Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1889

N9 3923 Donderdag 23 Mei 1889 GAS ILLUMINATIE Zij die GAS ILLÜMINiiTIE verlangen worden verzocht daarvan uiterlijk vóór 28 3IEI a s kennis te geven tenkantore der Stedelijke Gasfabriek DÉ DIRECTEUR Het BIEB uit de StoomBierbrou werij vam A van LOAf te Gouda muut uit door een zuiveren smaak en Itan gferust wedijveren met het bekende LAGEB BIEB g ebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goei glas Bier GOUDSCHE GOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 0e Inaeading van adrertentiön kan geschieden tot é nnr des namiddags van den dag der uitgave Nur Portugal 6ebr SËcb laglau Xanthie De Diïoctear r h Postkantoor TORSTER PETROLBÜM NOTEERINGEIV Tan de Makelaars Caotzlaar Scbslkwyk te Rotterdam De markt iraa heden rsst x oo Tankfuat ƒ 7 aO geunporteerd fust 7 95 Julilevering ƒ 8 08 Angastus levering 8 10 September October NoTember en Decemberiorering 8 S0 CORKESPONDENTIE X PlatUing ouQDodïg te minder datr bedocyc ambtenaar aUt uil Q p het idee daarvaa is gekamea hoewelfaat Dogul voor de biad lag mur t d ed op laat vac hcMtgM baadi K Kedactis BEUBSBEBICHT AMSTERDAM 21 Mei Per Telegraaf BtDuenlattdsche fondsen vast Afrik handelsvennootschap 3 hooger Oostenrgksohe goed prijehoudend Portugal en Bussen iets flauwer B u r B e r 1 Ij k e Stand SKBOREN IS U rhilippuB Hulurtlla JTlcoliDs ouden P B i Lafpber eD TftD bist Johaanfl oqderi P aQ Eijck ea B Dokter Fraocica oudera M de Qaaot d F OaBens 19 Jana Johanna oadaFï i NleuwenhQ zen CU M Jongbloed Netltjc ouders Q W Kragt en E Venetoa Leorardos Cornetj andera t C de Loog ea i li fan den QfT ao ouden T de Hoog en M J Goedhart £ 0 Elizabeth oadera A Hornia es A Verweg OVKRI EDISN 17 Mei P VerMerdt 20 j O tan den End 1 j 4 m G Kaar IS j S m 18 W Dgkinlni 1 j 2 m J P lorjé 11 J M J ean Bam 8 j 1 u S i de Jong 2 m H an de Patoordt Sm 19 Koppendraier 1 j 11 m A SI Schneider 18 U 20 S Sprugt 7 m M f van Nahoij 1 j 2 m ADVEftTEWTmW Voorspoedig bevallen van een Dochter M S W ROND KoK Gouda 21 Mei 1889 De ondergeteekende hoogst erkentelflk voor de dezer dagen ondervondeD belangstelling betaigt daarvoor z n harteljjken dank A A VAN BERGEN UZENDOORN Qouda 21 Mei 1889 Zö die iets te vorderen hebben van ol verschuldigd zgn aan den gemeenschappeijjken boedel en de NalateDschap van virglen den Heer PIBXBB van HOFWJEGMN in leven Directeur eener Badinrichting gewoond hebbende ie Gouda en aldaar op den 26 Maart jL overleden worden verzocht daartan vóór den 15o JUÏ I aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C FORTüIJN DBOOGLEEVEB te Gouda De nieuwste Dessins SEPBYRSengckl RATOENEN G OOTE KEDZE ECBTB KLEUREN SCHE1 1K Zn M i M J II I H 1 11 Ualto Sucre of Mout Suiker zuiverste zoetste Boterhamstroop verkrggbaar bg D J D JONGH Oeverstraat Arnhem J L A LOONEN K remerstraat Bergen op Zoom J G SOMERS Boschstraat P VERB AART AssïLBisGs Vischmarkt C LUNENBURG Turfmarkt Gouda P 8AÜBRBIEB Haven J DOLliEKAMP Ciit Geest 56 Bage F HARMEN ZONEN Middelburg Bergen of Zoemt Société Hollandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK Openlsare Verkooping MOORDRECHT op WOENSDAG 12 JUNI 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van de Weduwe DEN BRABER aldaar ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda van een goed onderhouden voor een Manufactureozaak ingericht WOONHUIS SCHUUR en ERVEN aan bet Baurpad te Moordrulit Wgk A No IGl kadastraal bekend in Sectie O No 1321 groot 1 Are 13 Centiaren Het HUIS bevat beneden de ruime WINKEL met KANTOORTJE 3 KAMERS KEUKEN SCHUUR en KELDER en boven eene KAMER en 3 ZOLDERS Te aanvaarden 1 Augustus 1889 Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTÜUN DROOGLEEVER te Gouda GOUDSCHE ZAlTGVEEEEinGIirG Ie Uitvoering 1889 90 op Donderdag 23 Mei 1889 des avonds te 8 uur in het Lokaal cNüT en VERMAAK Oosthaven Gouda Directeur de Heer Mabt J BOÜMAN Solisten Mevrouw Ch V v W uit Leiden de Heer J T M t Program ma Koor No lOnit tDieSchöpfnng J Baydn Iphigenie auf Tauris Arie des Pylades tenor GMck 3 Reet nnd Arie der Kunignndeaas Fanst sopraan Spohr 4 Nauie J Brahms Koor No 4 uit tDie Schöpfnng J Haydn So ihr mich von ganzera Herzen Arie auscËlias Tenor Mendelssohn 7 Lorelei P Hiller Volledige Tekstboekjes zgn Dinsdag 21 Mei bg de Boekhandelaars J van BENTUM en ZOON verkrögbaar a 0 20 Zie verder het Programma Verkrggbaar Prima mmn mm K HAZEBROEK Lange Tiendeweg D 28 Er bieden zich aan om dadelgk in dien t te treden TWEE Burger Buitenmeidon P 6 goed kunnende werken en indien het noodig is goed kunnende wasscheo Bö voorkeur in Gouda Brieven onder lett H aaij A J MAtflOT Boekh Botkeop Een sinds twintig jaar met racces werkende Handelszaak vraagt jveHge AGENTEN of AaENTESSEN Bg eenige ambitie geeft dit Agentuur een burgerijjk bestaan Vakkennis onnoodig doch goede bewijzen van eerlijkheid hoofdvereischte Adres lett ABC NIJGH van üITMAE Rotterdam t0f Algemeen erkend afs het beste MONDWATER der wereld 4Q arige roem Alond en Tandziekten zooaU het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleescb ouaangename reuk uit den mond kalkvorming worden eker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandart Dr PO PP S nS ter in aanmerkelijk vergrootte flessehen voor 60 cenU 1 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend raet Or POPP S T odpoed r of Tandpat ta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplorabeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venns ïeep en Zonnebloenieu zeep FOFP S 1 Gekristalliseerde en Transparant I Glycerlneaseepen zyn de fijnste Toilet nn gozondheidszcepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gV De namaaksels van Anatherln Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parftimeriewinkels van Nederland Mm eerlange uitdrukkelijk Br PQPP echte Pref araten en neme geene andere aan Gouds Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De oi av dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afïoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLA ND GOUDA 22 Mei 1889 In de gisteren avond gehouden vergadering vanhet departement Gouda der Maatschappij van t Algemeen zijn tot afgevaardigden voor de algemeene vergadering benoemd de heeren D Bii jteren C W van de Velde en tot plaatsvervanger deheeren C D Julim en G Prinoe Tot lid van het departements besluur werd g koaen do heer B C H Smits In de zitting der Botterdamsohe Arr Rechtbank van gisteren werden de volgonde personen veroordeeld K M V d W oud 30 jaar dienstbode te Gouda wegens diefstal van een beurs raet geld tot 8 maanden gev en O H koopman te Gouda bekl van wederspannigheid tot 5 dagen gev De N Rolt Cl verneemt dat het berioht door ons uit De Tüd overgenomen betreffende het onderzoek te Goüoa waarachQnmk minder juist is De in dat bericht genoemde rechters zijn dit jaar belast mot de instructie van alle strafeaken in dit arrondissement en dus ook te Gouda Do reohterscom inissarissen voor strafzaken treden echter nooit gel ktqdig op doch bij afwisseling Eén hunner zal dus verttoedelyk de Goudsche ongeregeldheden onderzoeken en niet beiden Bovendien kan hun daartoe geen rechtstreeksche opdracht van den minister van justitie worden gegeven wèl kan op last van den minister aan den officier van jnslitie door dezen een verzoek worden gericht aan dËn MchtetM ommissaris tot voorloopige informatie of aan de rechtbank tot instructie En op deze gewone wyie zal dus vermoedelijk de zaak behandeld worden Dezer dagen lal een voor Indie en Nederland tsms FEViLLETOX 4 i S @ @ Naar iet Duittch 21 TIENDE HOOFDSTUK Dat hebt ge goed opgemerkt mijnheer LundI Ik was werkelijk een ooj nblik in twyfel of ik de betaling van dezen ehijue wel zonder uitstel zou doen De naam van den onderteekenaar was my op het eerste gezicht bekend maar ik moest mijn herinneringen van tien jaar geleden raadplegen om na te gaan of de man ook ia staat is om zulk een aanzienlijk bedrag te kunnen betalen nis voor de belangen van onze zaak de naam van Lord Moulberry niet reeds voldoende Zonder twijfel maar bedenk eens wat een blaam liet op mü geworpen had als ik een wissel in het openbaar verkeer had laten komen die op den vervaldag niet behoorlijk betaald werd Dat zou my en ernstige berisping van onze cheft op den hals gehaald hebben Ik zie na in hoe volkomen terecht ge het papier aan een nauwkeurig onderzoek onderwierpt mijnheer Briinton Alzoo verkreegt g de overtuiging dat de onderteekenaar een onberispelijken naam heeft Dnt was het juist waarvan ik de overtuiging hoogst belangrijke onderwijs inrichting haar 25jarig bestaan herdenken Den 27n Mei 1864 toch werd door den Baad der gemeente Delft besloten tot de oprichting van een Instelling voor onderwijs in de taal landen volkenkunde vau Nedfflandsch Indie Aanleiding tot dit besluit w de opheffing van de Koninklijke Academie te Dolft en het overbrengen van de vorming der aanstaande Indische ambtenaren naar een rgfcs instelling voor onderwijs in Indische taal land en volkenkande te Leiden Ue Baad van Delft de voor die gemeente groote indirecte voordeelen wanschende te behouden uit den aard der zaak verbonden aan de aanwezigheid van een school tot opleidingr van toekomstige ambtenaren voor den Indisohen burgerlijken dienst riep de Indische Instelling in het leven Sinds zyn vyf en twintig iaren voorbijgegaan Bij de wet van 28 April 1878 8til No 102 werd de Tjeidsche rijks instelling opgeheven maar de gemeentelijke Indische School te Delft bleef in stand dank z den ateeda blKgittigaB t lD vul lot Gemeentebestuur en had het voorrecht zich in een voortdurend toenemenden bioei te mogen verheugen Gedurende de thans verloopen kwart eeu volgden 906 personen n of meer cunos jaren de lessen aan deze onderwijs inrichting en werd 71 0 maal door injeschrevenen aan de Indische Instelling met voldoenden uitslag afgelegd bet examen bedoeld bij art 1 van het Kon besluit van 29 Augustus 1883 dat tot den burgerlijken dienst in Nod Indië toegang geeft Honderden barer oud studenten zijn dan ook werkzaam by verschillende takken van den Indische staatsdienst hetzij by de rechterlijke macht hetzij bij het binnenlandsch bestuur of bij de centrale administratie te Batavia Belangrijk wijziging en uitbreiding onderging in hetzelfde tijdvak verkreeg want it herinner mij nog zeer goed dat jaren geleden die naam hier met weinig vreugde begrpet werd zoo dikwijls wy hem onder de oogen kregen Ja da laatste maal moesten wij de hulp van Lord Frederik zijn broeder inroepen om ons geld in handen te krijgen Dat was een onaangename zaak die mij veel ergernis veroorzaakte do chefs namen toen het besluit alle verbindingen met Sir Balph Norman af te breken irDaar ge heden den cheque zonder bezwaar hebt uitbetaald mag ik aannemen dat zijne omstandigheden sedert dien tijd een gunstige verandering hebben ondergaan Dat bl ft nog altijd een twijfelachtige zaak jongeheer Men kan niet ontkennen dat Ealph Normsn tegenwoordig Lord pair van Engeland en eigenaar van groote landerijen is maar die verandering bestaat meer in den titel dan in de bezittingen Het allodiaalgoed dat hij erfde kan niet verhypotheekt of verpand worden en de inkomsten daarvan zijn zeker groot maar deze zy n door den vader van Lord Ralph grootendeels verpand Wanneer de tegenwoordige eigenaar zijn uitgaven mpest bestryden uit het overblijvende van die inkomsten dan zou hij aan het leven geen hoogere eischen mogen stellen dan een gewoon burgerman Ik begryp nog niet mynheer Brunton over welke andere iekomsten hy beschikt Dat wilde ik u juist ophelderen mynheer Lund Hij is AOVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grkiia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zoowel het doceerend personeel aan de instelling verbonden als de inrichting van het onderwijs Terwijl het getal der docenten klom van drie tot zeven werd de studie van inlandsche talen die zioh in de eerste jaren beperkte tot de colleges in Maleisch en Javaansch beduidend bevorderd door do gelegenheid open te stellen tot het ontvangen van onderwijs ook in het Soedaneeaob Madureesch M kassaarsch Boegineesch Baiaksch en Baiineesch Vanwege den algemeenen Nederlandschen wielrijdersbond wordt den 1 Juli e k een cursus geopend voor militaire wielrijders Die daaraan wansoht deel te nemen moet den 19 jarigen leeftijd hebben bereikt bij miDdeijarigheid de toestemming van ouders of voogden overleggen in het bezit zijn van een deugdelijk rijwiel en vooraf zijne bekwaamheid als wielrijder bewijzen Men verbindt zich om bg mobilisatie en zoo dit noodig geoordeeld wordt by groote legeroefeningen aan de eerste oproeping van Jm departement van oorlog te voldoen Voor iederm dag ditnst gemeteB zg die zich hebben verbonden eene vergoeding van ƒ 4 benevens inkwartiering als de officieren die zij echter zelf moeten bekostigen Bovendien wordt hun een soldaat als oppasser toegevoegd Aan den cursus wordt datgene onderwezen wat een militair wielrijder noodig heeft te weten Het Justizministerium te Weenen heeft onlangs bij verordening bepaald dat iedere veroordeelde by zijne opneming in de gevangenis aan de vaccinatie en revaccinatie moet worden onderworpen en dat deze uitsluitend met animale lymphe behoort te geschieden Heerschen de pokken in do plaats waar de gevangenis gelegen is epidemisch of is het gevaar eener naderende epidemie op handen zoo moeten alle gevangenen en het geheele gevangenispersoneel gevaccineerd worden overleden broeder Zoodra zij mondig wordt en ditzal zeker niet lang meer duren krijgt het meisjeuit de nalatenschap baars vaders een vermogen vaneen millioen pond sterling De voogd heeft tot zoolang recht op de inkomsten van dat vermogen onderverplichting het meisje een behoorlijke opvoeding tegeven Ge begrijpt dus dat hij nu in staat is omnauwkeurig aan zijn verlichtingen te Het binnenkomen van verscheidene personen noodzaakte hen het gesprok af te breken Walther was niet weinig ter neer gedrukt door de mededeelingen van dezen man wiens scherpen blik in dergelijke zaken als de onderhavige hij door jaren langen omgang had leeren kennen Werden nu niet alle opgaven van mijnheer Carringshliff als de volle waarheid bevestigd Lord Norman had een nicht die zyn pupil was en ee groot vermogen bezat Hy bevond zich in omstandigheden die hem niet veroorloofden te leven zooals hij gewoon was Hij bestreed dus tyue uitgaven uit de inkomsten zyner nicht Over deze financieele aangelegenheid had Camngshliff gezwegen maar dat kon hem niet als een beschuldiging aangerekend worden Was Carringshliff verplicht zich hierover uit te laten En dat Ue oude kassier geen woord repte over een dochter van den tegenwoordigen Lord was dat zoo n wonder Mijnheer Bninfon bekommerde zich in ieder geval niet om een meisje dat voor waanzinnig werd gehouden zyn belangstelling in de cliënten van het bnnkiershuis