Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1889

N VUst OBBORIN A tje nitn J W de Jong m A it Oraot Adrunt ouders C Boete en M Nobel ONDKRTBOUWO en der Hee en D Koretaar GETROUWD C no den Berg eo E Greaaaud Woensdag 15 Mei 1889 3916 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN Mr A A van Bergen IJzendoorn Burgemeester van Gouda plaatsvervangend Hoojmugeland van Bgnland Dgkgraaf van Bloemendaal Voorzitter van de£iOostpolder te Gouda 0 A van Houweninffe Gz Heden OTerleed te UHage na een kortstondig Igden t dig voorzien van de laatsteH H Sacramenten onze geliefde Vader Be huwd Grooten Overgrootvader de HeerCHRISTIAAN van DH LEN in den ouderdom van 83 jaar Namens de Familie A H VAN DILLEN Gouda 11 Mei 1889 De JONGELUI die gieren avond de goed heid hebben gehad om op een Bovenzaal de Waterkraan der fabriek opentezetten waardooi eene belangrgke schade is veroorzaakt wordeo in hou eigen belang gewaarschuivd spoedig b den eigenaar aan te komen ten einde ziklks ia der minne te schikken daar de namen beken i zjju en anders tot andere maatregelen zaK worden overgegaan De l seiidiiig van advertentlên kan geBciüeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ONTVANGEN ITieuwe ASPERGES Blauwe KASDRUIVen MALTA AARDAPPEUfCN J GE K RITSE I 1 GEVRAAGD een BILJARTJON jEN Adres in persoon F X HARDIJZER GEVRAAGD zoo spoedig raogelgk eene flinke fatsoenlijke DlEi STBODE Adres Mej de JONG Tiêndeweg Slagerij ADVBRTENTIËN in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadel k opirezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda MALTOSEFABHIEK te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemisch 4 Microscopisch Onderzoek Directeuren de Heereo D P F VAN HAMEL ROOS en A HARMENS Wzn Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende € De Maltosestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bij de fabricage Daar het Zwavelzuur van den handel dikw jjls arsenicumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen bij onze bekende Vertegenwoordigers alsook büden GeneraalAgent deii Directeur C BREDAEL Bredj C J C HOOGENDIJK Hoofd kiesdistrict GOUDA t Door de Vrözinnige kiesvereenigingen zyn vapr de verkiezing van dHe leden dervineiale Staten op DINSDAG 14 MEI 18 tot candidat n gesteld de aftredende leden Hoogheemraad van ijchielalül te Moordrecht R Bl k Secr4 imt ti Gouda aurgeipi r tarisi n Lekkerl erk Schoij i van den polderUn Èoek Slhuwagt laaisvérvangend Kant recjitet jn het kapten Schoonhov en rj oorfeitter vai de Afd Erimpenerwaard van dp HoU Maatsohappg valHj j iandbonw to Lekkerfci k en bevelefj hn ne herkieziojg met aandrang aan 9 BurgerpUAtii iè KrimnL a d lAl Uscioonioven en omlAenitte j rt flchnn hr jl ¥L ScAoon ovi VAN poSTJ ELiNU VAN SCjlER iRTffJN DROOGLEE V R roordtler l UM Secret ru M Éti hê Worzitter U VKRKEEKiWo Am am toZilyi te Stolwijk j S Lk tAMfrAS JANOEBAAU rUrfi r tr H3A WJ TBR0EK Sfcreteij t 4 h1 ENÏ 5 j en otnslr M BOOGAlIBDf Bérnz te K Éiiipen aM Lék FoèiiUe J l W BE GEÜlJTER t LMerkertl S4 tarit S H OrM Mécfter ym aMst TMtiü Ij MEl ï N Wt T4 iJ urgèélioH te fTMeM C A lzELVELDEB rooB tó Mr JENTINK SecretkrU mxveen jii Fryi Kietvereeniffing te f K VAN DEB TOEREN JZj nwf n VAN DEB BREGGEN Sea etaria SIR MOSESMONteFIORÈ de lekkerste 2 Ct SIGAAR alleen verkrijgbaar in de ROOKE DE LAIMDMAI f Korte Tiendeweg Nieuwe Handsclioeiieii A V os Az Kleiweg E 73 en73 De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek GEVRAAGD een flink hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEÜSE DRANKEN tevens iUe van 13 a 15 jaar dat gaarne met kinderen omgaat Adres onder No 1846v an het Bureau van dit blad imo en TAFELWATERE VICTORIAWATER uit de bron te Oberlahnstein bg Ems tegen concurreerende prezen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar L van de Compagnie HONQBOISE te Weenen per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 deze Wijn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend ÜEd Dv Dienaar B LANDAAL Langfdurig Maag en Darmkatarrh Il de meelt Kreohtlge en Vereterkertde Kina Wijn Aanbevolen door tal van binnen en bultenUndBCbe Qeaeeiheeren VerkrUtbaar In Desscben i 190 en 1 KEABPELIBN HOLM Apotheken Uit Depot voor Gouda bjj den Heer A H XEEPE Apotheker voorheen C THIM zoo ook versljjming der verteringsorganen en de zoo talrijke neven en gevolgziekten als gebrek aaneetlustenslaap vuile tong kramp drukking pijn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderljjf duizeling hoofdpijn opgeblazenheii dpstoo ten braken breken van t water sljjm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesteu zenuwlyden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwenng ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct Gouda Snelpersdnik vnn A BRINKMAN ZooN D nitgSTe dezer Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering ran Zon n Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 francoper poBt 1 70 i Afzonderlgke Nonunen VIJF CENTEN BlNiNENLAND öbüDA 14 Mei 1889 De iUuminatiO toeBtel voor het Stadhuis is giateronavoud ontgtoke en had veel succes Ook de Tieodeweg was verlicht en de Sociëteit Tredebest Een groot aantal wandelann bewoog lich ook gisterenavond op het Marktplein s odat opnienw een vroolijko avond werd doorgebracht De heer Mr J A Vaillant Dijkgiaaf van Schieland beeft als zoodanig zijn ontslag genomen De étalage van de firma A Kok lï Comp boekhandelaren alhier heeft Zaterdag en Zondagavond een ontelbare mehigte korter of langer doen stilstaan om die te bezicht m Ëen groot portret ran Z M Willem III was door eso krans van levende jtloemen ca groen omgevan Dat de toestand in Westihlen hoogst ernstig blijft is bekend geen der partijen geeft toe en de grieven der werkstakers blijven dus bestaan Hoe treurig het daar gesteld ia bl kt ons opnieuw uit een schrijven aan eeu der grootste kantoren hier ter stede ontvangen van een schipper uit Hochfeld In eenvoudige bewoordingen doch die juist daardoor een aangrijpenden indruk maken beschrgft hü den toestand deelt mede dai het een ware roorlog is en dat er alle dagen dooden vallen In een vergadering van het departement Amsterdam der Maatschappy tot Nul va t Jlgemeen Donderdag 9 Mei II gehouden is besloten ter algemeeiie vergadering van afgevaardigden der Maatschappij een votum uit te lokken een krachtig FEVtLLETOK Ifaar het Buittch 14 ZEVENDE HOOFDSTUK fflk wenschte wel dat je niet langer voortgaat met mij toe te spreken op een toon van een rechter van instructie dien toon vind ik onuitstaanbaar Je moet de dingen nemen zooals ze zijn en je er naar schikken daar is niets aan te veranderen Wanneer je beseft dat deze zaak ter wille van jou op touw is gezet zal je de kracht hebben om aan alle wederwaardigheden met kalmte het hoofd te bieden dat onderstel ik tenminste Ge hebt zeer verkeerd gehandeld mijn mylordl met een derdon persoon in te wgden in een plan dat wij beiden geheel konden ten uitvoer brengen Wg beiden waren door dezelfde belangen verbonden maar wat beoogt de der le Zeg mij eens mylord welke grondige redenen heeft die derde persoon om in ons belang te handelen P Ik heb altijd veel van je gehouden omdAtjeeen verstandig en berekend meisje waart en als je verstand zoo rijp was geweest als nu dan had ik niet teruggedeinsd om onze plannen mot jou alleen ten uitvoer te brengen Maar je woart toen nog een protest bedoelende tegen bet aanhangige ontwerp tot herziening der wet op het lager ondervijs Voor de arrondissemants rechtbank te s Hage heeft gisteren terechtgestaan de bekende millioenenheer liit Leidon die zich te verantwoorden had wegens de volgende vroeger in de nieuwsbladen reeds omstandig medegedeelde feiten De bekl had om zich wederrechtelgk te bevoordeelon in het laatst van 1888 en begin 1889 de na te noemen gelden en goederen zich doen afgeven bedriegelijk en in slrqd met de waarheid voorgevende de eenige erfgenaam van landerijen en den titel van jonkheer te zijn geworden van oene te Amsterdam overleden baronnesse De hi Bourgeois die dame heeft echter niet bestaan welke landerijen hem eerst in 1890 zouden geworden Hy had zich in roawU ederoo gestoken en van het gewaand overlijden aaakondiging gedaan in do If Rott Ct en bet JVSonw d iJa onderteekend Jbr R Broekhoff Jzo de U Bourgeoia Zoodoende had bij ten eSki4Jg M tub een tennis zqner fnmUie MF lem 103S van een kleedermaker voor ƒ SM aan kleedingstukken van een nhandelaar fijne merken w jn in groots hoeveelheid van een beddenwinkcl een Irdikant met toebeboorcn van een boekhandelaar scbilderijcn boeken enz ter waarde van f 2325 Bekl verklaarde ter terechtzitting tot die bedriegelpe handelingen te zqo gekomen door bet lezen van eene advertentie waarin aan elk die ƒ 6000 stortte een dagtlpsch revenu van ƒ 100 werd verzekerd Hg schreef er op had te Breda eene samenkomst met den eller der advertentie en verbond zioh tegenover dien beer die voor hem aan de speelbank te Monaco spelen en winnen zou naar eene zekere mathemalische berekening Beklaagde was oonoozel genoeg ƒ 4500 te zenden aan een opgegeven adres en hg zag daarvan geen cent terug kind het zou een euveldaad zonder voorbeeld geweest zgn als ik mijn goed overlegde plannen aan een kind had blootgelegd Deze overweging dwong mij naar een raadsman uit te zien die bekwaam was om mij den weg te wgzen waariangs ik mijn doel kon bereiken Wat was natuurlyker dan dat ik allereent aan den man dacht van wiens berekende schranderheid ik voldoende bewgzen had 0p mgn vraag zgt ge het antwoord schuldig gebleven mylord en ik zie daaruit duidelyk dat ge het gewicht van die vraag gevoeld hebt Ge zult dien man een vreeselijk grooten prijs moeten betalen voor zgn zwggen en hij zal ons beidon ten verderve voeren zoodra w j hem laten bemerken dat wg geen zin hebben om aan zgne eischen te voldoen Je ziet de zaak te duister in kind en je bedenkt niet dot dezelfde bedenkingen die je nu uitspreekt ook mg hebben bezig gehouden toen ik die overeenkomst met hem sloot Ik wil het niet ontkennen reeds dikwijls heb ik gewenscht mij vrij te maken van de banden die mg hinderen in mijn bewegingen Maar dat is iets wat niet afhangt van het besluit van een oogenblik Daarvoor is zorgvuldige overweging noodig ik moet een standpunt hebben dat mij overmacht geeft op mijn medestander Eerst als wg zoover zijn is de tijd van handelen gekomen En hoe moet het dan gaan tot die tgd gekomen I is vroeg de jonge dame met een minachtend schouderophalen ft voel mij niet in staat om tot dien tgd mg te schikken m de positie die ge mij ADVERTENTIÊN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Om dat geld dns te verkrijgen pleegde hg de reeds gemelde bedriegelijke daden Voor zijn dupet bleken zijn geërfde kasteelen met recht chateaux en Espagne te zijn van hun geld kwam niets terecht De bedrogen heeren lichtten de feiten beden nog toe en de beklaagde bekende volledig De president wees bom er op dat zija ingaan op de advertentie al vrg onnoozel was Bejclaagde leefde bier in Den Haag korten tgd doch op zeer grooten voet hij hield zelfs een I maand rijtuig Het was ook van bier uit dat hg 4500 naar Nizza zond In bet geheel maakte beklaagde bijna ƒ 20 000 schuld Hij verklaarde echter geen andere bedoeling te hebben gehad dan om rijk te worden gelijk de advertentie betreffende het spelen hem bad voorgespiegeld Substituut officier van justitie mr Ort de feit en het weefsel van verdichting daaraan voorafgegaan vDlkomen hexezeo aohtejide vorderdo veroordeoUas tot drie jaren gevangenisstraf Mr Jsc van Gigcb achtte de verscbgning van eea 23 jarig jongmensch van goede huize wiens familie door diens daden in rouw is gedompeld een zeer tragisch feit Pleiter trachtte te bewgzen dat bekl een sukkel is ook tengf volge van vroeger geleden verstoring in zijn denkvermogen op wien verkeerde invloeden hebben gewerkt Ten aanzien van 3 der feiten meende pi dat de ratio movens waardoor de bedrogenen tot levering waren gekomen niet was bet gevolg van directe misleiding door bekl Voorts meende pleiter dat beklaagde gebeten had in een lokaas dat sluw en verraderlijk bg advertentie en briefwisseling werd voorgehouden Hier was het verband tusschen de feiten hg gingleenen om het geld te zenden hij zou met dat geld veel tegenover uw medestander hebt aangewezen mylord Je zult wel zoo verstandig zi n j loof ik dat je niet alles op het spel zuU zetten aUeen om een meisjesgril Voor jou heb ik gedacht gepeinsd en gewerkt denk daaraan Ik sta reeds met één voet in het graf roept de dood mg dan valt de vrucht die ik heb laten rgp worden idlaea in jou schoot Ja als de ander niet de beste en sappigste doelen voor zich neemt en slecht de wormstekige kern voor mg overlaat Laat dat aan mijn zorg over Ik zal met beqi afrekenen en spoedig ook Maar tot dat oogenblik komt het er op aan zooveel kalmte en zelfbeheer I sching te toonen dat hij zelfs niet vermoedt dat wij ons van hem willen ontslaan Ge dwingt mg dus mylord om uw medestander te behandelen als mijn gelgke in de samenleving Ge zult niet over mg te klagen hebben het zal gebeuren Er blgft echter nog een vraag die ge rog moet beantwoorden omdat hg zal aandringen c de beslissing van een zaak die hg zelf ter sprake heeft gebracht Hg verlangt dat ik het beheer van mgn toekomstig vermogen aan hem zal overiaten Strookt het met uw bedoelingen dat ik daar ja op zeg Ik kan en mag je niet verzwygen kind dat ik hem daarop uit zicht heb gegeven Maar je zult wel begrijpen dat ik zoo iets nooit ernstig gemeend heb on ik houd hem voor te schrander dan dat hij daarop ooit met zekerheid gerekend zal hebben Gelooft ge dat er een middel is om die belofte