Goudsche Courant, maandag 20 mei 1889

dien overeenkoinstig moeat gehandeld z jn Ware op de WestkaTeo de politie tgdig geweest en ware zij beleidrol opgetreden er zou waarsohqnlyk veel zyn Toorkomen I at meende ik ie moeten constateeren De heer Tcinenbcbo schrift dat burgemeester en wethouders hem verklaard hebben zeer tevreden te iqn over het beleidvol optreden der politie Vergun m de vraag hebben zy datschriftelyk gedaan of bepaalde het zich tot een enkel beleefd woonde dat de commissaris te mooi uitlegt Is werkelqk een officieel bewqs van waardeering gegeven dan kom ik tot het resultaat dat ook burgemeester en wethoudera niet tegenwoordig zyn geweest b j het begi n v n de ongeregeldheden op Hoogstraat en Westhaven Waren zij daar geweest het bedoelde bewijs ware bepaald uitgebleven I De commissaris spreekt op hoogen toon en met zekerff brutaliteit van leugens en onwaarheid nu in een politieman zijn een hooge toon en brutaliteit in het oog van sommigen veel waard ik voor mij stel hooger bekwaamheid en beleid en steeds waar het blijkt dat die b j de Ooudsche politie niet voldoende aan den dag komen zal ik zoo vr j zgn dit te constateeren Ëen bew s dat de commissaris zich niet sterk gevoelt in zijne verklaring is dat hij op het einde van zijn stukje schrijft met stilzwijgen te zullen voorbijgaan wat ik nog verder gelief te zeggen over deze zaak Dat is zeker zeer gemakkelijk maar geeft geen hoogen dunk van zijn vertrouwen dat hij gelijk heeft Ik voor mg verklaar mij daarentegen ten voile bereid alle nadere inlichtingen te geven die men verlangt Ik voor mij schroom geen nader onderzoek I Uw CORBlSPONnENT TE GoUDA Oudshoorn Alfen en Aarlanderveen waren Donderdag in feestdos Van vele huizen wapperden de vlaggen en aan den ingang van het terrein der Leerhoeve voor Zuivelbereiding was een smaakvolle eerepoort opgericht Het gold de ontvangst van den Minister van Binuenlandsche Zaken Baron Mackay den Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland Mr C Fock vergezeld van den Heer Dijkmeester hoofdambtenaar aan het Ministerie van Binnenl Zaken en den Heer Van E jk inspecteur von het middelbaar onderwijs en verschillende leden van het bestuur der Vereeniging de Zuid HoUaudsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding Aan het station te Alfen werden de heeren opgewacht door den Voorzitter der Vereeniging Mr D Visser van Hazerwoude de heeren Bloem Burgemeester van Oudshoorn Zaalberg Burgemeester van Alfen en Aarlanderveen Wakker HoUeman en de Jong leeraren aan de Leerhoeve alsmede den architect R A Hoij die voortdurend bij den bouw is tegenwoordig geweest Met veel belangstelling werd de hoeve door de heeren bezocht waarop in de zoo doelmatig ingerichte gebouwen de verschillende werktuigen in werking worden gebracht en de werkzaamheden werden verricht onder toezicht van de daartoe aangestelde personen door de 21 leerlingen 14 jongens en 7 meisjes die nu reeds aanwezig zijn om de zuivelbereiding te leeren uitoefenen zooals die in den tegenwoordigen tgd moet worden gedreven Na alles o a de landergen de woning voor den directeur ênz in oogenschouw te hebben genomen begaf men zich aan een dejeuner bij daardoor niemands rechten krenk Mijn waarde Sir Lionel wilt ge Lord Norman wel verzoeken dat hij het kaartje van Lord Eumsdale aan tafel naast mgn plaats laat leggen NEGENDE HOOFDSTUK Wq zijn genoodzaakt met ons verhaal vijf dagen terug te gaan om het op te vatten waar wij gebleven zijn bij de wegvoering van het meisje uit de woning der familie Lund Met angst zag Edith den avond tegemoet als wanneer haar broeder zou thuis komen Immers zij was zich bewust dat zij weinig of niets gedaan had om het meisje in huis te behouden terwijl zij door haar belofte toch verplicht geweest was om zich er tegen te verzetten Waarmee zou nj zich verontschuldigen Was haar vrees voor de ontstaande neiging tusschen haar broeder en zgn beschermelinge zoo gegrond dat zij haar eigen inzichten mocht volgen zonder op de beschikkingen van haar broeder te letten Mocht zij medehelpen om het tegendeel te bewerken van hetgeen haar broeder wenschte Dat was een vraag waarop zij een antwoord zou moeten geven en daarbg kon zij niemands hulp in roepen Hoe vroolijk en voldaan mevrouw Lund o6k was onmiddelijk na het wegvoeren van het meisje haar vroolijkheid verdween meer en meer bij het verloopen van den dag Toen in den laten namiddag het uur van het middagmaal naderde waarbij Wal welke gelegenheid de Voorzitter allen ook de Kegeeriug en Provinciale vertegenwoordiging bedankte TOOT de verleende medewerking tot het oprichten van deze Leerhoeve De Minister achtte het een gelukkig verschijnsel dat juist in deze dagen nu de landbouw aller medewerking noodig heeft de zoo lang gekoesterde weusoh is verwezenlijkt Hij wijdde een dronk aan den bloei der Vereeniging waarna de Commissaris des Konings een glas dronk op den Voorzitter der Vereeniging den Heer Mr D Visser van Hazerswoude die genoemd werd als de man die geene bezwaren te groot achtte doch stond voor de zaak waarvan men heden het welslagen kon aanschouwen B j zijn vertrek uitte de Minister nogmaals den wensch dat op deze w jze de goede naam dien onze voorouders ab zuivelbêreiders hadden met medewerking van belanghebbenden zal worden herwonnen Tot Voorz der feestcommissie te Berg Ambacht is benoemd de heer J 1 van der Kaaden tot Secr de heer C M Simons en tot Pennr de heer A Cok Het feest zal op Woensdag 22 Mei gevierd worden en ook opgeluisterd worden dgor het houden eener ringrgderij iu tilburries Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting van Vrijdag 17 Mei Aan de alt jd betreurenswaardige wanordelijkheden alhier schijnt in de residentie meer aandacht te zullen worden geschonken dan de geheele zaak verdient Althans de heer Van Wassenaer heeft het noodig geacht daaromtrent eene interpellatie te honden tot de regeering Aanleiding daartoe heeft waarschijnlijk gegeven de eerste zeer opgeschroefde berichten in de Nieuwe Rott Crt waaruit met eenigen goeden wil gedisteleerd kan worden dat de politie met opzet tegenover anti revolutionairen niet de noodige voorzorgen genomen heeft Het zal den minister van binnenlandsche zaken na onpartijdig onderaoek niet moeilgk vallen de onjuistheid dier opvatting aau te toonen Aangezien het aanh gige ontwerp tot regeling van de gevolgen der jpaturalisatie met algemeeno stemmen van de aaWW i afgevoerd kunnen wg over de gehouden wAi sie kort zgn Het ontwerp had het aanzijn te dadcen aan wel wat overdreven deferentie voor de WtÉwhen van een e leden der kamer Thans bleek dat de meerderheid van oordeel was dat er zoo n haasjTniet was bg eene regeling die 40 jaar op zich ÏJÉlaten wachten zonder dat het vaderland in gemarw gebracht en die onvolledig bigven moest wanueer zg niet te gelijk met het geheele Nederlanderschap aan de orde kwam De heeren Hartogh en Sanders wezen op de gebreken van het ontwerp en op de wenschelgkheid om de geheele materie in ééa wet bijeen te voegen De verdediging der Regeering was zwak zoodat de heer Lohman haar een reddingsplank meende te moeten toesteken in dAi vorm eener motie welke schorsing der behandeling voorstelde in afwachting eener algemeene regeling van het Nederlander en ingezetenschap Dit besluit viel met goedkeuring der regcering en met algemeene stemmen Vooraf drong de heer Van dor Loeff er terecht op aan een regeling niet lang uit te stellen daar het volstrekt onnoodig was op de herziening van het geheele burgerlgk wetboek te wachten integendeel oen afzonderlijk ontwerp over hef Nederlan ther stellig verwacht werd zagen de beide vrouwen met angst zijn komst te gemoet Eindelijk kwam hij men hoorde de deur knarsen men luisterde naar zijn bekenden stap op de trap En nu trad hij de kamer binnen Het eerst keek hij naar de plants waar het tneisje gewoonlijk zat Haar stoel was ledig Waar is Alice vroeg hij nog niet wetende dat zg geen recht had op dien naïm Doch toen hij het oog op zijn moeder en zuster sloeg die beiden stil en stom zaten begreep hij dadelyk dat hg geen antwoord zou krggen en dit ook niet noodig was Het meisje dat men hem beloofd had te zullen beschermen was weg zij was voor hem voor altijd verloren I Een vreeaelijke smart voelde hg in zijn hart grgpen maar tegelijkertijd kwiam toom bij hem op toorn tegen degenen die de schuld droegen dat zijn beschermelinge hem ontnomen was Om deze tegenstrijdige gevoelens vMr het oogenblik tot rust te laten komen moest hij een poos wachten vóór h j verdere vragen deed Doch de goedaardigheid hem vaeti nature eigen kwam spoediger weer boven dan hijvlzelf verwacht had Na een korte poos gezwegen tb hebben wendde hg zich tot zijne moeder met de vraag Vertel mg eens m ma ging zij vrijwillig of moest nen haar met geweld w Voeren Ik kan mg tevendig voorstellen dat het hier tot een ontzettend tooneel is gekomen derschap met afschaffing van den tweeden titel van dat wetboek reeds gereed ligt Na eene langdurige en pgnlgke ziekte is in 67jarigen ouderdom te Amsterdam overleden de heer dr Ph R Httgenholtz vroeger predikant bg de Ned Herv gemeente en met zijn jongeren broeder P H Hugenholtz Jr een der eerste stichters van de Vrije Gemeente te Amsterdam Na het nemen van zgn ontslag als Ned Herv predikant woonde Hugenholtz veelal te aGraven hage waar hg zich op onderscheidene wgzrn nuttig wist te maken onder anderea als medebestuurder en secretaris der Vereeniging voor Volksonderwijt en als schrijver van theologische boeken en tgd schriftartikelen Het doctoraat in de theologie werd hem bg de Leidsche academiefeesten van 1875 hoHori caum toegekend Men zal zich herinneren de vraag die deu 2den Mei voor den Hoogen Raad is bepleit nl of de scheiding die er bestaat tusschen het privaat vermogen van den koopman en het vermogen van do vennootschap vooral waar beide vermogens ia dezelfde hand zgn zoo scherp te trekken is dat men zeggen mag de vordering van zeker persoon ten laste van den koopman in privó kan niet gecompenseerd worden met de vordering ten behoeve der vennootschap ten laste van dien zekeren persoon Het Openb Min betwgfelde in zgne conclusie of zoo n scherpe scheiding tusschen privaat en vennootschappelijk vermogen vooral in dit geval wel in de wet te vinden was Het concludeert dus tot verwerping van het beroep PWW Brieven uit de Hoofdstad De verkiezingen voor de Provinciale Staten zgn al wederom achter den rug Zeker niet weinig tot genoegen der hoeren s temopnemera die gisteravond bgna tot middernacht bezig zgn geweest met het aflezen der 8000 brieves waarop in het geheel 136 000 namen Een zeer behoorlgk aantal ongetwgfeldl Niettemin was de arbeid vlugger afgeloopen dan b j de jongste verkiezing voor de Tweede Kamer toen eerst des Donderdags omstreeks bet middaguur de telling en ontcgfering was ten einde gebracht De uitslag is gelijk u Itokend is ten gunste der vereenigdo liberalen geweest wiercandidaten gemiddeld 900 stemmen boveg volstrekte meerderheid verkregen De vereenigdv tegenpartij antirevolutionnairen katholieken en radicalen kwamen alten ongeveer met een gelijk aantal stemmen uit de bus Dit verdient opmerking voor zooverre zich nu aldus het verschgnsel niet herhaald heeft van eenige gemeenteraadsverkiezingen toen de radicalen alleen met de winst gingen strgken en hun candidaat zagen zegevieren Dat de hieer Gerritsen het grootste getal stemmen verwierf komt hierbij niet in aanmerking hij scheelt met den antirevolutionnairen heer Hovy maar 40 en met den minst gelukkigen katholieken candidaat 160 1 Het heeft bij deze verkiezing intusschen niet ontbroken aan middelen om éen der radicale candidaten mr N A Calisch voorop te schuiven Groote biljetten bevolen hem den leden van het Paleis voor Volksvlijt san als den man die voor de instandhouding van deze vermaak inrichting bizunder gegverd Dat ia volstrekt niet zoo Waltherl antwoordde mevrouw Lund Je zult in je mama wel zooveel viertrouwen stellen dat je gelooft va mij niets dan de zuivere waorheid te hoeren Welnu luistet dan Ik had een geheel onschuldig gesprek met den heer die toen s morgens bg je geweest is om je over het meisje te spreken Hij gaf mg alle gewenschte ophelderingen omtrent haar persoon haar familie betrekkingen en haar waanzinnigheid die mij in verbsnd met mijn eigen ervaring juist schenen te zijn Daarop verzocht hij mjjnB toestemming opdat het meisje eindelijk dit huis zou verlaten Ik kon geen bedenkingen aanvoeren om te weigeren en daarop ffljn zij samen de trap afgegaan in het rijtuig gestapt en weggereden alsof zij de beste vrienden waren Dus was het de livocaat Carringshliffl die M u kwam mama En hg bracht geen bevel van den rechter noch een schriftelijk verzoek van het bestuur van Bedlam voor de uitlevering mee Volstrekt niets Van dien aard Walther maar waartoe dat Mijnheer Cnrringshliff had je immers reeds getoond dat h j recht had om het meisje og te eischen Overigens moet ik zeggen dat het mg wezenlijk genoegen deed een man met zulke goede eigenschappen van karakter als mijnheer Carringshliff te leeren kennen Hg is een volmaakt gentleman wat betreft zijn omgang met onze sekse en hg toonde zoofeel bedaphtzaamheid en overleg dat ik hem bepaald bewonder Wordt tenolgd lisd eene aanbeveling die den heer Calisoh dezer dagen den spotnaam van pretcandidaat bezorgd leeft WoB een dergelijk hulpmiddel alleen onhandig en belachelijk te berispen viel eene poging om argelooze kiezers te misleiden door het aanplakken van biljetten waarop de naam van den heer Calisch voorkwam midden tusschen vier liberale candidaten en deze vgf heeren den kiezers dan in het bizonder aanbevolen werden Maar ergerlijk en onhandig teven was het vooral dat men den heer C deu Israelietijchen kiezers als geloofsgenoot wilde opdringen ergerlijk omdat in dezen geloof noch stamverwantschap eenig gewicht in de schaal konden leggen en onhandig dewgl de heer Calisch wat niemand onbekend is voor ettelijke jaren zijn lidmaatschap van het Israelietisch Kerkgenootschap bij deurwaarders exploit had doen opzeggen Onder deze omstandigheden had men van dezen heer dan ook mogen verwachten dat hijzelf tegen dergelijke misleidende aanbeveling ware opgekomen en zijn jDon tali auxilio uitgesproken hiadde Dit nu heeft hij niet gedaan En nu moge het Dagblad de Amsterdammer keien avond die pogingen qualificeeren als het werk van een onhandig vriend de aonplakbUjetten rumoerig en niets zeggend heeten zich met eenige verbazing er over uitlaten Een radicaal onder conservatief geleide aanbevolen als Israelietisch geloofsgenoot en dnn ook nog als redder van publieke vermakelijkheden hoe komt iemand op het denkbeeld Ik curs ja het blad moge schrgven tAmsterdamstih publiek is te verstandig om zich door zulke manoeuvres te lat n beetnemen gelukkig want wg minderheden zouden ons hebben moeten schamen idem aU men door een dezer middelen er m geslaagd was een der onzen eene meerderheid te verschaffen ik voor mij zou gemeend hebben dat eene dergelgke opmerking en dan nog liefst in den wat krasser vorm waaraan dit Wad ons gewend heeft vóór de stemming op hare plaats ware geweest nu heeft zij geenerlei waarde een spotvogel zou terecht kunnen vragen of de schaamteblos wellicht niet achterwege zou zgn gebleven als de overwinning wèl behaald ware geworden Zeker heeft de redactie door stil te zwijgen tot n4 het bekend worden van den uitslag zich zedelgk medeplichtig gemaakt aan die manoeuvres zij zou ware de eerlijkheid nu eenmaal niet uit de politiek te voren hebben moeten opkomen tegen dergelijke hulp voor een barer candidaten Uit Heldt s zwijgen terwijl spreken plicht was kan men zien hoe verlammend dit partgverband werkt schreef diezelfde redactie kortelings naar aanleiding van ée behandeling der jongste arbeidswet in de Tweede Kamer Haar eigen zwijgen in dezen waar ipreken plicht mu leert dat elk partijverband verlammend werkt t ledelijk opzicht Tenzg men den moed heeft zich zelf te bigven en moreel leer krachtig is Maar dan kan men nóóit rtijnum worden Als ooit eene partg eene moeilgke crisis doorstaan heeft dan is het op dit oogenblik de liberale Haar toetsteen de schoolwet toont verschillen aan welke het moeilgk zal vallen uit te wisscben Alleen door het vermijden eener stemming over dit belangrgk punt kan zij de verdeeldheid bedekken en eene scheuring voorkomen Men gevoelde dit blgkbaar Woensdagavond in de Kiesvereenlging Burgerplicht on vandaar dat een voorstel om aan het einde des discussie over de nieuwe Schoolwet geen der twee voorgestelde moties in behandeling te nemen in zoo goede aarde viq dat het bg acclamatie werd aangenomen I De twee voorgestelde moties i óene van mr J A Levy de ander vao fir Willeumier gaven d twee moeningon over de houding der liberale partg tegenover de nieuwe schoolwet nauwkeurig en scherp aan De éene wil van geen subsidieering dar bizondere schalen weten de ander wil dis toestaan njits het openbaar onderwijs daardoor niet worde verzwakt De telling der onverzoenlijken is ongetwijfeld het messt consequent zg hebben altgd neen gezegd en blgv n dit ook nu nog doen Wat de anderen betreft zg moenen dat nu de zaken eenmaal zoo slaan en de anti liberalen in de Tweede Kamer de meerderheid bezitten het voor de liberalen wenBohelgk ist trachten naareeneoplossingvan den schoolstrijd waardoor eene botsing taaschen Eerste en Tweede Kamer vermeden zal kunnen worden Dooh het verschil tusschen beider opvatting wortelt dieper dan men aan deze kwestie van y Kwtemfetóhouding oppervlakkig werken zou Onomwonden hebben de ntisubsidiemannen het gezegd zg vreezon het cdericahsme en willen geen overheersching van Dordt en Rome De openbare school i bun minder lief omdat aj neutraal ia dan wel omdat zg stoot tegenover de saote school Bg deze opvatting die den strijd om de moderne vrijheid van levensbeschouwing reeds jjoet aanvangen bij de opvoeding der jeugd tan uit den aaïd dor zaak van geen verzoening prake zgn Durfde men als liberaal de vrgheid Tan andersdenkenden aantasten men zou liefst al wat naar clericolisme zweemt als vijandig aan den modernen mensoh in de ban doen overtuigd tevens dat de tegenpartij bezat zg de macht er toe van gonscher harte in gelijke absolute richting zou willen regeeren Stelt zij in het nieuwe ontwerp dan ook betrekkelijk gematigde rischen deze liberalen vertrouwen haar niet en wijzen er op dat bg de uitvoering dor wet de neutrale school toch het kind vau de rekening zal worden en eene tegemoetkoming van de zijde der liberalen de clericolen bij eene volgende gelegenheid slechts meer zal doen eischen De verzoeningsgezinde liberalen zien de zoken anders in Voor hen is de neutrole school eene instelling welke zij behouden willen voor allen die van eene confeasioneele school voor hun kinderen niet gediend zijn Doch zg erkennen tevens dat er een groot deel der natie is t welk nu eenmaal eene bepaald godsdienstige opvoeding voor zijn kinderen noodig acht en er dus geen reden bestaat waarom de Staat niet ook de scholen van deze mannen en vrouwen steunen zou naast die der neutralen Hits slechts het onderwijs van degelijk gehalte zij en de Staal geen afbreuk doe aan de neutrole school ten gerieve der confessioneele kan de liberale partij het steunen der laatste billijken niet alleen maar is zg zelfs genoopt om krachtens haar beginsel gelijk recht voor allen die subsidieering der bizondero scholen te bevordertn Zoo komt bet aaa den dag hoe in het liberale kamp zich twee partgen bevinden de onverzoenlijken die gelgk de kerkelgken het alles voor ons zoeken toe te passen de varzoeningsgezinden voor wie het liberalisme vóór alles in eerbiediging van ieders opinie gelegen is Voor zoover ik op dit oogenblik kan nagaan is hier de meerderheid der liberale partg vooralsnog tegen elke toenadering gekant Wat begrijpelijk is Het standpunt der hiatstgeschilderde fractie ligt veel hooger dan dot der onverzoenlijken en de meerderheid der menschen ataat altijd eer laag dan hoog Eene enkele mededeeling tot slot die uwen lezers plezier zal doen In Juni wordt hier nog eene opvoering gegeven van Brtnio de opera van v Milligen maar dan met medewerMbg van het voortreffelijk orkest van het concertgebouw Ghus V Aehstel Jmtterd 16 17 Mei BEURSBEmCIlT AMSTERDAM U Mei Per Telegraaf Binnenland met weinig variatie Indischen vast Costenrgk en Venezuela vast l ken iets flauwer overigen onvejunderd ADVEIITENTIËN Heden overleed tot diepe droef heid van ons en onze Kinderen ons geliefd Dochtertje ALIDA JOHANNA in den jeugdigen leeftgd van 14 jaren an 11 maanden D OÜWBNEEL J OÜWENKEL Keotjt L OüWENEEL J OÜWENEEL Gouda 15 Mei 1889 De ondergeteekenden betnigen bg deze ban hsrtalgken dwifc voor de vele bewgzen van belangstnlling ondervonden bg het overladen van ban geliefd kindje Joh G ARENTZ en EcHioaiiooTS STEENKOLEN Door de ontstane werkstaking in Duüichtand en de verboogde prgzen van Doitsche Rohr Kachelkoien geven ondeiveteekenden aan banne clientèle te kennen dat zg van af heden zoolang ban voorraad strekt de priaa KACHELKOLEN nog znllen noteeren a 80 Cent per H L Eng KOLEN ƒ 1 00 per Hectl Eng Haardkolen 1 20 p Hectl h JONKER ZONEN Kantoor Vest a d Vlamingstraat ot ja lMei 1889 De Notaris JOBANNE NOLEN resideereade te Capelle ajd IJtêel is voornemens op WOENSDAGEN 22 en 29 MEI 1889 telkens des voormiddags ten 11 are ten Koffiehoize van den Beer A MOLENAAR aldaar aan sGravenveg ten verzoeke van de er enamen van Mejnffroaw de Wed L vab VLIET bg opbod verhooging en afslag pnbliek te verkoopen Een perceel WEILAND gelegen aan de Noordzgde van s Oravenweg onder CapeUea TJ groot 1 Bectare 08 Aren 23 Centiaren Een perceel WEILAND gelegen aan de Znidzgde van s Gravenweg onder Nieuwerkerk a IJ groot 4 Hectaren 04 Aren 23 Centiaren Een HUIS en ERF en TDIN staande en gelegen aan de Znidzgde van s Grav enweg onder Nieuwerkerk a IJ groot J7 Aren 47 Centiaren GOUDSGHE Ie Uitvoering 1889 90 op Donderdag 23 Mei 1889 des avonds te 8 unr in bet Lokaal cNUT en VERMAAK Oosthaven Gouda Directeur de Heer Makt J BOÜMAN Solisten Mevrouw Ch V v W uit Leiden de Heer J T M Programma ï Koor No lOnit cDieScböpfung J Haydn 2 cipbigenie anf Tanris Arie des Pylades tenor Glück 3 Reet tmd Arie der Kanignnde Aas Fanst sopraan Spobr 4 NSnie J Brabms Koor No 4 uit cDie Scfaöpfnng J Hajdn So ibr micb von ganzem Herzen Arie aas cElias Tenor Mendelssohn 7 Lorelei F Hiüer Volledige Tekstboekjes zgn Dinsdag 21 Mei bg de Boekhandelaars J vam BENTDM in ZOON verkrijgbaar i f 0 20 Zie verder bet Progamma Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAIBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SANDEN Banketbakker Gouda Markt A 67 Frausche Qiüpure Overgordijnen Vitrages afgepast en aan t stuk Gordijn Linnens en Katoen met FRANJE in alle breedten D HOOGEMBOOM Versclie Aardlezisn Zoete en Zure APPELEN 12 Cent de 5 Ons A BIETVELD Tiendeweg