Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1889

1889 ZaterdaiK 1 $ Mei N 3919 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inseodlng van adrertentidn kan geacbieden toi één nur des namiddags van den dag der nitgave HARKTBEBICHTEN Oonda 17 Mei 1839 Aanvoer heden matig In de prijzen kivam b na geen verandering Tarwe Zeeuwsche 7 40 a ƒ 7 76 Mindere Zeeuwsche ƒ 7 a ƒ 7 20 Polder 6 25 ü ƒ 6 60 Afwykende ƒ 5 60 a 5 90 Boode 6 ƒ 6 20 Angel ƒ 7 a ƒ 7 25 fiogge Zeouwjobe ƒ 6 60 a f 6 80 Polder ƒ 6 a ƒ 6 26 Buitenlandscbe per 70 KG ƒ 4 a ƒ 4 26 Gerst Winter 8 70 8 4 20 Zomer 3 90 ïi 4 10 Chevalier f 5 50 a ƒ 6 75 Haver per Heet 3 40 a f 3 90 per 100 kilo 7 a 7 60 Hennepaaad Inlandssh ƒ 8 a ƒ 8 25 Buitenlandscbe 5 a 6 26 Erivtenc Inlandsche blauve Mesting 6 60 a 6 90 Buitenlandscbe voererivten per 80 K 6 16 a 6 25 Boenen Bruine boenen niet gevraagd Doivenboonen 7 50 i 7 76 Paardenboonen 5 60 a 5 90 Kanariezaad 7 25 a 8 Maïs per 100 kilo Amerikaanscha 5 40 a 5 60 Odessa f 6 60 a 6 60 Cinquantine 7 60 a 7 75 De veemarkt met goeden aanvoer handel zeer vlug pryzen enorm heog vette varkens 22 a 25 et Tarkens voor Londen aanvoer gewoon 20 a 20 s et magere varkeus en biggen veel aanvoer 1 20 è f 1 60 por week vette schapen tamelijk aanvoer ƒ 24 8 32 Lammeren grootor aanvoer rlJ 8 a 17 Nuchtere kalveren handel vlug ƒ 5 a 10 allen per stuk Kaas Aangevoerd 56 partgen Ie qualiteit ƒ 19 a 21 2e qualiteit 17 a ƒ 19 Noord Hollandsche 22 a 26 Goeboter 1 10 a ƒ 1 29 Weiboter ƒ 0 85 a ƒ 0 95 PETROLEÜM NOTEERINGËIV van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwjjki te Rotterdam De markt was beden vast Loco Tankfust ƒ 7 80 September October Novemberen December levering ƒ 8 20 BEIJRSBËUICHT AMSTERDAM 16 Mei Per Telegraaf Binnenlandschc fondsen zeer vast Buitenland vast alleen Russen 1872 73 flauwer Overigens weinig variatie jjurgerlijke Stand GEBOREN 13 Mei Jan Cornelis ouders W deD Boer cd A aD Dam SuaaoDa Maria oaders I T BerlgD en S Koppeodraaier Maria Catbanaa oaders P A Jaspera ea C C Dgkman It Fieter Willem ouders H FLtielaar eo W C f roeDeweguD OV£KL£D£N 13 Mei J G Kromme 23 j A Vcrhart 9 m A M de Jong 5 ra 14 H J Arends 8 m W J aü Hofweegen 1 j 2 oi J J Nieuwenhoizen 2 m 15 H de Jong 4 d GEHUWD 15 Uei A F Nieaweuhugzeo en 6 M Sparnaag G den Ouden en A van der Louw G Slootjes en U Rietield ie J W A Bogaarda en J A H van Mierop Stolwijk GEBOREN Diaa Marrigje oadera L Koot en B Both Leentje ouders K Blonk en W Hoosbeek Oeertroi Ouders A Sloof en C ven Buren OVERLEDE N W Verdoold 78 ADVERTENTIËN Getrouwd J W A ROIJAARDS Wed van Vrouwe G 8 W Caep EN J A H VAN MIEROP die tevens hunnen vriendelijken dank betuigenvoor de vele blgken van belasgstelling bg hunhawel k ondervonden Vtrecht j jg jj J889 Gouda j Eenige kennisgeving Getrouwd J F WILLEMS enJ H M VISSER die ook namens wederzijdsche Familie hunnenhartelgken dank betuigen voor de vele bewjjzenvan belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Heemstede 16 Mei 1889 V Heden overleed tot diepe droefheid van ons en onze Kinderen ons geliefd Dochtertje ALIDA JOHANNA ia den jeugdigen leeftgd van 14 jaren en 11 maanden D OÜWENÜBL J OÜWENBELKeüut L OÜWENBEL J OÖWENBEL Gouda 15 Mei 1889 Bg vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam den 13 Mei 1889 bg verstek gewezen is ADBIANVS COBNELI8JOailPHVSvandePA rOOBDT meerderjarig ongehuwd gedomicilieerd te Gouda ter zake van krankzinnigheid gesteld onder curatele met zgne veroordeeling in de kosten van het geding M VORSTMAN Procureur De Rekening en Verantwoording in het faillissement van O BBJJIJNJÉ vroeger winkelier in Boter en Kaas en Geldersche Waren te Gouda zal door den Curator worden afgelegd op DINSDAG den 28en MEI a 8 des voormiddags ten 974 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTDIJN DROOGLEEVBR Kan DIRECT geplaatst worden een bekwaam BierlDottelaarskneclit Adres onder No 1850 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen einde JUNI e k in een klein gezin een nette Burger SAKEH Adres Bureau dezer Courant CONCORDIA Nederlandsche Algemeene Maatschappg van Levensverzekering gevestigd te Rotterdam Oostvestplein No 39 vraagt voor haar afdeeling BêgrafeniauUkeering goed bespraakte soliede personen als vertegenwoordiger tegen flinke provisie Aanvrage franco aan de Directie Zonder goede referentien onnoodig zich aan te melden FQUBNEAUZ AÜBENTS Nieuwe vinding Petroleum Elookstellon welke niet kunnen ontplofien of in brand geraken Deze Kookstellen koken in 5 minuten een liter water Voor Gouda en omstreken verkrijgbaar bg Magazijn van Petroleumlampen en Kookstellen Lang e Tiende weg D 59 Gouda Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia mm de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glausrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Bz 122 Hoogstraat 133 De Notarissen S LAGERWEY en É t Mr G fl FÜHBI SNETHLAGE VSr zgn voornemens om op WOENSDAG 22 MEI 1889 des voormiddags ten 11 ore in de StadsHerberg te Woerden bewoond door den Heer A RUIJS publiek te verkoopen Een hecht en sterk BUIS waarin sedert jaren is uitgeoefend eene BROOD BESCflüITen KLEINGOEDBAKKERIJ met daarachter gelegen Tuin Bleekveld en ScAuuf alies staande en gelegen binnen de Stad Woerden aan de Voorstraat strekkende van die straat tot de Achterstraat plaatselgk geteekendWgk A nummer 289 ter inhoudsgrootte yan 4 Aren 70 Centiaren Te bezichtigen Dinsdag Woensdag en Donderdag van iedere week van s morgens 10 tot s middags 3 uur Betaling der koopsom waarvan de helft als eerste hypotheek op het verkochte gevestigd kan blgven ad i s jaars en aanvaarding 15 JÜLI 1889 Breeder bg biljetten omschreven en nadere information ten kantore van voornoemde Notarissen De Notaris JOHANKES NOLBN resideerende te Capelle a d IJeael is voornemens op WOENSDAGEN 22 en 29 MEI 1889 telkens des voormiddags ten 11 ure ten Kofflehnize van den Heer A MOLENAAR aldaar aan sGravenweg ten verzoeke van de erfgenamen van Mejuffrouw de Wed L vas VLIET bg opbod verhooging en afslag publiek te verkoopen Een perceel WEILAND gelegen aan de Noordzgde van sGraveoweg onder Capelka IJ groot 1 Hectare 08 Aren 23 Centiaren Een perceel WEILAND gelegen aan de Zuidzgde van s Gravenweg onder Nieuwerkerk ajlj groot 4 Hectaren 04 Aren 23 Centiaren Een HUIS en ERF en TDIN staande en gelegen aan de Zuidzgde van s Gravenweg onder Nieuwerkerk a IJ groot 17 Aren 47 Centiaren GEVRAAGD KOST en lEWOmm met gebruik vsn vrge Kamer bjj nette menschen liefst centrum der stad Adres onder No 1849 aan het Bureau dezer Courant Z 300 gulden betaal ik steeds aan die Longlijdera welke niet bepaald hulp verkrijgen door het gebruik van de wereldberoemde Ayre s American Serapillas HOEST HEESCHHEID ASTHMA SLIJM LONG en LUCHTPIJPAANDOENINQEN houden reeds na eeuige dagen op Duizenden zijn hierdoor reeds geholpen Onbemiddelden ontvangen tegen een scnriftelgk bewgs van een bevoegde macht gratis hulp Prgs incl emballage per flesch 2 00 E ZENKNER American Druggist Wienerstr 21 Berlin S O ADV£ RTENTIËN in alle Binnen en Buitenlanduche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A BSINKMAN ZooN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iiizonderlgke Nommera VIJF CENTSJT BINNENLAND GOUDA 17 Mei 1889 In de zitting der Tweede Kamer ran heden i ingskomen het wetsontiArp tot waarborg der Trije beschikking door werklieden orer verdiend loon De heor van Woraenaer hoeft verlof gevraagd en gekregen nader de regeering te iotarpelleeren over de ongeregeldheden te Gouda Het Afdeelingaonderzoek over de schoolwet is bepaald na afloop der behandeling van het ontwerp eischende wilsverklaring van vrouw en kinderen der gonaluraliseerden om z f naturalisatie te verkrijgen Tegen genoemd ontwerp werden ernstige bezwaren geuit door do hh Hartogh Sanders en Bglandt De heer Harte verdedigde het evenals de Minister van Justitie Het is gisterenavond gelukkig rustig gebleven in onze stad Er was meer politie als anden op de been en er waren maatregelen genomen om by bet uitbreken van nieuwe o ng ereg el dheden dew omirid delijk te bedwingen Het is echter niet noodig geweest W j vernemen van goeder hand on tot onze blijdschap dat het voortbestaan der Kweekschool voor Onderwijzeressen te Arnhem bedreigd door de intrekking der BgkssulMJdie is verzekerd door de in Tuime mate toegezegde steun van particulieren Met niet minder genoegen vernemen wg dat Oonda op de lijst der eontribuanten een flinke plaats inneemt Daar wjj in ons verslag van hetgeen Woensdagavond voorviel ons ook eene opmerking veroorloofden aangaande de houding der politie meenen wg bshalve een in dit nr voorkomend ingezonden stuk ook onderstaanden brief te moeten plaatsen van den commissaris van politie opgenomen in de TV Rott Cl FEVILLETOK i S@g Waar iet Ihtiléci 17 ACHTSTE HOOFDSTUK Ik ben u zeer dankbaar mjlord sprak zg Als ge waarlijk zooveel gewicht hecht aan zulk Mn waardeloos ding als een dansje met mij dan zal ik trachten mgn neef Sir Frederick Lionel te bewegen zijn verzoek om een tweeden wals in te trekken Ge zoudt mü tot den gelukkigste van al uw vereerders maken jZijt ge ook al zoo n overdrgver mybrd Dat had ik nauwelijks verwacht van een man die algemeen bekend staat aU een vijand onzer sekse Wie kon mg met zulk een onwaarheid bg V verdacht maken Misaf Wat anders dan uw eigen doden mylordf Men verhaalde mij dat gij met zorg vasthield aan den stelregel om alle gezelschappen te vermijden waar ge dames zoudt aantreffen Bewijst mijn komst hier u niet het tegendeel van hetgeen booze tongen van mij uitgestrooid hebben hi Als ik dnrfdo hopen dat uw Ijezoek van heden eon atendige beterschap belooft dau zou het mij dub DE FOLITIGI TE GODDA Mguheer ie HMfdredatUxr I Vergun mij eene klïine plaatsruimte in nwe kolommen naar aanleiding vas het bericht uit Gouda in het Tweede Blad A van Donderdag Ik laat de oorzaak der ongeregeldheden voor rekening van uwen berichtgever maar ik betwist hem het recht op deze rgzA eene blaam te werpen op de Ooudsche politie Uw berichtgever zegt dat de politie er eerst bijkwam toen het te laat was Hoe weet bij dat Kan hij dat bewezen Ik verkkar hier dat uw berichtgever onwaarheid hoeft gesproken of hij dal willens ea wetens gedaan heeft is eene endere vraag die ik aan hem overUat te beantwoorden Ik wil geen oordeel uitaprtken over de beweegredenen die uwen correapoudent misbruik makende van zjjne anonymiteit maar wiens masker niet alleen voor mg maar voor velen zeer doorzichtig is er tor geleid hebben zulke grove leugens te vertellen van oproeri j dreunen en minder beleidvol optreden dur politie ik hoop voor hem dat het geene onedele iullen geweest zgn en hg misschien zelf verkeerd is ingelicht of niet goed gezien heeft Het ooideel van Burgemeester en Wethouders is mij meer waard dan dat vsn uwen berichtgever en waar die heeren mg verklaard hebben zeer tevreden te zijn over de bonding en het beleidvol ptreden der politie vermeen ik Hes wat uw berichtgever nog gelieft te schrijven over deze zaak wel met stilzwijgen te kunnen voorbijgaan U dankende mgnheer de hoofdredacteur voor de opname verblijf ik hoogachtend Uw dw dienaar J W TiixENBrao Commissaris van Politie te Gouda bel vflrhengen dat ge besloten hebt ons de eer van uw b zijtt te schenken Ia de eerstvolgende weken zult ge u kunnen overtuigen dat mijn beterschap die heden aanvangt bestendig van duur blijkt te zijn Beken er op mylord dat ik u streng in het oog zal honden en zoöilra ik bemerk dat ge weer afdwaalt zal ik niet nalaten u aan uw belofte van heden te herinneren Ge zult waarlijk geen reden hebben om in het minst te twijfelen aan mijn gehoorzaamheid Ge bewijst mij die door flink deel te nemen aan den dans Hjj had nog juist tijd om een buiging te maken de muziek begon don wJils te spelen en Alice s danser verscheen om haar ten dans te voeren Ook de Lord koos zich een danseres en mengde zich met haar in de bonte rjj De oudere heeren die de genoegens van den dans versmiadden waren bij Lord Norman vereenigd in de beide groote kamers aan de oostzijde van de balzaal Aan de westzijde van de balzaal was de oranjerie Het gesprek dat natuurlijk bjj iedere groep ontstaan was werd levendig gevoerd Men sprak over alles wat eon Engelschen fentlrman belangstelling kan inboezemen over de lerschequaestie over de jongste besluiten van de onderkoning van Indie over H M oorlogsbodem Nautilusfvnn welke in de laatste zes weken geen bericht mkwarn en over de eerstvolgende wedrennen te Epsom In een vonstemis een weinig ADVERTENTIËN worden eplaatirt van 1 5 regels a 50 Centen udere regtl uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTEXTIEBLAD t welk des Maandags rerscbgnt Onzerzijds aangaande de zaak een enkel woord Wij gelooven dat de politie in het bejiit krachtiger had moeten optreden Dergelijke opstootjes kuiHien veelal in het begin onderdrukt worden door een enkele politiebeambte die met beleid optreedt Later wordt dit veel moeilijker Zooala wij reeds ui ons vorig nr te kennen gaven wekte het bevreemding dat na het gebeurde op de Hoogstraat het volk gelegenheid werd gegeven op zijn gemak voor bet huis van den heer Dercksen op de Westhaven te gaan staan en daar ruiten in te gooien De houding van de politie gedurende den avond van Woensdag moge over t algemeen lof verdienen in het begin ware een krachtiger optreden zeer gewenscht geweest Woensdagavond is behalve de vroeger vermelde illuminatien er ook nog in den Oroenendaal eene aangebracht Te utrecht slaagde voor het aanvnllings ei apotheker de heer C i Idenburg van Haastredit I Eei terea zouden voor het Haagsche Gerechts hof de pleidooien worden gehouden in zake de kerkelijke zaak te Maassluis Het gold hier de hoofdzaak Bij vonnis van derechtbank te Botterdam waren de heeren W c s vroeger kerkvoogden van de Hervormde Gemeentete Maassluis veroordeeld om de kerkelijke goederenover te geven aan de kerkvoogden der HervormdeGemeente te Slaassluis Van dat vonnis waren de doleerenden in appèli gekomen Noch een advocaat noch een procureurdier partij waren op de terechtzitting verschenen De geintimeerdo was vertegenwoordigd door Mr W van fiossem Bz als procureur en Mr Knottenbelt uit Botterdam Deze kon zich nu bepalen tot enkele naderetoelichtingen hadden twee bejaarde heeren aan een marmeren tafeltje plaats genomen Lord Adlisbioth en Baronet Douglas beide behoorende tot de bloem der Engelsche aristocratie Zij spraken zeer zacht zoodat men aan de naburige tafeltjes niet vernam waarover hun gesprek liep Het schijnt onzen gastheer inderdaad gelukt te zijn zijn geldebjko omstandigheden te verbeteren die trouwens bij het aanvaarden der baronie niet zeer gunstig waren zeide Lord Adlisbroth Wg kennen elkaar uit den tijd toen hij nog kapitein was bij het rier n tachtigste linieregiment en ik als tweede zoon nog volstrekt geen uitzicht had op mijn tegenwoordigen titel en het daaraan verbonden familiegoed Algemeen werd toen geloofd dat het vermogen zijner vrouw niet veel te beduiden had en dat hij leefde van eene toelage zijns broeders De erfenis van de baronie zal hem op de been geholpen hebben dat is zoo wonderlijk niet antwoordde Douglas Dat hebt ge bepaald mis ik ken de familieomstandigheden genoeg om te weten dat de inkomsten van het erfgoed grootendeels verpand zijn De oude Norman de vader van den tegenwoordigen Lord heeft verkwistend huisgehouden Maar waar zou hij dan zgn groote uitgaven van doen Ik trof hem eergisteren avond in dejockevClob Binnen een uur tijds erloor hij duizend poöd sterling met ecarté en hij bleef zoo bedaard of bet slechts eenige stuivers waren