Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1889

Door partji was o a opgeworpen de disqtlalificatoire exceptie De vroegere kerkvoogden en de notabelen op één oa waren verklaard niet meer lid te zqn der Hervormde € emeente Zoowel de kerkvoogden als de notabelen hadden dus hun hoedanigheid verloren Ku was er wel beweerd dat dit daarom niet het geval was omdat de kerkvoogden wel uit de leden moeatou gekozen worden maar er geen bepaling was te vindon dat zy eenmaal kerkvoogden zqnde ook lid moesten blqven qui de uno dioit da altero negat maar vooreerst is de toepassing van deze spreuk altgd gevaarlqk en bovendien zal eenig verstandig mensch willen beweren dat daar waar de voorzitter der Tweede Kamor uit de leden moet gekozen worden en er ook met is voorgeschreven dat hq lid van die Kamer moet blyven wanneer hq om een of andere reden z jn lidmaatschap van de Kamer verliest toch den presidialeii zetel zou kunnen innemen Het is hier hetzelfde geval Bovendien zegt men dat de notabelen geen lid van de gemeente behoeven te zgn Op die wgze zouden er kerkvoogden kunnen komen die geen lid waren gekozen door notabelen die geen lid van de gemeente waren Een dergelijke leer toepassende op het reglement van orde voor advocaten zou by voorbeeld voor Den Haag een bureau van consultatie kunnen worden samengesteld van advocaten die te Grroningen woonden Nu door de afwezigheid van kerkvoogden on notabelen het beheer der gemeente braak lag waa het eenige lichaam aangewezen om orde op de zaken te stollen de oommissie uit het klassikaal beatuur doende wat des kerkeraads is Aan al diegenen die lidmaten dor Hervormde Gemeente te Maassluis waren is een circulaire gezonden met verzoek te willen opgeven of zij wenschton te blijven behooren tot dia gemeente Velen deden het anderen niet Volgens die opgaven nu werd de stemmingslyat vastgesteld en heeft deze ten allen overvloede ter viaie gelegen Zóó werden de nieuwe notabelen en door dezen de kerkvoogden gekozen De procureur generaal zal den 273ten Mei in deze zaak conclude nemen De laatate nieuwigheid op het gebied der voetbekleeding zgn de door de Parysche schoenmakers ter tentoonstelling ingezonden heldergryze achoenen eene mode die voor den zomer als het non plus ultra van voornaamheid verklaard is In aanmerking nemende dat zwarte schoenen dadelijk door stof hun fraai uiterlijk verliezen is men tot de grijze kleur gekomen De grgze achoenen voor de hoeren worden van leer gemaakt die vooj de dames van zyde of fijne wollen stof De hakken zyn rondom met kleine zilveren spijkertjes beslagen Het eerste paar dezer schoenen werd aan madame Carnet aangeboden Deze heeft zich bereid verklaard den gebaelen zomer voor de nieuwe mode in den voUon zin van t woord ein zu treten Ofaohoon nog niet uit alle districten de uitslag der Statenverkiezing bekend is en in verschillende districten nog heiatemmingen moeten plaats hebben is thans reeds te verklaren dat hoewel de liberalen eenige nederlagen geleden hebben van eene omzetting van de Eerste Kamer vooreerst geen aprake is Van de Staten van Noobd Holland waren 31 liberalen en B anti liberalen aan de beurt van af Het spel is zijn hartstocht als jonkman waa hijer reeds aan verslaafd Het bevreemdt mij dat geniet weet hoe hij nu zoo n weelderig leven kan voeren Hij is de voogd van zijn nicht da dochter van zgn overleden broeder die van moederszijde een groot vermogen heeft geërfd men spreekt van een millioen pond sterling Hij kan natuurlgk over de renten beschikken om haar een opvoeding volgens haar stand te gaven Maar die inkomsten houden toch voor hem op zoodra het meisje mondig wordt Ik weet daar het juiste tijdstip niet van maar men moet afwachten hoe hij zich dan verder door het leven zal slaan voorloopig schgnt hij ar nog geen rekening mee te houden Lord Norman die zjiu plaats genomen had aan een tafel meer in het midden der zaal stond thans op om zich aan zijn andere gasten te wgdan en zoo verstomde het gesprek De heer des huizes bleef achter slechts korten tijd in den kring der bejaarde heeren hg trad de balzaal binnen Daar namen eenige dames hem dadelgk in beslag en maakten hem haar compliment over zijn prachtig ingerichte woning en over het heerlijke feeat waarop hij antwoordde met de gevatheid aan aan man van de wereld eigen Hq kon zich een poos lang niet losmaken van die babbelende schare hoewel hq zich geweld moest aandoen om het gesprek gaande ta honden daar een zaak van belang jn gedachten bezig nield Eindelijk liet men hem los en hij ver treding Bij de verkieèiag van Dinsdag zyn er inge bracht 27 Uberalen en 4 anö liberalen Te Amsterdam zijn ook bij zeer matige opkomst de verbonden clericalen en radicalen weder op verre na niet opgewassen gebleken tegen de liberalen als deze éln lyn trekken zooala gelukkig het geval was Herstemmingen moeten nog plaats hebben te Haarlem tusschen twee der drie aftredende liberalen en hunne anti revolutionnaiie tegenstandera Bq goede opkomst der kieiers is in dat district de overwinning aan de liberalen verzekerd Bg de herstemming van het district N Amttel tusschen een liberaal en een katholiek ia aan laatatgenoemde indien de anti revolutionnairen hetai ateunen de zege gewaarborgd In het district Boom komen twee liberalen met elkaar in herstemming In het district EitkhuUm moet een herstemming plaats hebben tusschen een anti revolutionnair en een ultramontaan De stembussen van het district Helder zijn eerst heden geopend Daar is zooala te verwachten waa de aftredende liberaal herkozen en behoudt de liberale partij ook in Haarlem de overhand dan ia in de Staten van Noord Holland slechts één zetel door ons verloren De Staten van Oeldeblanb bestonden vóór de verkiezingen uit 29 liberalen 14 anti revolutionairen 17 katholieken en 2 leden wier politieke kleur niet scherp ia afgeteekend Laatstgenoemden de hoeren Koliï en Van Brakel gingen evenals de antiravo lutionnaire leden de heeren Engelberta Van Waasenaer en Van Borseele en de katholieken Van Voorst tot Voorst en Vonk de Both met de liberalen mede in het afkeurend votum over de door minister Mackay ontworpen kiestabel 11 liberalen en 20 antiliberalen waren bij de periodieke verkiezing aan de beurt van aftreding Do liberalen hebben 9 zetels behouden 19 zgn door de anti revolutionairen ingenomen 9 door ultramontanen terwijl een der halven de heer KolfF herkozen is Herstemming moet er verder plaats hebben tusschen een liberaal aftredend lid en een anti revolutionair in het district OeldermaUm tusschen een anti revolntionnair en een katholiek in het district Slat en tusschen twee antirevolutionnairen in Eede jhr A W van Boraaele en P Eoodhuijzen De heeren Van Voorst en Vonk de Both hadden verzooht niet weder in aanmerking te komen Valt de verkiezing te Geldermalten in het voordeel der liberale partij uit dan zullen de Staten van Gelderland sameilgeatald zijn uit 28 liberalen 2 halven en 32 antWiiberalen In Gelderland zijn dus de Staten om In de Staten van ZéiDJ HoLLAND doet zich dezelfde moeielijkheid voor als in dia van Gelderland Enkele leden hebben natteiyk een minder scherp geteokende politieke klaar Rekent men echter de leden die te en de provinciale kiestabel hebben gestamd tot de liberalen dan stonden vóór de verkiezingen B7 liberalen tegenover 23 anti liberalen waarvan een achttal Katholieken Voor 41 zetela 40 voor de periodiekelaftradingenéénbijjtengawone aftreding in Dordrecht moest Dinsdag gestemd worden 26 waren daarvan in handen der liberale partij 15 waren door clericole afgevaardigden bezet De verkiezingen hebben reads 24 zetela aan da liberale partij verzekerd en 14 aan de anti liberalen nog voor drie zetela moeten heratemming plaats hebben tusschen liberalen an anti liberalen n l te Zoetermeer voor één plaats te 6raveniaj e voor 2 zetels Bij beide heratemmingen kunnen de liberalen indien zij volgde zgn gang door de zaal Daarbg had hij een bepaald doel Aan de zgde van de oraigerie had hij dan advocaat Carringahliff ontdekt in een halfdonfcaran hoek Misachien in de hoop dat de advocaat op den feestavond nog niet uit Worcaatarahire zou teruggekomen zijn had de Lord hem met een uitnoodiging vereerd Eindelijk stond hij voor den advocaat alechts weinige schreden van den ingang der oranjerie Verheugd u hier te zien mgnheer Carringshliffl sprak da Lord Ik Tfaeade reeds dat ge niet in tijds terug zoudt zgn om volgens mgne wenachen aan dit feestje te kunnen deelnamen Nogtans ben ik hier mylordl Hat ia heden d vijjia dag aedert ik Londen verliet en die tijd was voldoende om mgn zaken ten einde te brengen Het ia hier onverdraaglijk heet willen wg een oogenblik in de oranjerie gaan Zooala Uwe Lordachap belieft antwoordde Carringahliff en volgde zijn gastheer Als de Lord voornemens was geweest in de oranjerie eemge vertrouwelijke woorden met den advocaat te wisselen over den uiteUg van zgn reis dan werd hg zeer teleurgesteld Tusschen de slanke pilaren door zag hij prachtige costumes schitteren en daarbg hoorde hij twee vrouwenstemmen die een gesprek voerden Hg vatte den advocaat bg den arm an trok hem in eena nis nabg de deur waar zij achter de dichte rgen bladplanten voor de blikken der aan ol hunne krachten inspannen de overwinning behalen In dat geval zullen de liberalen één zetel in de Staten gewonnen hebben In de Staten van Zeeland was de verhouding tot nogtoe 28 lib tegenover 14 clericalen De verkiezing heeft haar veranderd in 26 Ub tegenover 18 clerioaXen In plaats van 2 liberalen en 2 anti revolutionnairen die tot nog toe voor Qoet zitting hadden heeft dit district thans 4 anti revolutionnairen afgevaardigd Dus slechts twee zetels verloren Van de 41 leden der Staten van Utrecht waren er IB liberaal 24 clericoaal terwgl 2 geen bepaalde staatkundige kleur hadden Van de 21 leden dia moesten aftreden waren er 9 liberaal en 12 antiliberaal In het district Utrecit hebben de liberalen de overwinning kunnen behalen 8 vrgzinnige aftredende leden zgn gekozen met een candidaat van Eendracht maakt Macht den heer Van Weeda van Dijkveld wgdera zijn 13 anti liberalen gekozen en moet in het district Breukele een heratemming plaata hebben tuasohen twee liberalen De Staten van Utrecht hebben dan thans indien men dan heer Van Weede voegt bg de twee andere leden die noch tot de linker noch tot de rechtarzgde behooren uit 18 liberalen 2B clericalen en 3 onzgdigen In de Staten van Feiesland hadden vóór dé verkiezingen zitting 36 liberalen 12 anti revolutionnairen en 2 katholieken Hiervan moesten aftreden 17 lib en 8 clericalon Daar ons op dit oogenblik de uilalag van de districten Dokimm en Sneet nog niet bekend is zullen we ons omtrent de vermoedeIgke samenstelling der Staten niet aan voorspellingen wagen Tot nog toe weet man dat het district Itemearde vgf liberalen herkozen heeft en Heerenveen vier herstemming tusschen een libtraal en een anti revolutionnair terwyl in het district Franeier harslemming moet plaata hebban tusschen de vijf vrijzinnige aftredende leden en vijf clericalen De Staten van Ovebusei werden gevormd door 32 liberalen en 16 clericalen Van de 24 aftredende leden waren er 16 liberaal en 8 clericaal de verkiezingen hebben den liberalen reeds één zetel gekost er zijn 13 liberalen en 9 anti Mberalen gekozen in Almeloo moet een Jierstemming tusschen een liberaal en een clericaal in Ommen tusschen twee liberalen plaats hebben Behalen de vrijzinnigen in eerstgenoemd district de meerderheid dan zullen in de Staten zitting hebben 31 liberalen en 16 antiliberalen Da Staten van Gboninqen bestonden uit 4B libe ralan Daar nog ankeje herstemmingen moetan pUiat hebben is het onzeker of niet eenige anti liberalen er zitting in zullen nemen doch de vrijzinnige rich ting blgft in ieder geval door aan overgroota meerderheid vertegenwoordigd In de Staten van Noobd Bbabant zaten tot nog toe een tweetal liberalen door het district Heundtn afgevaardigd De verkiezing van 14 Mei heeft één er van reeds doen vervangen dooreen ultramontaan terwijl de tweede met een katholiek in herstemming komt De Staten van Dbente noch die van Limbubo zijn ten opzichte van partijverhoudingen gewijzigd Eerstgenoemden bestonden uit liberalen en slechts liberale zijn Dinsdag gekozen Da Staten van Limburgzgn even eenstemmig ultramontaansch gebleven alszg waren Hand Uit Londen wordt van den 9en dezer geschreven In den koninklgkao schouwburg te Cork werd gistercg wezigen verborgen waren Zg konden alles hooren wat er gesproken werd Ten tijde van den overleden Lord die deze bezitting aankocht was allee bier veel eenvoudiger ingericht dan nu sprak de eene dame welke Lord Norman dadelijk aan de stam harkende als Miss Arabella Grey de jongste zuater van zijn overleden vrouw Ik sta waarlijk verbaasd hoe bevallig Lord Norman hier alles heeft laten inrichten Van onds had hg veel neiging om op weelderigen vget te leven maar toen zgn vrouw nog lerfda waren zijn middelen niet voldoende om naar zijn wenschen te kunnen optreden Nooit zog ik prachtiger palmboomen dan hier zelfs te Windsor niet En hoe schitterend is het geheele feest De Lord is werkelgk een gastheer dia de kunst verstaat reed vooruit zelfs dan geringaten wenach zijner gaaton te vervullen Wij bevinden ons echter niet m zijn eigendom dit huis behoort aan zijn pupil Hoe vindt gij het meisje mijn waarde O het is een verrukkelijk schepsel i schoonheid overtreft zij alle anderen in de zaal Wat een lief gezicht wat fraaie hals en armen I En een houding als een koningin 1 Ge zult goed handelen mijn waarde als ge zulke uitdrukkingen van gloeiende bewondering aan uwzoon overlaat Van de zijde der heeren is zij zulk een opmerkzaamheid wel waard want zij brengt haar man eenmaal de kleinigheid van een millioen pond sterling aan JTorit vervolgd een politiek spektakelstuk the uAs opgevoerd dat üeor zekeren O Grady is vervaardigd De achrijvar ipeelt in het atuk da hoofdrol lu een looneel treedt ffGrady op ala aanvoerder van een troep Feniers die hg bezig ia Ie drillen Hat orkeat speelt daarbij bet lersche volkslied God save Ireland Een Engelsch officier in aan der loges vond hierin aanleiding zgn ongenoegen door sissen en fluiten te kennen te geven O Gardy sprong terstond naar het voetlicht en verlangde den man te zien die het lerscha volkslied uitfloot en zoo spoedig hg den officier gewaar werd stormde hij zijn tooneelzwaard trekkend ala oen razende op den rustverstoorder los Eenige vrienden trachtten den vertoornden man terag te houden maar voor het tot een handgemeen kwam verscheen de politie reeds ter plaatse die den Engelacben officier zonder verdere plichtplegingen uit den schouwburg zette Het Paleu van Jtutitie vindt in de mededeeling in het verslag van het genootschap tot zedelgke verbetering van gevangenen dat slechts ruim 2000 personen bnn bgdragen aan het genootschap schenken en dat het ledental eer af dan toeneemt aanleiding tot de opmerking dat dit feiten zgn van hoogst bedroavenden aard De taak die het genootschap te vervullen heeft ia veelomvattend en belangrijk tevens Wg weten het allen hoe moeilijk het is voor den ontslagen gevangene zich een plaata in de maatachappij te heroveren hoe de ondergane straf hem bg elke schrede achtervolgt hoeveel rechtmatig wantrouwen en verklaarbaar vooroordeel hij heeft te overwinnen eer hem wederom wordt toegestaan op fatsoenlijke wijze zgn brood te verdienen Op dien moeilgken weg wenscht het genootschap den vrijgelaten veroordeelde te ondersteunen teneinde op die wgze te voorkomen dat straks armoede en ellende hem opnieuw een misdadiger doen worden Deze arbeid ia niet alleen een hoogste manschlievende maar hg is tevens in elk opzicht in hot belang der geheele maatschappij Wie gevoelt niet hoezeer de nuatachappg half en gebrekkig werk verricl t ala z j haar beschermomle hand niet uitstrekt over den man dien zij na korter of langer verblijf in de gevangenis aan de vrijheid teruggeeft wie beseft niet dat elk gevanganiaatelsel onvolkomen blgkt waaraan zich niet een afdoende zorg voorden ontslagen gevangene aansluit Zouder die zorg voedt de gevangenia dikwerk slechts voor de gevangenis op en flMfljMcanker dar recidieve met vrucht wil bestrijdoi HpHtot arbeidaterrein het veld te kiezen waarop hef geooomde genootaobap werkt Kan dat genootschap echter zgn aak volbrengen hij den geringen steun dien het vindt Ongetwgfeld niet zgn bestuurders zullen da eersten zgn om het ta erkennen Daarin noet verbetering komen Ieder die de geringe bgdrage van alechts 2 80 welke wordt gevraagd kan betalen is verplicht èn uit menschliavendbeid jegens ongeldkkige natuurgenooten èn uit welbegrepen eigenbelang die bijdrage aan de voreeniging la achenken En dan mag daarbij de vraag worden gesteld of het geen staataroeping zou zijn aan het Genootschap eene ruime bgdrage uit de staatakaa te achenken Bestrijding van de misdaad en daartoe atrakt da werkzaamheid van het genootschap ongetwijfeld is staatstaak bovenal en daarom verdient da zooeven gestelde vraag ematige overweging Maar tevens komt het aan het P v J voor dat de weinige sympathie die het genootschap vindt voor een deel kan verkUard worden uit zijn inwendige organisatie speciaal uit die der afdeelingon Voorzoover bekend heeft er nooit een vergadering der afdeolingen plaats de baaturen vullen zichzelf aan en benoemen de afgevaardigden een gewoon lul heeft nietden minsten invlocl op den gangder zaken Zulk een organisatie achgnl eer t huis te hooren in vorige eeuwen dan in de onze waarin ieder burger wordt erkend in het bestuur van den Staat welk beginsel meebrengt dat ook bg particuliere vereenigingen ie ler lid zgn stem kunne doen hooren De belangstelling vermindert wanneer allea buiten ons omgaat Z j wordt verhoogd wanneer men mede wordt geraadpleegd over de wgze van optreden der vereeniging waarvoor men bgdraagt En dit geldt te meer waar bg deze Vereeniging hoogst beUngrgke algemeane vraagstukken kunnen ter sprake komen waaromtrent in goregeld gehouden afdeelingsvergaderingen het licht dat eene dergelijke discussie schenkt kon opgaan Het F v J vraagt daarom aan hen in wier handen thans het lot van hel genootschap ligt om een nienwe staataregeliiig die miaachien zal kunnen bgdragen om aan hel genootschap de atgemeene medaworking te verzekeren waarop het door zgn edel en nuttig streven zoo ten volle aanspraak heeft De te Ruhrort liggende schippers zgn overeengekomen voortaan geen inladegeld meer te betalen De afschaffing van dit oude gebruik is reads te Terscheidena malen voorgesteld en besproken thana achten da schippers de geleganheid gnnstig om zich van deze behisting te bevrgdén De werkstaking in de kolanmgnen Onophoudelgk stapt de gevreesde spook werkstaking voorwaartsdoor het geheele Kuhr sche en Weslfal sche kolendistrict Öiateren hebbeu ook de mgnen die rvadsde eischen der werklieden hadden bewilligd het werk moeten staken terwgl de werklieden verklaren niet eerder den arbeid te zullen hervatten dan nadathet gelgke recht in alle mgnen is bewilligd Hetaantal der werkslakers becgfcrt zich op ruim 100000 In plaats van de gewone productie van 10000 dubbele wagons kolen per dag worden heden nogslechts B a 600 wagons per dag uit da groeven geleverd en belgiache engliache silezische en anderevreemde kolen worden met eena vracht van 150 tot 180 Mark par wagon naar Wrstfalen geleverd Defabrieken hebban reeds meer dan 30000 werklieden wegens gebrek aan kolen moeten ootalaan Heden werden hier aan de Buhr reeds kolen tegen 200 Mark per wagon 20 Guhlen par kar uit de havenmagazijnen geleverd en zelfs tot dezen prgs is hetmoeielijk nog enkele wagons te krijgen want meeren meer wordt het bg de binnenlaodsche fabriekenbekend dat Bnhrort en Duisburg nog da eenige pUatsen zgn waar kolen voorradig zgn De administraties der kolenmijnen willen wel thans aaide eischen dar werklieden ietwat toe geven maar hun voorstal ia niet van dien aard dal de werklieden daarmede genoegen nemen De Begeering doetinmiddela haar best om de mgnen onvoorwaardelijk toegeven te bewegen ten einde een oproer te voorkomen en gelukkig atollen de werklieden ook nog alvertrouwen in de bemiddeling der Begeering die inbegiasel op hunne zijde staat Het verbod vankolonuitvoer over do grenzen hoewel voor de spoorzendingen reeds Zaterdag avond in kracht getreden is voor de havens van Bnrbrort en Duisburg op dit oogenblik nog niet gepubliceerd Da toestand isernstig zeer ernstig Beeds hebben bloedize i atsingen tusschen de militairen en de werklieden plaxta gehad De hemel behoede ons voor het ergste Heden heeft eene arbaids depatitie audiëntie bij den Keizer Scheepvaart Ct 1 iB5BMeaiï5a55a=J = gg=gM=si BDitenlaodsch Overzicht Van de werkstaking in We fiilsn komen gunstiger berichten Althans er moet Mnig uitzicht zijn dat binnen een niet al te lang msverloop eene schikking gevonden zal worden Men heeft de eerste tappen ta dacken aan Dt Blnimacher afgevaardigide en voorzitter van de vereeniging der mgneigenaren welke met de commissie der werklieden na hun bezoek bg den Ketter heeft geconfereerd en den grondslag gelegd heeft tot een overeenkomst Drie gedeputeerden der eigenaren zgn daarover nu aan het beraadslagen met den heer Hammacher Het voornaamste hiervan is dat voortaan de dagelgkache normale arbeidstijd acht uren bedraagt en alechta in zeer dringende gevallen mag er langer worden gewerkt maar dan moet telkens van te voren tusschen het bestuur en de mgn en eena commissie uit de arbeiden van die mgn dienaangaande een overeenkomst worden getroffen Deze oommissie zal ieder jaar gekozen worden door de mijnwerkers die ouder zgn dan 2B jaren Verder zal geen dar werkstakanden wegens de tegenwoordige werkstaking later ontslagen wonlen Ten opzichte van loonsverhooging werden geen bepaalde eischen gesteld maar slechts de hoop op verhooging geuit naar evenredigheid van da gestegen prgzen der kolen Het is te hopen dat ook deze beraadslagingen aan de verwachting zullen beantwoorden en daardoor spoedig een einde moge komen aan den betrauranswaardigon strgd welke voor de beide twistende partgen even nadeelig is als voor de geheele Duitsche nijverheid welke zonder steenkolen haar arbeid niet kan voortzetten De mgnwerkersdeputatie te Berlyn heeft zoowel op de audiëntie b j den Keizer als bg de besprekingen met leden van den Bgksdag er nadruk op gelegd dat de regeling van den werktgd en het afschaffen van hot overwerk in de eerste plaats in aanmerking komen en eerst daarna do loonsverhooging Men kan daaruit opmaken dat de arbeiders inderdaad ernstige grieven hebben tegen de regeling van het werk Ook staan de arbeiders er op dat er onderhandelingen zullen worden gevoerd voor de hervatting van den arbeid De arbaidera willen daarmede hun recht ala handelende partg zien erkend Over t geheel merkt men b j deze werkataking op hoezeer de positie der werklieden in vergelijking van vroeger verbeterd is Evenals onlangs met de werkstaking van de Iramkoetsiers te Weenen is de openbare meening op de hand der werkslakers terwgl de ontvangst van da deputatie door den Keizer de besproking der zaak van do deputatie met verschillende Bgksafgevaardigden da arbeiders in een geheel andera sociale positie brengt Terwgl ar dus geïnde hoop is dat da werkstaking in Weatfolen eindigen zal heeft de werkstaking in de mijnen van Opper Silezië een veel erger karakter In Westfalan ia geen mijn vernield maar in Opper Silezie hebben de werkatakera reeda verscheidene schachten verwoest Ook pleegden zg gewelddadigheden tegen de mijnbeambten die de mijuwerken verdedigen wilden Men vreest er eene werkstaking van 20 000 werklieden o choon verscheidene directeuren terstond hoogere loonen beloofd hebben Da werklieden verlangen een werktijd in plaata van tien uren als tol dusver van acht uren Tengevolge van de gewelddadige uitapattingen zijn sterke afdeelingen militaire macht derwaarts gezonden De werkstakanden beletten zelfs bg aommige mijnen dat ia paarden gevoed worden welke zich onder dan grond bevinden en waarvan ar in eenige mijnen meer dan 60 zijn Zg bedreigen de gebouwen waarin de stoommachinea zijn enz Naar men zegt lagn de aanstokers der werkstaking in Opper Silezië Silezische mijnwerkers die uit Weatfalen zijn weggegaan Ook eischen de werkstakanden hier dat hun niet meer het lidmaatschap van sommige vereenigingen zal verboden worden Men zegt dat dit vereenigingen van een socialistisch karakter zijn Ook moet een sociaal democratische fgevoardigde in den Bgksdag Kuehn daar eene vergadering met werkslakenden hebben gehouden Wegens gewelddadigheden zijn er ongeveer zeventig personen reeda gevangen genomen maar tot dusver hadden er geen bloedige botsingen met de militaire macht plaats Veeleer schgnt de openbare rust verzekerd Iq da steenkolenmgnen van Saksen verlangen da werklieden ook hooger loon en daar zgn eveneens vele socialistische elementen Daar het spoorwegverkeer gedeeltelijk stil staat worden de spoorwegbeambten in die districten gebruikt om de politie ta helpen Men achat het aantal van alle werklieden in Duitschland die thans door ifi werkstakingen zonder work zijn op 235 000 Naar da mijadistricten zijn geheime agenten van politie gezonden om na te gaan of er ook buitenlandsche opstekers schuilen De Daitsche liberale partg ia Oostenrgk vierde een dubbel feest Eerst herdacht zij het twintigjarig bestaan der liberale schoolwet en daarna w rd feept gevierd ter eere van den heer Von Schmerling df vader der Oostenr jksche grondwet die 60 jaren in den Staatsdienst werkzaam is geweest Voor 1 Juli zal in de Spaauache Cortes de begrooting in behandeling komen Men verwacht dat daardoor geen bijzonder heftige diacuasiea zullen wordw uitgelokt De kamer zal niet uiteengaan alvorens over het wetsontwerp tot invoering van het algemeen atomracht te hebban beraadslaagd Nadat ove r deze harvorming is beslist zal het minislerie Sagasta zich met de hervormingen betreffende het leger an do stoffelijke belangen des anda bezighouden ten einde zoodoende alle partgen tevreden te stellen De verslagen lietreffende den toestand van den landbouw in de Vereenigdo Staten bl ven gunstig Do met gnan bebouwde oppervlakte is 26 pCt grooter dan in het vorige jaar In Jowa en Kansas belooft de wintertarwe den besten oogst die in de laatste 6 jaren gekend ia en in de weatelgke ataten zal de oogst voortreffelijk zijn INGEZONDEN Geachte Heer Sedaeteur De dagbladen zgn vol van het oproer in onze goede stad Da Botterdammer doet zijn bast om da zaak voor ta stellen alsof alleen de petroleum en het geweervuur nog mankeerden om met barricaden een toonbeeld van burgeroorlog te geven de Nieuwe Gouwenaar ia niet zoo verhit en heeft blgkbaar meer opatootjes bggewoond doch schenkt weer te weinig aandacht aan de treurige gebeurtenis Uw geacht Blad Haar Bedacleur voldeed ons het best doch zonder iets aan de waarde van den inhoud te willen afdoen komt het volgende mij op de lippen Tusschen de regels door lees ik dat men over de houding der politie niet geheel en al tevreden is en vooral toont man aan dat zg niet tijdig en met nadruk optrad Op het oogenblik dat het opstoo a begon waren 2 zeggo twee agenten onder de hand van den Heer Tuinenburg da Bgksveldwacht eveneens twee man was in dienst de een b v in Haastrecht en kon pas omstreeks 8 4 verschijnen Hoe kan men nu verlangen dal een oploop van eenige duizenden in zijn geboorte door 2 agenten wordt tegengegaan t Is hier da plaats niet om oil te weiden over dan dienst der politie cb ta ontvouwen hoe zwaar die dienst is en hoe het staal met de surveillance bg dag en nacht Doch Kei kan hier gezegd worden dat 7 politieagenten 1 hobfdagant 1 inspecteur en 1 commissaris veel veel te weinig zgn voor een gemeente als Gouda De Bollerdammer vindt het goed den gver van