Goudsche Courant, maandag 20 mei 1889

Hagazijn GOUDA Van DANTZlfi Van AALST Goedkoopst en Soliedst Heeren en Kinder Eleeding Hagazijn niti 1 iii lil maandag 20 Blei 1889 GOEDEREN OP MAAT worden onder leiding van een bekwamen Cou ur en zonder verhoog ing tijd op ons Atelier vervaardigd flH pem en zónder v e r h o o g i n g van p r ij s binnen den kortst mogelijken G SOQS Markt Gordijn n Jalonsiênkoord supra wit of zonder chloor ALEX AM DERKOORD in cième en alle fraaie kleuren dito voor Spiegels en Schilderyen per El oi afgepaste stukjes van af 20 El Inlichtingen Attesten en Prüscouranten gratii Gouda Snelpei sJruk van A BEINKMAN Zoon S 3 S o VOLKSGAARKEVKEN De OPENING Toor het publiek heeft plaats op DIi SDAG den 2r MEI a s Van af dien datum zal TOEGANG verleend worden op 7 erIls cLa g ©3n van s MORGENS 8 9 uur voor ONTBIJT Tan s MIDDAGS 12 5 uur voor MIDDAGMAAL Op ZoxL ean I eestcLa g exL van s MORGENS 8 9 uur voor ONTBIJT van s MIDDAGS 12 3 uur voor MIDDAGMAAL DE COMMISSIE Stooano ToLoxToxo va TTT tlS © ara J3E KRAAF ek DE DRIE SNOEKEN Pirma A P van EEITESSE Co te Gorkum Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen kunstbier dat door bflvoeging van Bchadelpe bestanddeelen zich slechts korten tjjd goed houdt op het fustofopdeflesch maar zich maanden conserveert waardoor het bewijs wordt geleverd dat het RENESSE S BIER zuiver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mont en hop zonder bgvoeging van eenig Surrogaat y MiBBYftwp als zeer versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle MiJMJNJLéjiüiXt Bieren verkrygbaar op fust van 20 Liter en by onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratia verkrijgbaar Hoofd Agent voor € ouda F S IGJIIAl S Spieringstraat 54 De ondergeteekende met ingang van den 28 MEI a s door aankoop eigenaar geworden van het van onds gerenommeerde Vraag ZANDKOEKJES van W Schalekamp Je Koffijlmis De KAP beveelt zich beleefd bfl het geachte Goudsche publiek aan tot het geven van KINDER en BRÜILOFTSFARTIJM als anderszins Belovende voor eene nette en civiele bediening te zullen zorg dragen Achtend ÜEd Dienaar A BOSIIA voorheen Restaurateur a h Station H H N B 2 WOLREGIME DE ECHTE Nonnaal Goederen met de handteekening van Prót JABOEB zgn alleen en uitsluitend verkrijgbaar bg D Hoogenboom Agent voor Qouda en Oin tretm Laagste prijzen van geheel Nederlaod OROOTE OMZET in de soorten van l 1 25 1 50 P SAUEBBIER Ontvangen iets extra in pakjes alléénte gebruiken om te mêleeren SPECIALITEIT in Ruime Sorteering in alle soorten en prezen TIEN DE WEG D 84 Wed BOSMAiX NB Eenige ongesorteerde nummers worden tegen vermindering van prijs opgemimd Velvet Trijp Chenille Linnen Laken Gobelin ep Jutte GORDIJIXSTOFFEN SCHENK Zn Huhrkacliel Machine Vlam en Smeekolen Aanbevelend KRUGSM de KüSTEft Kantoor Bogen 117 BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1889 De letter M en de Napoleons Het is misschien niet algemeen bekend irelk een bggeloorig gewicht de twee Napoleons hechtten aan de letter M zoowel teo goede als ton kwade Maar dat bijgeloof laat zich eenigszins verklaren als men nagaat dat Marboeuf de eerste was die t dena hij de Militaire school bezocht het genie van Napoleon ontdekte dat Marengo de eerste groote veldslag was welke door generaal Bonaparte werd gewonnen dat Méla voor hem in Italië moest wykon dat Mortier oen zijner beate generaals was dat Moreau hem heeft Terradon en Murat de eerste martelaar werd voor zgn zaak Marie Louise heOft tijdens de roemvolste jaren van zgn leven aan zijn zqde gestaan Tan Moskau dateert zijn val en Mettemich deed hem het onderspit delven op diplomatiek terrein Zes generaals Masséna Mortier Marmont Macdo nald Murat en Moac en zas en twintig divisiegeneraals hadden een naam die met de letter U begon terwijl Maret hertog van Basaano zijn meest verduwde vriend was Zijn eonte veldslag was Moaluotte zijn laatste Mont Saint Jean Waterloo Verder heeft hij gewonnen de slagen bjj Millesimo Mondovi Montmirai on Honterau daan kwam de aanval op Montmartre Milaan was de hoofdstad van znn eersten vgand en Moskou wai de laatste atad dia hij ala overwinnaar binnentrok Menou waa oorzaak das hg Egypte verloor en Napoleon gebruikte Miolles om Pins VII te winnen Mallet spant tegen hem samen Murat tmkt doh terug daarop volgt Marmont Montalivet was zijn Minister Uonteaqaiea zgn ImaerlMeroeremeniemeester I fn biatlte voonplaata in Frankrijk waa Malmaison Zyna metgezellen op St Helena waren Montholou en zjjn kamerdienaar Marohand Gaat men den levensloop na van zijn neef Napoleon III dan vindt men dat deze gehuwd is met eene gravin Montyo en zg n grootste vriend Morny heet De voornaamate overwinningen van het Fran ohe leger in den Krimoorlog zijn die van Malakolf en van Mamelon In den oorlog met Italië zgn het Montebello en Magenta en Mao Mahon werd hertog van Magenta Napoleon hield zijn intocht in Milaan verdreef de Ooatenrijkon uit Marignsn en zijn grootste vgand ia Mazzini Na don vreeselgken slag van Solfenno aan de Mincio keert hg terug naar Mantua Daarop krijgt men Mexioo en Maximiliaan In 1870 gaan de krijsopcraties uit van Maintz wordt het Frsnaohe leger voor het eerst teruggedreven bg de Moezel en is zgn lot beslist bg Mets Al deze rampen zgn over Napoleon gebracht door vott Moltke Eene sohoenententoonstelling Te Londen is eene schoenententoonstelling geopend waarop niet alleen schoenen en Uarzen van alle landen der wemld maar ook uit alle tjjdporken der geschiedenis il gezonden zijn Onilor de ingezonden voorwerpen bevinden zich uit riet gevlochten Kgyptiache sandalen die door Alma Tndoma gelennd zijn Grieksche laarzen door Atheensobe dames bg feestelijke gelegenheden gedragen ruwe Noorweegsche van Icoord vervaardigde schoenen en laarajes die oeus de voeten tan eene bruid uit Damaacua tooiden de laatste zgn van hout en met paarlemoer ingelegd de hakken zijn bgna een voet hoog Geborduurde roodloduren tohoenen vroeger in het bezit van Paus Fiua IX staan noaat laarzon uit Pesjawer Voor Indië j die van huiden van visachen vervaardigd warden en zware Hbllandsche schoenen uit de i7e eeuw naast fgne met parela bezette Xurkaohe pantofels van eene dame uit den harem Natuurlgk zijn hier heel wat achoenen en laarzon die aan vroegere leden der Koninklgke familie van Oroot Brittannie toebehoord hebben Daar zgn b v ruw bewerkte van dubbele zolen voorziene schoenen die eena gedragen werden door Maria van Lotharingen de moeder van de ongelukkige Maria Stuart evenala laarsjes door de laatstgenoemde zelve gedragen de laatste zijn klein en mal D van twarte lijde Ook lien wQ u lokoeMn uit den tijd van koningin Eliaabeth van pi htige met goud doorwaven alof gemaakt en andere waarin eene dor vele vriendinnen van koning Karel II gedanst heeft vervaardigd van zyda en kant en met eene groote parel versierd Uit don nieuweren tijd zijn breede met passement bezette rooskleurige van atlas vervaardigde schoenenj eons hot eigendom van George III en dergelijke voetbekleedsolen van rooskleurig gevoerd leer met roode hakken die koning Willem IV bij zijne kroning droeg Ook woidt de aandacht getrokken door een paar kloiae zwarte wandelschoenen de eerste die de tegenwoordige Prins van Walea droeg en door een paar kleine met monogram en kroon versierde schoentjea waarin zijn oudste won Prins Albert Vietor de eerste proeven in de kunst van loepen aflegde Iviutmalige haprotmg m Noord JmarSca Tot het congres is het verzoek gericht om 260 000 dollars beschikbaar te stellen ten einde de canons van het rotsgebergte tustohen Canada en Mexico af te dammen en zoo gioote waterreservoirs te krijgen om de droge landeo aan den beneden Mississippi te besproeien en een afvoerweg te krijgen voor de gevaarlijke oreralroomingeu van die rivier Men wil in die diepe caoons met hunne hooge wanden dammen maken deze zullen zelfa bg zware regena en ameltende snoeiw hot water moetrn tegenhouden en vandaar wil men het dan naar behoefte afvoeren De na gevraagde aom moet dienen voor de foorioopigi werken opmethigen onderzoek naar de plaats van dammen en kanalen naar het verUes aan water door verdamping naar de waardevermeerdering dor laoSerijen en maar de kosten van bouw en onderhoud voor dammen en kanalen Dat werk zal denkt men twee jaar eischen en migoor PowoU JÏHetaai d r natinnal landmetingsoommiasie stelt zioh van de uitvoering van het phin zegenrgke gevolgen voor Ballenlandsch Overzicbt De vertraohtingen op een spoedige schikking tusachen de mijnwerkers en de mgneigenaren in hei Westfaalsobe ateeukooldiattict zijn minder gunstig geworden doordien een der drie gedelegeerden van de werkgevers pertinent geweigerd hoeft de onderhandelingen voort te zetten op den grondslag die dour do arbeiden na onderhandeling met den heer Uammacher was goedgekeurd Het is echter te hopen dat de Westfaalaohe mijneigenaar deze onverzoenlijke houding van hun gemachtigde niet zullen goedüeuren Natuurlijk moet deze overal een zeer ongunaiigen indruk maken want algemeen wordt erkend dat de werklieden die veel toegaven hunnerzijds het mogelijke hebben gedaan om tot schikking te geraken Tot toeliohtiag van hetgeen keizer Wilhelm tot de werklieden en de werkgevers heeft gesproken dringt de NorddenUeUe Attgemtine Zeitung er nogmaals op aan dat beide partijen zich vooral op het standpunt van het recht plaatsen en niets zullen doen om de orde te verstoren Geschiedt dit dan zal do kei r de zaak nauwkeurig onderzoeken en zgn invloed aanwenden ten einde recht te veraohaffen De Naliwtal ZeUu j begint nu ook de houding der mijoeigenaara eent szina af te keuren Het nationaalliberale blad wgt liet uitbreken van de werkstaking in Easen Heen aan de werkgever De mijnwerkers zonden den directeuren een bnef waarin zij hun grieven uiteenzetten maar de eigenaars lieten dit schrijven onbeantwoord zoodat ook in dit district de werklieden den arbeid staakten De sociaal emocratin wilden de regeering in den Bgksdag over de werkstaking iute pellecron maar zg moesten dit voornemen laten varen daar zij geen 50 afgevaardigden konden vinden die gelijk daarvoor noodig il de interpellatie wilden steunen De Bijkadag wil rich niet met den twist inlaten daar deze van dien aard is dat hg alleen door de twistende partgen zelven kan worden beslecht In den Duitsohen Bgkadag heeft een zeer levendige discussie plaats gehad over den kofüehandel op tormg n een der moderne riekten die reeds veel slachtoffer heeft gemaakt De commissie stelde voor e n adtst venoekead verbod van diMi handel naar den Bijkskanselier te verzenden De vrijzinnige afgevaardigde Goldschmidt en do nationaal liberale Woermann spraken krachtig voor terzijdeleggiog van hot verzoekschrift waarb Woermann als Hamburgsch groothandelaar in het bijzonder wees op de noodzakelijkheid van den tormijnhandel wegens Hamburg s alelliog als wereldmarkt Windhorst pleitte voor de verzending van het verzoekschrift aan Bismarck Dit besloot de Bijksdng overeenkomstig het voorstel der oommissie de vrijzinnigen n nationaalliberalen stemden tegen Bij de behandeling van de begrooting in het Hongaarsche Lagerhuia heeft de nioister van Financiën het vooroemen dor Begeering medegedeeld om de Staatsloterij af te schaffen maar niet dan in overleg met de Oostenrijksche Begeering opdat in beide helften dar Monarchie tegelijkertijd tot de afrchaffing zou worden overgegaan desdoods met inroeriag van een andere soort van loterg die de speekucht minder aanwakkeren kon Ëen quaestie welke de tegenwoordige Britscbe regeering een doom iu het oog is kwam dezer dagen weder in het lagerhuis tei sprake Wij bedoelen de scheiding van kerk en staat in Wales Gelijk men weet duldt de bevolking van Wales zeer a amtre eoeur de vertegenwoordigers der staatskerk der AngUcoanache kerk die zelfs haar taal niet kennen en wien zij niettemin verplicht zijn te onderhouden door de opbrengst van een tiendrecht op liun grondbezit Ongeveer een jaar geleden hebben de pachter hun afkeer van dezen cijnsplicht op zeer duidelijke wijze aan den dag gelegd door de betaliaff aan de Auglicaansche geestelijken te weigeren Dinsdag gaf een der afgevaardigden voor Wales Dilwyn uiting aan het vijanlelijk gevoelen der bevolking van Wales tegen de aotskerk door voor het gnvrfM ap Be h i j i g v aa keTfc n stist te eiaehen Door het conservatieve ministerie werd dit vooratel op de gebruikelijkcgrondeD bestreden De regeering toch i van oordeel dat men slechts de oplossing van het Vereenigd koninkrg k kan bereiken wanneer men den onderlingon band der doelen van het rqk zoekt losser te maken door hun de gomeenschappolijke staatskerk te ontnemen Niettegenstaande de bestiijding door de regeering wrrdcn voor het voorstel Dilwyn 231 tegen 284 stemmen uitgebracht Een bewijs dat het denkbeeld van de scheiding van kerk en staat ook voor Wales terrein wint Gladstone heeft dit pnnt reeds lang op zijn programma geplaatst De stemming van het lagerhuis zal niet zonder invloed blijven op de inwoner van Wales wier oppogitie tegen het tiendrecht voor een kerk die de hunne niet is ongetwijfeld hierdoor zal toenemen pHolkÜKotëSgen van de Makelaars Caotzliar Schaikwüki te RoUerdam De markt was heden vaat I H Tankfust ƒ 7 80 i 7 76 September October Novemberen December levering ƒ 8 20 CORBESFONDENTIË Het stak vto een GonifCDSir over tU Polihe is te heftig om voor pltatiiog in laumerking Ie Itanaea komeo Pat vao eea oojigetaige soa beter geplaatst sga in da y Sott Cl dan in ons blai daar het aitslnitend betreft httgeen die conraot omtrent de ongeregeldheden vermeldde KiPACTia uurKerlijlce Stand QËBORENi 1 Mei Calhariu oadirs J Delsman en J M tan der Kug Saiaona Johanna ou lers J N van der Zwalin en S Spee 17 Adriaans ondeia J lan Triet en U tan der Kaa OVUBLEDKN 15 Mei A J Onweneel H j 11 m 1 W KlerliB hnisrr van I an Wyk 28 j T Worst 12 d 17 K Msisaar ii j P Timbcrgeo 1 j 11 m 18 W Riikclykhuisen t m ONDEKTROUAO 17 Uci 7 Bastiuck te Micnwcrkerk a d IJsel 22 J en Schoondetareerd 22 W Boon 24 j ea M Lonrier 21 j Moordreoht GEBOREN Bernardns Jaeobna onders J de Brogn ea J W Verslrsle ONDEBTROUWU I Plomp wonende te Gonda on J fan der kiaht A Rüm onendo t Nienwerkerk a 4 Uaael ea C O den Hollander GBHGWDi A N Han en W Oudük C iia der Klig Ml O 0 Hiai