Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1889

I dmi dat althans de kiesers van Gouda hnn best zallen doen om de hoop der tegenpartg te beachsmen t Is mogel k dat de baitengemeenten ons OTerstemmen doch laat ieder z n plicht doen opdat het niet gezegd kunne worden dat de Gondsche kiezers door hunne lauwheid oorzaak zijn geweest dat hun laatste vertegenwoordiger is gevallen ondanks de groote Terplichting die de gemeente en de provincie aan hem hebben ondanks de bekwaamheid en den ver waarmede hg ia werkzaam geweest Allen die het belang der provincie stellen boven partg belang ipodigen wg daarom uit a 3 Dinsdag de drie aftredende leden te herkiezen Ook de beide andere heeren hebben een eervol verleden achter zich De heer Van Houweninge is lid sedert 4 Juli 1871 de heer Blok sedert 29 Januari 1878 en steeds hebben zy getoond hart te hebben voor hun taak geen enkele reden is er voor de kiezers die niet tot de drjjvers der tegenpartjj behooren om deze waardige en bezadigde mannen te ontrukkeu aan den werkkring waarin z zoo nuttig z n Wy raden daarom aan eenparig te kiezen de heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn G A van Houweninge Gz en R Blok nftr Leden BINNENLAND GOUDA 10 Mei 1889 Het Progranlma van het Concert op Zondag 12 Hei 1889 des avonds ten 8 ure op de Markt te geven door het Muzieliiporps der dd Schutterg onder directie van den heer J G Arentz luidt aldus 1 Feestmarsch over Neder landsohe Volksliederen Joh Kesper 2 Ouverture zu Berlin wie es weint und lacht Conradi Fleors des Champs fantaisie W van Perck Achilles marsch arr J G Arentz J Hooft Souvenir de oompine M Krein Die wachtparade kommt K Eilenberg Augusta Walzer G Joh van Dam Ketmismarach 188 G Joh van Jü rn Joh Kessels Streabbog Waldtenfel Baudonck Godfrey Joh Kessels Witmann 9 Feestmarsch Sous Ie feuillage polka voor 2 cornets Le depart marche militaire Fruuhingskinder walzer 18 Le iOme anniversaire 14 Les cloches de Comevüle 16 Souvenir de Tilbourg 16 Pas redouble sur Aida do Verdi dochter onbeduidend beide zonder beroep Zoon klerk bg Guilleray Muttson jong schrander levendig goed van aard heeft een inkomen van drie honderd pond sterling sjaars Bezitten een klein vermogen leven tamelijk afgezonderd van de wereld Het is goed Smith I Hier heb je een fooi voor je moeite zei Carringahlüf ZESDE HOOFDSTUK Te vergeefs was Walther Lnnd twee dagen thuisgebleven in de verwachting dat de familie van zijngaat pogingen zou te werk stellen om het meisjeuit zgn huis te verwijderen doch er was niets gebeurd Het scheen of men had a ezien van hetveriangon om het jonge schepsel weer te bemachtigen Met het oog op de reeds gevoerde onderhandelingen en den daarbg betoonden ijv kwam tdeze onderstelling aan Walther tamelijk ongegrond voor in do naaste toekomst verwachtte j zelfe eeneoverrompeling of een daad van geweld nadat hijbegrepen had dat men om redenen die hg nog nietkende bezwaar had om aan zgn eiachen te voldoen Geen enkel van zgne vermoedens bleak echter juistte zgn Alice verbleef nog weer twee dagen in zijnhuis zonder dat men iets vernam van de personen die een natuurlijke belangstelling voor haar onderhoud en verpleging moeaten gevoelen Het verblgf bg de familie Lund oefende op het meisje een zeer weldadi ln invloed uit Haar ver In de zitting der Tweede Kamer van heden is aangenomen met 68 tegen 19 stemmen de boterwet nadat art 2 aldus gew jsigd dat margarine onder eigen naam en alle andere surrogaten onder den naam van surrogaat moeten verkocht worden De Kamer giag uiteen tot Vrijdag als wanneer het ontwerp omtrent de gevolgen der naturalisatie aan de orde ia Naar wij vernemen zal n ar aanleiding der verkiezing voor de Prov Staten op Dinsdag 14 Mei door de Centrale B K Kiesvereeniging Becht voor Allen op Zondag 12 Mei ten B j uur weder eene vergadering word gehouden In die bgeeukomst zullen als ap ekËrs optrede de hh Mr B M Bahimann lid der 2 Kamer en Mr J Maacheck advocaat te Botterdam Heden morgen ten S j uur is een begin van brand ontstaan in de Doelensteeg bij J B Goedhart Door spoedigo hnlp der buren is de brand in den aanvang gebluscht UI brand heeft in een kleerenkast plaats gehad De schade daardoor ontstaan wordt geschat op ƒ 100 Het was geassureerd b j de brandmaatschappij te Oud Karspel Agent de heer J Vermoij Zaterdagavond zal de heer F Liefcinck lid van de Tweede Kamer te Schoonhoyen eene lezing honden naar aanleiding ran de aanstaande provinciale verkiezingen Uit Haastrecht Waddiniveen Bodegrave Nieuwer kerk a g en verscheiden andere plaatsen uit den omtrek wordt bericht dat de 40 JBrige regeering van Z M op verschillende wijzen zal worden herdacht De commissie uit d § Tweede Kamer tot voorbereiding van het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs heeft den heer Lohman tot haren voorzitter gekozen Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van Donderdag 9 Mei Zooals wij reeds berichtten gaf de kamer de voorkeur aan de gisteren door ons vermelde lezing van art 1 voorgeslagen door de heeren Lieftinck c s Het denkbeeld der heeren Mees c om een ander en billijker atelael te volgen door alleen natuurboter to vergunnen den naam boter te voeren mocht geen meerderhelft verwerven Dertien leden der linlÊerzIjde vereenigden zich daartegen met de rechterzyde van welke alleen de heer Bablman met de heeren Harte en Termeulen zich een afwijking veroorloofde Uit de stemlijst meenen wij op to mogen opmaken dat de beslissing bij deze wet geschiedt niet zonder eerbiedig opzien tot de kiezers Verscheiden afgeijaiirdigden van het platteland vreezen blijkbaar de gevolgen van den toorn hunner boter prodnceerende committenten indien z niet medegaan met de onloochenbare protectie welke de regeerins bezig is den zuivelbereiders te bezorgen Zoo was het stelsel der Begeering in artikel 2 neergelegd in beginsd aangenomen maar daarom het beginsel nog niet Cal van vragen rezen waarvan het breedsprakig debat tot nog toe niet de duidelijkste oplossing heeft gegeven De hoofdvragen waren deze lo waar gelast ordt alle waar die legen schuwheid haar angst en deemoedige gehoorzaamheid begonnen met haar toenemend vertrouwen in haar omgeving te verdwijnen om plaats te maken voor de zachtaardigheid van haan karakter daardoor werd de weg gebaand om mot Edith geheel op oen vertrouwelgken voet to komen Deze verandering in haar innerlijk Ipven ble ef niet zonder invloed op haai lichamelijk welzgn Op haar zachte bleeke wangen keerde het rood der jeugd terug het oog straalde van vuur do houding van haar geheele lichaam au in het bgzonder de manier waarop zij het hoofd opgericht hield was vrijer ongedwongener edeler Met groote tevredenheid bemerkte Walther deze veranderingen Het terugkeeren der schoonheid van zijn beschermelinge verrukte hem hij volgde haar overal met blikken die zijn zuster angst en zorg baarden Edith had tot nog toe haar bezorgdheid aan haar moeder verzwegen omdat zij wel begreep dat zg de toch reeds g pannen verhouding tusschen moeder en zoon nog slechter zou maken wanneer zg haar moeder opmerklaam maakte op Walther s ontwakende genegenheid voor het meisje De jonge Lund had namelijk bij zijn mama weten door te zetten dat zgn beschermelinge voorloopig bjj hen in huis zou blgven in afwachting van de stappen die haar bloedverwanten zouden doen Dat dit vredesverdrag met zija mama alechts kunstmatig zou zijn en geen vertrouwen verdiende had hij dadelijk wel ingezien Hij had daarom Edith in zoo geen boter ia te merken met den naam surrogaat of margarine is het daar vergund onverschillig een van die beide namen te kiezen en 2o waar het rleveren of voorhanden hebben strafbaar is wat wordt daar onder het begrip leveren verstaan Wat de eerste vraag betreft deed de Regeering haar beat de onbeperkte heerachappij der bepalingen v n het strafwetboek te handhaven zoodat het verkoopen als margarine van hetgeen geen margarine bevat strafbaar zou blyven Tegerover de duidelyke bewoordingen dezer wet was dit zooals de heer Butgers aantoonde moeil k houdbaar maar bovenal moet de juistheid toegegeven worden dsr opmerking van den heer Van der Kaay dat men nooit het opzettel k bedrog zal kunnen bewijzen als de verkooper van het knoeisel zich op dose wet beroept De oploaaing van den heer Bntgers was in een amendement neergelegd dat dan alles surrogaat gemerkt zal moeten worden de meer aanbevelenswaardige van den heer Van dor Kaay om de etymologisch niet juiste maar minder unatootelijko benaming kunatboter verplichtend te stellen met vergunning en daarop komt het aan daarnevens met kleinere leter een andere benaming te gebruiken Wat de levering aangaat heerscht nog groots spraakverwarring Merkwaardig was het dat de grootsj vooratandera dor wet zich niet konden vereenigen met de uitlegging die de Begeering aan dit woord geeft De groote vraag is of uitvoer naar het buiienlaud ia levering in den zin dezer wet en of dus da voor uitvoer bestemde margarine boter aan hare bepalingen is onderworpen Wie over Volks en Schoolbaden zeer wetenswaardige bijzonderheden wil lezen neme het boekje ter hand waarin dr W Francken badarts inspecteur te Scheveningen tal van gegevens heeft verzameld De schrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de gelegenheden die hier te lande bestaan om een warm bad te nemen Zijn onderzoek in 280 gemeenten boven 5000 inwoners heeft tot deze uitkomsten geleid dat er bestaan in Noord Holland 14 gelegenheden in 6 gemeenten 6 te Amsterdam 3 te Zandvoort in Zuid Holland l2 in 8 gemeenten 3 in den Haag 3 te Botterdom en 2 te Gouda 2 in Limburg t in Noord Brabant 2 te Breda 4 in Zeeland 2 te Domburg 10 in Gelderland 3 te Eede 6 in Friesland 2 op Schiermonnikoog 1 in Groningen 3 in Overijsel 7 in Utrecht 2 te Utrecht 3 te Baam en O in Drente In het geheel dus 63 gelegenheden in slechts 44 gemeenten In enkele plaat en bestaan nog bijzondere gelegenheden zooals voor de fabrieksarbeiders van de heeren Stork te Hengeloo voor de werklieden der gasfabriek te Botterdam Verder in geatichtoa weeshuizen enz B na al de genoemde 63 inrichtingen zijn niet bestemd om voor volksbaden te dienen Niet weinige zyn in den winter gesloten en b sleehts zeer enkele bestaat een laag tarief zoodat zij ook voor minvermogenden bruikbaar zijn Zoo geeft de Vereeniging Toevlucht voor hehoeftigm op de Passoerdergracht te Amsterdam baden voor 10 cent denzelfdea prqa berekent men te Zwolle en Deventer voor onvermogenden Te Maastricht is een bloeidende inrichting die oor B cent een regenbad verstrekt on even laag daalt het tarief te Nijmegen en te Arnhem Die steden zgn de grootere dus ver vooruit verre voor zijn plannen gewonnen dat zij beloofde iedere onaangename inmenging harer moeder zooveel mogelijk te verhinderen ook zou zg nooit bewilligen in de wegvoering van Alice gedurende zgn afwezigheid Het trok de aandacht der geheele famijjie Lund bijzonder dat gedurende drie dagen dat men volstrekt niet sprak over haar gekrenkte vermogens er bij Alice niets was op te merken waaruit men kou opmaken dat men met een krankzinnige te doen had Men hoorde van haar geen enkel woord dat niet volkomen in het gesprek te pas kwam aan al haar doen herkende men een verstandig meisje Haar zenuwachtige opgewondenheid en haar angstvalligheid waren verdwenen Dit alles droeg er toe bij om in Walther s hart de stille neiging te versterken waarvan hij zich nog niet bewust was En hoe stond het in dit opzicht met zijn beachormelingef Wie zou er zich nog over verwonderen dot ook bij haar zulk een neiging ontatond In haar volle ongerepte kuischheid was zg in aanraking gekomen met een man die noodwendig haar levendige belangstelling moest opwekken Zg die door haar geheele omgeving met wantrouwen bejegend werd had in hem iemand gevonden die haar heel anders bejegende dan degenen onder wier hoede zij tot nog toe gestaan had De belangstelling die hg haar betoonde was iet huichelachtig dat laa ziji wel in zijn oogen Wordt vervolgd Dr Franok acht de lauwe regenbaden douches het meest geschikt voor bet doel omdat zg aan het doel grondige reiniging beantwoorden gunstig op de gezondheid werken en tevens goedkoop zijn Asn 20 liter water heeft men voldoende terwijl een kuipbad ten minste 260 liter eischt De prijs kan daarom gering zijn niet hooger dan 6 centen Tot nadere asnprgzing geeft dr F de beschrgviug van eeuige volksbaden in het buitenland opgehelderd door duidelijke afbeeldingen Omtrent een der schoolbaden te Góttingen vinden wij medegedeeld dat aan een school voor meorgegoedon j ngeveer 600 kinderen van de gelegenheid gebruik maakten en de kosten per bad en per kind niet meer dan drie centen bedroegen Wij hopen dat dit belangrijke vlngaohrift er toe zal bgdragen dat weldra op vele plaatsen in ona land dergelijke inrichtingen tot atand komen en het aldus regel worde dat ieder het zij man vrouw of kind wekelijka een warm bad neemt Onze roem van een zindelijk volk te zijn zullen we op deze wijze eerat in werkelijkheid handhaven Men schrijft uit de Betuwe Wie no onze schoone Betuwe bezoekt staat opgetogen over de bloesempracht der vruchtboomen Kersen pruimen perziken abrikozen zij alle bloeien zeldzaam schoon Alleen de peren bloeien niet of slechts schaars Doch dat tellen we niet dankbaar als we nog zijn voor den overvloed dezer vrucht in het vorige jaar En als nu straks de appelboomen hunne ontelbare knoppen openen en de boomgaarden een reusachtig bouquet doen gelijken dan zwelt ons hart van vreugde en wekt de hoop op een ruimen oogst weer nieuwen levensmoed Nu de Betuw scha boeren mogen wel eens een beteren tijd krggen want waarlgk de laatate jaren zijn geen vette geweest Slechts zij die nog altijd da Betuwe houden voor het schoonste en rijkste deel van ons land weten niet hoeveel hier ia gezwoegd en gewurmd en gezucht Maar het zal verkeeren Zooala het na staat verwachten we dat onze voorraadschuren te klein zullen zijn Zie eens naar die tarwe roggeen koolzaadvelden Het is alles weelde I En staat de klaver ook hier en daar wat dun in onze dankbaarheid meenen we dat zelfe dat nog goed terecht zal komen Het vee baadt zich in bet malache gras Het Sociaal ffeekblad vermeldt uit een tor inzage verstrekten brief uit Argentinië het volgende Onlangs kwam een zekere Siepel een Hollander die te Bosorio een klein hStel heeft bij mg en verzocht mij op eene lijst te willen teekenen ten behoeve van acht HoUandache gezinnen die hier waren aangekomen zonder eenig geld en met 36 kinderen die nu allen ziek waren Ik schreef in op de lijst en informeerde naar de menschen Siepel vertelde mij dat hij ze uit het emigrantenhStel genomen had waar zij nieta of weinig te etian kregen en de kinderen stierven Hij had een huia voor hen gehuurd Den volgenden dag ging ik er heen en wat ik toen zag hoop ik nooit meer in mgn leven le zien Mannen vrouwen en kinderen waren uitgeteerd van den honger De armpjes en beentjes der kinderen waren alleen beenderen en vel juist zooala men op plaa ea van schipbreukelingen wel ziet afgebeeld levende geraamten fik ging dadelijk een dokter halen een vriend van mij Na de menschen en kinderen gezien te hebben zeide hij dat het eenige wat hij voorschrijven kon versterkend voedsel was als melk eieren en staalwijn Voor sommige der kinderen was er geen hoop daar hun gestel te veel verzwakt was Drie zgn reeds gestorven en drie andere zullen er ook niet van opkomen f Teratond opende ik een crediet voor die lieden opdat zg melk en eieren zouden kunnen koopen De HoUandache consul opende eén crediet bij den slager en bg den kruidenier De inteekenlijst bracht 160 dollars op waarmede wij hunne huishuur bedden en begrafeniskoaten hebben betaald De mannen hebben thans allen werk en eenig geld dat ik hun leende Nu zijn zg boven water en zullen wel goed den kost kunnen verdienen Acht gezinnen met 36 kinderen liiaar zonder geld daar in het vreemde land Het Igden dat zg doorstaan hadden zou ten minste niet vruchteloos geleden zijn indien de kennisneming er van op anderen in gelijke omstandigheden invloed oefende Het nieuwste automatische toestel voor openbaar gebruik ia een stpel die van zeltopengnat alaiain er eenig geld ia doet en zich sluit zoodra de piersoon die er in gezeten heeft opstaat Deze stoelen kunnen in parken of wandelplaataen aan muren schuttingen of boomen bevestigd worden Men werpt een Eng penny in oeli busje dat aan eene der leuningen van den stoel zit en de zitting valt open Wil men even opataan maar zijne plaats bewaren dan kon men door een stok een regenscherm of eene krant op de zitting te leggen voorkomen dat deze dichtslaat Doet men dat niet dan knipt de zitting toe zoodra zij van haren laat bevrijd wordt Boitenlandscb Overzicht Uit Gelsenkirohen wordt gemeld dat de werkstaking voortdurend toeneemt De onderhandelingen tusschen de mgnbesturen en de arbeiders hebben nog tot geen gunstig gevolg g eleid Dat de werkstaking zich nog verder zou uitbreiden valt volgens de M We tf Ztg niet te betwijfelen Te Oberhausen zijn 26000 arbeiders werkeloos De ijzerfabrieken hebben gebrek aan steenkool en kunnen deze slechts tegen hooge prgzen uit de Buhrhavena bekomen De vergadering van mijnbesturen te Bochum heeft een besluit genomen waarbij de houding der arbeiders om te trachten door plotaelinge werkstaking hooger loon te verkrijgen weid afgekevurd en de algemeene percentsgewijze loousverhooging alsmede de vermindering van den werktgd die thans 8 uren per dag bedraagt werden geweigerd De beaturen verklaarden zich elk voor zich bereid na hervatting von den arbeid aan bUlijke eiachen te voldoen Dit bealuit heeft groote beweging veroorzaakt In Berlgn ziet men de uitbreiding der werkataking niet zonder beduchtheid en hoopt men dat de werkgevers zullen toegeven Tot dusver ia daarvan echter nog geen sprake De werkgevers willen eerst dan onderhandelen als de arbeid hervat is De opening der tentoonstelling en de viering van het herinneringsfeest der revolutie dringen voor het oogenblik niet alleen generaal Bonlanger maar zelfs allo politiek op den achtergrond Voor den vreemdeling van waar hij ook moge komen ia dat slechts voordeel Het arbeidende Frankrgk staat in dezen tijd hooger in de achting der natiën aangeachreven dan het politiaeerend Frankrgk De volgende week Dinadag komen de Franache Kamers weer bijeen De Begcforing zal trachten de begroeting te doen behandelen waarna de zitting zou kunnen worden gesloten vermoedelijk op het laatst van Juni daar de heeren gaarne thuis zullen willen zijn bij de verkiezingen voor Algemeene Baden in het begin van Juli Tot het tegengaan van miahandeling van kinderen door hnn ouders waarin de Engelsche wetgeving tot heden gebrekkig voorziet u door den Gladstoniaan Mundella den unionist Si tMenrg James en den conservatief Sir Stafford Northcote bij het Lagerhuis een wetsontwerp tot bescherming van kinderen ingediend In het ontwerp wordt ook bepaald dat niet langer de kinderen die op straat bedelen zullen worden gestraft maar de ouders die hen met dat doel uitzonden Voorts zal de fabriekswet worden uitgebreid tot den verkoop op straat en daardoor den ouders onmogelijk worden gemaakt hunne kinderen van s morgens vroeg tot laat in den nacht met koopwaar te laten rondloopen De strirf van 6 maanden gevangenis en 100 pd at boete bg wreede miahandeling wordt verdubbeld indien de ouders geldelijk belang hebben bij den dood van het kind De autoriteiten zijn gemachtigd gedurende deiehandeling der zaak het mishandelde kind aan de onnatuurlijke oudera te ontnemen en het aan achtbare peraonen toe te vertrouwen Eindelgk zullen de wetsbepalingen betreffende het afleggen van getuigenis worden gewijzigd loodat de ouders tegen elkander en de kinderen tegen hunne ouders kunnen getuigen Het kruisverhoor van Pamoll voor de Special Committim liep Dinsdag af en terstond daarop vielen den lerschen staatsman twee onderscheidingen ten deel hij werd gekozen tot eerelid van de National Liberal Club te Londen en hg ontving het eereburgerschap der stad Bdiftburgh De uitslag van het vprhoor ia voor Pamell m alle opzichten eervol geweeat Hg heeft kunnen bewijzen hoe hg steeds bg zijn streven naar politieke zelfstandigheid voor Ierland zioh bewogen heeft langs constitutioneelen weg en noch aan het oproerige drijven nog aan de misdaden van de uiterste pang der nationalisten steun of goedkeuring heeft verleend Zoo is zijne stelling al opperste der Homerulers thans zuiverder en vaster geworden dan ooit De toeleg door de Tbne tot s mans beschaming gesmeed is juist op bet tegeuovergestelde uitgeloopen De Time zelve is beschaamd geworden Pamell daarentegen roes door haar werk te hooger in aanien bij voorstanders en te genstandera beiden B E C L A M E Vereahching van Geneesmiddelen Wij hebben reeds gelegenheid gehad op te merken dat de vervalachingen van geneesmiddelen fabelachtig zijn Nu zgn wij in staat op een middel te wgzen dat wegens zgne deugdzaamheid en groeten aftrek uitermate vervalacht en nagebootst wordt Dit is hot sedert 40 jaren bekande en in de geheele beschaafde wereld verspreide Anatkerin Mondmiter van don Hof tand arts Dr J G Popp te Weenen hetwelk in aanmerkelgk vergroote flesachen 60 itts ƒ 1 20 en ƒ 1 75 te Gouda bij J C Zeldenrgk Co te verkrggen is Daar echter dit mondwater om zijne voortreffelijkheid zeer gezocht is stellen de gemelde vervalschers meerendeels een schadelgk knoeimiddel samen noemen dit Anatherin Mondwater en gebruiken Zelfs den naam van Dr Popp om bet lichtgeloovige publiek op een dwaalspoor te brengen hetgeen hun te beter gelukt daar zij dit mengsel goedkooper aan den man brengen en den kooper wijsmaken dai dit echt AnatherinMondwater is Deze vervalachingen zgn zoo algemeen dat daartegen de uitvinder van het echte AnatherinMondwater de heer Dr Popp te Weenen de strengste maatregelen genomen heeft Wien de fraaiheid en gezondheid van zijn gebit en mond ter harte gaat neme slechts het echte AnatherinMondwater van Dr Popp PETROLEUMNOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 76 7 80 Geïmporteerd fust f 7 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 BEURSBEttlGHT AMSTEBDAM 10 Mei Per Telegraaf Binnenlandache fondaen vaat Indiache waarden goed geanimeerd Bueaen Oostenrijk en Turken lauwer Buaa apoorweg flauw Zweden en Amerikanen onveranderd UurgeF ijke Stand Moordrecht GEBOREN Huibert onden H T Tier en L Veriloap OVERLEDEN A Vo 5 d A Perk vroaw o A Verborg 55 j GEHUWD 1 VUwr 80 j te Vtaddinzveen en A U Oroeoeield 23 j Stolwjjk OEBOltEN Jen Cnmelii onden T C Koot en A H Boozn Cornell ooderi K Schier en C K Stoppelenborg OVERLEDEN H ven Groeoingen 14 j P M Stoppelenburg 6 j ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter A J KABEL VZSMGCLXH St Oedenrode 6 Mei 89 ♦ Heddn overleed na een smartel k Igden voorzien van de H H Sacramenten der stervenden tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen mgne geliefde Schtgenoote MARIA LOÜISA GEERS in den ouderdom van 52 jaren A J VOS Gouda 9 Mei 1889 Voor de deelneming ons betoond bgde ziekte en na bet overlgden van on geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw Wed M J OGIER VAS Loovukbn betuigen wg onzen dank Uit aller naam G B0UTER3 Oouda 1 Mei 1889 Onzen hartelgken dank aan allen dieons op 7 dezer bewgzen van belangstellinghebben betoond Familie DAALMANS Uieuwe Handsölioeziezi A V os Az Kleiweg E 73 en 73 1