Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1889

zilter der Liberale Kiesrsneaiging vaar de rUg had gshangeo maiA reeds was ingehaald Het kan niet genoeg worden betreurd dat dergelgke ongeregeldheden ztja voorgevallen en iv bopen dat het de politie gelukken zal de sohuldigea in deze op te sporen opdat zq hun verdiende straf niet zullen ontloopen Woensdag avoud had in de Groote kerk et aangekondigde concert plaats van Mejuffrouw Kooiman Sopraan ta Ulm en de Heeren A Bouman cellist te Utrecht en W Petri organist iu dezelfde plaats Het was ons fangenaam weder eens in de gelegenheid gesteld te worden ons schoon Goudsch orgel te ho9 n Wat de op dat instrument uitgevoerde stukkeit betreft was onze indruk dat de grootsche G dur Fantasie van Bach niet geheel tot zgn recht kw m wat wellicht aan de uitgestrektheid van de localiteit lag een andante van Handel vddeed iu zijn frisschen eesvoiid daarentegen uitstekend de sonate van liheinbergen bevatte fraaie momentou inzonderheid bot kalm stukje begin de lieve melodie van het intermezzo en het effectvolle slot een fuga van Liszt was gelijk bij dezen componist meestal het geval is voornamelyk interessant om de klankeffecten De zangeres Mej Kooiman bezit een aangenaam orgaan dat echter slechts in het Abendlied van Schumann tegen da ontzaohelijke ruimte scheen opgewassen Als oratorium zangeres deed Mej K zich hooren in een aria van Bach en het Denn der Herr uit Paulus Vooral de aria an Bach leed aan iets vaags w it wij celijk gezegd aan de localiteit toeschrijven terwijl in do arioso van Mendelssohn een vlugger tempo ons gewenschter had toegeschenen De Hoer Bouman schonk gelgk te verwachten was genoegen met zijn smaakvolle voordracht van een adagios van Bargiel een prelude van Corelli en het bekende aria uit de D du van Bach Dat alles langzaam tempo was brengt de eigenaardigheid van het instrument wel eenigszins moe Te ontkennen valt t echter niet dat wg dezen avond wel wat veel andantes en adagio s te genieten kregen Stille ernst moge aan een uitvoering in een kerkgebouw passen t is ook geoorloofd dat men zich het woord herinuere Dient den Heer met blijdschap Neemt men in aanmerking dat de soort der uitgevoerde muziek voor vele raenschen niet aantrekkelijk is dan mag men verklaren dat de opkomst niet gering was Gisterenavond omstreekj 7 uur had bij vrouw Lafeber winkelierster op de i Nieurfe Haven alhier eenbegin van schoorsteenbrand plaats De spoedig aangerukte spuit van het garnizoen behoefde gelukkiggeen water te geven Men schrgft ons uit Waddinxveen De alhier opgerichte afdeeling van den Nederlandschen Protestantenbond zal trachten te voorzien in godsdienstoefeningen en godsdienstonderwijs in vrgzinnigen geest Naar wij vernemen bestaat t voornemen daarmede reeds spoedig aan te vangen We twijfelen niet of alle vrijzinnigen wier godsdienstige behoeften eenvoudig nergens bevrediging vinden zullen daarvan dankbaar gebruik maken Als zij nu ook maar gevoelen dat dit hun zaak is en tevens dat zij o6k mot geldmiddelen steunen aangevangen levendig te houden en daarbij hun eigen vernuft te toonen Do jonkman met wien Alice de laatste quadrille gedanst had Sir Frederick Lionel een verre bloedverwant van den Lord had zich na eenige woorden van dank van h ar verwijderd en zijn plaats overgelaten aan hen die naar de eer dongen om met de schoone pupil van den Lord in aanraking te komen Hij slenterde door de zaal om zgn danseres voor den volgeuden wals op te zoeken toen hij onverwacht van achteren een hand op zgn arm voelde leggen Hij keerde zich om en zag een jeugdig heer die hem lachend aankeek Ah Ijord Kumsdale riep hij uit een witte raaf onder een troep zwarte kraaien Vergeef mij mylord dat ik u onder lachen begroet maar mg dankt ik had nog nooit de eer u onder den bonten zweem jongelui in een balzaal te zien Ieder mensch tracht in zijn liefhebberijen een bee e afwisseling te brengen en zoo is het ook met mij Sir Lionel Spelen rgden jagen en reizen zgn dingen waar ik in de laatste jaren in voldoend ruime mate van genoten heb en daar de liefde in ons schoone Engeland een zeer vervelend ding is dat niemand naar mgn smaak met mij genieten wil zoo heb ik spoedig een besluit genomen toen ik de uitnoo liging ontving van Lord Norman een oud vriend van wijlen mijn papa Ik wil het nu weer eens beproeven met de gezelschappen iGe zoudt geen beter tijd hebben kunnen kiezen tot uitvoering van uw besluit mylord Zie eens Voor de Sotterdamsche Bechtbank stond eergisteren terecht de SOjarige E M v d W dienstbode wonende te Gouda die bekende op den H April jl terwijl zg zich met zekeren J Alfenaar bevond in een theetuin te Gouda ten uadeele van dezen te hebben ontvreemd eeue geldbeurs waarin 3 B0 Bij bekl s arrestatie was van het ontvreemde geld nog slechts ƒ 1 over Hare veroordeeling werd door het O M gevorderd tot drie maanden gevangenisstraf terwijl de toegevoegde verdediger mr fl B van der Eist de rechtbank verzocht eene veel mindere straf aan bekl op te leggen dan door het O M was gevorderd Dinsdag a st uitspraak De electriciteit heeft een nieuwe toepassing gevonden namelgk bg de leerlooierg De voordeelen zijn bespoedigd looien minder kosten grootere lenigheid van het leder De huiden worden in een langzaam draaienden cilinder gebracht waarin een oplossing van looistof welke aan de werking van den electrischen stroom is onderworpen De tijd van duur der behandeling hangt af van het soort van leder kalfs geiten en lamsveUen behoeven 2i uren behandeling ossen on paardenhuiden 73 tot 96 uren Stoompoét Een liothebberij circus is door den Amorikaasohen iportsman James M Waterbury ingericht op zijn landgoed bij Westchester Daar maken jongelieden van den deftigen stand allerlei kunsten te paard springen door boepels jongleeren enz en naar de ÈewYorh Herald verzekert behoeven deze dilettanten niet voor de kunstenmakers van Barnnm onder te doen Men weet trouwens dat de Pargschu haute gomme geen raad meer wetende met den tijd hun in deze voorgegaan is Ook zij bleken zich slechts door eenige ruimere inkomsten van de echle circuskun tenaars te onderscheiden De Standard wijdt een artikel aan de feestviering in Nederland Het Ëngelsche blad spreekt mot groote waardeering en welwillendheid over het herstel van den Koning en de toekomst van ons land Het is wel mogelijk zegt de Standard o a dat het merkwaardige herstel des Konings van een ziekte welke het ergste deed vreezen volstrekt niet slechts van oogenblikfcelijken aard zal wezen en dat Z M nog menig jaar de regeering zal mogen voeren Hij is eerst 72 jaar oud en dus geenszins wat men in onz 4 gcn wui veelvuldigen hoogen leeftgd een zeer oud inan kan noemen De prille jeugd van zijn dochter die haar negende jaar nog niet heeft bereikt maakt bet zeer gewenscht dat het leven des Konings lang dure Intusscheu is er geen enkele ernstige grond te vindon zelfs voor de geringste vrees omtrent de staatkundige toestand van Nederland Wel zien sommige volkeren met wantrouwen elkander aan maar geen enkele regeering denkt er aan inbreuk te maken op de onafhankelijkheid of het grondgebied van Nederland of heeft ooit zulk een onverantwoordelijke gedragslijn ernstig in overweging genomen De eerbied voor het volkenrecht in Europa is stijgende onder de vorsten en staatslieden die machtig zgn en tevens het besef hebben van hun verantï oordelijkheid Gevaar is in dit opzicht niet te duchten van de heerschzucht der vorsten of de gewetenloosheid van ministers maar alleen van de naar dien krans van schoone vrouwen die ons hier omgeeft Schijnt het niet of zij hier gekomen zijn om u een keus te laten doenP Kijk eens goed uit mylord en kies u efin levensgezellin O neen waarde Sir daarvoor ben ik waarlijk niet gekomen antwoordde de Lord en op zijn knap jeugdig gelaat vertoonde zich een trek van oververzadigheid een natuurlijk gevolg van zgn uitspattingen Mijn grondstellingen gij kent ze bewaren mij voor zulk een dwaasheid Maar ik wilde u iets vragen vervolgde hij na een poos naar de dames in de zaal gegluurd te hebben Toen ik binnenkwam zag ik u met een zeer schoone dame dansen die ik niet weer ontdekken kan Wie was zij en waar is zij gebleven Ge wendti u tot de beste bron waar ge dat uit kunt vernemen want ik ben een neef van die dame wel in den zevenden of achtsten graad doch dat maakt hier geen onderscheid Mijn danseres was Miss Alice Norman de pupU van den Lord een zeer rijk meisje Dat ge haar iet kunt zien komt eenvoudig hierdoor dat een dichte zwerm jongere heeren haar omringt en haar alzoo aan uw oog onttrekt Het ontging Sir Lionel niet dat het gelaat van Lord Bumsdalo veel meer belangstelling toonde dan te voren toen hij deze inlichtingen kreeg omtrent de schoone danseres van zgn vriend Dus een nieuwe schoonheid zeide hg Wees zoo goed mij aan de dame voor te stellen hartstochten der volkeren telven in aan elkandar grenzende landen Het Nederlandsche volk mag zich gelukkig achten dat er nog een andere macht over hem waakt behalve de kracht der tractaten Er zgn landen van overwegenden invloed en onwrikbare wUskraoht die in een aanval op de vrgheid van Holland een zt are beleediging en een rechtstreeksche uitdaging voor hen zelven zullen zien Wat Engeland in dit opzicht gevoelt en in zgn belang acht behoeft niet ta worden gezegd en er bestaat niet de minste twijfel ofBiuland gaat in dit opzicht met Engeland hand aan hand Intusscheu als wg hierop wgzen denken wg er geen oogenblik aan dat er ergens ter wereld iemand zou wezen die er op loert Nederland te behandelen als Naboth s wijngaard Trots de ontzaglijke uitbreiding der bewapening waalman de groote mogendheden op het Vasteland het schouwspel geven hcerscht thans ten opzichte van internationale rechten en verplichtingen een rechtsgevoel dat zelfs de machtigste niet kan geringschatten Elke verantwoordelijke regeering streeft er onverpoosd naar den naam te verdienen van rechtvaardig te zijn en eerlgke bedoelingen te hebben Daarom loopt Nederland geenerlei gevaareen kan het Nederlandsche volk met volkomen gerustheid en zonder de minste beduchtheid den veertigsten verjaardag vieren van s Konings inhuldiging en tevens zijn schier wonderdadig herstel Buitenlandsch Overzicht Zonder overdrijving mag men verzekeren dat d eerste week der wereldtentoonstelling üsrnot en de republiek ten voordeele is geweest Na het schitterend feest op het stadhuis bewezen de geestdriftvolle toejuichingen der aanzienlijke menigte aan den president dat zijn populariteit merkbaar a het rijzen is In verband met de voorliofSr van hst Fransche volk voor uiterlgken glans on persoonlgke schijngrootheid bovendien staande tegenover een reclame held als de Londensche banneling is Carnot s taak om de gunst van de Pargzenaars te winnen niet gemakkelijk maar hij bezit do voor een aan het hoofd van een staat staanden leidsman gelukkige gave hoewel steeds korte redevoeringen houdende zijn woorden goed te pas te brengen Zoo heeft hjj ongetwijfeld een bres geschoten in het hart van de stad Parijs door zijn woorden aan haar in het bijzonder op hot feestmaal in bet Hélel de Ville gericht Onder allen die medegewerkt hebben tot den luister dor tentoonstelling verzekerdo Carnot nam Parijs de eerste plaats in Deze bewonderenswaardige stad zeide hij o a waarop wg met recht trotsch zgn deze bijenkorf van arbeid die zich niet door onvruchtbare woelergen laat terzijde schuiven noch van zgn vreedzaam werk laat afbrengen de bevolking van Pargs mag voor zich een groot deel van onze bewondering eisehen Wel is waar was de arbeid nog niet volbracht maar wat nog te doen bleef was gemakkelijk on overeenkomstig het verlangen der gastvrije stad die haar gasten welkom heette Alle volkeren zouden te Pargs die innemende beminnelijkheid vinden welke deze stad zoo wonderlijk snel tot een nieuw vader land voor den vreemdeUng maakt Geen der gasten zou Parijs verlaten zonder tot in zijn ziel overtuigd Wilt ge met haar dansen mylord vroeg Sir Lionel ongeloovig Wel zeker wil ik Wat is daarin gelegen dat verwondering kan baren Niets dan dat ge zoo spoedig uw beproefde grondstellingen laat varen Maar kom ga mee dan zal ik aan uw verlangen voldoen voor de dans weer begint Zij drongen door den kring van heeren die Alice omringde en Sir Lionel haastte zich om aan het verlangen van den Lord te voldoen Na het voorstellen en het wisselen van da gewone beleefdheden trok Sir Lionel zich weer terug Lord Eumsdale bleef echter voor Alice staan on verzocht haar om een dans Zij reikte hem haar danskaart over maar er was geen enkelen dans meer vrij Dat spgt mg zeer mylord sprak zij maar ge zult moeten bekennen dat ik aan dit toeval geen schuld heb Het is alleen aan ragne nalatigheid te wgten miss dat ik de eer moest missen waar ik naar dong Wanneer ik spoediger met mijn verzoek Wj u gekomen ware zmidt ge niet genoodzaakt zgn geweest mg af te wijzen Terwgl Üj voor haar stond keek hij haar onophoudelijk met zijne groote glinsterende oogen aan Het kwam haar voor hoe onbeduidend zgn woorden zooeven waren geweest of er uit e oogen een vurige straal in haar hart drong en daar een wonderlgke doch aangename warmte verspreidde Wordt vervolgd te zgn dat Frankrgk voor dan vrede der wereld en de verbroedering der volkeren ar idt Met de feesten is het nu voorloopiè gedaan De Icaniers zgn weer bgeen en de staatkunde aan het woord Met 278 tegen 241 besloot de kamer onmidjeUgk met de begrooting een aanvang te maken De werkstaking in Westfalen breidt zich uit zonder dat de kans op het treffen eeiier schikking tusschen werkgevers en werklieden toeneemt De werklieden hebben een verklaring openbaar gemaakt waarin zij verzekeren het werk niet te zullen hervatten voordat hun eisehen zijn ingewilligd Indien nu ook de mijneigenaars onverzettelgk blgven zal het dus de vraag zgn welke van beide partijen den strijd het langste kan volhouden De werkgevers vertrouwen dat de leiders der beweging alle werkstakers niet lang meer bijeen zullen houden De oudere werklieden die door de jongere zijn meegesleept en door vrees van hervatting van den arbeid worden afgehouden zullen naar de mijndirecteuren meenen het werk hervatten zoodra zij zeker zgn tegen kwaadwilligen beschermd te zullen worden Gebrek aan geld hebben de werkstakers overigens niet Voor weinige dagen ontvingen zij hun loon voor een halve maand en daarom kunnen zij het in elk geval nog veertien dagen uithouden Aan pogingen ter bemiddeling ontbreekt het overigens niet De Freisinnige Ztg verwacht nog het meest van da besprekingen welke in den Rijksdag zgn begonnen Vele der mgnoigenaars die de bekende verklaring der werkgevers onderteekenden zijn leden van den Rijksdag en behooren tot de nationaal liberale partij gelijk o a de heeren Hammacher Kleine en Schultz Eenige leiders der vrgzinnige partij hebben zich nu met hun nationaal liberale ambtgenooten iu betrekking gesteld en aangeboden als bemiddelaars tusschen beide partijen op te treden Of deze poging meer zAl helpen dan die welke tot dusver zijn beproefd is nog zeer twijfelachtig Evenwel wordt het reeds als een gunstig voorteeken beschouwd dat de deputatie der werklieden in den Bgksdag een persoonlijk onderhoud hadden met de heeren Hammacher en Baumann Dit is de eerste keer dat werkgevers en werklieden in persoonlgk overleg traden Moge dit onderhoud inderdaad de eerste stap zijn tot een vergelijk waardoor aan den treurigen strgd een einde wordt gemaakt In de laatste dagen zgn groote hoeveelheden Ëngelsche steenkool over Hamburg naar de Westfaalsche fabrieken gezonden en da bestellingen zijn zoo talrijk dat zg wegens gebrek aan spoorwagens niet alle kunnen worden uitgevoerd Overigens komt ook uit het Saargebied on uit Opper Silezic veel steenkool zoodat eenige groote fabrieken te Witten den arbeid hebbon kunnen hervatten De vraag is hoe lang de werklieden eensgezind zullen blgven besluit een deel den arbeid te horvatten tegen den zin der jongere heethoofden dan wordt een grootere raovoer van troepen verwacht teu einde de middelen te hebben overal de werklieden die werken willen te beschermen Men spreekt zelf van verlenging van hot goheela 7o legerkorps in het kolendiscrict De raodedeelingen door de Ëngelsche regeering in het Lagerhuis over het stadhouderschap in lei land gedaan hebben weinig licht verspreid De minister Smith verklaarde dat de regeering de zaak lis van groot gewicht beschouwt en zo met groote zorgvuldigheid zou overwegen doch verder kon do minister zich niet over een zoo teedore quaestie uitiftten Brieven uit de Hoofdstad De mensch wikt Het wear beschikt I Wat beter motto is er te vinden ter verontschuldiging van mgn stilzwggen in de vorige week lederen dag had ik mg voorgenomen heden zal ik naar Gouda schrgvoni Maar ol die temperatuur I Was hot dan den plotselingen overgang v n guurte naar ongewone hitte was het die hitte op zichzelf alleen wie zal het zeggen Dit weet ik nauwlgks had ik mg schrap gezet voor mijn sohrgftafel en moedig de pen op het papier geplaatst of ik gevoelde al schrgvend een bedwelmende loomheid over mg komen ik dommelde wakend in werd opgewekt door een schok van mgn wil en bemerkte dat t geen ik neergeschreven had zoo mogelgk nog onsamenhangender was dan de allernieuwste poëzie dea incoh rmi Ie plus modernoa En woedend wierp ik de pen neer jk kon uwen lezers toch geen caoografie zenden I Uie uit de mode zijn bg het ondorwiia althans Gelukkig Igd ik niet alleen Daar zgn er zeus die nog veel meer onder de warmte Igden aan ik onze schouwburgdirecties Wat zg ook doen om het publiek te lokken het blgft eenvoudig weg en zet zich neer buiten do deuren onzer weiiige cafe s die het geluk hebben vrge ruimte voor hun deur te bezitten t Is alaof we in het hartje van Augustus zijn geen oveijassan zgn er te bespeuren we drinken bier met gs en blgven buiten zoolang we kunnen Oef En de eenigen dij in staat schijnen ons publiek naar binnen te lokken t zgn de dames en heeren van de Farietgentertainment in het Paleis voor Volksvigt t welk de vorige week heropend werd en in deii Parkscbouwbnrg die door het Hollandsche Operagezelschap verkten is De hoer Desuiten mocht Dinsdagavond mat het gezelschap van het théitre de la Monnaie te Brussel te voorschijn treden en de aantrekkingskracht beproeven van onzen gowlen ouden bekenden Séguin fraai baritonzanger en uitstekend acteur t hielp niet De zaal was zeer leeg het publiek t welk er was intusscheu zeer dankbaar en voldaan Daarom is het een golukwensch waard voor de directie der Vereenigde Rotterdaimehe tooneelialen dat bij de voorstelling van Zenuwachtige Vrouwen nog een vrij talrijk publiek was opgekomen ondanks het feit dat do gebroeders Van Lier hetzelfde stuk al 25 maal gespeeld hebben en dat het zeer warm was Maar ik beken dat het de moeite loonde mevr Beersmans en Van Zuylen Ie zien samenspelen in deze frausohe klucht op eene wijze dio doet zien wat echte artisten ook van eeu klucht weten te maken Van Zuylen heeft toch al do allures aangenomen van fransche acteurs van dit genre zijn verdwaasde mimiek was vol fantaisie en volkomen in den stijl En dan mevrouw Beersmans met haar charge van den treurspeltooii luchtig geestig en zwierig midden in die overdreven stembuigingen klanken brengend van een verrukkelijk mooie diepte die den wensch doden opkomen haar toch weer eens te mogen zien in een trourspeh ol Maar dan als het niet zoo warm is Terwgl ik hetgeen ik hierboven schreef even overlees bemerk ik dat ik d heel ver ben van het onderwerp t welk ik eigenlijk had willen behandelen het jongst alhier gehouden vierdaa ch prostitutie congres Maar t is dan ook geon geringe taak in een kort bestek te spreken over den aard de beteekoois en de uitkomsten van dat langdurig doctersconsult waarin onze ma itschappij op de ontleedtafel ia gelegd Over het karakter dor kwaal mogen allen eeustommig gedacht hebben wat al verschil van meeningen aangaande de oorzaken en de beste geneesmiddelen De ne diagnose week mijlen ver van de andere Wat werd er al I niet bggehaald De armoede het kapitalisme de opvoeding tn het gezin het b welijk le èn der ouders do plaats der vrouw in de maatschappij do onderlinge verhouding der kunnen in het tgdperk van de ontwikkeling het drankmisbruik het ontbreken van leerplicht beurt om beurt werden zij besproken als het kwaad versterkende toestanden en omstandighe len En wat middelen ter verbetering gaf men niet aan afwisselend uit den aard der zaak als de besproken oorzaken Nu eens werd de godsdienst dan de wetgevende staat of de leer der socialisten te hulp geroepen en da persoonlijke bemoeiingen der middemachtszendelingen zoowel als do houding der politie de internationale verhoudingen ten aanzien van de vrouwenslavernij het ingrijpend vermogen der strafwet tot het beletten dier alaverng de mogelijkheid der zedelgke verbetering door het in dienst nemen van gevallenen besproken Wat dit laatste betreft verdient het opmerking dat eene motie voorgesteld door eene vertegenwoordigster van den socialistischen vrouwenbond Het ia wenschelgk eene vereeniging Ie stichten van heden die zich verbinden om zooveel mogelgk gevallenen op te nemen met 15 tegen 6 stemmen verworpen is Inderdaad kwamen wij hier op een terrein vol verborgen kuilen en gaten even gevaarlgk als dat waarop de veroeniging tot zedelijke verbetering vau gevangenen die ook dezer dagen hier algemeen vergaderde arbeidt Want hoe wenschelgk bet ook zijn moge de afgedwaalde schapen terug te brengen tot de kudde het valt don herder moeielgk alleen hiermeiS zich af te geven zonder de goede kudde de zorg te onttrekken waarop deze toch zeker allereerst aanspraak mag maken Een arbeid in de gevangenissen die den eerlgken arbeider een zeer schadelgko mededinging aandoet kan der gemeenschap allerminst baten En wanneer men de gevallen meisjes eer in dienst ging nemen dan de onbesprokene stelde men dan aldus goen premie op de ontucht Met dat al bigït het vierdaagsch debat in al die secties van het anti prostitutie congres moge het dan ook voorloopig alleen vruchtbaar zijn geweest in moties belangrgk in menig opzicht Niet het minste dunkt mg door het geleverde betoog voor de algeheele gelijkstelling van man en vrouw Daarbij is een thesis geopperd die tot uu toe in ons land zeker nog niet anders is uitgesproken dan door dames welke men met t min vleiend woord blauwkouson of geemancipeerden placht te betitelen maar die in den vreemde met name uit het noorden het onderwerp van heel at debat uitmaakt en daar zelfs in de letterkunde uitdrukking gevonden heeft Een groot voorvechter voor de gelgkstelling van man en vrouw ten aanzien van de zedelijkheidsleer is de bekende dichter n j elli8t en tooneelschrijver Björnsteme Bjömson en in een zijner drama s Een handschoen laat hij zijne heldin eene verloving met een jongen man dien zij meent lief gekregen te hebben terstond weer afbreken zoodra hij vernomen hoeft dat hg ten aanzien der sexueele moraal zeer ruim van geweten en handelen i Niets kan haar bewegen op dit besluit terug te komen zij gelooft niet in de mogelijkheid dat een zeer lichtvaardig jonkman een getrouw echtgenoot worden kan en jij zou ook meenen haar sexe te beleedigen door een man te huwen die een harer zustoren in het ongeluk stortte En wanneer die jonkman den spot blijkt te drijven met hetgeen haar zelf vreeselijke ernst is dan slaat zij hem zel baar handschoen in het gelaat Of het bij ons ooit zoover komen zal Doch laat ik nog even terugkeeren tot het antiprostitutie congres oin gewag te maken van het gemeenschappelijk arbeiden aldaar van de christelijke freulespartij on de sociaKsten De laatston hebben zich daar doen gelden en kwamen menigmaal flink uit den hoek Vooral Fortuijn en met hem mej Jonker de vertegenwoordigster van den reeds genoemden socialistischen vrouwenbond Beiden hielden eene redevoering en namen deel aan de debatten t Was eigenaardig die chieke dames met haar fraaie mantels om te zien zitten in de nabijheid der eenvoudig gekleede vrouw uit het volk en de petten en dagelijksche jasjes der mannen op te merken midden tusschen de deftig zwartgejasto heeren En als men vraagt wie het t meest ernst was ik zou den socialisten wel den eerepalm durven reiken In de bemoeiingen van enkele der dames en heeren lag voor mijn gevoel iets stelselmatigs en opgeschroefds Natuurlijk niet van alle en wel het minst van den Voorzitter ds H Pierson wiens warme overtuiging uit al zijn woorden sprak Noichn t Met de gebruikelijke parade het uitsteken van veel vlaggen het geven van openbare muziekuitvoeringen het afsteken van een groot vuurwerk en het ontsteken van illuminaties voor stadsen enkele particuliere gebouwen is heden het feest van s Konings 40 jarig regeeringsjubilé gevierd Zoo sterk als bij den jongsten Princessedag was de levendigheid op straat en de drukte der feestvierende menigte uit den aard der zaak niet daartoe was alles te plotseling gegaan en was er niet genoeg te zien Wie zich het meest onderscheidden in hun streven om zelf bij te dragen tot verhooging der feestvreugde waren de bewoners onzer volkwijken de Jordaan en daaronder vooral de Willemstraat en de dusgenoemde Jodenbuurt beide om hun oranjegezindheid van ouds bekend En het eigenaardige daarbij is dat er bg gelegenheid van dusdanige feesten altijd eene officieele verbroedering tusschen de bewoners van beide wijkeu plaats vindt die dan elkander deputaties ter begroeting toezenden Of dit nu al wederom heeft plaats gegrepen zou ik intusscheu niet durven zeggen Ghijsbr v Aemstei Armterd 13 Mei aSO Staats loterij Vijfde Klasse trekking van Donderdag 16 Mei No 1486 10274 1000 No 3411 420r 9529 13178 17491 ƒ 400 No 1490 1747 5369 17665 19222 200 No 1994 3625 5017 7226 9264 133S2 15037 15247 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 23 2958 B61B 8308 11390 13975 16371 18900 320 3156 5854 8672 WlU 14060 16548 18946 418 3199 6995 9049 11727 14169 16612 19043 634 3380 6184 9085 11916 14278 16984 19047 652 3507 6398 9162 12105 14345 17211 19139 788 3784 6449 9423 12156 14399 17352 19265 865 3786 6690 9911 12195 1468lf 17390 19394 1023 3814 6852 9999 12297 14910 17410 19471 1092 3961 685410216 12317 14912 17646 19482 1154 4187 6945 10393 12427 14978 17652 19497 1521 4237 702410425 12626 14986 17657 19581 1634 4300 704410443 12631 15158 17662 19725 1778 4323 72B7 10618 12864 15318 17733 19732 2079 4327 7358 10533 12888 15663 17778 19948 2136 4364 756710562 12944 15575 17860 20064 2419 4416 7576 10681 13055 15699 17987 20151 2421 4468 7613 0881 13088 1B732 18061 20419 2445 5026 772310897 13239 16802 18142 20594 2684 5109 7914 10994 13392 16966 18164 20601 2695 5287 7959 11035 13477 15973 18654 20755 2700 6332 8203 11167 13634 15989 18687 20804 2713 5488 8265 11188 13654 16034 18844 20835 2910 6530 8282 11249 13830 t