Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1889

Dooderdag 16 Mei 1889 3917 GOUOISCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De imendlng van advertentiaii kan gegchleden tot één nar deg n amiddags van den dag der uitgave 330 Staats loterïJ Vijfde Klasse trekking Tsn Mnsdag 14 Mei No 2917 10307 14820 17179 ƒ 1000 No 9122 12200 ƒ 400 No 9948 11364 13258 17594 18672 ƒ 200 No 3081 3172 3269 7081 7922 8157 10497 12592 16354 ƒ 100 Pryzen ran ƒ 70 49 2362 5196 7686 10367 13120 16725 17999 182 2376 5458 7770 10656 18425 15835 18370 291 2387 5476 7876 10691 13638 16924 18467 509 2438 5508 8063 10741 13720 16029 18594 710 2471 6690 8118 10816 13759 16074 18711 716 2760 5649 8197 10832 14192 16120 18781 964 2862 6678 8336 10838 14356 16161 18937 76 2861 6789 8419 11346 14361 16313 19397 978 3001 5904 8445 11601 14421 16367 19544 1081 3022 6020 8520 11660 14670 16501 19769 1178 3192 6249 8684 11703 14659 16570 19772 1411 3902 6637 8696 11836 14676 16673 20020 1463 4023 6878 8885 12621 14695 16763 20221 1493 4347 6995 9298 12771 14790 17027 20308 1571 4348 7108 9833 12844 14865 17065 20418 1963 4631 7310 9993 12907 14866 17186 20495 2038 4714 7436 10014 12994 15071 17361 20635 2060 5053 7526 10187 13061 15431 17627 20684 2066 5090 7627 10306 13117 15462 17797 20834 2337 BEURSBEKlCflT AMSTEEDAM 14 Mei Per Telegraaf Binuenlandsche fondsen zeer vast Afrikaansohe handels vennootschap 10 lager Oostenrijk en Russisohen vast Zuidwestelijke en Fastowa willig Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Mei Ggiberti Pielcrnelli ondan T F Boa eo J de Feer 11 TKeodora uders S de Joog eo M TermenleD Cornelia ouders J deo Hertog en A J Romyn Diderica Mans ooders J F Hrugstens eo E ao der Horen Pieter ouders P van Leeuwen en J van Zanten 12 Fieter Johannes ooders J van Dam en A Mulder OVERLEDEN 11 Mei L de Jong 66 j J lan der Tegt 6 w C N Bsoekbnyien IS m J van der End 2 J 9 m P lan Vliet 8 j 10 m W Groeoandyk 18 j W N Danens 2 j 5 m C ttakVier 1 j i 13 L tan den Hondel 1 j 9 m ADVERTENTIÊN ï Heden overleed ons jongste kindje HELENA JOHANNA 8 maandei Tjud G J D ARENDS L ARENDSVAN Es Gouda 14 Mei 1889 De Heer en Mevrouw de JONG ËvxKiNK ÜcsGiKs en de Beer von BIHL betuigen bg deze hnn hartelgken dank voor de vele bewezen van belangstelling ondervonden bg het HnWelgk hunner Kinderen OOSTHAVEN 17 Kok en Banketbakker Levert prima Breda sche Ontbijtkoek en HAAGSCHE PONTEKOEK THOMAS BIGG S Chemist voor Landbouw en Veeartsenijkunde Zeker middel tot genezing van kwaadaardig Elaanwzeer bg Schapen en ander Vee zeker middel tot genezing van Schurft bg Schapen n THOMAS BIGG s Waschmiddel voor Schapen en Limmeren is voor Gouda en Omstreken verkrggbaar te Gouda in den Apotheek van de firma de LAAT en van SON IBOTERMARKT A 68 Vrijwillige Verkooping £ 1 C B VAN BAAREN te Schoonhoven m C VRIJDAG den 17 MEI 1889 HbaK s morgens 9 ure vóór de Herberg van L DE BRUIN te Langerüig eweide verkoopen MN mmm Balken Palen Brngleggers Planken Eikenen Sparrenpalen Juffers en Kolders Vóór den verkoop afgenummerd te zien En dienfteltden dag des namiddags ten 2 ure vóór het Winkelhnis van de Weduwe ADRIAANSE op het dorp te Moordrecht van flEUBELEN HUISRAAD Winkelgoederen waaronder eene groote partg Elompei s Morgens van 10 tot L ure afgenummerd te zien Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche pitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolge van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen ii zendiug van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland M Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden dor tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nrwV in aanmerkoiyk vergrootte flesechen voor 60 cents 1 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdijj aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPFs Kruiden Zeep tegen eiken jjiuidaitslag en voortreffelijk voor baden iVenus xeep en Zonnebloemenzeep POPP S fiekristalllseerde en Transparant Glycerinezeepen zyn de fijnste Toilet cm gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen aV De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POJPF Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men nerUmge mtdmUel t Br POPP echte Preparaten en neme geene andere aan I Gonda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zook Groote of St Janskerk Gouda op Woensdag 15 Mei aanvang 7 uur s avonds Mej Maegaeetha Kooiman te Vim Sopraan De Heer Anton Bouiia i Violoncelle h p Orgel I Toegangsbewgzen tevens Programma bg iüteeksning f 0 99 buiten 1 25 Toegangsbewgzen voor leerlingen der Muziekschool 0 50 bg den Concierge vau Arti Legi ing Muziekschool Tegen 1 JUNI wordt gevraagd eene R K Brieven onder No 1847 aan het Butean dezer Courant Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Mejufvr KROPMAN VRAAGT zoo spoedig mogelgk eene zindelgke DIENSTBODE OVERHIMDEN en I ACHTHEMDE in voorraad en naar maat te leveren Soliede grondstof Sterke en nette afwerking Billgke prgzen SCHENK Zn Een gehuwd Persoon geheel vrg van sterken drank goed kunnende rgden biedt zich aan als KNECHT in een Pakhuis of anderzins de beste getuigen kunnende overleggen Franco brieven onder No 1848 aan het Bureau van dit blad ADVERTENTIÊN in alle Binnen en BuitefUandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda POLAKS LËVËKS ËLIXËR g § Met de hoofdverkaop van boven g staand heb ik voor GOV D A en ca OMSTREKEN belast navolgende 3 n B M Grossiers in GedlatUleerd M PEETEBS Jxn Markt f i J F HERMAN Zoon Tiendeweg 5 Kitideren N KONINGS So Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Öroningm De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzottiknng van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Nommers VIJF CENT2N BINNENLAND GOUDA 15 Mei 1889 De uitslag der erkiesing voor 3 Leden voor de Provinciale Staten in bet Hoofd kiesdistrict Gonda is aldus Uitgebracht 4039 stemnun Ysn onwaarde 19 Geldige 4010 stemmen Volstrekte meerderheid 2006 stemmen £r werden nitgobraoht op de bh Hr A A van Bergen Uzendoorn 2126 stemmen i A vnn Houweningo Gz 2008 E Blok 2008 F Rupke 1922 A van der Stmaten 1910 A J Th Hofman 1833 Zoodat gekozen zgn de aftredende leden da U Mr A A van Bergen Uzeadoom G A van HoB ua e Gs tmM tMu De uilslag der verkiezing voor Leden van de Frorinciale Staten in de volgende districten is als volgt Oravenhage Uitgebracht 5188 geldige stemmen Herkozen werden de Ui van Bglandt met S013 at en Schuurbecque Boege met 2683 tt en gekozen de heer Conrsd Lib met 2596 st Herstemming moet pUiats hebben tusschen de hh PoUk Daniels aftredend lid mot 2692 K A W Sluiter Lib met 2636 st Gevers Deynont Cons met 2526 st en van Zaglen Cons met 2523 st Voorts kregen de hh mr Borret aftred lid 2401 stemmen Gevaerts Anti Bev 2196 st enHoogenlaad Conserv 2497 st FEVltlETOIt m 16 Naar Ut Suittek ZEVENDE HOOFDSTUK De advocaat trad binnen op de manier zooals hg dat altgd deed beleefd maar ernstig net maar koel Ge l at lang naar berieht wachten mgnheer Carnnphhff sprak de Lord en dat juist nu ge weet dat ik nieuwsgierig ben naar uw tijdingen jrüeljben uwe bemoeiingen een goeden uitslag gehad P Ja mylordl Ahi riep de Lord met een verlicht hart uit üat IS goed nieuws Laat eens hoeren welke maatregelen ge hebt moeten nemen om tot dien goeden Mtslag to geraken Waarom zou ik uwe Lordsohap lastig vallen met Mt verhaal van mgn bemoeiingen Het feit is voldoende de vluchtelinge is in mgn macht Houd dan wat mg betreft uw verhaal voor u zeiven en zeg mij waar het meisje is tu mijn woning te Piccadilly Hebt ge een vertrouwbaar persoon die haar onoer toezicht houdt Zg is met mijne oude huishoudster opgesloten in 11 kamer waarvan ik den sleutel in mgu zak heb Leiden Gukozen de hh Prof Mr J T Buiis Mr Neeb en van Dissel allen liberaal Zoetemeer Gekozen de heer Va der Oudermeulen Herstemming tusschen de hh Mr P L F Blussd met 700 st en Fisenne met 600 st De heer Visser had 78 stemmen LUST van het aantal Kiezers en de gestemd hebbende Kiezen in het Hoofd kiesdistrict Gouda Qetal Kiezen 1129 181 S9i 81 52 48 266 61 42 28S 230 340 65 226 195 70 114 230 75 270 132 Getal ttitg stemmen 1025 166 346 69 49 37 255 48 Sï 6 257 163 290 43 190 168 64 85 194 9 249 118 6 Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwouts waarder Rietveld Oudewater Hskondorp Papekop Lange Rmga W ds Waddinïveen HeeuBijk Schoonhoven Vlist Stolwijk Ouderkerk a d Usel Berkenwoude Gouderak BergAmbacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d Usel 4029 4629 ZiÜ zij niet trachten aan die vrouw allerlei dingen te vertellen die beter verzwegen waren Heb daar geen zorg voor mylord bet oude mensch is stokdoof Zij kan een heerlijke biefstuk gereed maken maar zoo goed zg kan proeven zoo slecht kan zü hooren Alleen door te schrgven kan men haar iets doen veretaan en schrijfbehoeften zgn er niet in de kamer waar ze zijn Beantwoord mij nu nog deze enkele vraag hadt ge bijzondere mooi lijkheden te overwinnen toen ge het meisje uit haar verblijf wilde meevoeren Volstrekt niet zg volgde mg dadelgk op mijn uitnoodiging ik had geen bedreigingen of geweld noodig Overigens had ik mij vast voorgenomen mijn doel slechts langs den vreedAmen weg te bereiken en ik ben er volkomeu m geslaagd Het zou mij aangenaam geweest zgn als ge mg wat meer van de nadere bijzonderheden verteld had mgnheer Carringshliff voor het oogenblik zal ik mij tevreden stellen met uw onvolledige mededeelingen Maar nu moeten wij beslissen waar wg met het mei e heen moeten Naar Bedlam nooit weer Bg ons laatste gesprek heb ik u daarom mijn gegronde redenen medegedeeld Dringend moet ik u verzoeken hieromtrent spoedig een besluit te nemen De woning van een ongetrouwd heer is geen geschikt verblijf oor een jong meisje ik mag mij met blootstellen aan het goAar door mijn buren veroordeeld te worden wegens ongebonden levenswijze Verder bestaat de ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Men leest in de Staatecouraat De Koning beeft den ondergeteekende opgedragen om door middel van de Nederlandtche Staatucourant Zijner Majesteits meest hartelijken dank te betuigen voor de zoo algemeene blijken van hulde en gehechtheid van het Nederlandsche Volk ontvangen ter gelegenheid van Zijnor Majesteits herstel n van de herinnenng aan Hoogst Deszolfe veertigjarige Eegeering i Graeeniage 14 Mei 1889 De DirecIfKr van het Kabinet det Koning In de Standaard leest men Ons blad is te klein om overzichten te geven van de verschillende meetings bij de voorbereiding voor de stembus ditmaal door vriend en tegenstander gehouden Daarom spraken ne dan ook met geen woord over de meeting te Schoonhoven doot Dr Knvper geleid B toudan ï gTt nie gsdMo h boi over 4 meeting door denzelfden spreker gisterenavond in Gouda gehouden Wat echter de N Solt Cour er dezen morgen van meldt noopt ons 4éa feit uit die samenkomst te releveeren Gelgk de N SoU Cour zeer juist meldt begon Dr Knvper met een eereaalnut voor Gouda s Burgemeester die eerlang zijn jubilaeum stond te vieren en thans loor den Koning tot ridder was benoemd en zonder onderscheid van partgen steeden allo aanwezigen hier hartelgk mede in Maar wat de N Rott Cour weglaat en in dit verband had behooren vermeld te worden is dat de woordvoerder der Liberalen Mr Fortujjn Droogleever even ridderlijk optrad als zgn tegenstander en aan het publiek dat grootondeels uit Liberalen mogelijkheid dat die koopmansbediende hét meisje gaat zoeken zoodra hü uit het verhaal van zijn moeder tot de overtuiging komt dat ik slechts door list het meisje in mijn macht heb gekregen zonder aan een enkele zijner voorwaarden te voldoen Hg kent mijn naam mgn woonplaats kan hij in ieder adresboek vinden Wanneer het tot een ontmoeting kwam in mgn woning misschien in tegenwoordigheid van het meisje en dat zou eindelijk niet te vermijden zijn dan konden wg misschien in het gerstvolgende nommer van de Time een attikel van een gverig verslaggever vinden dat ons volstrekt niet zou bevallen Uit uwe woorden maak ik op Carringshliff dat het meiq e bg dien Lund zooveel of althans genoeg gepraat heeft om den toestand voor ons gevaarlg k te maken Hebt ge mij de bijzonderheden van uw verrichtingen verzwegen om mg onwetend te houden omtrent het onzekere van onzen toestand Dat lag slechts in mgn bedoeling voor zoover het betreft de middelen die ik heb aangewend om mijn doel te bereiken Omtrent de feiten zelve zou ik u volkomen ingelicht hebben t Deel mij dan eens mede in boeverre zg openringen heeft gedaan die voor ons gevaarlijk kimn worden In hoeverre zij de familie Lund een blik in den gestand heeft gegund heb ik niet kunnen opmaken uit de woorden der weinig ontwikkelde oude dame met wie ik sprak Maar het meisje heeft haar naam