Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1889

scherpe maatregelen van verbod Zoo heeft de Kegeering van den Staat Connecticut een wet aangenomen waarbij met boete tot ƒ 120 wordt gestraft ieder die tabak of clgaretten aan kinderen beneden de 16 jaren levert en wordt elk kind jonger dan 16 jaren dat openbare plaatsen of op straat rockende gevonden wordt gestraft met opsluiting of meteene boete welke tot ƒ 18 kan bedragen Op den toren was een kanon geplaatat dat te tien uur het begin der verlichting van den toren zou aangJtoD Er hoorschte eenige oogenblikken een gespannen verwachting Plotseling dreunde het schot en steeg een daverend gejuich uit de menigto op Op hel donkerblauwe gewelf des hemels verscheen een onmetelijke lichtvlek waarop Mch in scherpe ragfijne lijnen hot reuzeusilhouet van don toren afteekende Op hetzelfde oogenblik baratto op 8 plaatsen dor stad vuurwerk los en schoton de luchtpijlen en dondorbusson omhoog wier vurige aren t uitoenspattend hoofd bogen voor het electrischo licht op den Eiffeltoren en de Pransche vlag Het aantal personen dat Maandag de Parijsche tentoonstelling bezocht wordt op 200 000 geschat Na het avondfeest bleef nog een ontelbare menigte op de been die zich allengs verspreidde Velen nahen nog deel aan de vermakelijkheden op verschillende plaateen der stad aan danspartijen on dorgelyke die door muziek werden opgeluisterd De Duitsche Bijksdag is weer bijeen en men hoopt dat er genoeg leden in do eerste dagen zuUen zyn om besluiten te kUnnen nemen en deze week de tweede lezing der invalidenwet te laten afloopen Andere belangrijke ontwerpen schijnt men niet meer te wachten te hebben daar alles moot zwichten voor de sociale wet De keizer zal zijn bezoek aan Engeland brengen in de tweede week van Juli en daarbij vergezeld worden door de Keizerin Deze denkt op het keizerlijke jacht Hohenzollom naar het eiland Wight te gaan maar aangezien op dat jacht voor niet meer dan éon vorstelijk persoon plaato is zou de Keizer dan op het pantserschip Kaiser worden I overgebracht beide schepen geëscorteerd door een vrij tabijk eskader van oorlogschepen Over den tijd waarop de Czaar het verwachte tegenbezoek aan den Keizer zal brengen is nog niete bekend Daar het huwelijk van den Grootvorst Paul met de Grieksche Prinses Alexandra half Juni te Petersburg plaats vindt en de Grieksche koninklijke familie dan nog eenigon tijd te Petersburg blijft zal de Czaar of vóór half Juni of na half Juli te Berlijn moeten komen De vraag wanneer Keizer Frans Jozef en Konmg Umberto te Berlijn zullen komen hangt at van de komst dos Czaars aangezien de Keizer verleden jaar het eerst het Bussischo Hof bezocht en eerst later Weonen en Bome daarom wil men nu ook den Czaar den voorrang hiten bij het beantwoorden van die bezoeken i Do Hertog en do Erfprins van Nassau zijn al ƒ weer een heel eind van Luxemburg verwijderd gis teren passeerden zij Munchen op weg naar Tök en Hohonburg De Oostonrijksch Hongaarscho Delegation zuUen in de eerste helft van Juni bijeenkomen te doen inzien en onder opwekking van liefde voor de dieren hun eenigo wenken te geven die naar uw oordeel kunnen strekken om de jeugd van dergelijke uit bloot genoegen gepleegd wordende dierenmishandelingen terug te houden Tot bereiking van dit doel zou wellicht mede nuttig kunnen werken do jongelingen bekend te maken met den inhoud van art 254 van het Wetboek van Strafrecht luidende als volgt Mishandeling van een dier wordt gestraft mot gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of goldboete van ton hoogsto ƒ 120 Indien het misdrijf in het openbaar gepleegd wordt wordt gevangenisstraf van ton hoogsto vier maanden of geldboeto van ton hoogste 120 opgelegd Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn vorloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelyk misdrijf onherroepelijk is geworden kunnen de straffen met een derde worden verhoogd Mogelijk dat U WolEd wel termoa vindt om te gelijkertijd de in aantocht zijnda meikevers die onder de jeugd aan velerlei foltoringen blootstaan in hot medelijden der leoriingen aan to bevolen De dierentemmer Pezon daagde onlangs te Montlufon schertsend een 18 jarig meisje Mile Jobard uit om met hem bij zijn wilde diereu in het hok te gaan Het meisje verklaarde zioh berei4 dat te doen en wel ten aanschouwe van het publiek Pezon sloeg aauvankelyk geen geloof aan hare moedige verklaring maar het meisje drong er op aan dat hij zijn belofte zou houden Verleden week ging Mile Jobard met Pezon mede in het hok der wilde dieren waar achtereenvolgens de ijsbeer de leeuw en de leeuwin hunne gewone kunsten voor de be zoekers kwamen verrichten Het meisje liet daarbg niet de minste ontroering blyken en de vertooning liep zonder ongelukken af Snelle rechtspraak in Kusland Te Sint Petersburg werd in de familie van een hooggeplaatst staatsambtenaar een kind geboren waarvoor eene min werd aangenomen die den knaap tot het einde van zijn tweede jaar moest opkweeken Deze jeugdige vrouw bleek echter zoo capricious en vooloisohend te zijn dat letterlijk met haar geen huis was te houden en zij op eeu goeden dag na weder een scène te hebben gemaakt verdween haren zuigeling hulpeloos achterlatende Spoedig werd eene andere min gevonden doch inmiddels de zaak bij de politie aangegeven omdat contractbreuk had plaats gehad Deze vervolging nam haren gewonen loop dooh zij geraakte in het vergeetboek totdat nu eindelijk dezer dagen na drieen twintig jaren verloop de ontrouwe min werd veroordeeld om do door haar aangegane contractueele verplichting na te komen en tot betaling van boete De zuigeling is inmiddels echter reeds offlcier en ridder van de orde van Sint George geworden en zal nu vermoedelijk wel op zijne beurt weigeren zich voor de uitvoering beschikbaar te stellen Bifftènlandsch Overzicht 1 De beweging onder do werklieden bij de mijnenin do omstreken van Gelsenkirchen Bochum Wanne enz neemt toe en was eergisteren reeds over ongeveer 30 mijnen uitgebreid Zy verkrijgt tevens eenernstiger aanzien De eischen komen voomamelyk neder op eene verhnoging van loon met 15 percent terwijl de werklieden ook verlangen dat de tijd dien zy noodig hebben om van hunne woning naar beneden in de myn en vandaar weder naar huis te komen als werktijd zal worden berekend Wanordelijkheden zijn natuorbjk niet uitgebleven Do werkstakers hebben glazen ingegooid en de politie met steeneu en revolvers bestookt met dit gevolg dat een groot aantal personen gewond werden De plaatselijke Overheid heeft daarop de zoogenaamde Au ruhrParagraphen afgekondigd en troepen uit Munster ontboden teneinde de politie te steunen Ook hier wordt de beweging weer vooral geloid door jonge mannen van 18 tot 22 jaren terwijl de ouderen zïgh over het algemeen achterafhouden Het ergste van deze werkstaking is dat zij de gansohe industrie bedreigt On t oogenblik kan van een aantal aiynen geen ad steenkolen worden varzonden en vele fabrieken zijn dan ook roods door gebrek aan kolen gedwongen den arbeid te staken Het ligt voor de hand dat de arbeidars die aldus buiten hun schuld en buiten hun wil naar huis worden gezonden door hun rechtmatige ontevredenheid niet weinig tot de algemeene gisting zullen bijdragea De Parijsche tentoonstelling is waardig ingewijd Na le openingsplechtigheden volgde des avonds de algemeene verlichting met vuurwerk Parys baadde h in licht Alle monumenten bruggen 1 en boomon waren versierd en behangen met duizenden lampions en gekleurde glazen en langs het metalen netwerk van den Eiffeltoren slingerden z oh guirlandes hoog tegen de donkere lucht als opklimmende naar de reuzen diamant de electrischo lamp op den top die hare stralen wijd uitschoot Aan den voet van den toren glooiden myriaden lichten aan do poorten en gebouwen op het tentoonstellingsterrein en de slingers zetten zich voort tot Ungs de straton waardoor zich een ontolbare menigte bewoog De Seina bood oen toovoraohtig schouwspel t Water straalde van rood en groen en blauw licht in lange trillende strepen en lijnen De boomen der kaden droegen daorschynende vruohteji van alle kleuren van dun regenboog van goud en diamant Het was als wandelde men door den tuin der Hesperiden Booten door sioom of anollon riems ag gedreven dobberden en dansten of voeren in op tocht als slangen die over het wator schuifelden Van den Eiffeltoren had men het fraaisto gezicht over de verlichte stad In den donkeren nacht die boog boven den toren zweefde zag men de met licht gekroonde monumenten tusschen de haltduistore daken waar schoorsteenen beurtelings licht en donker grillig uitataken Beneden vlooide de Seine een breed lint van tolkens veranderende klear wanneer Bengaalsch vnur werd afgestoken schittorender zelfs dan het uitspansel dat zij naast de verlichto vaartuigen weerkaatste In de straten krioelde de menigte die nu hier dan daar zich ophoopte en herhaaldolyk in luide bijvalskroten uitbrak Indrukwekkend was het oogedblik waarop vanjverschillende hoogten van don Eiffeltoren de stommen weerklonken van de koren die daarop haddenplaats genomen en wier gezang uit den duisterennacht op de menigto nederdaalde Tengevolge van het zachte weder werden in delaatste dagen groote hoeveelheden kievitseieren in deprovincie Friesland gemondon Den 3en dezer denlaatsten marktdag van het seizoen waarop zy mochtenworden verkocht waren door den voomaamsten handelaar in dit artikel ta Leeuwarden niet minder dan 24 000 stuks aangekocht uit alle deeleu van deprovincie K E C L A M E Het dikwerf on spoedvg wisselende genot van warme en verkoelende spijzen en dranken zoo als dit vooral in het warme jaargetyde menigwerf voorkomt is vooral niet goed voor don mond en de tanden die daardoor vooral bij reeds best nde ongestoldheid niet zelden in oen geheel ziekelijken toestand geraken dio in den regel by don aanvang van koeler weder zich hot ergst openbaart Wil men dit voorkomen en de tanden en den mond door een krachtig preservatief voor dergelijke nadeeligo invloeden bewaren zoo is daartegen voor alles Anatherin mondwater van Dr J G Fopp K K hof tanddokter te Weonen te Gouda bij J C Zeldenrijk k Co een uitnemend middel vooral zullen de goede eigenschappen daarvan veel bydragen om do gezondheid van don mond en de anden te bewaren en medewerken om don nadeeligen invloed beter te weren Voegt men bovendien hierbij dat het Anatherinmondwater bij alle ongesteldheden der wooko doelen van den mond on der tanden sinds vele jaren als zoor heilzaam bevonden is dat tandpijn van lederen aard kwalijkriekende adem aanwas en ontvellingen in den mond ziek tandvleesch zelfs skorbuut enz daardoor met het boste gevolg worden bestreden zoo zal dit voortreffelijke middel zich overal aanbevelen en verdient de opmerkzaamheid van allen die tot dusverre het nog niet konden of I leerden waardoeren De Oud Katholieke aartsbisschoppen en bisschoppen Jansenisten van Nederland hebben een herderlijk mandeme yt over het sacrament des huwelijks uitgevaardigd waarin zy opkomen tegen de bij velen in de Katholieke Kerk heerschende dwaling dat bij het huwelijk en het sacrament des huwelijks ééne en dezelfde zaak zouden zyn en een nieuw formulier voor de bediening van het sacrament des huwelyfcs voorschrijven Het huwelijk zoo verklaren zij het echtverbond van man en vrouw behoort tot verbintenissen van hot burgerlijk leven en diensvolgens tot het rechtsgebied van den burgerlijken Ge hebt altyd bedenkingen Carringshliff Het geluk begunstigt de stoutmoedigen niet waar Dit spreekwoord is van toepassing op hen die in het openbaar hun doel nastreven Wie reden heeft zijn plannen geheim te houden handelt het best als hij de hulp van da openbare rechtspleging niet inroept Wat raadt ge mij dan Het eenvoudigste zou zijn dat u mylord het besluit nam om persoonlijk het meisje te gaan opeischen 1 Ge raadt mg iets aan waarvan ge vooruit weet dat ik er nooit toe zal overgaan Ik wil in ieder geval de kans vermijden van een heftig tooneel met hot meisje in tegenwoordigheid van andere personen Hot zou daarbij tot verklaringen komen waarvan het aanhooren voor my hoogst onaangenaam voor andere belangwokkend zon zijn Neemt u dan niet in aanmerking dat u met eene krankzinnige te doen hebt En gelooft u dan niet dat zy waarschijnlijk zonder in aanmerking te nemen of Uwe Lordschap er by is of niet aan ieder haar geschiedenis vertelt die slechts naar haar wil luisteren Dat genoegen gun ik haar Onze voorzorgzyn te goed getroffen om voor deze mogelijkebeurtenis vrees te koesteren Laat zij zeggen zy wil tusschen haar opgaven en de onze zp mand een haarbreed verschil ontdekken M j door andoren in het gezicht te laten zogger j i PETROLEUM NOTEERIINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Lvo Tankfust ƒ 7 80 Geimportoord fust ƒ 7 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 MAR S T BERICHTEN Gouda 9 Mei 1889 Het pj htige weder der laatste dagen bracht in Ia 3m üü deier wet is boter het vetaitikel waarin behalve zout en kleursel geene andere beBtanddeelen voorkomen dan die van melk afkomstig zyn en is surrogaat enz als de regoering De heeren De Beaufort o s wenscben de definitie van surrogaat geheel over boord te werpen en noemen boter het artikel uitsluitend bereid uitmelk met of zonder zout of eeuig ander bederfwerend bestanddeel en met of zonder bijvoeging van kleurstof Heden kan de kamer daaruit een keus doen De Begeering heeft zich reeds tegen beide amendementen verklaard In dokamerzitting van eergisteren heeft de heerHartogh gewag gemaakt van een proef door hem genomen omtrent de opsporing van margarineboter die onder natuurboter is vermengd waartoe hij monsters had doen afgeven aan vier inrichtingen voor scheikundig onderzoek Naar wordt vermeld heeft slechts êéa onderzoeker Polak Amst een resultaat verkregen dat aan de werkelijkheid nabykwam Over het mengsel dat 30 pCt margarine boter befatte luidde die verklaring dat daarin ten minste 20 pCt van die stof voorkwam Ter aanvulling van hetgeen omtrent dat onderzoek is medegedeeld moet nog het volgende worden vermeld De heer Hartogh heeft namelijk eeoe tweede proef laten nemen om na te gaan of het waar is wat do regeering had verklaard nl d t vermenging met meer dan 20 a 25 pCt margarineboter steeds kan worden aangetoond Op verzoek van den Amsterdamschen afgevaardigde heeft de heer Polak te Amsterdam e n zorgvuldig bereid mengsel van dezelfde verhouding aau de drie overige onderzoekers laten toezenden Dr Van Hamel Koos ie het eerste monster voor onvervalsche mnter botet had verklaard bevond nu dat het tweede mengsel aanzienlgke hoeveelheden vreemde vetten bevatte Het stedelijk bureau voor de keuring van voedingsmiddelen alhier dat omtrent het eerste had geantwoord dat het niet de kenmerken bezat van onvervalschte natuurboter verklaarde van het tweede dat het zich voordeed als echte natuurboter met eenigo percenten kunstbeter Het Byksproefstation te Wageningen volgens welks oordeel den eersten keer een gehalte van vreemde vetten niet was aan te toonen verklaarde het tweede monster voor zuivere natuurboter Dit laatste antwoord ontving de heer Hartogh eerst na het uitspreken van zijn redevoering Het is wei opmerkelijk dat slechts één der geraadpleegde scheikuadigeu een percentencijfer kon opgeven dat aan de werkelijk vrij wel beantwoordde Zaterdagnamiddag toen een bewaker van het krankzinnigengesticht VeUtcijk te Ermeloo met vyf zoogenaamde nrastige patiënten op Veldwijk wandelde ont apte een hunner aan den bewaker en begaf zich op de spoorbaan van den Centraalspoorweg juist toen er een trein in aantocht was Niettegenstaande de bewaker alle mogelijke pogingen in hét werk stelde om den man weg te rukken eer de trein hem bereikte mocht hem dit niet gelukken zoodat de krankzinnige van de locomotief eene stoot ontving die hom een eind weg slingerde en hem dusdanig verwondde dat de ongelukkige een half uur later een lyk was Het voortdurend aangroeien van het aantal jeugdige tabafcsrookers leidt ih de Veroenigde Staten tot oU behoeft om ieder daarheen geworpen woord niet den beleedigda te spelen i Mylord weet hoeveel ik mij laat gezeggen zonder mij beleedigd te toonen doch onder deze omstandigheden kan ik niets beters doen dan uwe persoonlijke tusschenkomst voorstellen als het meest geschikt om deze aangelegenheid tot een goed einde te brengen Die mijnheer Lund eischt ze uitdrukkelyk of in geval van weigering de inmenging van het gerecht cf minstens van het bestuur van Bedlam Alleen in geval wij aan zyn eisch voldoen zal hn er toe instemmen het meisje aan ons over te leveren Men moest dien zotskap ran een koopmansjongtn met de meid samen in een gekkenhuis opsluitm riep de Lord gramstorig uit Ik laat mij geen voorschriften geven van dien nul die het waagt mij hinderend in den weg te komen Geef de zaak in handen van het gerecht mijnheer Carringshliff Dat noem ik den weg vol gevaar kiezen voordat de weg der voorzichtigheid is afgesloten Als wy dezen stap dezen morgen dadelyk gedaan hadden dan hadden wij het voordeel gehad don jonkman te toonen dat wij geen vrees hebben om de hulp van het gerecht in te roepen Nu wij echter begonnen zyn met te onderhandelen hebben wij zonder twijfel zijn waan gewekt en hij zal zich geen minuut bedenken om zyn vermoedens aan den rechter bekend te maken zoo ver heb ik hem al reeds loeren kepnen Of wy dus op die manier onze plannen bevorderlyk zijn laat i aan uw oordeel over mylord I Staat Het sacrament des huwelijks is geheel van geestelijken aard en behoort daarom uitsluitend tot het gebied der Kerk De bovenvermelde dwaling is ontstaan doordien in vorige eeuwen regeerende vorsten hunne rechten op het huwelijk voor een deel aan de Kerk afstonden ten gevolge waarvan de bedienaars der Kerk tot burgerlijke ambtenaren werden aangesteld en voor beide zagen het sluiten van het huwelijk en de bediening van het sacrament slechts één formulier werd gebezigd In lateren tyd hebben in sommige landen de regeerende vorsten weder aan zich getrokken wat hunne voorgangers aan de Kerk hadden afgestaan het sluileu van de huwewelijksvereeniging werd tot het rechtsgebied der burgeUjke overheid teruggebracht aan de Keric bleef hetgeen haar toebehoorde het uitsluitend recht of het sacrament des huwelijks Aldus is het in ons land geregeld Het ook thans nog gebruikelijke formulier dagteekent nog uit den vroegereu tijd ofschoon daarbij aan hen die reed mor de lurgerlijke overheid in din oM lijn verbonden de vraag wordt gericht of zij wederzijds elkander tot man en vrouw wiUen nemen hetgeen in ons land geen gezonden zin meer heeft Het is waar zeggen de O Katholieke bisschoppen hieruit kon voor de leden onzer Kerk die voldoende daaromtrent onderwezen worden geen nadeel voortspruiten waarom dan ook tot heden toe in onze Kerk dat formulier in gebruik is gelaten Doch gelijk wij in den aanvang reeds zeiden telen in de Katholieke Kerk hebben een onjuist begrip omtrent het huwelijk Zij houden het huwelijk en het sacrament des huwelijks voor ééne en dezelfda zaak jDit heeft de tegenwootdi Pjus Leo XIII in een plechtig schrijven aan de geheele Katholieke Kerk uitdrukkelijk geleerd De Paus verklaart daarin dat eene huwelijksvereeniging buiten het sacrament aangegaan niet een wezenlijk huwelijk is dat hetgeen voor de burgerlijke overheid geschiedt niets meer is dan iea formaliteit dat wil zéggen enge bruik door de burgerlijke wet voorgeschreven maar dat overigens geene waarde noch kracht heeft dat zij die alleen door het burgerlijk huwelyk zyn voreenigd en niet het Sacrament des huwelyks ontvangen hebben in eene ongeoorloofde vereeniging leven Deze leer strijdig met de oude en standvastige leer der Katholieke Kerk is nu algemeen onder de Katholieken verspreid Niet alleen betuigen zy daarom geene waarde te hechten aan het burgerlyk huwelyk en slechts uit nooddwang zich aan de wet daaromtrent te onderwerpen maar zij gaven hunne minachting daarvoor somtijds openlijk te kennen Deze dwaalleer te bestrijden zooveel wij vermogen en de oude leer der Katholieke Kerk over het huwelyk in het licht te stallen en te hantUiaYen ia onza plicht Om die reden hebben de O Kath bisschoppen het nuttig geoordeeld het tot nu toe in hunne Kerk gebruikelijk formulier by de bediening van het sacrament des huwelijks door een ander te vervangen voor ieder volkomen duidelijk en overeenstemmende met de gezonde leer dat het echtverbond voor do burgerlyke overheid reede geahten in de kerk door het sacrament wordt gehöligd en gezegend Aan het slot eener beschouwing in verban t de Statenverkiezing op 14 Mei a sc jrf ft it Vaderlander nk een ander middel Bod niet Nooit Carringshliff beslui vafsi f a 1 Wl xn te roepen OOK dat it geen middel dat wij nakunnen aanwenden Ge weet hoeveel moeite wij reeds hadden by de opname i i dat gesticht En de dokter die haar behandelde gaf mij bij mijn laatsto bezoek te ü l 1 waanzin niet van zooveel belang achtte dat da oIloox haar opsluiting gerechtvaardigd wordt Die t el zou in staat wezen om bij een volgende g jogonheid te verklaren dat zij genezen IS z y m g jgj jg g j Bedlam Wij moeten een ander gjiig yerblijf voor haar vindon xa wij haar hebbon mylord I uw wijsheid reeds ten einde mijnheer Carnngsb jjjfp Qg roomt op uw scherpzinnigheid t ge geen ander middel meer voorslaan om haar ig te krijgen Het bleef een poos stil Met knorrige trekken iook de Lord den advocaat aan die in gepeins verzonken voor hem zat Ik zal oen middel vinden mylord zei Carringshliff eindelijk Er is nog één middel dat ons helpen kan list Laat hooren uw plan Neen laat mij nu eens handelen zonder dat ik u vooruit alles zeg Tweemaal bob ik uwe aanwijzingen gevolgd beide koeren is het mislukt Wordt vervolgd Gesteld dat hot drievoudig verbond zegeviert msteld dat over 8 of 10 jaren de liberalen overall in de minderheid zijn dan moet de buit worden 1 gedeeld Dan worden do anti revoiutionnairen wier 1 getal betrekkelyk niet groot is óf ledig of met weinig weggezonden Ponds pondsgowys wordt hun deel hun toegemeten de inmiddels in getal aangewassen radicalen overvleugelen hen en met de I sociaal democraten zal dan Bome heerschen over 1 018 arm vaderiaA Wilt gij daartoe medewerken Stem clan op 14 I Hei de mannen die u van anti revolutionnaire F zijde worden aanbevolen i Wilt gij het om zijn vrijheid tereckt geprezen Nederland zijn vrijheid helpen verzekeren stem I dan de anti revolutionnaire candidaton niet want bewust of onbewust voeren zij ons land in do macht der slavernij Wat gij dan te doen hebt Een van deze drie dingen 6y kunt stemmen een man geheel naar uw hart een bekwaam man oen belijder van uw geloof naar afkeerig van bet onnatuurlijk verbond tusschen politiek en dogmatiek Gij kunt temmen een liberaal maar van wiens emW Wiberale gezindheid van wiens oprecht strevon naar billijkheid gij vast zijt overtuigd Gij kunt eindelijk indien u de keuze wordt gelaten tusschen twee candidaton die u geen van dew waarborgen bieden en die geen dor veroiachten bezitten welke wij daar noemden u van stemming onthouden Uw geweten beslisse nadat gij ernstig zijt te rade gegaan met God en met geestverwanten dio met u in deze ernstige dagen gedurig daar wijs 1 heid vragen waar zo nooit vruchteloos gezocht wordt Dr Bronsveld schrijft in zijn bekende Kroniek over het aanhaBgige ontwerp tot wijziging der schoolwet o a Wy willen wel erkennen dat de eerste indruk dien deze poging om do schoolqnaeatie op te lossen op ons maakte niet ongunstig was Wij dachten is met eene vermeerderde uitgave voor het rijk van I 3 a 4 tonnen gouds elk jaar deze etryd tot oen goed einde gebracht dan wenscben wij er ons volk en de rogeering geluk mee Doch by nadere overweging kwam het ons voor dat wij de moeielykhodon niet te boven zullen zijn De liberale partij zal wèl doen met zich zeer behoedzaam en bescheiden uit ie lateUi Verzet zy zich niet tegen hot toekennen van subsidie dan mag zij ook ois$hen dat het bijzonder onderwijs onder dezelfde contrSle komt ids het onderwns dat de staat doet geven Wil men rechtsgelijkheid van Ijijzondor en openbaar onderwijs dan moet er ook gelijkheid zyn ia de eischen die de staat stelt aan het getal van onderwijzers enz De staat moet waarbcgen hebben dat hy geene scholen subsidieert waar het onderwys gebrekkig wordl gegeven ja niet goed wezen kan Wil men subsidie dan ook submissiel Ik vrees dalPdeze voorslag Koe verleidelijk ook ons christelijk onderwys geen wezenlijk goed zal doen Itt 66116 volgende maand hopen wij de redenen te ontwikkelen welke wy voor die vrees kunnen aanvoeren Wy zouden in deze moeilijke di n niet gaarne éon woord zeggen dat ons later erouwde Dit alleen spreken wij nu met diepe smart uit dat geloovige protestenten thans bovenmate zich verblijden nu er eene wet in het vooruitzicht is die kloosterscholen scholen van atheïsten ja wat niet al even overvloedig even onverschillig subsidieeren wil mot geld van den staat als de scholen die tet heden alleen door het geloof èn de liefde der Christenen zich staande hielden Men verloochent zijn godsdienstig karakter men proclameert 1 den goddeloozen staat men haalt eene streep door heel ons proteitaatsoh verleden en dat alleen om geld H et bestuur van de afdeeling s HertogoBbosch en omstreken van de Nederiandsoho vereeniging tot bescherming van dieren heeft tot de hoofden dor openbare en bjjzondere jongensscholen te dier stede het narolgende schrijven gericht Bij persoonlyke ondervinding is ons gebleken dat vele jongens vooral in do vacantiedagen vermaak vinden in het kikvorsohon stroopen Dien armen dieren worden de pooten afgerukt of afgesneden en vervolgens worden ze weggeworpen om in het zand of in vreeselijkste pijnen testerven Gewis zuil u met ons instemmen dat dergelijke dierenmishandeling een zeer wreed en voor de jeugd ongepast vermaak ia Tot beteugeling zooveel mogelyk van dat kwaad komen wij met vertrouwen een beroep doen op uwe medewerking Wij bobben derhalve do eer U WelEd beleefd te verzoeken de onder uwe leiding staande leerlingen het ontzettende van voorbedoelde martelingen ernstig