Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1889

Maandag t3 Nel 1889 N 3914 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Amending van advertentidn kan gescbieden tot kba nnr des namiddags van den dag der nitgave m I I Lange Tiendeweg D 40 Z 99 GO 6 I OFEiniT ZATEBDAG11 MEI 1889 Bg deze heb ik de eer den ingezetenen ran Gouda en Omstreken bekend te maken dat ik zal OPENEN een WINKEL van fijne ELDERSCHE 7LEESCHWAEE1T GO O CS Cs9 als SAÜCISSE DE BOULOGNE R00KVLEE8CH CEBVELAATW0B8T en verder alle soorten fijne WOBST alsook BOTER KAAS EIEREN COMESTIBLES en GECONSEBVEEEDB GROENTEN Mgn streven zal zgn eerste kwaliteit tegen de concnrreerendste prgs te leveren Onder aanbeveling JAC VAN DER KAMP Hoofdkiesdistrict GOUDA Door de Vrflzinnige kiesvereenigingen zyn voor de verkiezing van drie leden der Provindale Staten op DINSDAG 14 MEI 1889 tot candidaten gesteld de aftredende leden Mr A A van Bergen IJzendoorn Bai meester van Gouda plaatsvervangend Hoofdingeland van Bgnland Dykgraaf van Bloemendaal Voorzitter van den Oostpolder te Goada G A van Houweninge Gz Hoogheemraad van Schieland te Moordrecht R Blok Secretens van Lekkerkerk Schout van den polder den Hoek en Schnwagt plaatsvervaueend Kantonrechter in het kanton Schoonhoven Voorzitter van de Afd Krimpener waard van de Holl Maatschappfl van Landbouw te Lekkerkerk en bevelen hunne herkiezing met aandrang aan II Burgerplicht te Krimpen ajd Lek en ometr M BOOGAERDT Bernz te Krimpen a d Let Foordlier W Dï GRUIJTER te Lekkerkerk Secretaris iiBurgerplicMi te JFoerden C A ZELVEilDER rooriitler Mr C JENTINK Seeretarin iiSchomhmen en omttreien te Schoonhoven Mr D VAN OOSTEN 8LIN GELAND Vooriitter C H TAN SCHERPENZEEL Secretarie ii trfferplkhtii te Gouda Mr J FOETÜIJN DROOGLEE VER Fooratter H ENNO V GELDER Secretaru Il Vaderland en Oranje te Oudenater A C TAN AELST Voorzitter M J J NIELSEN fcco CT etem HBurgerplicht te Uaattrecht M VERDOOLD Voorzitter Vryz Kieevereeniginff ie Waddinxveen K TAN DEE TORREN Jz Voorzitter P VAN DER BREGGEN Secretaris D TEEKERK loco Secretaris iiStolmjk te Stoltmjk L A VAN LANGERAAD Voorzitter H A WESTBROEK Secretaris HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEI van 200 000 100 000 50 000 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 r rTi r J beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX dB DORTLAND te Gouda TT Het BIER uit de StoomBierbrou werij van A van LOM te Gouda munt uit door ee n zaiveren smaak en kangferust wildij jeren met het bekende LAGER BffER gebotteld en op fust is het te be komen Bier Eenige Liefhebbers van een goed glas Sociëteit Ons Genoegen ZOJ DAQ 12 KEI 1889 ZOmUGSFEEST Direct na afloop van bet Vnnrwerk op de Markt alhier C root S XLd iü de Zaal Kunstmi onder directie van den Heer GOORISSEN HH Leden en Dames rr e toegang Vreemdelingen 49 Cents entree Een HEER zjjn bezigheden baitenahuis hebbende VRAAGT Kost Inwoning en Bewasseiiing bfl nette R C menschen Franco brieTen met prösopgaaf per maand aan het Bnreaa dezer Courant onder No 1845 Langfdurigf Uaag en DarmkatarrL ïoo ook verslgming der Terteringsorganen en de zoo talrjjke neren en gevo gziekten als gebrek aan eetlust en slaap vuile toog kramp drukking pyn en zwaarheidsgeroel in den omtrek der maag ook in t onderljjf duizeling hoofdp n opgeblazenfaeiJ opstooten braken breken van t water slgm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zenuwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensoioedigbeid enz al deze ziekten zelfs de langdarigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef hondend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen ver goeding der Kosten 10 Ct 500 gulden betaal ik steeds aan die Longlijdera welke niet bepaald hulp verkr geu door het gebruik van de wereldberoemde Ayre s American Serapillas HOEST HEESCHHÊID ASTHMA SLIJM LONGen LüCHTPIJPAANDOENINGEN houden reeds na eenige dagen op Duizenden zjjn hierdoor reeds geholpen Onbemiddelden ontvangen tegen een schrifteiyk bewp van een bevoegde macht gratis hulp Prp incl emballage per flesch ƒ 2 00 E ZENKNER Amerieün Druggist Wieneratr 21 Berlin S O Fransche Stoomververij n Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen M OPPENME1M EB Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordijnen Tafelkleeden Garnituren Trjjpen Veeren enz Alle kleuren zya onSchadelflk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuwafgeleverd De prjjzBn worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Oouda en pmitrekeit bij deHeer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gguda a II I I I Gouda èiielpersfirnk van M BEINKMAN ZooN De nitgave dezei Coorant geschiedt dagel ka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifzonderl l Nommert VUF CENTEN BU dez onrant behoort eeo BUvoeKsel 1849 1889 Morgen zal het veertig jaar geleden zijn dat de Koning te Amsterdam werd ingehuldigd Deze merkwaardige gebeurtenis zal allerwegen met opgewektheid worden herdacht temeer daar de natie nog voor enkele dagen vreesde dat Z M dien gedenkdag niet zou beleven althans dien niet zou kunnen vieren De ongedachte en heuglgke wending in s Konings ziekte zal zeker de geestdrift verhoogen die het geheele volk bij dit zeldzaam feest gevoelt Inderdaad er is alle reden om dankbaar terug te zien op het t dvak van de regeering van Willem III Van welk eene ontwikkelling op allerlei gebied was zij niet getuige Wie de toestanden van voor 40 jaar vergelijkt met die van heden bespeurt overal groeten vooruitgang Handel en ngverheid fabriekswezen en stoomvaart namen een nieuwe vlucht spoor en waterwegen werden aangelegd alle takken van onderwijs zgn opnieuw geregeld velerlei wetten herzien de groote steden hebben eene gedaanteverwisseling ondergaan binnenlandsche tolliniën zijn opgeruimd waar zouden wij eindigen indien wij alles wilden opsommen wat er tot stand werd FEViLLETOX Naar het Buitsch 13 ESDE HOQFDSTUK H j behandelde haar niet al3 een krankzinnige Inaar aU een veistandig mensch Hq hielp niet jaeAe om haar terug te brengen in baar gevangenschap neen hg verdedigde haar en stelde zich tegenover hare vysndea zoodoende werd hij in haar oogen e en schitterende h Alles werkte dus mede om eene neiging des hartil te doen aangroeien die bij koelzinnig nadenken in de geboorte zou reratikt zijn De beide meisjes zaten op een middag aan hot venster in de woonkamer ijverig de naald te hünteeren Walther was s morgens naar zijn kantoor gegaan nog nooit was hij zoo lang uit de zaken afwezig geweest hij zou zich moeten verontschuldigen en het best was meende hij de waarheid te zeggen Doch het ligt niet in ons plan hem naar zijn kantoor te volgen laten wij liever eens luisteren naitr het gesprek dat de meisjes onder htiar werk Toerden Ge waart dus een langen tijd op liet Vasteland MissP vroeg Edith terwijl zij eon nieuwen draad in haar naald stak gebracht Voor een groot deel hebben wij dit te dankefl Mi de echt constitutioneele wijze Wjarop onze Koning zijn taak opvatte Bteeds vol ijver en diep doordrongen vaa de groote plichten die op Hem rusttWD heeft Hij onvermoeid gearbeid aan zijne taak ook te midden van veel hnpefljk leed en groote beproevingen Het f gt niet weinig dat Hij na eene zoo latge en veelbewogen regeering nog als voor veertig jaren het middelpunt is vfUrom alle partijen zich vereenigen BH al wat ons verdeelt gevoelen wij ons toch op een dag als deze zonen van hetzelfde vaderland en de troon der Oranjes is gebleven het zinnebeeld van onze volkseenheid Dit danken vr voorzeker asn het w§S beleid ob de persoonlijke hoedanigheden van onzen Vorst die steeds zich wist te verhefien boven de partijen Vandaar dat het eerste woord heden moet zijn een woord van dank en hulde aan den jubilaris voor hetgeen hij geweest is voor zijn volk voor al t goede dat wij onder zijn voorspoedig en rijkgezegend bestuur genoten hebben Het bijzonder leven van den Koning is gedurende dit lange tijdsverloop gekenmerkt door allerlei rampen en wederwaardigheden Niet alleen verloor Hij Het zal ongeveer acht a negen jaar geleden zijn dat ik Engeland verliet Ik herinner het mij nog zeer goed want toen wij het vaderland verlieten was ik reeds een meisje van twaalf jaar ffWaar hebt ge vroegerhier in Engeland gewoond In de boschrijke streken van Suffolk ligt Norman Hall de bezitting van de familie waartoe ik behoor O dat lieve oude huis waar ik onder opzicht van mijn goede moeder de gelukkige jaren van mijn kindsheid doorbracht Hoe zou het er nu uitzien P Waarom wordt mij belet terug te keeren naar myn eigenlijk te huis Nog herinner ik mij duidelijk het groote vertrek waar w j onderwijs kregen en de magere beenige gestalte van Miss Kpightly mijne gouvernante Nog zie ik de ernstige goedige oogen van mijnheer Cliffton die ons de Fransche en Duitsche taal leerde Waar werd uw opvoeding voortgezet toen ge op het Vasteland waart Mijn opvoeding Nejgenal Zorgvuldig werd er gewacht dat ik niet verder leerde Zij zeiden altyd dat myn verstand niet in orde was dat ik zinneloos was Deze eerste vrijwillige uiting van het mei e over de storing van haar verstand wilde Edith niet onopgemerkt lÊen voorbijgaan Zij wilde door bescheiden vragen zich vergewissen of Alice een duidelijk begrip had von den toestand dien men haar toeschreef Zij vroeg En leerde u graag MissP i ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zijne gemalin twee volwassen zonen de hoop van zijn huis ontvielen hem alleen bleef Hij over als laatste telg van een roemruchtig vorstengeslacht Gelukkig echter dat de avond van zgn leven wordt verhelderd door de zorgen van zijne tweede gemalin die zoo spoedig de harten harer onderdaffen won en door het bezit van een veelbelovende dochter waarop de hoop der natie thans gevestigd is voor de toekomst Koningin Emma heeft zich door de w ze waarop zij zich kwijt van haar plichten als vrouw en moeder een eerezuil gesticht in het hart des volks dat huiselijke deugden weet op prijs te stellen Geen wonder dat heden overal niet alleen de beste wenschen zullen wordwi geoifr vot den Koning maar dat daarbij ook gevoegd zal worden eene bede voor het heil van het Koninklijk huis Moge onze Vorst nóg lang voor het volk en zijn gezin gespaard blijven Nu zijn sterk gestel gezegevierd heeft over den laatsten aanval zijner ziekte die het ergste deed vreezen is de hoop weder verlevendigd dat Hij nog eenigen tijd zijne krachten zal kunnen wgden aan de belangen van het Vaderland In alle gevallen bestaat er reden om met opgewekten zin te deelen in de O jai al te graag zoo graag dat ik s nachts in de boeken zat te leeren die mijn nicht gedurende den dag gebruikt had terwijl men dacht dat ik sliep Eerst twee jaar geleden toen er een Duitsche ji frouw werd in dienst genomen om toezicht op mij te houden werd ik daarin verhinderd Zij was vreeselijk streng en hield mij dag en nacht in het oog zoo moest ik dan ook dat prettige leeren opgeven Hadt ge een nicht die met u werd opgevoed O zwijg over haar Edith zwijg over haar zèide het meisje terwijl zij letterlijk in één kromp Zij is het ongeluk van myn leven Edith O als ik u mijn vertrouwen kon schenken en u vertellen wat een duivelachtig weefsel de menschen tegen mü gesponnen hebbeu het is zoo helspb en listig dat ik arme mij er nooit uit zal kunnen redden ftGe windt u te veel op lieye Alice Deze laatste dagen hebt ge zooveel rust gehad ge hebt u zoo geheel in uw treurig li geschikt dat ik u móet verzoeken u te onttrekken aan herinneringen die niets kunnen doen dan uw gezondheid bena deeljj sedOTW Wees niet bezorgd voor myn gewondheid Ik heb mij nog nooit zoo wèl gevoeld als het oogenblik dat uw broeder m in dit huis bracht Zeg mij liever openhartig Heb ik zoolang ge mijkent iets gezegd of gedaaa dat reden geeft om te denken dat ik mijn vóUS verstand niet heb Neen zeker niet lieve Alice Maar willen wij nu over iets anders spreken Over iets aangenamers dan uw treurig lot