Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1889

N 3912 1889 Vrüdag 10 Mei GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentidn kan gesciüeden tot öte nor des namiddags van den dag der uitgave Openbare VriJT illige Verkooping om contant geld op de Bouwhoeve JACHTLDST in t Noord Einde te Waddinxveen op Woensdag 15 Mei 1880 s morgens 10 Ure van diverse partijen uitmuntende Hoeijenmest Faardenmest Varkensmest en Werfmest Zeer geschikt voor Landbouwers Boomkweekers en Tuiniers ten overstaan van Notaris MOLENAAR die alle verdere inlichtingen geeft Geen grijs Haar meer jBii De nieuwe LONDO S is Jï xM beste van alle bestaande par tt üa fumerien om het grjjze haar binnen B k enkele dagen te doen verdwjjnen IS m B Maakt het haar glansrijk en zacht llMBreaTien verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bjj J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 een kar met honden bespannen die bonden niet voorzien hebben van muilkorren ƒ 1 of 1 dag J B te Bergscheahoek wegens het op nen weg in de Provincie Zuid HoUanU als geleider van een houdenkar Ie door anders op zitten dan zijdelings en 2o de aangcf annen bondon niet voorzien hebben van muilkorven i boeten van ƒ 1 of 1 dag voor elke boete B de B huisvrouw van J S te Gouda wegenshet te Gouda tonder vergunning van den Burgemeester schrobben van de straat tusschen s voormiddags elf ure en s avonds tien ure f 0 50 of 1 dag T N R te Gouda wegens openbare dronkenschap gepleegd by ie herhaling hechtenis van 10 dagen G H te Reeuwijk wegens openbare dronkenschap ƒ 1 60 of 2 dagen C V d B londer bekende woonplaats wegens openbare dronkenschap ƒ 1 50 of 2 dagen N S en H N te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen P H te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 0 60 of 1 dag Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding Veertigjarige Reg eei ing van Z M den Koning BÜRGEMEESTEE en WETHOCTDEES van Gouda doen te weten dat de Gemeenteraad besloten heeft dat de Herinneringsdag der Veertigjarige Eegeering an Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning Willem ÏII in deze Gemeente feestelyk zal worden gevierd en dat in den avond van dien dag 12 Mei a s eene Muziekuitvoering op de Markt in de groote geïllumineerde muziektent zal plaats hebben gevolgd door een schitterend Vuurwerk Zg noodigen do ingezetenen uit om door hunne woningen met de Vaderlandsche kleuren te tooien en op andere wijze te versieren den 12 Mei a s blijk te geven van hunne deelneming aan het Nationale Feest waarvan de viering tengevolge van a Koning gelukkig herstel met onvermengde vreugde en met luister kan geschieden Gouda den 8 Mei 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN Do Secretaris BEOÜWEE PETROLEUM i OTEERlNGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Augustuslevering ƒ 8 September October Novemberen December levering ƒ 8 20 REURSRERICHT AMSTERDAM 8 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Indische waarden goed geanimeerd Russen algemeen willig gestemd Zweden en Noorwegen onveranderd Amerika iets flauwer ADVERTENTIËN TE HUVR een GEMEUBILEERDE ZIT en SLAAPKAMER op netten stand Adres onder No 1842 aan hei Bureau dezer Courant TE HUÜE gevraagd tegen 1 AUGUSTUS een flink 8 fE®lSBiri8 den hanrprgs van ƒ 300 s jaars niet te boven gaande voor een klein gezin zonder kinderen Aan hetzelfde adres gevraagd een PASHOIS dat Toor eene kleine fabriek echter met tamel ke uitgebreidheid kan worden ingericht Adres ouder No 1843 aan het Bureau dezer Courant Hoofd kiesdistrict GOUDA Door de Vrijzinnige kiesvereenigingen zgn voor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten op DINSDAG 14 MEI 1889 tot candidaten gesteld de aftredende leden Mr A A van Bergen FJzendoorn Bargemeester van Gouda plaatsvervangend Hoofdingeland van R nland Dgkgraaf van Bloemendaal Voorzitter van den Oostpolder te Gouda G A van Houweninge Gz Hoogheemraad van Schieland te Moordrecht R Blok Secretaris van Lekkerkerk Schoat van den polder den Hoek en Schuwagt plaatsvervangend Kantonrechter in het kanton Schoonhoven Voorzitter van de Afd Erimpenerwaard van de Holl Maatschappg van Landboaw te Lekkerkerk en bevelen hunne herkiezing met aandrang aan irSehoonkoven en omitreken te Schoonhoven Mr D VAN OOSTEN 8LIN GELAND Voorzitter C H VAN SCHEEPENZEEL Secretarie I Burgerplicht te Gouda Mr J EOETITIJN DROOGLEE VER Voorzitter H ENNO V GELDER Secretaria iiBnrgerplkhP te Krimpen a d Lei en omair M BOOGAEEDT Bernz te Krim pen a d Lek Foordlter W DE GRÜIJTEB te Lekkerkerk Secretarit Il Vaderland en Oranje te Oudeteater A C VAN AELST Voorzitter M J J Nl ElSm locoSecretaria Burgerplicht te Haaairecht iiBurgerplkhti te fToerden M VERDOOLD Voorzitter D VEEKEEK locoJOuTetaria Stolmjk te Stoltcijk L A VAN LANGEBAAD Voorzitter H A WESTBEOEK Secretaria 0 A ZELVELDEK Voorzitter Mr C JENTINK Secretaria Vrtjz Sieivereeniffiny te Waddinxveen K TAN BEB TOEEEN Jz Voorzitter P VAN DER BEEGGEN Secretaria Het BIER uit de StoomBierbro iwerij van A van LOM te Gouda munt uit door eene zuivere smaak en kan g erust wedijveren met het bekende LAGER UIER gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier P C W BEGEER COIFFEUR B 42 OOSTHAVEN B 42 De ondergeteekende heeft ONWANGEN een NIEUW SYSTEEM EAABSNIJUACHINE welke sneller knipt dan alle bestaande Machines Onder beleefde aanbeveling üw Dw Dienaar P C W BEGEER ÏTieuwe Handsclioezieii A V os Az Kleiweg E 73 en 73 GembeV Koek Te bekomen HEERLIJKE GEMBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SANDEiX Banketbakker Gouda Markt A 67 Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De nitgav dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden il 1 25 fottnco per pMt 1 70 ifaonderljke Nonunerg VIJF CJNTBN BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1889 Het programma van het vuurwerk geleverd door de Kon Ned Pyroteclinische Fabriek firma G J Eaysoh op den 12 Mei 1889 bg gelegenheid van het Feest der 40 jarige Eogoering van Z M den Koning op de Markt af te steken is aldus No 1 Opening van het Vuurwerk en Bengaalsohe Verlichting in de Nationale kleuren 1 2 Decoratie met Leve de Koning 3 Foutoinwerk met paarlvuur II i Gloria met rozet in nationale kleuren II 6 Draaiende Batterij van gekleurde Ballen 1 6 Bengaalsohe Verlichting en Vuurtelegrafen 1 7 Chineesche Fontein met paarlen en cascade n 8 Brillant Zon van gekleurd vuur met paarlen 9 Girandole 10 Decoratie gewyd aan het 40 jarig Koningtfeest van 2 M Willem den Derden Koning der Nederlanden afgewisseld door Vuurpijlon Luchtslangen Marrane Bommen Zwermpotten enz In de isitting der Tweede Kamer van heden is Art 1 der Boterwet aangenomen na gewqzigd te zijn door het aangenomen amendement Lieftinok om als boter te beschouwen een vet artikel dat behalve zout en kleursel slechts melkbestanddeelen bevat Het amendement van den heer de Beaufort om uitsluitend boter ter definitie op te nemen werd verworpen met 58 tegen 32 stemmen In eene op Woensdag S Mei te Berg Ambacht ehouden vergadering van kiezers is met algemeene FEUILLETOX 11 Naar iet Duitach VIJFDE HOOFDSTUK En toch dwong zy baar stem tot kalmte en vastheid toen zij antwoordde Herhaaldelijk hebt ge er op gewezen dat mijn oom een ander inzicht heeft omtrent het besproken punt dan ik De liefde en dankbaarheid welke my aan mijn naasten bloedverwant verbinden verplicht mij althans in de eerste weken iran mijn zelfstandigheid niets te doen zonder zijn raad in te winnen Zoo even scheen n weinig genegen om u naar zijne wensohen to schikken miss Dat was niet goed gehandeld zooals ik by nader overweging inzie Doch mijnheer Carringshliff ïaarmee wil ik niet zeggen dat ik geheel afzie van het besluit dat ik u heb kenbaar gemaakt Neen ik wil eerst het oordeel van mijn oom vernemen over mijn plan voordat ik het ten uitvoer breng Voor de mondigverklaring hebben wy nog eenige weken om rijpelijk over alles te kunnen nadenken r Dat zal voor allen die in deze zaak betrokkenzijn van groot gewicht zijn miss Als u met mynheer uw oom beraadslaagt laat u dan stemmen besloten bij de verkiezing op Dinsdag a s te stemmen op de aftre4en le leden der Prov Staten de heeren Mr A A vin Bergen IJzendoom te Gouda G U van Houweninge Gz te Moordrecht en £ Blok te Lekkerkerk De laatste Tram gisterenavond van Oudewater komende heeft op den dgk bij Hekendorp ter plaatse waar de tram den rqweg passeert een boe renwagen aangereden Rijtuig en paard vielen van den dijk nadat de voerman tr was afgesprongen Behalve schade aan den wagen zijn er geen ongelukken te betreuren Staten Oeneraal Twude k hek Zitting van Woensdag 8 Mei Het eerst was aan de orde de beslissing over het voorstel om de onderwijnret te vensenden naar eene bijzondere commissie van voorbereiding Verzet daartegen kwam van de zijde der liberalen die dergelijke wfjze van behandeëag alleen wensobten toegepast te zien op politieke ontwerpen van groot gewicht de heeren Boèll en Verniers van derLoeff waren hun woordvoerders terwijl aan de andere zijde de heeren Lohmsn en Schaepman het voorstel verdedigden Aldus kwam het tot een zuivere partijstemming die ten gevolge had dat het voorstel aangenomen werd met 48 tegen 40 stemmen De heer Domela Nieui enbuijs stemde met de liberalen Do Voorzitter benoemde na de pauze tot leden der commissie de heeren Lohman Van der Loeff Schaepman Eoell en Vermeulen Het algemeen debat over de boterwet liep af dank zij de tusschenkomst van den heer Van Kerkwijk die meer eu meer fungeert als specialiteit in motien van sluiting De beer Zaayer gaf een voor leeken niet onwelkom overzicht van de wijze waarop margarineboter wordt bereid en eene verklaring van de ver ik verzoek het u dringend laat u dan door hem d verzekering geven van het feit dat ik met alle zijne plannen en aangelegenheden volkomen bekend ben Hy zal zeker geen bezwaar hebben om de waarheid hiervan te bevestigen Ten tweeden male werden de wangen van de jonge dame doodsbleek W at de advocaat zeide klonk zoo onschuldig en toch moest het voor haar een gewichtige beteekenis hebben dat was aan haar verbleeken wel te erkennen Zij zweeg hetzjj dat zij in haar aandoening geen passend antwoord kon vinden hetzy dat rij Carringshliff wilde beduiden dat zij hun gesprek wilde afbreken De advocaat nam het laatste aan stond na een zeer kleine pauze op en maakte een diepe buiging voor do jonge dame Voor deze maal dankte zij hem echter niet met een trotsch hoofdknikje zij stond op eu dankte volgens de regelen der conventioneele beleefdheid Er speelde een lachje om zy n dunne lippen toen hy zag hoe zij haar trotschheid bedwong doch dit teeken van tevredenheid duurde slechts een oogenMik Tó n hij naar de deur ging keek hij weer even ernstig a altijd Zijne gedachten waren echter bezig met hetgeen i o pas was voorgevallen zijn lippen bewogen zich tobn l ij den trajfvBfliep doch men verstond er niets van het i a Jnts gemompel Kijk mijn hoentje wat kan jj goed je gladde veeren opBetten en met je Peugéts laan mompelde ADVSETENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt schillende uitkomsten waartoe het op last van Mr Uartogh ingesteld chemisch onderzoek van gemengde boter geleid had Hij wees er ten slotte op dat men zeer voorzichtig moet zijn met het straffen van vermoede vervalsching van natuurboter Nadat vervolgens de heet Nieuwenhuijs zijne instemming met het ontwerp had te kennen gegeven waarbij hij gelegenheid vond de geheele maatschappij ééne grooten knoeiboel te noemen trad de heer Levyssohn Norman weder op als verdediger der mar garineindustrie waarop 11 millioen werd verdiend die in het land bleven De Minister van Waterstaat die ongetwijfeld met konnis van zaken het ontwerp verdedigde merkte fijntjes op dat hij zich niet gerechtigd achtte tot zoo ingrijpenden maatregel als opruiming der gansche maatschappij mede te werken Wat overigens in de rede van den Minister Havelaar het meest do aandacht trok was dat hij meer de goede bedoeling dan het wetsontwerp verdedigde Zoo constateerde hij uitdrukkelijk dat prijarerhooging der boter niet het doel was der wet en ook haar gevolg niet kon zijn alsmede dat het gebruik maken van den naam margarine voor knoeisels zonder margarine strafrechtelijk vervolgbaar moest blijven Tot de behandeling van art 1 overgegaan zijnde stond de kamer voo het vraagstuk wat eigenlijk boter is Men is nog niet klaargekomen met eene goede definitie De lezing der Eegeering luidt aldus Iu den zin dezer wet is boter het vetartikel waarin geen andere bestanddeelen van vet voorkomen dan die van melk afkomstig zijn en is surrogaat van boter het vetartikel dat geen boter is maar daarop gelijkt en dienen kan om haar te vervangen De heeren Lieftinck c s vreezende dat men daaruit lezen zal dat vervalsching van boter met andere bestanddeelen dan vet geoorloofd is stellen voor te lezen hij Wacht maar mijn popje dat was van daag slechts do eerste les rij heeft inderdaad reeds geholpen Zoodra je mij begon te verstaan heb je netjes je veeren glad gestreken Die dwaas waarom haar niet gezegd hoe de zaken eigenlijk staan en dat ik Het is meer dan tijd die fout te herstellen Ik zal er dadelyk spoed mee maken Dan zal ik je weer aan den kettmg nemen en je leeren dansen zoolang en zoo mooi mijn popje tot je zelf het sluitaccoord hebt leeren fluiten dat ik voor je gereed heb Alles is hier in de wereld bereikbaar doch men moet een beetje geduld en volharding hebben Hij was de trap afgegaan en trad do kamer binnen welke toegang verleende tot het kabinet van den Lord Hier trof hy den kamerdienaar die hem aandiende waarop hij onmiddellijk werd toegelaten Hoe is het er mee Hebt ge haar in uw macht vroeg de Lord met de levendigste belangstelling Het spijt mij mij lord my ne zendmg is als mislukt te beschouwen antwoordde CamngsUiff Juist het middel daar u de beste verwachtingen van had heeft hier zijn kracht verloren en er slechts toe bijgedragen om mij den vogel te doen verliezen dien ik reeds in myn macht meende te hebben Vervloekt mynheer dat ligt niet aan het middel doch alleen aan uw onhandigheid Het kan zijn mylord Als u dit echter veronderstelt kan ik u slechts aanraden de zSsk zelf inhanden te nemen