Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1889

Bevallen van eene Dochter J P SIBBES D £ JoNO Gouda 9 Mei 1889 N 3913 Zaterdag 11 Mei 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblud voor Gouda en Omstreken ♦ Heden overleed te mgnen hnize in den oaderdom van bgna 86 jaren Mevrouwde Wed H ELLERMAN geb Boeobbhofï Uit aller naam J W SCHOUTEN Gouda 8 Mei 1889 V De Heer en Mevrouw IJSSEL db SCHEPPER BassiHAKEB betuigen hnnnen dank voor de deelneming na het overladen van hnnne Moeder en Behnwdmoeder ondervonden Gouda 9 Mei 1889 De Inzeadlng van advertentiön kan gescUeden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Tegen 1 JUNI biedt zich aan eene DIENSTBODE voor licht huiswerk van goede getuigen voorzien Adres onder No 1 144 aan het Bureau dezes Vlaggen Wimpels en stokken TE HUUR bij M COHEW Spoorstraat alhier de granen een trage stemming zoodac de niet groote aanvoer maar moeielijk koopars vond Tarwe Zeeuwsohe 7 40 a ƒ 7 75 Mindere Zeeuwache 7 a 7 20 Polder ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Afwijkende 5 60 5 90 Eoode ƒ 6 a 6 20 Kanada ƒ 5 70 a ƒ 6 90 Kogge Zeouwsohe 5 60 a ƒ 6 90 Polder ƒ 4 50 ƒ 5 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 a ƒ 4 50 Gerst Winter 3 80 a ƒ 4 20 Zomer ƒ 3 90 a 4 10 Chevalier f $ 60 a 6 Haver per Heet ƒ 3 40 a f 3 9t per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 60 Hennepzaad Inlandssh f i e f 8 25 Buitenlandsche 5 25 Erwten Inlandsche blauwe Mesting ƒ 6 76 a ƒ 7 Buitenlandsche voererwteu per 80 K ƒ 6 25 a 6 35 Boonen Bruine boenen ƒ 8 tot ƒ 12 50 Duivenboonen ƒ 7 50 ƒ 7 75 Paardenboonen ƒ 6 70 a 6 Kanariezaad ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Maïs per 100 kilo Amerikaansche ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Odessa f 6 90 a ƒ 6 10 Gnquantine ƒ 7 75 ü ƒ 8 De veemarkt met goeden aanroer handel zeer vlug met enorn hooge prjjzen vette varkens tamelijke aanvoer 22 a 25 ot per half KGr varkens voor Londen 20 a 21 et per half KGr magerevar lens en biggen groote aanvoer ƒ 1 15 a ƒ 1 60 per week vette schapen tamelijk aanvoer zeer vlug ƒ 24 a ƒ 30 Lammeren goede aanvoer vlug ƒ 8 a ƒ 11 Nuchtere kalveren vlug ƒ 4 a ƒ 9 Fokkalveren ƒ 10 a ƒ 20 alle per stuk Kaas Aangevoerd 59 partijen Ie qualiteit 19 a ƒ 21 50 2e qualiteit ƒ 17 a ƒ 18 Noord HoUandsohe ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 0 90 a ƒ 1 06 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 Grasboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 BEURSBEKIGHT AMSTERDAM 9 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd vast Indische waarden prüshoudend Bussen opnieuw williger Bussische spoorwegen vast Zweden stil uargerlijlce Stand t GEBOREN 6 Mei M rgirtlh Antonii oadera P Ziere CD M Schmieman Joiephoa Willem Marü ojuders £ J TU der Ueydeo eo G C tSd Dillen 7 Jobeniies ouders J Mn Loon en T Prine Joenna onders A van Hertum co A Jongblood Maria Wilbelinina ouders G GrateBti n en M J van der Pool 9 fiartfaolomeoa JohiDnes oaders N A van der Ree en J tbq der Kmt Agatha Cornelia onders J C Sibbes en J F de long OVERLEDEN 7 Mei U Noorlinder 6 m J Zandtoort 3 w P A Willemse U m C A Turkenburg S S m 8 W Tan Baaien 60 j 8 L Borgerhoff wed H Ellerman 85 j II m 9 A de Hol 48 j U J van Halen hotstronw van A r d Pauw 68 j A Niecweohaisao Ij 11 m GEHVWD 8 Hei 6 Polet en Groeneteld G A Rooxemaal en H van der Kleg J van Leeuwen en G E aa der Vlis A Byland en C A Tan der Ree 6 H Prins en M Tan Vliel J Koppendraaier en T yan der Zm S Holder en A J Haailand J tan der Imb en S tan der Kroef J tan der Heiden en M 1 Snel D tan Rooa en C C Verboog T Binnendijk en T tan den End Gouderak GEBOREN Hendrika ouders K Bnijlelaar en R tan Erk OVERLEDEN A tso Dn jteod k 20 m N Vink 21 m G Ramegi 11 m ONDERTROUWD A J Lnijt en G Harreman D TerloDW en F da Jong Reeuwt k GEBOREN Riqe Witlemina ouders Blanco eè R Boer WiUemina Johanna onders E Hagen en W J Bnsscher OVERLEDEN U A Korter Ij H Vermeulen 7 w GEHUWD IJ Noorlander en J Oosterom ADVERTENTIEN Ondertrouwd J HARMENS EK CAROLINA P 439EDEWAAGEN Rokin 111 Getrouwd J C M VAN ZIJLL en C TAN BOOIJEN die tevens hnnnen dank betnigen voor de vele en hartelgke blaken van belangstelling t dezer gelegenheid ontvangen JJtreeht Mont oort 6 Mei 1889 Voorspoedig bevallen van een Zoon J VAK DEE REEVAN DBE Kind Gouda 9 Mei 1889 ieuwe vinding Petroleum Kookstellen welke niet kunnen ontploffen of in brand geraken Deze Eookstellen koken in 5 minuten een liter water Voor Gondatta omstreken verkrggbaar hg Magazgn van Petrolenmlampen en Kookstellen Lange Tiendeweg D 59 Gouda Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Hoofdkiesdistrict G OITD A Door de Vr nnige kiesvereenigingen sgn voor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten op DINSDAG 14 MEI 1889 tot candidaten gesteld de 4ftredende leden Mr A A van Bergen IJzendoorn Burgemeester van Gouda plaatsvervangend Hoofdingeland van Rgnland Dgkgraaf van JPloemendaal Voorzitter van den Oostpolder te Gouda G Ai van Houweninge Gz Hoogheemraad van Schieland tö Moordrecht jr Blok Secretaris van Lekkerkerk Schout van den polder den Hoek en Schnwagt plaatsvervangend Kantonrechter in het kanton Schoonhoven Voorzitter van de Afd Krimpener waard van 4e HoU Maatschappg van Landbouw te Lekkerkerk en bevelen hnnne herkiezing met aandrang aan nBt gerplichtii te Oouda Mr J POETÜIJN DEOOGLEE VEE Voorzitter H ENNO V QELDEE Sefrelafü iiScioonAoven en ometreken te Schootthoven Mr D VAN OOSlEN 8LIN GELAND Vofrntter C H VAN 8CHERPENZEEL Secretarie iiÈurgerplicht te Krimpen a d Zei en ometr M BOOGAEEDT Bernz te Krijn pen a d Lek Voorzitter W DE GRUIJTEK te Lekkerkerk Seereiariê Bwgerplichtu te Woerden II Vaderland en Oranje te Oudewater A C VAN AELST Voorzitter M J J NIELSEN fcco a iiBurgerplicht te Uaattreckt C A ZELVELDJ B roorzUter Mr C JENTINK SecretarU Vryz Kiemereeniginy te Waddinxveen K VAN DEE TOEEEN H roorzUter P VAN DKB BEEGGEN Secretaria M TEEDOOLD Voorzitter D VEEKEEK loco SecreUiriê Stolteyk ie Stolmijk L A VAN LANGERAAD Voorzitter H A WESTBROEK Secretarie mimil KATOENEN Prachtige nieuwe dessins ECHTE KLEUREN GROOTE KEUZE SCHENK Zn Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 ft nco per port 1 70 üi iderlske Nommers VIJF CENTEN DE VEEKIEZIITG Sedert eenige dagen reeds is ons stembrieQe voor de Provinciale Staten ingevuld met de namen der aftredende leden Deze heeren hebben jaren lang met eere ons district vertegenwoordigd zoodat wfl door hun herkiezing meenen te handelen in het welbegrepen belang der provincie en te gelgker tyd hun en bewgs geven van waardeering hunner belangelooze diensten Het geldt hier personen die den kiezers volkomen bekend zgn en geheel berekend voor de taak welke hun in de Staten is opgedragen De aard van hun werkkring brengt vanzelf mede dat zg op de hoogte z jn van waterscbaps en polderzaken van wegen en vaarten in één woord van de locale belangen onzer streek die zg in provinciale vertegenwoordiging moeten voorstaui en bepteiten De wjjze Waarop zij dat tot nu toe deden geeft hun alle Aanspraak op deerkentelükheid der kiezers zoodat w in gewone omstandigheden slechts een beroep zouden behoeven te doen op het gezond verstand der kiezers om zeker te zgn dat het mandaat dezer drie verdienatelgke leden zou worden vernieuwd Doch wij bevinden ons helaas niet in gewone omstandigheden Dageljjks wordt in bet hoofdkwartier der antirevolutionairen de groote trom geroerd om alle kiezers te wapen te brengen tegen de mannen die op godsdienstig gebied niet eenstemmig denken met de tijdelijk bovendrijvende party Stemt vóór de regeering tegen de liberale Eprste Kamer en tegen de FEViLCETOX Naar het Suited 12 VUPDE HOOFDSTUK Geef mg nu de hand vrij mylord of treed zelf hand end op ddn voorgrond Doe nw zin Carringshliff Het is echter niet tazonder beleefd dat ge de schuld van het mislufct ken op mij wilt schuiven terwijl ge zelf daaraan het meest schuld hebt De advocaat boog zonder op dit verwijt te antwoorden Ik hoop dat ge zoo goed zult zgn mij bericht te geven van het welslagen of mislukken uwer pogingen vervolgde de Lord Wanneer kan ik daarvan bericht verwachten Ni oor dat eenige dagen zijn verloopen want Ik zal genoodzaakt zyn uitvoerige inlichtingen in te winnen Als mylord zoo goed zou willen zijn zich dien tijd te willen ten nutte maken om zijn pupil eenige nadere aanduidingen te geven over onze onderlinge verhouding zou ik daarvoor zeer flankbaap zyn Wat moet dat nu weer beteekêiien CarringsilifP ilet maisje weet wat zij weten moet om onze pionnen leden der Provinciale Steten die niet tot de onzen behooren Op Jnrlei toon wordt deze strgdleus herhaald Hat is niet de vraag of de aftredende leden etorlgk en met toewgding de hun toevertrouwde belangen hebben behartigd dankbaarheid oor bewezen diensten mag niet in aanmerkiqg komen Neen aan alle andersdenkendenf n de kroon van het hoofd worden gerukt zj moeten weggezonden worden alleen omdat ide leden der Staten tevens kiezers zjin vo Mr de Eerste Kamer en het partgbelang medebrengt dat het hoogste Staatscollege zoo spotdig mogelgk worde omgezet Wy kunnen niet gelden dat de bezadigde kiezers onder ons znlleiftiedewerken om dezen toeleg te yoen slagen Vooreerst is de tegenwoordige Eerste Kama volstrekt niet een struikelblok dw wtj der regeering dat t koste van het wil zoo spoMlig mogelgk moet worden opgeruimd Zg heeft tot dus ver het mini8tei ie met de meeste welwillend bejegend en metterdaad getoond dat zg geneigd is het goede aan te nemen zonder te vragen van welke zgde het afkomstig is Ten andere zou het hoogst onverstandig zyn indien men alleen lette op de rol die de Staiben vervullen als kiescollege Daartoe worden zg slechts ééns om de drie jaar geroepen terw l hun gewone werk ii het behartigen vaö de stoffèlgke belangen der provincie Ieder grgpt daarom van hoeveel gewicht deze verkiezing is uit een administratief oogpunt Als de aken der gemeenten en der polders niet te verijdelen en die plannen zijn geheel in haar belang bedacht Waartoe nog meer De jonge dame behandelde my heden bij ons samenzijn op een manier die ik niet ten tweeden male wensch te ondervinden zei de advocaat op vasten toon Dit vermeld ik echter slechts ter jloops Daar zij echter tegelijkertijd haar bepaald besluit uitsprak mij niet te willen belasten met het beheer van haar vermogen zoo vermoed ik mylord dat u liierin een hinderpaal voor onze goed overlegde plannen ziet welke met vaste hand moet uit den weg geruimd worden Dat ontbrak er og aan dat wij op raoeielijkhedon stooten die van eene zijde komen van waar wij die het minst verwachtten Ik zal die zottin het hoofd recht zetten reken daar op Carringshliff Het zou in ieder geval beter geweest zijn het meisje vroeger in kennis te stellen met het noodzakelijke dan eerst heden Dit weer goed to maken is echter nu de taak van u alleen mylord Na deze woord waarop de Lord het antwoord schuldig bleef boog de advocaat on vertrok Met somberen blik oogde de ander hem na hyzuchtte en mompelde halfluid Ie begint het masker af te lyerpen daf je tot heden nuttig oordeeldete dragen Vervloekt zij het uur waarop Ik je metmijn geheimen bekend maakte Maar geduld Ik zal afrekening mot je houden en hoe eer hoe beteri Carringshliff had intusschen het hui verlaten en ADVERTENTIEN worden geplaatrt van I 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt in goede handen zgn dan kan er orde en regelmaat beerschen in het bestuur dan kan er bloei en welvaart blgven bestaan en bg voorkomende gelegenheden is men zeker dat bedreigde belangen verdedigd worden door mannen van ondervinding en invloed De candidaten die door de tegenpartg worden aanbevolen kunnen in dit opzicht niet in de schaduw staan der aftredende leden Doch wg hebben nog eene overweging die meer in bet bgzonder ons Gouwenaars raakt Thans hebben wy die toch ongeveer het derde deel der bevolking uitmaken van het geheele kiesdistrict slechts één der zes zetels Volgens het zielental moesten er naar billgkheid twee inwoners dezer gemeente in de Staten zitten En nn wil men ons geheel daaruit verbannen Als er Gondsche belangen ter sprake komen de vaartverbetMiag b v of de shrisgeMen waaruit wij nog aanzienlgke inkomsten trekken dan zal er geen der leden zgn die op de hoogte is van den toestand en die onze zaak kan bepleiten Wy kunnen niet gelooven dat onze burgerg zoo dwaas zon zgn om niet haar eigen belang beter te begrijpen En wien wil men verwgderen en voor het hoofd stooten Onzen burgemeester die beter dan iemand anders ons belang kent en behartigt die reeds 24 jaar lang op de meest eervolle wyze en met de grootste toewyding en plichtsbetrachting zgn mandaat heeft vervuld Den 4en Juli des jaars 1865 nam bij zitting zoodat hy bgutt even lang lid der Staten is als burgemeester dezer gemeente Wg verwachten een rijtuig aangeroepen waarmede hij naar zijn kantoor reed Hij vond de wachtkamer vol met cliënten trouwens hy was bekend als een ervaren degelijk advocaat Voordat hy echter iemand van de wachtenden binnenliet in zijn consultatie kamer wenkte hij een kleinen gebochelden schrijver die nabij het venster van de wachtkamer zat te werken De man stond d tdelijk op en volgde zijn meester Toep zij in de naaste kamer onder vin oogen waren sprak de advocaat Ik moet nauwkeurige inlichtingen hebben omtrent zekere familie Lund die in Southwark Eichmond Street 227 woont Op alles moet acht gegeven worden de leden yan het gezin elk afeonderlijk hun bezigheden karakter levenswijze of zij vermogen hebben of waarvan zy loven kortom sla acht op alles waaromtrent ge in dergelijke gevallen mij gewoonlijk pleegt in te lichten Neem een rijtuig hier is geld voor uw onkosten Breng mij nog heden bericht ik zal op u wachten De schrijver vertrok zonder een woord te zoggien De advocaat hield zich nu met zijne lienten bezig die hem tot aan den avond in beslag namen Nauwelijks was de laatste heen egaan of de schrijver verscheen bij zijn patroon Hy meldde in afgebroken woorden het volgende op een toon alsof hij het van een bneQe aflas Familie Lund drie personen moeder zoon en dochfer Moeder oude dwaae babbelzieke vrouw