Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1889

Maandag m Mei N 3930 1880 GOUDSCHE COURANT JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inMnding van advertantiön kan geacbieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave te GOUDA ALGEMEENM VEBOADBBISG ten kantore der Vennootschap Vest O 580 den 29 MEI 1889 des namiddags t n één ure Db DIBECTEüB STEEIVROLEN Onze begonstigers worden liennis gegeven dat wegens stilstand in de kolenmgnen eu dedageljjkeche stijging der steenkolenprgzen deprijs der £ Grove Ruhr RACHELKOLEN van af heden vooij pig gesteld is op ÖO Gt per Hectoliter contant zonder ktfWng Andere soorten in evenredigheid i m deu Heor T en diens corps aan te tasten wy vinden dit dtuu entegen allesbehalra comme il fout en oorreet De blylcbaar opgcironden correipondent aohgnt niet goed op de hoogte te zijn ran de dienstregeling der politie anders had hy dat corps eer oord van lof gegeven in plaats van eene berisping Bij een louange sluiten wij ons gaarne aan de Gottdsche p3Utie noem ik ran het hoofd tot don jongstea agent bedaarde flinke menschcn dio in den avond vau den 14i getoond hebben overleg te kunnen paren aan cordaatheid Schimpscheuten mogen hnn deel niet zijn vooral niet als zij afgevuurd worden door personen die a tête reposée en geen verstand van politiezaken hebbende en kalm op hun kamer ver van alle gewoel een verslagge achryven De beste stuurlui staan aan val Met de Opneming dezer regelen waarover ik niet in debat tvensch te treden omdat ik dit zou bejammeren oor de reputatie van Gouda verplicht U zeer XJw dienstwillige X Nationale Militie PASPOOKTEl De BUliGEMKESTEfi der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de MILICIENS der Lichting 1883 en ifan de ZEEMILICIENS behoorende tot de Lichtingt 1884 dat hunnt PASPOORTEN zyu ontvangen en dat zij ter bekoming daarvan zich binnen 14 dagen ter Secretarie moeten aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags 1 uret Gouda d u 15n Mei 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOBN néxMlSGEf tlMG BURGEMEESTEE on WETHOUDERS van Gouda brengen t r openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 18BO ooAiblad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van drie leden der Provinciale Staten bedoeld b j de artikelen B2 en 67 dier Wet zyn aangeplakt in de Patersteeg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op io eren werkdag van des morgens ti tot des namiddags een ure Gouda ten 17n Mei 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEOUWER PETaOLEUM OTEEai GEN I van de Makelaars CaDtzUi r Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tartkfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 90 September October November en Depemberlevering ƒ 20 BEURSBEBICHT AMSTERDAM 17 Mei Per Telegraaf Binnenladdsche fondsen iets flauwer Indische soorten met weinig variatie Rnssen 1872 73 veel handel en Tfeinig variatie Venezuela willig Uieuwe EandsclioezLezi A V Oé Az Kleiweg E 73 en 73 Gouda $ nelpers lruk van A BRINKMAN Zoon ADVERTENTIÊN HET WITTE KRUIS niet HOOFDPRIJZEIV van 200 000 ƒ 100 000 50 000 30 00è ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TRBEEINO MET EEN HOOFDPRIJS VAN I I f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot 25 Naamlooze Vennootschap Te bekomen tot den benrskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX JS OSTLAND te Gouda DE NIEUWE o Geldersclie Winkel Q De ondergeteekende levert m Prima B00KVLEE8CH aan Ossenbil § g per V K 0 62 g Prima B00KVLEE8CH aan Spierstuk oH per Vi K 0 62 j Voorts prima GELDEBSCHEW0B8T H HAM en fijne WOBSTWABEN O H GKLDEBSCHSPEKenverscheEIEREN S BOTEB KAAS BLIKGKOENTEN O COMESTIBLES tot concnrree r Z rende pr s 3 Aanbevelend Ondergeteekende maakt bg deze bekend dat z de Koperslagers en LOODaiETEBSAFFAISE heeft OVEBOËDAAN aan haar Zoon Th A van BËRKEL Dankzeggende voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen beveelt zg hem beleefdelyk aan Wed H VAN BERKEL Gguda 17 Mei 1889 Onder referte aan bovenstaande beveelt ondergeteekende zich beleefdelyk aan voor alle werkzaamheden tot de KOPERSL IGERS en LOODGIETËRSAFFAIRE behoorende belovende eene accurate bediening Th A van BERKEL PRINCE Cie JAC V d RAMP Gouda 16 Mei 1889 jaar 40 Eene beschaafde JÜFFB Wed oud van de P G biedt ich aan al HUISHOÏÏDSTEE Franco brieven onder No 1851 aan het Bureau dezer Courant Steenkolen Depot RHIJNSPOOR STEEi liOLËlV Door de ontstane werkstaking in Duitichland en de verhoogde prgzen van Doitsche Ruhr Rachelkolen geven ondergeteekenden aan hunne clientèle te kennen dat zy van af heden zoolang hun voorraad strekt de prima KAOHELKOLEN nog zullen noteeren a 80 Cent per H L A JOiXREa ZONEN Kantoor Vest a d Vlamingstreat Gouda Mei 1889 ADVfi TENTIÊN Door de werkstakingen in Westfalen zijn de PBIJZEN der STEENKOLEN tot nader aankondiging en zoolang de voorraad strekt RUHRKOLEN per HL 0 80 Engelsche KOLEN per HL l S D BOOl Stationehef der Ned Bhjjnspoor Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belseu H OPPENHEIMEB Kruiskadeiio Rotterdam WM SpecWe inrichting voor het stoomen vRVen van alle Heeren en Dameskleedingatukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleede n Garnituren Trijpen Veeren enz Alle kleuréh zgn onschadelijk voor de gezondheid De © lederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd Dé prjjzon worden zoo laag mogelgk bere nd m tXie Binnen en Buitenlandeche Cou Kenig Depot voor Oouda en omstreJcen bfl de ranten worden dadelijk opgezonden dour hetHeer van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Advertentie Bureau van A BRINKMAN enöoK a ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant gescbiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AfMnderlpe Nommers VIJF CENTEN By dez Courant behoort een BUroecMl BINNENLAND 60ÜDA 18 Mei 1889 Uen schrijft ons Onder al hetgeen men in de couranten leest over de verkiezing voor do Prov Staten te Gouda is nog eene curiositeit onvermeld gebleven dia toch rel kan dienen om leder kiezer aan te moedigen zgne party niet te ligt te achten By de stemming op Dinsdag den 14n dezer hebben tvee kiezers van boegen leeftijd em 0 a van ruim 71 jarigen ouderdom die sedert een aantal jaren niet hebben kunnen loopen zioh langs de trappen en het zijn er niet weinige laten drsgen naar het stemliuteau en daar honne stem uitgebracht Ook as er nog eeo kiezer die by ernstige ongesteldheid zioh naar de trappen van het stadhuis had laten rijden en nu bestaat de inuiositeit hierin dat al die drio kiezers verklaard ben dctelfde personen gekozen te hobbeo tluMT A A van Bergen Uzendoam R Blok en O A van Houweninge Ozn Is dit in waarheid zoo geschied en van Ha der drie hebban wy de plechtige verzekering dan heeft hun stemmen ten f evolge gehad dat voor de heeren Blok en van louweninge geen overstemming noodig is geweest en de gemeente Gouda van veel moeite en kosten is vrijgemaakt AUe eer derhalve aan de heeren die riek nSóveel moeite getroost hebben voor de goede zaak I In de Sehoonh Ct leest mèi Zoodra het bekend was dat de Burgemeester te Gouda herkozen was als lid van de Staten liep een arm man zoo bard hij kon naar het huis van den burgervailar om hem het eerst de tijding te brengen Z E Ab deed zelf open en meende dat de FEVILLETOX 1 e s @@ Naar het DuiUci 18 ACHTSTE HOOFDSTUK Wat een gelukkig schepsel Zoo vereenigt zy alles wat ons begeerenswaard maakt by de mannen Ik vind het meisje zeer veranderd Het zal ongeveer tien jaar geleden zyn dat ik baar bij den dood van haar vader in Norman Hall zag De gelaatstrekken zyn tamelijk wel onveranderd gebleven precies eene Norman maar de oogen en het haar Het is wonderlijk ik herinner mij met groote zekerheid dat zy als kind roodblond haar had Haar verandert van kleur dat is meermalen opgemerkt en juist by rossig haar gebeurt dat dikwijls miss Arabella Misschien komt die verandering van kleur ook wel voor ean gedeelte bp rekening van de kunstvaardigheid van hear kamenier Het haar ja dot wil ik niet tegenspreken mijn waarde maar hebt ge ooit zoo iets van de oogen geboord En dat haar blyft my ook nog een wonderlijke zaak als het nog donkerblond was j maar het is zwnrti Zij schudde bet hoofd en vervolgde Zou ik mij toch vergissen Neen het is onmogelijk Maar waarom zou ik mij langer kwel man het deed om oen fooitje te verdienen en bood hem eene gift aan Doch hij antwoorddt ffDank u burgemeester ik ben genoeg beloond nu g j herbenoemd zijt 1 en dien der B K jzers aan de schoolsehoolgaande kinlool met den Bybel te gemeente aanwezige oot en te paard of per rillon 5 gezellige len in den buiteutuin lenaar is Opgetreden openbare moriekuitvoe Uit Oudewater schrijft mee dd 16 Mei Dank het gunstig onthaal dat de financieele commissie voor eene feestelijks herdenking van de 40jarige regeering van Z Ü onzen Koning bij de ingezetenen heeft mogen ondervinden en do bijdrage nit de gemeentekas ad 1 SO i heden Donderdag onder begunstiging van schoon neder op waardige wyze feest kunnen worden evierd naar het volgende programma 1 inlei pg foMt door het luiden der Idokken vsn den s Kerk 2 toespraak der gAmde kinderen 8 apl deren behalve die dw waaraan zich vooKdea i oorporatiën ge ledtel rijtuig 4 bespeling van bijeenkomst van de feesh Bozeuburg i anin ala de hoer H van e st ringen op de Markt 7 herhaling van den optocht der verschillende corporation te voet of per rijtuig s avonds bij fakkeUicht 8 verlichting van de beide torens n illuminatie van bruggen en straten Hierby kan gevoegil worden dat byna aan geen huis vlag of oranje ontbreekt eu ook ieders borst of hoed daarmede is versierd De gehouden optocht was zeer goed georganiseerd een flink muziekcorps deed daarby dienst ook voor no 6 gebruikt de beminnaars van goede muziek hebben bepaald kunnen genieten Do bijeenkomst in Bozenburg was eene zeer gezellige en van veel geestdrift getuigende waartoe iiiet weinig bydroeg de alleszins loffolgke wijze waarop de geachte feestredenaar aan de daartoe door de feestcommissie gedane uitnoodiging heeft len met dezen twyfel ik heb immers het beste bewijs in handen Zij schonk mij toen haar portret in miniatuur op ivoor geschilderd haar vader had het laten maken Zoodra ik thuis kom De dames gingen de balzaal in Verwenscht die snaterende gans en haar miniatuurportret sprak de Lord stampvoetende terwyl hy met Carringshliff de nis verliet Wat zullen wij met die kwakende eend aalivangenT arringshliff Zy is in staat om de aaudacKvan hM halve gezelschap in de zaal te vestigen op Mtjcee n zyj opgemerkt heeft Zy zal de zaak spoedt lrgeten zijn En overigens is er op dit oogenblik niets aan te doen wij moeten ons stU houden De Lord scheen de juistheid hiervan in te zien en beiden zwogen een poos Ik moet terug naar de zaal zGide hij oarop men mocht naar my vragen Zeg my nog in het kort hoe het met uw reis is afgeloopen Zottder ongevallen otder weg kwam ik te Worcester het meisje is uu in goede handen Dat is ten minste iets goeds Kom morgen eens bij mij en nu naar de zaal Toen zy binnenkwamen was do dans m voUeft gang De arm van Lord Eumsdale omving Alice s schooue gestalte Het was een mooi paar dat de algemeone aandacht trok Lord Norman ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovenditn worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIl LAD t welk des Maandags verscbynt willen voldoen Staande deze bijeenkomst werd besloten Z M namens het feestrierende Oudewater per draad geluk te wenschen De illuminatie is ook uitmuntend geslaagd het weder hield zioh ten einde toe bijzonder g ed Daar wij in ons vorig nr den brief van den Commissaris van Politie Tuinenburg uit de N Sott CU overnamen meenec wy ook het antwoord daarop bier een plaats te moeten verleenen Het luidt aldus DE POLITIE TE GOUDA De commissaris van politie te Gouda de heer J W TüiNjBNBUao komt in het biatsie n van dit blad op voor de eer der Goudsche politie en verklaart dat het eene onwaarheid is dat de politie er eerst bijkwam nl op de Westhaven róót het huis van Dkbckszn toen het te laat was en vraagt boe uw eorrespondent weet dat ty te laat kwam Daarop antwoord ik kortweg ik heb het zelf gezien Ik was ook op de Hoogstraat tranwerig b het begin der ongeregeldheden zag hoe de hoop volk d r werd uiteengejaagd om zich echter even later weer te veieenigen en te gaan naar het huis van hot bekende bestuurslid der antirevolutionaire kiesvereeniging op de Westhaven waar ook geen vlag uithing Nu is het een feit dat het volk door zich op alle gemak voor dat huis posteerde en demiten met steenen inwierp Wanneer de troep alloopende ongemerkt een paar steenen had gegooid er ware geen grond voor aanmerkingen maar dat hy n a h e t gebeurde op de Hoogstraat daar geraimeu tijd onverhinderd boldadighedon kon verriohten dat komt der politie ten laste Ieder begreep althans ieder die even nadacht dat na het tooneel op de Hoogstraat ook elders gevaar was vooral natuurljgk bij de hooMen der antirevolutionaire richting en vende gestalte Op zyn dunne lippen vertoonde zich een afkeerwekkende trek van zinnelijke begeerte die bleef standhouden tot het einde van den dans Lord Bumsdale geleidde zyn bekoorlijke danseres naar hare plaats Het scheen hem toe of haar kleine hand zyn arm meer drukte dan jonge dames in den regel plegen te doen Voor ik van u ga miss Alice moet ik u nogmaals mijn innigen dank betuigen voor de gunst dat ge my dezen dans hebt willen toestaan Had ge mij heden niet reeds eenmaal terecht gewezen wegens mijn overdrijving dan zou ik zeggen dat ik uw goedheid nooit zal kunnen vergeten Ik bewilligde u den dans mylord om te voldoen aan den wensch van een gast myns ooms Het was voor mij een bijzondere oer en een groot genoegen om onze kennismaking op zulk eeo wijze voort te zetten en te versterken Ge zijt een engel van liefde en goedheid miss Alice riep de Lord opgewonden uit Op gevaar af onbescheiden te schijnen zouden uw woorden my Iwwegen om u nog een ander verzoek te doen Ik vrees mylord dat ik het zal moeten afwijzen voor ik het nog gehoord heb Onze gasten hebben aanspraken op mij die ik niet achteloos mag voorbijzien ter wUle Sen van enkel persoon Ik wil u niet om een tweeden dans vragen miss Alice Vergun mij bid ik u naast u te zitten bij het souper Dit verzoek zij u toegestaan mylord omdat ik