Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1889

♦ DlDSdas n Me N 39 1 1889 Onder hartelijke dankbetuig ingf aan mijne g eachle Stadgfenoolen en Beg unstigfers voor het vertrouwen in de 1a Éf te dagfcn weder zoo ruimschoots ontvaiigren berichrik dat ik a s ZOl DAG voor het laatst bak fTéd J C SiBBES Het BIER uit de Stoom Bierbrouwerij van A van LOM te Gouda munt uit door een zuiveren smaak erf kan fferust wedijveren met het bekende LAGËK BIER g ebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefliebijers van een goed glas Bier ZL IVEHE FiVANSCHK WIJNEN De bekende BORDEADX 27 per 48 Flessohen met acoijns flranco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng De öt van Wellens Eoonekamp Elizter 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot éfo nnr des namiddags van den dag der nltgave Advertentiën Mej SCHWEMMEK Crabethstraat VR AQT eeu net boTen de 16 jaar DE JNIEÜWE § Geldersclie Winkel ri De ondergeteekende levert Prima ROOKVLEESCH aan Osnenbil ö § per V K 0 62 A g Prima ROOKVLEESCH aan Spierstuk oH per V K 0 62 g Voorts prima GELDERSCHE WORST g HAM en fiine WORSTWABEN O B GELMSRSCHSPEKenTerscheEIEREN S BOTER KAAS BLIKGROENTEN O COMESTIBLES tot ooncurreepK rende prys M Aanbevelend JAC V d RAMP Framl ozeiL LimozLade Citroen Limonade FRAMBOZEN SiaOOP BESSEI SAP en andere VBDCBTENSAPPEN in prima kwaliteit Toorbandeu tot concurrerende pr s P Sauerbier AANBESTEDING DUEGRAAF en HEEMBAOEN van den Polder Bloemendaal zullen den 25 MEI1889 de Toormiddagi ten elf ure in cdb Roheiii te Gouda AANBESTEDEN Het herstellen van 400 Meter Qlooilng en 170 Meter Schoeiing langs de rivier de Gouwe met bijleverinf van de noodige materialen Het Bestek ligt in boreugpnoemd lokaal bg den Heer KAHLE tei lezing De Biljetten aldaar in te lerereD op Zaterdag 25 Mei a s roor des morgeas tien ure mmmi mimi Nieuwe vinding Petroleum Kookstellen welke niet kunnen ontploffen of in brand geraken Dexe Kookstellen koken in 5 minuten een liter water Voor Gouda en omstreken Terkrggbaar hg W f e Hagaz n van Petrolenmlampen en Kookstellen Lange Tiendewegf D 59 Gou a GRi SGEWAS Het Bestuur van den POLDER STËIN is voornemens op VVoensdiig 29 Mei 1889 des avonds ten zes ure ten huize van H BKIJËN te Stein bg Haastrecht in het openbaar te VERPACHTEN de Eerste Snede van 14 perceelen GRASGEWAS Ihomson a Pud ing Marach Ie Couplet Het cgfer zeven was altoos Een c fer van gewicht Het heeft zoo dikwgls men het koos Veel nut en vreu d gesticht Een eek is zeven dagen lang Um En iedere dag voldoet Als men zich van wat stand of rang Met Thomsott s Pudding voedt Thoiusou s Puddinsrpoederin 7 smake lO et p pakje Thomsou s Vauillesulker 5 et p pakje TafelzoatLot slIuisvrünw lopjem gaatj 10et p flao Verkrqgbaai in alle Kruiden en Comest winkels Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardinfftn Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk db Zseuan Verkrggbaar vanaf 0 80 per 5 H Gr voor Gouda alleen bg M SCIIALEKAMP Jr Oosthaven 17 Gouda Snelpersdruk vso A BKINKMAN k Zoon Steenkolen Wegens de werkstaking in de kolenmgnen is de prijs der EACHELKOLEN tot nadere aankondiging 80 cents per H L A LAMBERT Turfsingel ME0UÜW700ML Iemand die over DUIZEND GULDEN kan beschikken wordt gelegenheid gegeven zich een rgk bestaan te verzekeren door COMPAGNON te worden in eene zeer nette winstgevende Bleekerg om later deze Bleekerg tegen billgke conditiëu over te nemen fr Br onder No 1852 aan het Bureau van dit Blad lim DEFOT 7AN THEl Hen wordt verzocht op t MERK te letten VIT HET Magazijn vaïc M IVAVENSWAAY ZOi EN GORINCHEM J Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van gede eerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ahonderl ke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1889 Men verzoekt ons het volgende op te nemen waaraan wij gaarne voldoen Dit verzoek had echter niet eerst heden 20 Mei ii o eten gepubliceerd zyn maar reeda Uonderdagarond Dan ware er meer kans op succes geweest dan thans nu het 5 dagen geleden is De COMMISSARIS van Politie te Gouda richt het beleefd verzoek tot de ingezetenen dezer gemeente hem mededoeling te willen doen indien iets ter hunner kennis is gekomen van de in den avond vtin 15 Mei jl plaats gehad hebbende baldadigheden waardoor b j eenige personen de glasruiten zijn ingeworpen Door mededeelingon van ooggetuigen hoe gering ook kan er kans bestaan de schnldigen op te sporen De Commissaris voomoeoid 3 W TUINENBUBG De Standaard die onlangs een waardeerend woord wijdde aan de ridderlijkheid waarmede de liberalen te Gouda den verkiezingsstrijd toerden slaat thans na hetgeen hier Woenwlagavond gebeurde een heel anderen toon aan Het blad verwijt de wanordelijkheden van dien avond aan de liberalen waarvoor te minder grond bestaat daar niet alleen bü antirevolutionnairen doch ook bij liberalen ruiten werden ingeworpen Het gepeupel dat de ongeregeldheden bedreef is geen politieke richting toegedaan en interesseerde zich ook weinig voor de overwinning der liberale pèrtij het was hier de herkiezing van Gmda t Burgemeetter waarover men verheugd was Natuurlijk zullen alle weidenkenden van welke richting of kleur ook do gebeurde ongeregeldheden FEVItLETOX Naar het Dutlsch 19 NEGENDE HOOFDSTUK Alzoo heeft hij u overrompeld en my bedrogen viel Walther in O ik doorzie zijn geheele plan dat even sluw als laaghartig isl Hij was overtuigd dat hij door verdere onderhandeling met mij zijn doel nooit zou liereiken daarom beproefde hij zijn overredingskunst op eene onervaren oude dame hij was van te voren reeds zeker dat hij bij haar zou slagen Je spreekt niet zeer vleiend over je mama Walther I Ik zou dat op een anderen tijd niet zoo rustig verdragen maar ik houd rekening met je opgewondenheid die daaraan te wijten is dat ik met meer overleg dan jij eOn aangelegenheid heb geregeld die anders op je verderf had kunnen uitloopen Ik heb echter geen lust mij langer aan een dergelijke behnndoling van je bloot te stellen Met deze woorden verliet zijn mama de kamer Broeder en zuster waren alleen Het duurde eou geniimo poos voor Walther het gesprek weer opvatte Dat ook jij me in den steek gelaten hebt Edith doot mij verdriet I Eu dat ondanks je stellige be strengelijk afkeuren en het heeft slot noch zin om die aan de liberalen te wijten Evenzeer moet het hoogelijk worden afgekeurd in de Standaard dat hij het vermoeden uitspreekt als zon er fan wege de politie nitt geheel onopzettelijk ooy tofe M hebben pllats gegrepen daar in den beginne van geen erastige toeleg bleek om het kwaad in de geboorte ip stuiten Dergelijke leelijke veroniKrstellingen mogen niet worden geopperd waar geen schijn van bewies daarvoor aanwezig is en waar de Standaard na t gebeurde de Goudsohe liberalen het verwijt van laaghartu en 2a gehandeld te hebben toeslingert daar zouden wij het vo t recht hebben na zoo n leelijke insinuatie aa n het adres der öoudsche politie nog vrij wat sterker woorden te gebruiken dan genoemd blad maar wij meenen ook tegen andersdenkenden steeds een waardige houding te moeten bewaren en bepalen ons dus tot de opmerking dat zulke ongemotiveerde beschuldigingen als de Sttudaard uit hem die e uit meer benadeelen dan hem tegen wie ze gespro kan worden Bnike taal straft zichzèUI Naar aanleiding van de iqterpellatie in de Tweede Kamer door den heer van Wassenaer aangaande de ongeregeldheden is naar wij vernemen een adres van Goudsche ingezetenen naar de Kamer opgezonden om de toedracht der zaak faede te deelen Dit is uitstekend wql daardoor voorkomen wordt dat de taak uitsinitend beoordeeld wordt naar inlichtingen van ofRcieele zijde maar de gelegenheid wordt geschonken haar van meer dan ééno z de te bezien Door het hoofdbestuur van het Ned Onderwijzers Gen is aan do afdeelingen verzocht zoo noodig in een buitengewone vergaderins het ingediende wetsontwerp tot wijzis ing der wet op het L O te behandelen en vóór 28 Mei eenige vragen to beantwoorden als leiddraad bij de besprekingen door het hoofdbestuur gesteld Die vragen of stellingen betreffen lofte dat je het ongelukkige meisje niet zoudl laten wegvoeren tenzij ik zelf er bij tegenwoordig ware Ik gevoel dat je mij hier terecht een verwijt van maakt Walther antwoordde Edith Maar ik kan verscheidene dingen aanvoeren die mij tenminste eenigermate verontschuldigen Allereerst moet je weten dat mama met den advocaat sprak zonder dat ik er bij was Zij hadden alles reeds besproken toen mijnheer Carringshliff hier in de kamer kwam om Mary af te halen Je verspreekt je Edith Zy heet Alice Volgens de verklaring van den advocaat bestaat haar waanzinnigheid juist daarin dat zij zichzelve voor eeu ander houdt dan zij werkelijk is Zij leeft in de verkeerde meening dat zij Alice Norman de nicht van den Lord is terwijl zij inderdaad zijn dochter is En verklaarde haar vervolger dnt aan mama voor hij de ongelukkige wegvoerde Zoo vertelde mama althans l Heeft hot meisje bij de vertrouwelijke gesprekken die je stellig met haar gevoerd nebt ooit iets gezegd waaruit je kou opmaken dat zij aan den bedoelden valschen waan leed Neen ik heb nooit zoo iets van haar gehoord Kort voordat Carringshliff hier kwam was zij juist Van plan mij vertrouwelijke mededeelingen te doen en ik hob niets verjuimd om haar in dat voornemen te versterken Doch juist op het oojenblik dat zij zou beginnen stoiftl het rijtuig van don advocaat ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEETENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt lo De opleiding Afkeuring van het uitloven van premiën 2o De uitbreiding van de macht van Ged Staten Hiermede betoont het hoofdbestuur zich ingenomen als waarborg tegen willekeur 3o Het hoofdbestuur wenscht de afschaffing der vergelijkende examens en de wijze van benoeming van hoofden te bestrijden en onderwerpt een wijziging aan het oordeel der afdeelingen 4o De regeling omtrent het aantal onderwijzers wenscht het hoofdbestuur te bestrijden 5o Evenzeer de bepaling dat alleen voor die onderwijzers anbsidie zal gegeven worden wier bijstand verplichtend is 6o Het hoofdbestuur acht het wenschelijk dat alleen aan schalen met minstens 2 onderwijzers subsidie zal gegeven worden en dat de bepalingen omtrent leervakken en schooluren strenger geformuleerd worden 7o Weglating dar wiskunde en het opnemen der paedagogiek in het programma voor de akte van hoofdonderwijzer en het niet verplichtend stellen van het examen in de nuttige handwerken zijn door het hoofdbestuur met ingenomenheid ontvangMi So Invoering van fen ickt wordt noodzakelijk geacht 9o Eindelijk wil het hoofdbestuur nog aandringen op de vervanging van de theorie van het zingen door het zingen en op het instellen van een examen tot verkrijging eener akte als gjnnnastiekonderwijzer bij het lager onderwijs zonder dat hel noodig is de akte als onderwijzer te bezitten In het blad Hope Israels leest men Uit Sana eone der voornaamste plaatsen van Yemen wordt gemeld dat daar een jood uit de Arabische woestijn is te voorsishijn gekomen die zich voorden Messias uitgeeft en overal verkondigt dat hij gekomen is om de Joden van Arabic weder naar het land der vaderen te voeren en daar den troon van Israel te herstellen Deze verleider Jozef Abdalleh genaamd schijnt niet van geld ontbloot te zijn althans hij voert zijne eigene lijfwacht uit Joodsche voor onze deur stil Zij wierp een enkelen blik door het venster en herkende dadelijk haar vervolger van dat oogenblik was het of haar gezond verstand weg was Onder luid schreien en jammeren scheen zij en schuilplaats te zoeken om zich te verbergen en daarbij riep zij telkens je naam Walther als van eeu vriend die haar had kunnen redden maar die nu te ver weg was om haar te hulp te komen Arm ongelukkig schepsel Was haar jammer dan niet in staat om je hart te roeren en tot het besluit te brengen voor haar in de bres te springen Je bent toch ook jong Edith byna zoo jong als zij in je aderen vloeit toch ook hot bloed met jeugdige drift en je hebt een hart vol liefde en godheid Hoe kon je het aanzien dat men het arme meisje wegsleepte uit haar toevluchtsoord waar zij zich aau gehecht had met geheel haar hart zonder troost zonder bijstand zonder erbarming Ik wist dat ik dit uur veel onaangenaams zou moeten hooren zeide Edith onder tranen en ik zie met smart hoe je mijn gedrag berispt maar toch bon ik mij bewust dat ik met de beste bedoelingen gehandeld heb Wanneer je den toestaud van de ongelukkige bij haar wegvoering gezien hadt zou je zelf geen oogenblik getwijfeld hebben of je te doen hadt mot oen krankzinnige die in een gesticht verpleegd moet worden En dit was de reden waarom ik mij met te on mama s wil terzettel Jlaar hoe kwam het dat je je eenmaal gegeven belofte zoo geheel m den wind sloes tmes SAitêMd