Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1889

eenkomsten waarbij een loontrekkende zich jegens den wsrkgever verbindt om de voor zgn arbeid iu hens dienst vereischte grondstoffen werktuigen of bijzondere kleeding op eene bepaalde plaats of bij een bepaalden persoon aan te schaffen Art 8 bepaalt de straffen boete van hoogstens f 200 voor deu werkgever of diens lasthebbenden of 2 maanden gevangenis bg herhaling binmn twee jaren en bg tweede herhaling 3 maanderf met of zonder ontzetting uit het beroep door den schuldige uitgeoefend Art 11 Ten opzichte van het loon van schippers scheepsgezeUen zeevisschers en alle personen in vasten dienst van staat provincie gemeente of waterschap zgn niet van toepassing de artikelen 1 en 2 Ten opzichte van het loon van bij den meester inwonende diensten werkboden is de geheele wet niet van toepassing Art 12 Deze wet treedt in werking den In September 1889 hield thans zoolang aan dat men den lijder in den toestand van katalepsie waarin hg verkeerde voor cl od hield De te hulp geroepen geneesheeren consUteerden ook werkelgk den dood en in hun nieuwsgierigheid om de abnormale hersenen van den gedacbtenlezer te bestadeere gingen zij daartoe over alvorens de familie met het gebeurde in kennU te stellen Maar bij het openen van den schedel bleek het dat de hersenen nog volkomen warm waren zoodat men algemeen aanneemt dat door de onverantwoordelgke overgliag waaraan zich de artsen hebben schuldig gemaakt Bishop op de vreesolijkste wijze geheel bg zijn bewustzgn onder de metsen der geneesheeren is overieden Tegen de doctoren zal een aanklacht wegens grove onvoorzichtigheid worden ingesteld BUhop s moeder verkeerde dikwerf dagen achtereen in kataloptischen toestand en zg en de vrouw van den gedachtenlezer verklaren dat deze aan dergelijke aanvallen leed Twee jaar geleden nog hadden de geneesheeren hem voor dood verklaard en desniettegenstaande was hij acht en veertig uren later weer uit den schijndood ontwaakt Bishop zelf leefde in voortdurenden angst levend begraven of ontleed te zullen worden Gedurende de laaUte dagen hebben zich te Helder in vorschillende gezinnon vrij ernstige verschijnselen van vergiftiging voorgedaan welke het gevolg moeten zijn van het gebruik van vpor de gezondheid sohadelgken woret Ook bij een groot aantal soldaten der mfantene hebben zich dezelfde verschijnselen geopenbaard ten gevolge waarvan hunne opneming in htt hospitaal noodzakelijk was De vergiftigd worst moet van n slager afkomstig zgn De politie doet onderzoek Boitenlandsch Overzicht De werkstaking der mijnwerkers in Westfalen kan zoo goed als geëindigd beschouwd worden Het Bestuur der Vereoniging van mgneigenaars te Dortmund koorde in hoofdzaak het vergelijk goed hetwelk de afgevaardigde Hammacher met de mijnwerkers te Berlgn had getroffen Alleen hadden de eigenaars btnwaar tegen het instellen eener commissie van werklieden welke steeds met de eigenaars over punten van geschil kan onderhandelen doch ook in dit opzicht werd een bevredigende oplossing in het vooruitzicht gestold In een door 6000 mijnwerkers bggewoonde vergadering gaf de werkman Schroder verslag van zijn wedervaren te Berlgn Het vergelgk werd goedgekeurd en algemeen werd besloten den arbeid te hervatten indien ook do directeuren het goedkeurden Algemeen wordt daarom heden de hervatting van het werk hervat In de andere kolendistricteu is de toestand nog niet zoo gunstig Te BerOjn is de kolenwerkstaking bgns weer vergeten ten gevolge van eene grapte redevoering eergisteren door Bismarck in den Bgksdag gehouden bg gelegenheid van de derde lezing van de wet op de ar beidersinvalieden De Rijkskansolier scheen bijzonder polemisch gestemd want schier al zgn tegenstanders vrijzinnigen socialisten Polen Elzassei ja zelfs de hoogconservatieven moesten een veer laten De Bgkskanselier zeide dat hij hoofdzakelijk in den Rgkadag was gekomen om de dwaze meening uit te roeien dat hg in het diepst van zijn hart een heimelgke tegenstander van de wet u zijn Met de vrgzinnigen de Polen de Elzassers wilde hg niet discussieeren die waren altijd zijn vganden en met hen kon hg slechts strijd voeren maar met de Uegeering bevriende partgen wenschte hg zich gaarne te verstaan daarom was hg verschenen Dat de sociaal democraten tegen het wetsontwerp zijn verwonderde hem niet omdat het de maoht hunner aanvoerders over de massa der arbeiders verzwakte Ook de vgandschap der vrgzinnigen begreep hg De vrijzinnigen partij heeft sedert 25 jaar elk werk bestreden dat tot welzgn van het rijk ondernomen werd Hier volgden protesten van de vrgzinnigen die riepen Wg stemden voor de groote militaire ontwerpen Bismarck vervolgde Ik ben er niet zeker van of gg uit liefde voor de zaak en voor het vaderbind of d ait ptrtgbelaug daarvoor hebt j gestemd Op dezen uitval volgde groot lawaai vermengd met den uitroep Foei I foei Met zgn groote laarzen stapte Bismarck naar ie banken der vrgzinnige partij en riep wie foei zegt dien noem ik een onbeschaamdel Weer groot lawaai Bismarck verklaarde dat hg in zgn recht was als hg zich niet liet beleedigen hg zou daarop steeds met gelgke munt betalen Met de sociaal democraten kon men niet rustig van gedachten wisselen maar moest men steeds op voet van oorlog leven evenals de Franschen wachten zg slechts een geschikt oogenblik af waarop zg zich sterk genoeg gevoelden om er op los te slaan Van de hoogconservatieven zeide Bismarck dat zg zich in een stemming bevonden welke van die der sociaaldemocraien weinig verschilde en hij gaf hun den raad geen onnutte zgsprongen te maken maar voor de wet te stommen Ook de scherpe toon tegen de Ëlzassers trok zeer de aandacht en men wil er uit opmaken dat de toestand in het Bijksland nog alles behalve gunstig is De Ëlzassers zeide hg o a hooren niet in den Egksdag dat De jEconomiit van Mei bevat onder meer een artikel van de hand van den secretaris der Maatichappij tot Nut van t Algemeen den heer dr J Bruinwold Kiedel over de inslellingen van Voorzorg door die Maatschappij opgericht Het opstel is geschreven naar aanleiding van de uitnoodiging door Zo Société deè ImtUutiotu de préeofance de France tot het hopfdbestuur van het Nut gericht dat het op de derde zitting van het algemeen wetenschappelijk congres betreffende deze instellingen dat den 3den Juli a 8 te Parg zal gehouden worden vertegenwoordigd zg In hoofdzaak bevat bet den inhoud der memories welke in 1878 ten behoeve van het eerste congres en nu onUngs voor het derde congres naar Vargs zijn gezonden De memorie van 1878 opgesteld door mr J d N de Hoop Scheffer gaf alleen een overzicht van de spaarbanken tot 1876 1877 De memorie van 1889 werd door den heer Riedel bewerkt uit de gedenkschriften en jaarboeken der maatschappg en bovendien voor mededeelingen betreffende de spaarbanken uit de gegevens door de departementale bestureu hem verstrekt Het overzicht door don heer Biedel voor Dt ücmomui opgesteld bevat de volgende onderdeeleu a spaarbanken i hulp en beleenbanken c spaarkassen d zieken en begrafenisfondsen e schoolspaarbanken terwgl ten slotte nog opgesomd wordt wat verder door sommige departementen ten opzichte van andere deelea op het gebied dor voorzorg gedaan is eu herinnerd wordt aan de besluiten door de algemeeno vergadering in 1888 genomen Door den Commissaris des Koniogs in de provincie Gelderland is aan de burgemeesters een circulaire gericht waarin de aandacht gevestigd wordt op t groote aantal strafbare feiten dat steeds ter gelegenheid van jaarmarkten en kcmissen gepleegd wordt en steeds in verband staan met misbruik of veelvuldig gebruik van sterken drank De commissaris meent grond te hebben te vermoeden dat aanleiding daartoe geeft de omstandigheid dat hier en dsar bg de politie geneigdheid bestaat om bg gelegenheid van kermissen of jaarmarkten te toegevend te zgn waar het betreft de handhaving der bepalingen van de drankwei of van de daarmede in verband slaande bepalingen van het Strafwetlioek en de gemeentolgke verordeningen op de tappergen De commissaris spoort deswege de burgemeesters aan om ook bij gelegenheid van kermissen of jaarmarkten een strenge handhaving van bovenbedoelde bepalingen te bevorderen terwgl hg hen uitnoodjgt om voor zoover in een gemeente kermissen of jaarmarkten worden gehouden jaarigks terstond na afloop daarvan een verslag aan hem in te zenden van hetgeen ter handhaving van de openbare orde is gedaan met opgave van het aantal en den aard der opgemaakte processen verbaal Uit New York wordt een vreeselijk voorval gemeld dat daar ter stede algemeene opgewondenheid verwekt I e gedachlen lezer Irving Bishop werd tijdens een zgner séances door een aanval van katalepsie overvallen welke echter sldohts korten tgd duurde waarna hg ondanks welmeenende raadgevingen zijn proefnemingen voortzette Maar het duurde niet lang of de aanval herhaalde zich maar it VoUmrêinf die vegens bet afleggen Tan eene valBohe verklaring in boven vermeld rechtsgeding was veroordeeld Adv gen achtte de cassatiemiddolen ongegrond en concludeerde tot verwerping In den aanvang van zjjne conclusie vond bij gelegenheid de verdediging op lich te nemen van den veldwachter wiens goede trouw in dete qnaestie door den verdediger was betw feld Adv gen constateerde dat hij dien man sedert jaren kende als een trouw eerlijk en waarbeidslievend ambtenaar die uitsluitend handelde uit plichtsvervulling De uitspraak in deze zaak is bepaald op 17 Juni aanat Het Leidieh Sbl ontving het volgende landbouwbericht Zulk een Meimaand als we nu beleven kenden we tot dusver slechts uit dichterlijke verhalen en oude overleveringen Buitengewoon zacht en dikwBls vochtig weder bevorderde den groei van alles ftit aan den schoot der aarde werd toevertrouwd De wintergranen staan dooreengenomen zeer goed te velde de rogge kwam ongeveer vier weken vroeger in aren dan verleden jaar en ook de vroegste tarwe laat reeds de eerste aren zien Alleen de karwij staat minder dou verleden jaar enkele stukken zijn omgeploegd Do zomergewassen staan allen goed aan het vlas vertoont zich bijzonder mooi en het weinigo koolzaad bloeit overheerlijk In den tuin is evenzoo alles voordeelig in hot gewas Aan groenten is er geen gebrek meer en spoediger dan andere jaren zuUen peulen doperwten en bloemkool verzonden kunnen worden De boomgaarden staan meest in vollen bloei vele boomen gelijken reusachtige bloemen Vooral voor het vee is het een goede tijd Het gras groeit den koeien in den mond zeggen de boeren en tis letterlijk waar dat een dier zich in vele weilanden liggend kan verzadigün De grasgroei is verbazend groot en de hoeveelheid hooi zal dit jaar buitengewoon zijn Ook de klaverlanden staan bijzonder frisch en fleurig Dat er in zulke gunstige omstandigheden overvloed van zuivelproducten zal komen is zeker Waarachynlijk dat de massa s boter en kaas welke geproduceerd worden wel spoedig een belangrijken invloed zullen uitoefenen op de marktprijzen daar ook de kunstbeter hoe langer zoo meer eene geduchte concurrente wordt voor de echte waar Dat de prijzen van alle vee bij den overvloed van voedsel n6gal flink blijven is geen wonder Vele landbouwers kunnen een derde meer vee houden dan anders In 1865 toen de eerste tabak van Sumab a werd verzonden kwamen van daar 169 balen naar Amsterdam in 18i 6 was die aanvoer gestegen tot 139 612 balen ter waarde van 32 j millioen gld £ n niettegenstaande zulk een kolossale vermeerdering van len aanvoer bleven de prijzen dezelfde Het verbruit van tabak nam in die jaren dus enorm toe Omtrent het gebruik van de telephooü by de spoorwegexploitatie wordt het volgende medegedeeld Op de kleine spoorweglijn van Saint Valery surSomme naar Caycun in Frankrqk zijn alle stations telephonisch met elkander verbonden De tender hg besloot de terugkomst der kleeren af te wachten en intusschen met poed een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van Lord Norman Het grootste bezwaar bij dit onderzoek was zijn betrekking als kantoorbediende Van s morgens negen tot s avonds zes uur zat hij aan den lessenaar en vrij dikvryls werd hij door drukte van zaken nog langer opgehouden Zoo bleef hem van de s werkdagen der lireek nauwelijks een vrij uur oyer om zgn eigen zaken te behartigen Voor den naasten Zondag kon hq er niet aan denken iets in het belang van zgn beschermelinge te kunnen doen En toch het toeval zou hem helpen om spoediger zgn doel te bereiken dan hij had durven hopen Juist acht dagen na zijn eerste samentreffen met den advocaat Ctrringshliff kwam hg op het gewone uur het kantooif van Guilleray Mattson binnen en nam plaats aan Hjn lessenaar Het was dien morgen bijzonder druk Een berg van papieren lag bg zijn plaats opgehoopt op afdoening wachtende Zonder dralen begon hij dan ook aèn zgn wdrk Echter was hij meer verstrooid dan anders de pen ging langzamer over het geduldig papier dan gewoonlgk en het voortdurende rammelen van g ld op de bknk van dèn kassier in zijn onmiddellgke nabijheid stoorde hem telkens weder in zijn berekeningen Eindebjk scheen de drukte der uitbetalingen wat te vermindle ren Walther kon nu zijn onverdeelde aandacht aob zgn brieven wijden en dat deed hij van db treinen zya ey neans met een telephoontoe stel uitgerust welk toestel aan de telephoonleiding die de stations verbindt aansluiten kan Is er gevaar voor den trein onder den rit dan kan het personeel zich direct mef het naastbygelegen station in verbinding stellen en zoo noodig hulp bieden De beide stations voor eu achter den trein gelegen ontvangen gelflkertijd bericht De bedoelde inrichtingen in de treinen bestaan uit een telephoon toestel eene luidbel en een Lechanclèbatterij van 10 elementen dienende tot opwekking van de electriciteit Het geheel ia geborgen in eene 10 kg zware kist van 33 cM hoogte De electrische verbinding tusschen den trein en de leiding langs den spoorweg wordt verkregen door eenen zich in een hollen stang bevindenden koperdraad welke aan het einde haakvormig omgebogen is en zoodoende de draadgeleiding vat De afleiding van de tweede pool naar de aarde welke uoodig is om den stroom te sluiten geschiedt door de wielen en de rails In minder dan eene minuut kan men op die wijze de stations met den trein verbinden De politie te Halle ie een zonderlinge dievenbende op het spoor geiomen bestaande uit omstreeks vyftien leerlingen van middelbare scholen en uit den zeer gegoeden stand welke zich vereenigd hadden om naar het voorbeeld der studenten gemeenschappelijk te okneipen Onder voorwendsel zich voor een examen te willen bekwamen huurden zy een lokaal en leefden daar een leventje van vroolijken Frans Het geld verschaften de leden elkaar door diefstallen op groote schaal Zoo stal ééa der jongens ruim 9000 Mark uit de kas van zijn vader waarna het geld in den vorm van bier en andore mondbehoeften zijn weg vond Deze zaak heeft groot opzien gewekt Het door de Uegeering ingediende wetsontwerp dat aan den arbeider de vrije beschikking verzekert over het door hem verdiende loon luidt Art 1 Het loon wegens huur van diensten van werk of van nijverheid wordt alleen vastgesteld in Nederlandache munt en in den te verstrekken kost te zamen of afzonderlijk Art 2 De uitbetaling van het loon geschiedt uitsluitend in gangbare Nederlandsche munt of in gangbaar Nederlandsch munt of bankpapier De uitbetaling geschiedt indien het bedoelde loon of gedeelten van het loon per week berekend minder dan ƒ 16 bedraagt ten minste eenmaal s weeks tot een bedrag geevenredigd indien het loon naar tijdruimte is vastgesteld aan de voor die tijdruimte overeengekomen som indien het naar het stuk f naar de maat is vastgesteld aan hetgeen is afgewerkt Art S Vap de voorschriften van artt 1 en ï kan worden afgeweken bg schriftelgke en in dubbel op te maken overeenkomst waarvan de werkgever het eene de loontrekkende het andere exemplaar tot zich neemt In die overeenkomst moet voor zoover van de genoemde voorschriften wordt afgeweken worden vermefd lo waarin het loon wordt vastgesteld en zal worden uitbetaald 2o de hoeveelheid of een andere nauwkeurige omschrijving van dat loon 3o het tgdstip waarop de uitbetaling zal plaats hebben Vaststelling van het loon wegens huur van diens ook Maar plotseling hoorde hg een bekende stem die tot den kassier zeide Duizend pond sterling 1 Walther keek op en herkende den gemachtigde van Lord Moulberry die hier dikwijls op het kantoor kwam Hij knikte den bekende vriendelijk toe eu wilde met zijn werk voortgaan toen hij bemerkte dat de kassier het aangeboden papier nauwkeurig bekeek voor hij de duizend pond uitbetaalde Dit kwam echter alle dagen voor zoodat Walther zelf verwonderd was dat hij daar nog zijn aandacht aan geschonken had En inderdaad weinige minuten na de uitbetaling was hg bet geheele geval vergeten De hoop brieven en rekeningen was reeds aanmerkelijk geslonken toen de kassier hem een paar uur later een pak wissels overreikte met de opdracht ze dadelgk te boeken Tot de werkzaamheden van delh jongen Lund behoorde ook het bijhouden van het wisselboel Zonder Uitstel haalde hij dit boek te voorschgn en begon cie wissels op de rij af in te schrgven De eene wissel na de andere werd geboekt en er bleven nog sleclfts weinige onftfgedaan toen Walther den cheque in handen kreeg dien de kassier zoo nauwkeurig bekeken had Het was een gewone promesse afgegeven door Lord Norman aan Lord Moulberry welke laatste het a ier aan zgn gemachtigde had gezonden om het rag te ontvangen Allerlei gedachten ylogeu Walther door het hoofd ten van werk of van nijverheid of van Sen gedeelte daarvan in sterken drank is verboden Door of vanwege Onzen Minister van Justitie kan schriftelijke vergunning worden verleend om het in art 2 bedoelde loon of gedeelte van loon ten minste eenmaal in de maand uit te betalen overigens met inachtneming van het bq het laatste lid van art 2 bepaalde Art 4 Het is verboden het loon ilregena baar van diensten van werk of van nijvei heid uit te betalen in lokaliteiten waarin sterke drank wonJt verkocht of waarin een andere winkelnering wordt uitgeoefend of die met zoodanige lokaliteiten binnenshuis gemeenschap hebben Deze bepaling geldt niet ten opzichte van het loon verscKuljligd ter zake van werkzaambeden verricht in de genoemde lokaliteiten of ten behoeve van het daarin uitgeoefend bedryf Art 5 Behoudens verplichting ingevolge de wet kan niemand worden genoodzaakt tot bet bgdragen in eenig fonds tenzij en voor zooveW men zich daartoe hebbe verbonden bij afeonderlgïe en in dubbel op te maken overeenkimst vermeldende de aanspraken die de deelneming geeft en de rechten van den deelnemer ingeval deze bij of door het eindigen van zyne dienstbetrekking zijne aanspraken geheel of gedeeltelyk verliest Bg stibwijgen van de overeenkomst aangaande zoodanig verlies big ven de aanspraken van den deelnemer ondank het indigeu van zijne dienstbetrekking onverlet Van deze overeenkomst neemt iedere partg een exemplaar tot zich Art 6 Korting op bet loon wegens huur van diensten van werk of van nijverheid is lleen geoorloofd tot verhaal lo van schade aan de eigendomnten van den werkgever toegebracht door de onrechtmatige daad nalatigheid of onvoorzichtigheid van dbn loontrekkende voor zoover daarover tusschen d zen en den werkgever geen verschil bestaat 2o van boeten den loontrekkende krjuihtens een door dezen onderteekend reglement dool of namen den werkgever opgelegd 3a van bijdragen voor eenig fonds lot betalug waarvan de loontrekkende zich jegens der werkgever op de in het vorig artikel bepaalde wgze mocht verbonden hebben 4o van andere schulden behalve die tpr zake van levering van sterken drank door den loontrekkende bg den werkgever of bg anderen gemaal t mits en voor zoover van het bestaan daarvan blijle door een uitdrukkelgke schriftelijke door den loo itrekkende afgegeven verklaring vermeldende het vfrschuldigd bedrag en eene geoorloofde oorzaak der ichuld Deze kortingen niet medegerekend ie wegens verschuldigde huur van woning en grond en wegen de sub 2o bedoelde boeten mogen gezaoenlgk bij elke uitbetaling niet meer bedragen dan van het alsdan verschuldigde loon Art 7 Overeenkomsten tusschen den werkgever of diens beambten of zetbazen en eemm aan n hunner ondergeschikten loontrekkende faarbg de laatste zich verbindt het loon wegens hnUr van diensten van werk of van ngverheid of een gedeelte van dat loon of zgne overige inkomsten op een bepaalde bij deze wet niet uitdrukkelijk toegelat n wijze te besteden of zijile benoodigdheden op eens bepaalde plaats of bij een bepaalden persoon aan tja schaffen zgn ongeoorloofd Deze bepaling geldt niet ten aan ien van over r toen hij den naam las van zijn tegenst inder met wien hij zejf nog niet in aanraking wa gekomen Doch in het volgende oogenblik werd het hem helder dat hg nu een schoone gelegenhed had om alles te vernemen wat hij begeerde te w ten van de omstandigheden van Lord Norman En wat de hoofdzaak was hg kon die inlichtingen krggefl zonder te verraden hoeveel belang hij er in stelde Met den chique in de hand naderde hg den kassier en zeide met den vinger de onderteekening van Lord Norman aanwijzende Ik via oil dit papier een naam dien ik nog niet in mgn boek heb Ik wilde daarom u hierop opmerkzaam maken mgnheer Brunton De kassier een samengeschrompeld mannetje die in de zaak oud en grijs was geworden keek mét opmerkzaamheid daar de plaats die Walther heiii aanwees Het doet mij plezier dat ge uw werk niet gedachteloos verricht mijnheer Ljipd dat is een eerste vereischte voor een jong koopman die ia de wereld vooruit wil komen Want wij die aan onze ka duizenden mensohen van allerlei soort zien komen en weer heengaan mogen niet liohtvaardii over een handteeke ing heenglijden Zoodra wij dat doen zetten wij tevens de deur open voor alle bedriegerg Bij mijn vraag was het mij ook juist te doen om van uw ervaring tot mijn onderricht te pi ofiteeren want ik bemerkte toevallig dat u bij hetiazienvan dit papier langer bleef stilstaan dan gewocjnlijk fTordt vervolgd zg hier toegelaten werden was een overijld beslu geweest want het Duitsche rijk had in 1870 geen groeten oorlog gevoerd om bij den wetgevenden arbeid zich veertien Franschen op den hals te schuiven Terstond na het einde zijner rede verliet Bismarck de zaal zonder het antwoord va den vrgzinnigen 8 evaardigde Bamberger te hooren die er zich over beklaagde dat Bisi k op kleingeestige wgze den tegenstander gemeene beweegredenen toedichtte en in deze debatten het gift der partijschap mengde Jawel en dan verdwgnt de kanselier riep Kichter De discussie werd tot Maandag verdaagd de vergadering was trouwens niet meer in een stemming om kalme besluiten te nemen De Fransche Kamer nam met 275 tegen 230 stemmen de door de regeering aanvaarde eenvoudige orde van den dag aan ten opzichte van het voorstel Dellisse betreffende het toezicht van uit het buitenland ingevoerd versch vleesch De Kamer ging daarna voort met de behandeling der staatsbegrgoting De Senaat nam ondanks het verzet van Spuller met 139 tegen 114 stemmen een amendement op de legerwet aan waarbij van den militairen dienstplicht worden vrijgesteld onderwijzers die zich verbinden om gedurende tien jaren in de scholen in het Oosten dienst te doen In het Engelsche Hoogerhuis is het wetsontwerp tot toelating van vrouwen tot het lidmaatschap der graafschapsraden bg de tweede lezing verworpen In het Lagerhuis zeide baron De Worms dat de regeering groot gewicht hecht aan het behoud der suiker conventie welke door zeven of acht mogendheden geleekend en door de achtste in beginsel aangenomen is Het wetsontwerp tot versterking der vloot is bij de derde lering met 180 tegen 101 stemmen aangenomen SaO Staats loteHj Vgfde Klasse trekking van Dinsdag 21 Mei No 3433 14317 18686 1000 No 7563 13738 17244 20276 ƒ 200 No 3200 4060 4411 6132 6463 9216 10348 11279 12946 16226 20065 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 68 26 17 4673 7728 10288 13061 15818 18043 91 2623 4500 7739 10414 13062 16879 18077 99 2638 4901 7742 10471 13102 15923 18089 106 2706 4938 7763 10482 13113 15938 18215 148 2725 5163 7814 10613 13191 16111 18320 326 2798 5194 7888 10660 13193 16163 18342 352 2926 5236 7911 10690 13207 16230 18467 359 2982 5307 7927 10710 13343 16264 I8B00 522 3040 5496 7937 10713 13346 16283 18563 623 3125 5524 8048 10766 13372 16290 18654 568 3129 6680 8097 10782 13402 16385 18862 691 3386 5617 8487 10837 13427 16391 18944 708 3461 5830 8506 10863 13783 16493 19042 844 3466 6038 8617 10975 13908 16656 19083 849 3512 6041 889a 11013 14004 16632 19211 868 3689 6210 8929 11218 14191 16771 19342 890 3590 6220 9114 11281 14588 16809 19434 923 3631 6273 9174 11516 14812 16832 1959S 961 3684 6319 9178 11761 14865 16877 19614 1090 3740 6399 9211 11867 14925 17048 19670 1146 3764 6425 9360 11921 14929 17110 19677 1175 3887 6615 9577 11978 16004 17190 19678 1601 3905 6621 9800 12068 16041 17212 19770 1696 4046 6598 9806 12075 15096 17285 19783 1783 4198 6936 9836 12327 15181 17348 20127 1806 4220 6987 9860 12480 15227 17433 20286 1879 4232 7040 9895 12627 16288 17611 20447 1935 4263 7112 10069 12566 15420 17546 20461 2148 4266 716610076 12609 16622 17638 20645 2262 4435 7210 10077 12715 15666 17779 20662 2279 4628 7224 10136 12791 15676 17781 20662 2343 4561 7390 10204 12904 15673 17822 20893 2607 4570 760310276 12987 16768 18016 Ï0946 2543 4666 7704 i OsarEJK Xcr iasr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de 2e helft der maand April en op aanvraag bij het Postkantoor terug te oekomeu J de Held Moerkapelle J Hesselman Moordrecht Bgnhart Nieiwediep L Bruin A van Soters Van Gouderak A Ekelmans Brakel Van Haastrecht Wed Vroomer Oudewater Verzonden naar Amerika van Stolwgk G the Freeze Kalamazoo Naar België H de Groot Namen