Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1889

N 3915 Dinsdag 14 Mei 1880 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiön kan gescbieden tot óés nor des namiddags van den dag der uitgave Geliefde Landgetwoten en Onderdanen Heden zijn veertig jaren voorbijgegaan sedert den dag waarop Ik plechtig de Kegeering over het Nederlandsche Volk heb aanvaard jjy Zal Mijn Volk van Mij getnigon dat Ik Mijn Koninklijk woord heb gestand gedaan Ik weet dat in lief en leed in blijde en droeve dagen Mijn Volk getrouw is gebleven aan Mij en Mijn Huis Ik heb er steeds naar gestreefd de welvaart en den bloei van ons Vaderland te bevorderet Met innigen dank jegens den Almachtige ïie Ik op het vervlogen tijdperk terug Zijn zegen heeft het oud verbond van Oraiye en Nederland bevestigd Over de toekomst van Mijn Huis en Mijn Volk roep Ik op dezen pleohtigen dag dienzelfden zegen in De herinnering aan het verloden is Mij een het bewijs levert vqor mijne bewaring daar was de dochter van onzen buurman den slager te Zondt ge niet liever het verhaal van dit stellig zeer gewichtige voorval willen bewaren tot een volgende maal boste mevrouw vroeg de advocaat die reeds begon te huiveren voor haar groote talent van vertellen Ik moet inderdaad vreezen u langer op te houden dan noodig is voor mijn weinig beduidende zaak Zooals go wüt mijnheer Carringshliff geheel zoo als ge wilt Het voorval is werkelijk belangwekkend Maar waar spraken wij ov 5r Juist ge zondt mg de noodige inlichtingen geven omtrent de omstandigheden der jonge dame Wilt e zoo goed zijn te beginnen ï Ik geloof te mogen betwijfelen of mijn verhaal u geheel zou bevredigen liave mevrouw Zondt ge het daarom niet beter achten mij de noodige vragen veor te leggen Ook hiertoe ben ik bereid Jloe zij heet heeft zij ons reeds gezegd haar naam is Alice Norman en haar ouders zijn belden dood Veroorloof mij u daclélijk op eene onjuistheid te wijden zij heet Mary Nornian en haar vader Lord Norman leeft alleen linar moeder is gestorven Mijn God hoe komt zij tot zulke valsohe opgaven omtrent haar zelven on haar vader Dat is toch al heol sterk Heldert u mij dat eens op mijnheer Carringshliff Gb hebt slechts eon oogenblik uit het oog ver M®@ ®1 Q la m 1 ZüNDAG 12 MEI zal trein E in plaats van om 10 30 eerst na afloop van het vuui werk vertrekken en zal bij eenige deelneming nemingdie trein doorloopen naar Oudewater De directie SIR mOSES MOIVTEFIORB Lange Tiendeweg D 40 i OFEiniT ZATEBDAa U MEI 1889 Cx9 üg deze heb ik de eer den ingezetenen van Gouda en Omitreken bekend te maken dat ik zal OPENEN een WINKEL van fijne O Cs aELDEESCEE 7LEESCHWAEEIT P3 H sa ala SAÜCI8SE DB BOULOGNE ROOKVLEESCH CERVELAATWORST en verder alle soorten fijne WORST alsook BOTER KAAS EIEREN COMESTIBLES en GECONSERVEERDE GROENTEN Ugn streven zal zgn eerste kwaliteit tegen de concnrreerendste prgzen te leveren Onder aanbeveling Cr JAC VAIV DER KAMP Xjiq ia id SLtie tot 1 TTSl X a s wegens sterfgeval tegen veel VERMINDERDE PRIJZEN in het Magazijn van GOUDEN en ZIL REN WERKEN MARKT A 89 E M MONASCH ZOOK Van af 1 JUNI zal de ZAAK wederom op den onden vo t voortgez worden dooï die deh alsdan voor alles in het vak voorkomende beleefd aanbeveelt D A VERZETT Leuvehaven 103 ROTTERDAM voorheen HOOGSTRAAT 381 Ongekende sorteering in alle gdhres OPNiEÜW VERGULDEN tan felle soorten van Lijsten Glazen hernieuwen JBTC JBTC Ü A VERZETT Schilder Decoraieiu Lenvehaven 103 jRotterdatn over de Lenvebmg Q SOOS Markt Gordijn eo Jalousiênkoord snpra wit of zonder chloor ALEXANOEIU KOORD in crème en alle fraaie kleuren dito voor Spiegels en Schildergen per KI of afgepaste stukjes van af 20 El ITieuwste DESSIITS Gekl KATOENEN ZEPHYRS Tolles de Vlchy JEehte KLBVBBN Afgepaste Vitrage Gordünen van 2 per paar af SCHI I R Zn FOMEAÜZ ABSENtS Nieawe vinding Groote KEUZE SCHEIVK dl Zn Petroleum I ooksteUen De ondergeteekende bericht dat de STEDELIJKE ZWEMSCBOOL met goedkenring van H H Bargemèéster en Wethonddh 12 MEI GEOPEND wordt J M GROENENDAAL Gomk U IM 1889 Diraotonr welke niet kunnen ontploffen of in brand geraken Deze Kookstellen koken in 5 minnten een liter water Voor Gtfnda en omstreken verkrggbaar ktQ Magazgn van Fbtrolenmlampen en Kookstellen Lange Tiendeweg Ü 59 Gouda Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAIBERKOER van 35 en 66 Cent per stuk b j J J van der 8ANDEN Banketb kdf Gouda Markt A 67 Sociëteit Ons Genoegen 201TDAG 12 MEI 1889 EOmmSFEEST Direct na afloop van bet Vuurwerk op de Markt alhier Q root S Xj in de Zaal Kunstmin onder directie van den Heer G00RI8SEN BH Leden en Dames vrge toegang Vreemdelingen 49 Cents entree Groote of St Janskerk Gooda op Woensdag 15 Hei aanvang 7 nnr avonds ej MAKOAaiTBi Kooiiux to Olm Sopraan Solisten1 ® iitob Boukm i Db at Violonclle l Orgel I Toegan bewgzen tevens Programma bg ioteekeniniir 0 99 buiten 1 2 $ Toegangsbewgwn voor lenif gen dmMoziekschool 0 60 bg den Concieige van Arti Legi big Mociek school Alexr AD AM te DELFT Fabriekant van ENGELSCH LI SBBN Vertegenwoordigd te 6 nida door A V ROES Goed adres van FMLüiEs mm ElSr a32SrTOUTOA S PARAPLUIEN BAZARLange Tiendewejp J GILEIN De ondergeteekende met in ne van den 23 MEI a 8 door aankoop eigenaar geworden van het van onds gerenommeerde Koffljliuis De IJAP beveelt zich beleefd b§ et geachte Gondsche publiek aan tot het geven van KINDER ed SSirfLjOFTSFAItTIJEN als anderszins Belovende voor eene nette en civiele bediening te zullen zorg dragen Achtend UEd Dienaar A fiOSMAIV voorheen Bestanrateur a h Sti on Oonds Snelpendruk van A BBÏNKHAK i CopN De uitgave deaer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 liionderlgke Nommers VIJF CENTEN Een laatste woord Nog één enkele dag en het iS beslist wie de OTerwinning heeft behaald in den strgd die ons bezighoudt dan is bet uitgemaakt of wg ook in het vervolg zullen vertegenwoordigd worden in de Provinciale Staten door mannes die gedurende tal van jaren getoond hebben onze belangen te willen en te kunnen behartigen dan wel door personen in beperkten kring misschien geacht maar die nimmer getoond hebben dat in hunne handen onze belangen goed vertrouwd zgn en die een eerste vereiscnte misitèn om die belangen te kunnen behartigen nl dat zg daarvan op de hoogte zgn Het zon zeker een onverantwoordelijke daad zgn om de drie aftredende heeren niet te herstemmen een daad die men zich te laat zon beklagen als het bleek en dit ou stellig en zeker en wellicht al heel spoedig blgken dat de gemeente Gorfda daarvan de oadeeligje gevolgen onderj ond Worden toch de candidaten der tegenpartg gekozen dan zal Gouda die vroeger steeds twee barer burgers zag afgevaardigd voortaan geen enkele barer ingezete ien in de Staten hebben In het vervolg zal dan niemand daar zitting hebben die vertrouwd is met onze belangen en daarvoor kan opkomen wat dat zegt hg de aanstaande behandeling b v van quaestien als die van den waterweg Amsterdam Rotterdam waarbg Gouda zoo nauw geïnteresseerd is behoeft geen betoog Het openlijk uitgesproken doel der tegen FEVItLETOX l s @@ Naar het Duikch W gESDE HOOFDSTUK Houd daar aan vast waarde heer en go zult steeds slagen Maar daarbij moet een gepast overleg niet vecgotpn worden Dat is en blijft altijd de hoofdzaak Ofschoon ik dit mijn zoon dikwijls genoeg voorspreek slaat hij op mijn woorden niet zooveel acht als noodig is Het laatste geval dat zijn onbezonnenheid bewijst is die geschiedenis met dat jonge meisje Half gekleed doornat en niet eens met schoenen aan do voeten breltgt hij haar midden in den nacht van de straat bij njij in huis in mijn eerbaar huis dat Juist we ns die jonge dame kom ik bij u mevrouw Lund viel de advocaat in Nog kort geleden had ik met uw zoon een gesprek over haar dat echtsj tot mijn spijt niets heeft uitgewerkt Tot mijn leedwezen hebben mijn zaken mij verhinderd om reeds vroeger hier te tomen en dezif aangelegenheid te rogeleff en daijrmeo heb ik zeker mets verzuimd wnnt onder uwe hoede bevond het meisje zich zeker veilig Hij boog bij deze woorden om haar te danken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte zoo dikwgls gebleken schilligen zgn die zoo n hebben Derhalve Goudsche kiezers stemd op partg is de Eerste Kamer com te zetten naar bare band ten einde vrg te worden om alles naar hare beginselen te regelen Terwgl thans de Eerste Kamer tot wgze gematigdheid dwingt zon weldra als die dwang verdwenen was het ook uit agn met alle gematigdheid Laten de Gondsche kiezws dat alles goedbedenken Laten zg zoowel om de grootealgemeene belangen die hier op het spel staan als ook om het belang van Gouda dat hiergevaar loopt goed bed nke wat zg doen enna rgpe over freging kan hunne beslissing dan diet anders uitvallen dan ten voordeele van de aftredende leden J Een hunner nl onze hooggeachte Bnrge TQTTMTVnïl IVTT A TVTTl meester Van BERGEN UZEN DOORN ont J XAYO XJ1 I XiXXA U r ving juist thans bg gelegenheid van het feest der 40 jarige Regeering van Z M onzen Koning een eervolle ouderSeheid ng doorzgne dat er tal van onveropwekking noodig eenparig ge Mr A A van Bergen IJzendoorn G A van Honweningen 6z en R Blok aftredende leden Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt OUDA 13 Mei 1889 Een bultangewoon nommer van de Nedsrlandache benoeming tot Ridder in dé orde van den Ne I Slaabcourmt bevat de Volgende derlaudschen Leeaw DiArdlWr bleek opnieuw PBOCIjiAM ATÏB hoe hoog zgne veelzijdige verdiensten gewaardeerd wotden evenals reeds vroeger het getal was door zgn benoeming tot Lid van hetCollegie vau Gedeputeerde Staten Hg nam die betrekking niet aan uit liefde vooj de stad Gouda uit gehechtheid aan hare bewoners Hoe hoog alle Goudsche ingezetenen dat op prjjs stelden bleek toen op ondubbelzinnige wjize door allerlei feestbetoon thans is er nog een betere gelegenheid een degelgker wijzeom hem van onze waardeering blgk te geven nl door hem met een flinke meerderheid te herkiezen Zoo ooit dan is het thans noodig dat geen enkel kiezer t huis blgft Ieder doe het zgne om vrienden en bekenden tot stemmen op te wekken Het is reeds Gij komt dus tot mij om de vluchteling op te eischen mijnheer Carringshliff Dat stemt mij tot tevredenheid want ik moet eerlijk bekennen dat het verblijf van eene waanzinnige in mijn htiis mij onge rust maakt en ook zeer lastig voor mij is Doch daarmede bespreek ik slechts de eene zijde der zaak de andere zijde is eveneens van groot gewicht Ik geloof niet dat het u ooit zou gelukken mijn zoon te overreden om het meisje vrijwillig uit te leveren In uw laatste gesprek is hij gekwetst door iets waarover hij verder niet heeft gesproken En daar hij geen overleg genoeg heeft is voor een spoedig beklinken van de zaak beter dat ik heden in zijn plaats optreefl Niets kan mij aangenamer zijn mevrouw Lund Wees slechts zoo good mij te zeggen wat ik te doen hel voordat ik het meisje uit uw huis kan wegvoeren Ge zult wel begrijpen mijnheer Camngsbllff dnt ik gaarne eenigo inlichtingen ontvang omtrent do omstandigheden der jonge dame voordat ik uw verlangen inwillig Gaarne ben ik bereid u alle inlichtingen te feeven die u verlangt Begrijp mij goed mijnheer Carringshliff Het is volstrekt geen nieuwsgierigheid flie inij dnjft Ik durf er op roemen dnt ik ooit nieuwsgierig gewoest ben en dnt ik geheel vreemd ben nau deze onjleuïd waarmee de meeste vrounan lieliept zijn Om u slechts écu gei al te vertellen dat deugdelijk n