Goudsche Courant, maandag 13 mei 1889

Maandag 15 Mei 1889 t Gi oote Markt 66 GOUDA JOSEPH mn DAIVTZIG A Bericht de ONTVANGST Tan een Nieuwe zending 2v£sLXLt©ls v o or D© aaci ©s © an Tricot Tailles en LUQes Tricot Kleedjes Tricot 1 TfUCOT BROEKEN afzonderlek rerkrggbaar Groote keuze JAPOI STOFFEi met de nieuwste garneeringen Gekleurde Katoenen echte kleuren en vele andere Nouveauté s Costumes worden in den kortst mogelijken lijd OP MAAT geleverd Hagazijn GOUDA s H H S8 Van DANTZiG Van AALST Goedkoopst en Soliedst Heeren en Kinder Kleeding Hagazijn W KÜt n GOEDEREN OP MAAT borden onder leiding van een bekwamen Cou Mp HR peur en zonder verhooging van prijs binnen den kortst moge lijken tijd op ons Atelier vervaardigd W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier Oos tliaven 17 Gouda e 2 B o beveelt zich beleefd aan voor het le Ksren van DINERS DEJEUNERS SOUPERS voor alle g elegenheden MENU S voor DII ËRS No 2 Potage Frintspier Petites n i8olea de Tolaille Filets de Tnrbot la Normande Cbateaubrian 9 it la Béarnaise Cdtes d agneati anx petits pois Suprêmes de folaille aux truffès Salmis de Canetons anx olires Asperges en branche Sorbets aux abricots Poulardes roties compote Cailles de Vigne bardées Homards magonnaise Salade Croüte a l ananas Qlacés tonrterelle t Fruits Dessert No 1 CoDsommé it la Royale Timbales it la Financière Sanmon a la Chambord Selle de ohevrenil poirrade Ohapons du Mans sance supreme Quartier d agnean a I lnfante Chaniroid de Cailles en bellevue la HoUandaise 5 D 11 cq 2 il 1 w o s 1 11 o 3 Potage Oxtail Croustades h la reine Truits i la Chambord Filet de boenf k la Parisienne Bis de vean it l indienne Timbale de rolaille it la Napolitaine Matelote d anguilles h la St Cload Punch la Romaine Punch rindienne Canetons fianqné des Ortolans Homards de Norwège j Compote sur Paté de Strasbourg j Socles Cellerie la moulle Pouding Diplomatique Gelee Sultane Ananas Fraits Dessert Canetons rötis compote mêlee Ëcrevisses a la Bordelaise Foie gras en belle vue Pouding Chateaubriand Gelee macèdoine Corbeilles de Nogat Parfait au café Fruits Dessert No 5 Londonderry Soep Vleesch croquetten Zalm capressans worteltjes Ossenhaas madera saus Spersiebooneu Lamscoteletten Doperwteu Kalfskop Schildpad ragout Diplomaat Pudding Rhumsaus No 4 Potage Tortue Potage Julienne Petits Patés au ris de Tean Sole Sauce crevettes Filets de boeuf au ragout Baricots verts Grenadins de veaa au petits pois Bis de Veau aux pointes d asperges Vol au vent de volaille No 6 Kalfs Soep Pasteitjes Ossenhaas Snpoonen Kalfsfilet stoof Asperges Ham Tuinboonen Frsnsche Pudding Gebraden Kippen Compote ên Salade Chipolata Taart Punch Taart Vruchten Gelei Vruchten Dessert No 7 e O 2 i S s O S o Ponding cabinet Sauce Tin du Rhin Dinde rfitie compote Aspic de filets de Sole Mayonnaise Salade a bo O Gebraden Kippen abricozen compote Gebakken Paling Salade Vermicelli Soep BlaBc mattgej Zwavelstokkei Marasquiugele Amandel spaqbders Vruchten Dessert Croquetten a Ossenhaas Princesseboonen Gelee Californie Allumettes glacées Bavaroise anx fraises Monte de Nougat Fruits Dessert Kalfoesters Doperwten Gebakken Paling Salade 2 Bavaroise anx fraises Rhnmpudding Monté de Nougat Vruchten D esse rt Gebak p n f Marasquin Gelei Vruchten Dessert DINERS DEJEUNERS SOUPERS wordpn zoowel binnen als buiten de stad geleverd met Servies Tafelzilver Glazen Candelabres Tafel Bediening enz enz De prijzen zijn s er verschillend naar het aantal couverts Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoox Balteolandsch Overzicbt In de AqaproTincie en Westfaleo hebben de 159 mijnwerken te zamen onge eer 112 500 werklieden waarvan er thani meer dan 70 000 den arbeid hebben gestaakt Daarbq komen nog de vele duizenden werklieden bq de zerindustrie wier werkzaamheden nu wegens gebrek aan kolen stilstaan Ter voortzetting van de werkzaamheden bg openbaro gasfabrieken en waterleidingen in versctullende steden worden steenkolen geleverd uit de fiscale groeven van Saarbruggen De openbare autoriteiten nemen over t algemeen eene zeer welwillende houding san ten opzichte van werkstakenden die zich rustig ge dragen Van verscheiden zijden wordt het ten krachtigste tegengesproken dat de arbeidstaking eigenlijk het gevolg is van eefte anarchistische beweging ven mag het niet onopgemerkt blqvea dat onder degenen die het werk hebben gestaakt alle mogelijke poUtieke partijen en alle idienstige gezinten vertegenwoordigd zqn Er ziju wel werkliedenvereenigingen die onder leiding van predikanten alsook ancüre die ouder leiding van katholieke geestelijken taan maar die hebben zich alle gemeenachappeUjk bq de werkstaking aangesloten Een pastoor die in eene groote verkering van arbeidstakende werklieden traehtte aan het woord te komen werd daarin verhinderd doordien dt mijnwerkers verklaarden dat de geestelijklieid zich niet in de zaak der werkstaking moest mengen In eene niet geringe spanning wordt sr nu nagegaan of er in het oostelijk gedeelte van Pruisen in de groote Silezische kolenmijnen alwaar de werkliedenbevolking nogal spoedig tot gewelddadigheden bereid is werkstakingen dreigen Men is het alsnog niet eens geworden aan wie de aehnld is der beweging die zoo opverwacht bejm n in v y tq ip iv gmntfiü omvussam t Ht TieSiiak m 1 e pfudoÊiK meening uit zich ten Konste van de weridieden daar hun loon eer daalde dan Iteég toen de steenkoolprijzen naar de hoogte gingen Niet zonder bezorgdheid begint men te Berlin de ttitbreidmg der werkstaking gade te skaii Een aaatal werkstakers dat naar de honderdduizend Isopt is wel in staat zeUs een overheid die zoozeer van haar eigen kracht overtuigd is als de Duitsche tot nadenken te stemmen Te Berlqn hebben de ministers dan ook in het bijzonder over deze zaak vergaderd de keizer heeft zijn terugkomst uit Kiel verhaast en de troepenbeweging die voor het behoud der orde noodig ia wordt uit Berlijn geregeld Sedert 1872 heeft het Westfoalsche kolendistrict dan ook geen werkstaking van zulk een omvang gekend De vraag of deze werkstakmg de vrucht is van gemeenschappelijk overleg wordt zeer verschillend beantwoord D oonservatiove per werpt de schuld op de sooiaal demoonten doch de Tramimige Ztg irijst er op dat deze werkstaking een voÜomen zuivere is en niet anders dan een loonsverhooging en verkorting van den arbeidsdag bedoelt Veel politiek nieuws is er voider niet In Parijs blgft men feestvieren Het rad der fortuin ia gedraaid Nu viert Frankrijk feest en heeft Duitschland te strijden met het sociale spook Da Franachen blijven zich gouden bergen beloven van de tentoonstelling zoo zelfs dat de afloop hen wel moot tegenvallen Van de werkzaamheid van de Bonlanger oommissiu hoort men steeds weinig en dat veinim strekt niet om het geloof aan de Teroordeelin an den generaal te versterken De telegraaf meldde ons do aanneming in tweede lezing van de wet tot uitbreiding van de vloot in het Engelsche Lagerhuis on wel met 277 tegen 186 stemmen een meerderheid waarmee de conservatieven en unionisten zeer ingenomen zqu Er stemden 225 conservatieven 60 unionistische liberalen en 4 Gladstonianen voor de wet Oladstone was onder de tegenstemmers Lord Churchill verliet v $or do stemming het Huis PETROLEUM NOTEERÏNGEN r van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Mterdam De markt was h den vast Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 20 Burgerlijke Stand GEUOBËN 10 Mei Hsirljp ndcn M Bitrg r a wl en K SnilerK 11 Heodrlks ouden C de Joog cd C de Graaf Aoaa Cilhanai ouden F i Scblouer en A Feiiiiet OVERLEDEN S Mei k C Biaee 2 j a m 9 L Boalogne 2 n C choatell al P Jr u k it j H L Geer huavr taa A i m Si j 10 H lae Riel in P Verbg 9 j J Jaanteld 12 A van Henneg wed F Pasaemier 76 i A lag Leeuwen 1 j U A J Scbtffel S m OMUEHTBOUWD s 10 Utl N vai Eiik 20 i ei J A Badii 19 l Boieat 21 j ei l de Rooa 2 j C eaa den Oeter 23 j en l F C rao Vliet 23 C Kndereld te Haierawonde 28 ƒ e A vao der Kleg 26 j ADVERTENTIËN De ondergeteakende hoopt 15 Mei a s den dag te herdenken waarop hg 40 jaar als Behangersknecht is werkzaam geweest bj wglen den Heer G tan bxi LAAB Sr thans de Heer L M taw der UAB J HEBSCHE Gouda 11 Mei 1889 Hiermede maak ik mgne garden Begunstigers bekend dat ik mgn VLEESCHHOUWEEU en WOBST AFFAIEE gevestigd ZE06ESTBAAT G No 86 heb OVEBGBDAANaan den Heei j A VAN LIESHOUT Dankbaar voor bet gvnoten vertrouwen beveel ik mgn opvolger aan Uw Dw Dienaar E H TA MILD Onder referte aan boTenstaanda Advertentie beveel ik mg bg het publiek ten zeerste aan belovende eene prompte en nette bediening Achtend Dw Dw Dienaar A VA LIESHOUT Vleeschhonwer en Spekslager Zengestraat No 86 ZUIVERE BORDEAUX WUNEN vknaf 60 cent per flesch r UITMUNTENDE KWALITEIT vanaf 0 90 per flesch Verkrggbaar by Wed C V OIJE KLEIWEG T RADE MAR K van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te öourfo bg P OÜDSHOOBN Kleiweg en bg G H LAKEBVELÖ Gouwe C 96 te Sèhomliovtn bg P FIJN tan DBAAT Aaiaiierdam bg de Wed J sa BOEB Oietmdam bg Wed v d HEUVEL en Lttrdam bg A vak WIJK Aiperm bg D VEBMEIJ Probeert s v p de SOÜÖflON THEB No 3 k f 1 26 per Wlo W SGHALEKAÜIP Jr heeft ter gelegenheid van het feest voorhanden KONINGSGEBAKJES K0NIN6INNEBR00D PRli GESSEBROOD RESIDBNTIEGEBAK Verder vele kipHèn gebakjes BOOMHOEBNS AANQE DBN TAAET BOTEBKOEK ZANDK f JBS enz Mineraalwater Fabriek SLOTEMARER Co Citroen Limonade Siroop per flesch 1 Frambozen 1 20 Frambozen Siroop 1 40 Frambozen Azgn 1 BE8SBN8AP 20 Ct per Flesch Br wordt 6BVBAAGD een Bakkersknecht die minstens 3 jaren bg het vak is geweest of een LEEBLING die een goed deeg kan maken om spoedig in dienst te treden bg J van ABUmNE Mr Bakker te Waddinxvem Brinin franco DE HAAN S BESCHUIT ts de beste en door hare buitengewone ziilwerheid en uUiiiiiufeDde kwallteil met den eersten pr js mm mmi bekroond REIMS April 1889 Te Gouda verkrggbaar bg de Wed P Ja MÊLEERT Ondergeieekende maakt aan hare Stadgenooten en Begunstigers bekend dat zg met hare zindelgke welingericbte FOFFEÜTJESEmU met het KONINGSFEEST en nog eenigedagen Achter de Waag bakt Wed J C SIBBES sr PUIKE OUDE SCIlIËDANiUËR Merk NIGÉTCAP Verkrijgbaar bg PEëTëBS Jz te Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steedg voorzien vai den naam der Krma P HOPPS