemen Hierin kunt ge uw eigen wil volgen Miss Ik weet zeer good dit ik geen recht heb om u ophelderingen te vragen over dit besluit misschien wilt ge mij echter een verzoek toestaan Ik ben niet ongenegen u een verzoek in te willigen leide het meisje trotsch maar ik houd er niet van dat lieden die verre beneden mij staan zich eeno gemeenzame vertrouwelijkheid veroorlo medegedaan De bisschop van Versailles heeft zelfs een redevoering gehouden waarin hij o a in herinnering bracht dat de geestelijkheid in 1789 don algemeenen wensch naar hervorming met bet volk deelde en dan ook een levendig deel nam aan de beweging waarvan zij later het slachtoffer werd Trota vervolging had de geestelijkheid nooit opgehouden bewijzen te geven barer vaderlandsliefde en barer standvaatigbeid in het geloof De goestelyken dezer dagen waren dan ook bezield door dezelfde edelmoedige gevoelens als de voorvaderen van 1789 Noch in onze sympathie noch in onze gebeden zeide de bisachop maken wij onderscheid tnsachen de Kerk en Frankrijk Wij vertrouwen een christolijken plicht te vervullen indien wij met eerbied onze groeten brengen aan den vertegenwoordiger der nationale overheid en hem golukwenschen dat hij aan den kogel van den moordenaar is ontsnapt Wy verheugen ona er over dat wij aldus mogen spreken tot een man die door zijn waardig karakter en correcte houding zich de achting heeft weten te verwerven van alle panijen Geen enkel lid der rechterzijde beeft de plechtigheid te Versailles bijgewoond Ook was geen enkel Boulangistisch afgevaardigde tegenwoordig De vreemde Mogendheden waren afwezig Zelfa de gezanten van de Amerikaansche Unie en van Zwitserland waren niet veracbenen Naar do Pali Mall Gazette verzekert keurt de prina van Walea de houding van de Britache regeoring ten opzichte van de Parijache tentoonstellinj cherp af De Britache troonopvolger zal zijn best doen om den misslag van lord Salisbury tegenover zyn geliefde Farijzenaars go d te maken Het is het voornemen van den prins de tentoonstelling de volgende maand te bezoeken De i N Fr Presse merkt bijde bespreking van do nieuwe schoolwet van den Oostenrijkschen Minister Gautach op dat de vrienden der bestaande volksschool met bezorgdheid vervuld moeten zijn al stelt de Minister met zijn ontwerp zoowel de clericalen te lenr die de confessioneole school begeerden als de federalisten die hoopten de school onder de macht van de provinciale besturen te krijgen De Minister zegt het blad stelt een nieuwe door niets gerechtvaardigde beperking van den achtjarigen schoolplicht voor door het uitbreiden van die verlichtingen van den schoolplicht welke de wet van 1883 aan de plattelandsgemeenten toestond tot de steden Hij opent een weg waarop de Staat zijn school wei ia waar niet tot het confessionalisme voert maar waarop de openbare scholen gemakkelijk verdrongen kunnen worden door oonfessioneele bijzondere soholen Wat moet met dat alles bereikt wie moet daaripede gediend worden BHIEVEN UIT EOTTEHDAM XII Mocht ik de hoop voeden dat myn lang stilzwijgen den lezer dezer courant onaangenaam is toegeschenen het zou voorwaar voor mij eene groote voldoening wezen In elk geval wensch ik thana dat stilzwijgen te verbreken Omstandigheden van mynen wil onrfbankelijk hebben my er toe gedoemd en het ia mij lief heden weder eena in de gelegenheid te zijn in dit blad het woord te nemen Toen ik in mynen vorigen de Fransche letterkunde ter loops ter sprake bracht wees ik meer uitsluitend op de ouderen onder de modernen en kon derhalve Zola van zelf buiten spel laten Hetgeen hij schrijft behoort mijns bedunkens uit elk fatsoenlijk gezin geweerd te worden omdat het naakt realisme l et zinnelijke en het gemeeae daar niet te huis behooren Dit alles belet ook mjj niet te erkennen dat Zola een man ia van groot talent Men kan zijne richting zoo veel men wil veroordeelen maar dat hy gekneed is uit de leem waarvan uitsluitend bekwame romancier gevormd worden kan slecht de eenzijdigheid tegenspreken Wat gaf ik niet voor de wel eena vieze maar overigena zoo weibesneden pen van een Zola nu ik dit schrijven wensch aan te vangen met bet proces van de moordenaars uit Stolwijk niet om dat strafgeding zelf in berinnering te brengen maar om een beeld te geven van het uiterlijk aanzien onzer gerechfazaal bij zulk eene gelegenheid My is belaas de gave niet geschonken om met bet geschreven woord eene penteekening te bezorgen die een getrouw beeld van de werkelïjkbeid geeft Bij de zekerheid dat nrij die gave ontbreekt wensch ik er niet eens deproefvan tenemen Vandaar dat ik aleohts voor een kort oogenblik zal stilstaan bij de weinige mate van plechtigheid die het uitspreken van vonnissen hier wellicht ook elders kenmerkt en voort bij de publieke tribune als leerschool voor het boevenras Toen ik op uw verzoek Mijnheer de Eedacteur bet vonnis ging aanhooren dat ten laste van de bedoelde moordenaars zou worden uitgesproken ten einde U er per draad bericht van te geven trof mij meer dan by vorige soortgelijke gelegenbeden het vormlooze onzer rechtspleging Men versta mij wèl Er wordt ook hier natuurlijk de wettige vorm met de grootst mogelijke angstvalligheid in acht genomen maar er ontbreekt al datgeen wat aan een vonnis ernst en plechtigheid kan bijzetten Dit nu zou ik gaarne anders zien Op zich zelf genomen ia bet reeds wenscbelijk dat het vellen van bet vonnis door de wijze waarop het geachiedt indruk kan maken op de volksmenigte in de publieke tribune Maar die wenachelijkheid springt myna inziena te meer in bet oog aedert de te pronk atelling de geeaseling en het brandmerken even als de doodstraf zijn afgeschaft zeer terecht het zij zoo maar dan toch met het recbtatreeksch gevolg dat de groote massa van de straffen die worden opgelegd niets meer ziet en er ook niets van boort voor zoo ver zij niet de courant leest of bij het uitspreken van het vonnis zich door ettelijke eiemplaren laat vertegenwoordigen Dezulken behooren door de vrijze waarop het vonnis wordt geveld een indruk te ontvangen die van blijvenden aard ia en nu ziet men het juiat gebeuren dat de rechtbank er op achrikbarende wijze overheen loopt Begrijpen doen wij dat maar kunnen bet niet billijken De rechters die bijna lederen werkdag eene menigte niet zelden breed gemotiveerde vonnissen hebben uit te spreken wennen daaraan in die mate dat de vorm waarin de mededeeling in bet openbaar geschiedt hen koud laat Men kent de vermakelijke wijze waarop de notulen in de kiesvereeniging van Stellendijk worden voorgelezen Wat dtór de lachspieren van bet publiek in beweging brengt roept evenwel in de gerechtzaal ergernis in het leven Het vonnis wordt uit de onverschilligheid die voortspruit uit de mocht der gewoonte algebrabbeld en Wel zóó dat scbier niemand er een woord van verstaan kan waartoe de omstandigheid dat hy die bet voorleest niet eens de stem verheft maar als ware bet in zich zelf wat ataat te prevelen bet zijne bijdraagt Ik beweer stout weg dat bij het vellen van vonnis door de Botterdamacbe rechtbank tot zelfa de beklaagden geen enkel woord van de motieven van het vonnia kunnen verstaan niettegenstaande de bank der beachuldigden zich in de onmiddelijke nabijheid van den apreker bevindt Dit nu acht ik eene verwerpelijke manier van doen waarbij dan nog komt dat het decorum bij zulk eene gelegenheid ook uit anderen hoofde wel eens ieta te wenachen overlaat De openbaarheid der rechtspleging vordert dat bet vonnis duidelijk en met luider stemme worde voorgelezen en het publiek vordert zijnerzyda dat de uitSsraak kenbaar worde gemaakt met een ernst zóó diep at het indruk kunne maken op de aanwezigen De openbaarheid van onza rechtspleging waaraan natuurlijk met hand en tand moet worden vastgehouden heeft eeae schaduwzijde die juist door de grootst mogelijke plechtigheid der openbare zitting tot een minimum kan worden herleid Ik doel hiermede op het fut dat de publieke tribune in onze rechtzalen kan geacht worden eene leerachool te zijn voor bet boeventa dit i althans zonder eenigen twyfel te Kotterdam het geval De mi e en scène bij de arrondistemontsrecht bank te Botterdam i zoo eenvoudig mogelyk Aan het boveneinde der hooge en mime zaal eene eitrade waartoe te rechter en ter linkerzijde een trapje met twee t e toegang verachaft In bet midden dier eslroOT de tafel waaraan de rechters plaats nemen Becht zetelt de griffier links het openbaar ministerie vhik by dit laatste is bet bankje der beschuldigden In de zoal zelve bevindt zich tegenover de rechtbank de bank der advocaten dan eene groote open ruimte met staanplaatsen voor de getuigen en de maróohaussée eindelijk eene houten afeluiting waarachter zich de publieke tribune bevindt die uit de zaal zelve niet toegankelijk ia Om haar te bereiken moet men bezijden het gerechtagebouw in de Doelestraat post vatten by eene deur die eerst geopend wordt als de Voorzitter der rechtbank de zitting geopend heeft verklaard Dan stormt alles langs een buitentrap naar boven en heeft met het daaraan verbonden onvermijdelijke gedruisoh in een ommezien de publieke tribune gevuld in den regel overvuld want bijna altyd ia het aantal liefhebbers buitengewoon groot Zonder enkele vrienden of nabestaanden van beklaagden te na te komen kan ik met gerust geweten verklaren dat men daar dan een doel van het uitvaagsel der Botterdamsche maatschappij bijeen vindt Het zyn meerendeels jeugdige mannen to lui om te werken en gevolgelyk met allerlei ondeugden behebt liederlykheid en booze hartstochten hebben hun stempel op die gelaatstrekken gedrakt die door de roeerendeela kort geknipte of sluik neerhougende haren en door de meestentijds sluwe uitdrukking der oogen zitoh door iets terugstootends kenmerken Hun pluiye getuigt van betrekkelyke armoede doch ia niet haveloos Toch is dat wolkje zoo verliederiijkt dat als zij daar als haiingèn op elkander gepakt staan de atmosfeer acbier onmiddelijk wordt bedorven en wel in die mate dat zelfa dea winters de ramen die uitzicht verieenen op de open plaats der Sociëteit Harmonie in bet benedeneinde der zaal moeten worden opengezet ten einde door het inlaten van versche lucht die akelige menachenlucht eeuigermate te neutreliaeeren Verreweg de meesten dezer lieden bezoeken de terechtzittingen der kamer van strafzaken vrij geregeld met het doel om in de rechten testudeeren De gerechtazaal ia hunne universiteit Met scherpe aandacht volgen zij den loop van elk geding Niets ontanapt aan hunne scherpzinnigheid De houding der beklaagden de verklaringen der getuigen het requisitoir v n bet Openbaar Ministerie en het pleidooi worden door hen aan kritiek onderworpen Handige wendingen van den kant van beklaagden en hunne verdedigers worden in het geheugen gegrift Ën zoowel het een ala het ander met bet doel om er later partij i c trekken ala zij zich niet meer in de publieke tribune doch op hunne beurt op de bank der beacbuldigden zullen bevinden De zaak die aan de orde van den dag is laat hen volmaakt koud Of de afschuwelijkste moord of bet eenvoudigste drukpersprocea behandeld wordt hun is het onverschillig want zij komen noch uit belangatelling noch uit nieuwsgierigheid zy komen alleen om te loeren hoe zy zich later als beklaagden hebben te gedragen om aan het Openbaar Ministerie met vracht het hoofd te bieden en om tevens zich zooveel doenlijk door allerlei bochten en kronkelingen aan de handen der rechters te ontwringen Zij zien er bovendien een groot voordeel in zoo regelmatig mogelijk de terechtzittingen bij te wonen omdat zij zóó doende zich aan de zaak gewennen AU dan hun beurt zal gekomen zijn om op de bank der beschuldigden plaat te nemen dan gevoelen zij zich in die omgeving te huia en zijn zij er zeker van dat hunne koelbloedigheid hun geen oogenblik in den ateek zal laten Voor bet overige ik herhaal bet behoort bet tot de groote zeldzaamheden dat zij zich voor eene strafzaak passioneeron Bij de meeaten ia cynisme de kenmerkende eigenschap Hun mwe scherts getuigt er van Zóó boorde ik toen ik mij opzettelijk in de Doelestraat onder den vunzen hoop begeven bad door een hunner naar aanleiding van den Stolwjjkscben moord met een schorrejeneverstem verklaren Nou voet minder dan drie gulden kan men toch met ze n drieën een oud wijf niet vermoorden Die afgrijselijke kwinkalag werd door een lachbui van de omstanders bekroond Dat teekent den toestand Men geloove nu niet dat mijne bewering dat de publieke tribune in onze gerechtszaal eene leerschool i voor het boevenras eene vinding is my ner fantasie Ik heb mijne opvatting getoetst aan de ervaring van velen die tot de justitie zelve behooren en aflen die ik er over sprak waren het met mij eens dat de meesten van hen die men gewoonlijk in de publieke tribune van het Gerechtsgebouw aantreft daar uitsluitend komen om zich te oefenen en voor te bereiden op den tijd dat zij van bet lieneden naar het boveneinde der Gerechtszaal zullen zijn bevorderd Het ware intusschen gewaagd te beweren dat die lieden bü al hun cynisme en geneigdheid tot het kwade geheel onvatbaar te achten zy n voor betere indrukken Het is juist dparom dat ik gaarne zoude zien dat er in hèt boveneinde der Oerechtszaal steeds de grootst mogelijke plechtigheid werd gegeven aan al wat er wordt verhandeld en daarmede is al dadelijk in strijd het binnensmonds prevelen van de vonniaaen zóó dat zelfa zij die veroordeeld of vrygeaproken worden er geen woord van kunnen verstaan De toezegging gevende Mijnheer de Bedactenr dat ik als U het goedvindt met my n volgend schrijven niet zoo lang zal laten wachten noem ik mij hoogachtend Uw Dienstwillige NEMO Kaotongerecbt te Gouda ZITTING van den 8 MEI 1889 Mr J H VAN MIEEOP Kantonrechter Mr W O WBNTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zqn veroordeeld J T te Nieuwerkèrk a d IJsel wegens Ie het op twee verschillende tijdstippen ala geleider van een met bonden bespannen kar op een openbaren weg in de Provincie Zuid Holland die honden niet voorzien hebben van muilkorven 2e openbare dronkenschap 3 boeten van ƒ 1 of 1 dag voor elke boete F J te Bleiswy k wegens het op en openbaren weg in de Provincie Zuid Holland als geleider van een bondenkar daar anders opzitten dan zijdelings ƒ 1 of 1 dag A E te Bergschenhoek wegens het op een weg in de Provincie Zuid Holland als geleider van