Goudsche Courant, zaterdag 25 mei 1889

saaassi siöftis h eraeliende orertiiiging dat tig bg keazen voor ProT Staten Toomamel k moeten letten op het provincisal belang en men zal niet ver van de waarheid zijn In het district Gonda hebben wjj de OTerwinning ongetwijfeld te danken aan de bniten rewone inspanning onzei geestverwanten liertoe dro b de omstandigheid dat in hetdistrict zeer geziene en met onze belangensaamge Toeide personen aan de benrt van aftreding waren Vandaar eene ongekende geestdrift en medewerking van menschen die zichanders voor verkiezingen weinig interesseeren Alle lof komt toe aan de besturen der kiesvereenigingen die den strgd met waardigheiden tact geleid hebben Het is te hopen datdezelfde steun hun zal ten deel vallen ba verkiezingen voor de Tweede Earner Daar dreigtechter steeds het gevaar van mindere belangstelling omdat het belangen geldt die niet zooduidelgk in het oog vallen en personen dieminder bjj alle kiezers bekend zjjn De thansopgedane ervaring en de aangeknoopte verbindingen zullen zeker in het vervolg op dat terrein nuttig werken SpJNENLAND GOUDA 24 Mei 18S9 De Vdlgende proclamatie is gepubliceerd ZATERDAG 1 JUNI 1889 S tadgenooten Zaterc ag 1 Juni zal het vijf en twintig jaar geleden z n dat het Z M WiÜem III onzen geëerbiedigde i Koning behaagde tot Burgemeester van Gouda e benoe n Mr A A van Bergen IJzendoom Met ankbaarheid zien wij op dip jaren terug enwenschen op dien dag het hoofd onzer Gemeentehulde te brengen Wij npodigen U uit door het uitsteken onzer geliefde driekleur Uwe woningen tOi sieren en dezendag door gepaste vreugde tot een raren feestdag temaken Ji M Noothoven v Gook Voorzitter A H vIn Dillen Qnder Voorzitter IW Begee SecretaC G v dïbPostI rissen L P Ho Jobnduk Pen Gouda Ï2 Mei 4889 De Feestcommissie f Ee e Voorzitter W J jPOBTUWN DeOOOLMVte pere Leden G J SIteens Zijnen C O VAM Kestkmn IG PaiNck H W fek KONINQ IJ Bbeeb bt liZ J meest Leden P W Kiamphuijzbn C KEBKior H J NïDEBHOKST Dbooq M Peeters Ia V RlJEDT DOBTLAHD D Samsom C USSEI TUN C A fJAN Berkel 6 A BOUTEB E S CJATS Ma J jFoBTüiJN LEEVlB F GoEljlEWAAaEN D UOOOENBOOH CZ K JONilB oGezult my om half drie gereed vinden mylord Hij stond op en stak haar de hand toe met dezelfde vertrouwelykheid als toen hy binnenkwam Thans draalde zy niet hem haar hand hartelyk toe te steken en de zijne met warmte te drukken Het volgende oogenblik was zy alleen Haar blik had hem gevolgd totdat by verdween achter de deur Ondanks zyn dweepen met het gevoel heb ik mij toch niet in hem vergist Hy is een man en als het my gelukt hem geheel te boeien dan wee degenen die mij te na wilden komen hy zou hen onder zyn hand verpletteren Zij keek op de pendule er bleef haar slechts weinig tijd meer over om vcSór het diner nog van kleeding te Venrtsselen Lord Norman at zonder ander gezelschap dan zyn nicht De knechts die aan tafel bedienden verhinderden door hunne tegenwoordigheid ieder verttouwelyk gesprek men bepaalde zich dus tot de nieuw es van den dag en bleef koel en vormelqk Kort y66r zy Van tafel opstotid zeide Alice Een uur geleden is Lord Rumsdale hier geweest Myloidl oEen nalatige die tot heden verzuimde aan de plichten der wellevendheid te voldoen My dunkt n syn allen hier geweest die wij verwachtten Ikikelen zyn er nog niet geweest maar die zijnniet van beteekenis Lord Rumsdale sprak met my een wsndelrit in Regents Park af tegen morgen middag C ge mee mylord Er komt haast geen Nr uit van de Standaard of het spreekt over Gouda Terwyl in het Nr van Donderdag zonder blikken of blozen wordt verteld dat de hier op 15 Mei gebeurde ongeregeldheden t gevolg waren van een beraamd plan dat ér preparatie bestond en dat er ééa achter zat die de ongeregeldheden in beweging braobt dat o i alleen bestaat in de fantasie van de Standaard spreekt het Nr van heden het vermoeden uit daar de hh van Honweninge en Blok slechts twee stemmen boven de meerderheid hadden dat een vergiêting wordt niet een ander woord bedoeld heeft plaats gehad waarom de wensch wordt uitgesproken dat de alhier gehouden stemopneming worde gecontroleerd In het district Gouda zou nl zekere bezorgdheid heerschen of alle Kei pluis as en daarom zou nader onderzoek wensohelyk zijn Het is voorzeker niet aangenaam voor Dr Kuyper in een district waar hij zoo sterk op do overwinning gerekend had een nederlaag te moeten lijdon maar het gaat wat ver nu allerlei leelijke insinuaties te werpen naar het hoofd der liberalen die zeer gezocht zqn of liever geheel en al uit de lucht gegrepen Dr Kuyper die hot verleden week op zoo hoogen pr s stelde op ridderl ke wijze in Gouda behandeld te z n mocht zelf wel wat ridderlgker manieren aannemen Zijn figuur doet waarlijk niet denken aan die eens ridders maar veeleer aan oen kind dat boos is dat het zfjn zin niet kreeg en nu om zich heen slaat on sohopt zonder dat bet n tourl jk wat helpt De Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur behandelde Woensdag het beroep van J G Smits te Gouda tegen een besluit van burg en weth dier gemeente van 3 Januari 1889 waarbij hem vergunning is geweigerd tot het oprichten van eene slacbterg in de Wijdstraat aldaar De staatsraad jhr van Uumalda van Eysinga bracht rapport uit De hoofdingenieur van den prov waterstaat meent dat de vergunning wel voorwaardelijk kan worden verleend terwijl Gedep Staten zich met het advies van dezen ambtenaar vereenigeu Mr A M M Montijn advocaat te s Hage lichtte de bezwaren toe namens de belanghebbenden D J Copper en J A P Montijn Hy legde over een afschrift van eene verklaring tot opheffing met 15 Juni a s der huurovereenkomst tusschen appellant en diens huisbaas diisaada eene verklaring van laatstgenoemde dat deze sioh verzet tegen elke vertimmering of andere verandering van het thans door appellant bewoonde hnis Tengevolge hiervan moest van zelf meende spreker het beroep vervallen s Konings beslissing volgt later Gisterenavond omstreeks 8 uur is uit hut water der Kattensingel opgehaald het Iqk van P v d H die sedert Zondagavond de echtelijke woning had verlaten De tiende jaarlijksohe algemeene vergadering van de Vereeaiging va gêpensioaneerde oMteroMcieren en minderen ca het NederUmdsche leger zal ditmaal gehouden worden te Amsterdam op Donderdag den 6 Juni a s des morgens ten 11 uur in Maüon Stroueken De maatschappij tot exploitatie van Siaatsspoor Heel gaarne kind Ik ga gaarne met hem om hij behoort tot een goede oude familie hy heeft wel veel dwaasheden in het hoofd maar die moet men hier in Engeland op den koop toe nemen De rispraak is half drie mylord Ik zal gereed zyn Laat mij iti uw rytuig plaats nemen het paardrydei wordt my te moeietijk Zeer goed mylord Zij stond op en verliet het vertrek de Lord bleef nog een kwartiertje by zyn flesch wijn zitten Toen stond hy op ging naar de Jock y Club en speelde daar tot middernacht De vfifende dag was een Zondag Zooals wy weten had Walther Lund dezen dag bestemd om te trachtea de nicht van Lord Norman te zien De weg van Soutwark naar R ut Street in Westminster had hy in een vigelan afgelegd Het juiste adres van den Lord had hij gevraagd en nm wandelde hy onopgemerkt in de nabyheid der aangewezen woning heen en weer onder de groote menigte wandelaars die naar Regents Park stroomde De inrypoort van Lord Norman s huis stond open het duidelykste bewys dat er iemand zou uitryden Dat was een gunstig teeken zyn moeite zou dus niet te vergeeft zyn Geduldig wachtte hy bijna een uur lang toen kwam een jong rijk en voornaam gekleed heer op een zwart volbloed Arabisch paard de straat in en reed de poort door Walther kende hem niet maar hij vermoedde dat die heer kwam wegen en de HoUandsche IJzeren Spooïwegmaat schappij hebben gunstig beschikt om de afgevaardigden en allen die deze vergadering wtenschen bij te wonen togen verminderd tarief te vérvoeren Men moet echter voorzien zijn van een legitimatie bewqs dat men bg het Hoofdbestuur te Amsterdam kan aanvragen Naar wij vernemen gaat deze Vereenij ing die van zuivere philantrophische aard is daar zij n 1 geldelyke ondersteuning verleent aan hulpbehoevende oudgedienden van ds landmaci it en hann weduwen van jaar tot jaar vooruit zooc at dan ook in het afgeloopen boekjaar weder ongevetr 14 000 aan onderstand kon warden uitgekeerd hoe groot die som evenwel is zoo kon toch maar aan de meeste der ruim 400 ondersteunden 25 het afgeloopen jaar worden uitgekeerd ielk bedrag nog op verre na niet voldoende i voor weduwen zonder eenig middel van bestaan en gepiinsionneerden met een pensioen van ƒ 46 tot ƒ 100 s jaars om daarvan een eenigszins oibezorgden ouden dag te hebben Wij herinneren dat deze vergadering ti egankelijk is voor Beschermers Donateurs en gewomi leden der Vereeniging Dat velen deze mogen bywonen en de welgestelden in den lande zich opgewekt zuUeil gevoelen die vereeniging krachtiger te steunen jhopec wy gaarne Jn Setnpermrens wordt de teelt van twejs bekende plahten in ons bind aanbevolen nsmelij c van d bitter of waterker en van de wahlmeistier Omtrent waterkers Xasturtium officinMe Sisgmbriitm Nasturtium wordt medegedeeld dat het jaarlijksch verbruik te Parijs geschat worct op een millioen iraucs te Londen op tweemaal honderd duizend gulden terwyl die teelt in de mstreken van Erfiirt ruiai honderd vyf e i twinti duizend gulden s jaars opfairengt Deze waterkeri uit het buiteuland aangefiMrd wordt goed betaaU Betreffende do w dmeister Asperula odorata wordt gemeld dat er voor de bereiding van Mei vijn veelvuldig vraag is naar deze plant bij bloemisten kweekers of warmoeziers maar dat er neri ni hier te lande eene noemenswaardige hoeveelheid te vinden ia zoodat zoowel kruid als essence uit het buitenland aangevoerd moet worden Er it oen vergelijkende staat opgemaakt van ds bezoekers der tentoonstellingen van 1878 ia 1889 gedurende ds veertien eerste dagen na de opening Daaruit bigkt dat zy in 1878 bezocht wtrd door 612 382 betalende personen en thans door 1 948 838 Deze beide veertien dagen waren dezelfc e dagen der week Staten Qeneraal Tweede Kahsi zitting van Donderdag 23 Mei Behalve bet vijftal wntsontwerpen en Ie twee conclusien op regeeringsbescheiden die jl Dinsdag voor de vergadering van gisteren aan de oide werden gesteld heeft de Kamer hare agenda van werkzaamheden aanvullende nog bovendien achi natura lisatieontwerpen en drie andore voordrachten afgehandeld Nu geen hoofdelijke stemminlg meer gevorderd wórdt kan de vergadering zich merl waardig snel door eene tamelyk groote agenda van klsin goed heen werken gisteren liep alles binnon qen half uurtje af om zijn gezelschap af te halen voor een wlandelrit Dat was voor hem weder een gunstig teeken hy zou niet lang meer behoeven te wachten Eü inderdaad toen hij voor de tweede maal Ungs ile inrijpoort kwam reed het rijtuig de poort uit Ie ruiter van zooeven reed rechts naast de plaats wsar een bloeiende tlaagd in het rytuig zat Een enkele blik was hem voldoende om e zien wie hij voor zich had De familiegelijkenis was te sprekend dit was alzoo miss Alice Norman dit meisje droeg met recht den naam dien zyn 1 eschermelinge zich had aangematigd Hoe kort de tijd ook geweest was dat hij het gelaat van dit meisje had kunnen zien hij had toch opgemerkt dat de uitdrukking ervan hem lsbreed verschilde van die op het gelaat van zyn beschermelinge De trotsche trekken dezer jonge dame misten de vrouwelijke teedere zachtaanligheid die hy in iedere trek van zijn logee had opgemerkt en het zwarte haar n die donkere oogen drukfen een ander stempel op haar dan de milde goedhartigheid die hy bij zyn ongelukkige gast bespeurd had Ook deze jonge dame was schoon dat zou niemand ontkennen doch zy schoen veel meer bestemd om bewonderd dan om bemind te worden Een menigte van rijtuigen en menschen scheidde hem dadelijk van het rytuig dat weldra aan zijn oog werd onttrokken Wordt vervolgd In zooverre was er eenstemmigheid tussehen de houding der regeoring on den Zierikseeschen afgevaardigde maar nu had de heer Van Kerkwijk eene andere bedenking De voorzitters der stembureaux noemen de namen der kiezers die stemmen dikwijls op eene bijna onverstaanbare wyze ïoodat de gelegenheid om aanteefceningen te maken hierdoor toch feitelijk benomen wordt Was hieraan nu niets te doen De Minister ontweek aanvankelijk do ietwat zonderlinge vraag en verklaarde later wel te vermoeden dat de woorden van den spreker uit Zieriksee zeker indruk zouden maken op alle voorzitters van stombureaux in Nederland Men moet evenwel erkennen dat de Regeering er weinig aan doen kan om aan het verlangen van den heer v Kerkwyk te voldoen Eene aanschrijving immers tot de presidenten der bureaux om toch vooral de namen dor kiezers die stemmen met luider stemme te noemeq ware wel een weinig belachelyk Kadat ook deze conclusie tot eenvoudige dankzegging aan de Regeering voor de verstrekte inlichtingen zonder hoofdelijke stemming was aangenomen is de Kamer op reces uiteengegaan en zal voor Pinksteren niet terugkeeren Wat er dan by de terugkomst der Kamer aan de orde zal komen of de onderwijswet in deze zittini nog behandeld zal worden daarvan valt nog weinig te zeggen Met hot afdeelingsonderzoek van dit ontwerp is hot tamelijk vlot gegaan want dit was reeds gisteren in ne afdeeling reeds oorgisteren ten einde gebracht Het hangt nu zeker voor een belangrijk deel van do Regeering af of met zeer groeten spoed verder zal worden gehandeld lu elk geval zullen het enquête voorstel en eenige andere zaken van niet zeer grooten omvang dezen zomer behandeld worden Men schrijft ons uit den Zuidhoek van Utrecht Als het toppunt van mopperzucht l an zeker golden dat hot weer te groeizaam is Dit hoort men no In do weilanden komt het gni zoo overvloedig voor dat de dieren het niet knnnen verorberen Was het verschijnsel plaataelyk dan zonden een aantal veehouders overgaan tot hot aanknopen van vee Daar dit echter niet zoo het geval is zyn en blyven de prijzen zoo hoog dat aankoop vermoedelijk eerUng een schadepost zou opleveren Met den hooibouw zou ree een begin zijn gemaakt ware het niet dat men niet weet hoe het hooi droog te krygen Bogge is hier en daar zoq oytrkrachtig gegroeid dat men ze niet kan laten uitwassen daar de halmen al naar den grond gaan Zoo ziet men dan ook sommige boeren reeds aan het afmaaien van het prachtig te veld staand gewas wat natuurlyk niet anders dan te bejammeren is Omtrent het terugvinden van don vermisten beer Stork meldt de Zw Cl dat hier een verwisseling van personen plaats heefl De heer A Stork waarvan in de JEeening Post sprake is en die inderdaad een drietal jaren als werkman op verschillende fabrieken in Amerika ia werkzaam geweest en eerlang weder naar t vaderland hoopt terug te koeren ie de zoon van den heer J E Stork te Hengelo eq dus een ander dan de heer H C Stork CHz die vermist wordt en die een zoon is van mr C H Stork advocaat en pracui ur te Almeloo Verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen Tengevolge van de afschaffing van het Fraosche wotb van strafr is art 314 Code Fenal en dus ook de daarin voorkomende strafbepaling tegen het dragon van wapenen vervallen doch daaruit volgt alleen dat de overtreding dor bepalingen opgenomen in de Declaration du Roi van 1728 en het Decreet van 2 Nivêso an XIV welke in de code overgenomen waren bij gemis van eene poenale sanctie volgens de Rijkswetten niet meer strafbaar is niet dat de verbodsbepalingen zelve zyn vervallen Reeds spoedig na de invoering van het Ned Wb van Strafr gingen zoowel in als buiten do vertegenwoordiging stemmen op die de noodzakelykheid van voorziening in de ontstane leemte aantoonden QeVolg gerende aan zyne toezegging daaromtrent heeft de min van juistitio thans het wetsontwerp onder bovenstaande titel ingediend De min heeft dit gedaan door introkking der verbodsbepalingen uit de Fransche wetten by eene wet die zelve het dragen van wapopen regelt omdat liet men dit aan gemeentelijke verordeningen over naar verhouding slechts zoor kleine straffen zouden kunnen bedreigd worden Do zaak die algemeene veiligheid betreft kan bovendien geacht worden eene zaak van rijkebelang te zyn Het wetsontwerp verbiedt hét dragen van wapenen geweren karabijnen revolvers pistolen on andere vuurwapenen windroeren dolken dolkmessen sabuls degens degenstokken priomstokken wapenstokken en dergelyke voorworpen op of aan den openbaren weg of op eenige publieke plaats op straffe van hechtenis van hoogstens 7 dagen of geldboeten van hoogstens 100 welke straf by herhahng binnen het jaar tot hechtenis van hoogstens i weken wordt gebracht Het wapen kan worden verbeurd verklaard Uitgezonderd is het dragen van wapenen waar zulks geschiedt op bevel of onder toestemming der overheid bij de uitoefening van do jacht by deelneming aan toegestane optochten terwijl voorts vergunning tot bet dragen van een bepaald soort wapen kan worden verleend door den Commissaris des Konings in gevallen waar iemands leven op zoodanige wyze bedreigd wordt dat het niet gerechtvaardigd zyn zou dezen als hy zich uit noodweer wapenen wU zulks onvoorwaardelijk te beletten Toegelaten blijft het vervaardigen verkoopen ten verkoop in voorraad hebben en het vervoeren van behoorlijk ingepakte wapenen maar voor t overige meent de Min dat moeilyk kan worden ontkend dat hot dragen van wapenen gevaar voor de algemone veiligheid oplevert Ia het gnns gste geval toch nl dat hij die een wapen draagt volstrekt geen misdadige oogmerken heeft zal toch waar zijne hartstochten door welke omstandigheden ook worden opgewekt zyn haud allicht naar het wapen grijpen om zich daarvan te bedienen Onder ds gewapende macht in dit ontwerp bedoeld zijn ook begrepen de door de Rog erkende Voroenigingen tot oefening in den wapenhandel Goudsche Zangvereenig ngf Een muziekuitvoering op 23 Mei bij zomertemperatunr Velen hadden zich door dit denkbeeld blijkbaar laten afschrikken om de Ie uitvoering der Goudsche Zangvereeniging van het jaar 1889 90 bij to wonen Ten onrechte ntof wij meenen Immers het ging als meermalen by uitvoeringen laat in tjaargetij Men iet open wat men kan en verkrijgt aldus een vrij wat aangenamer temperatuur dan des winters bij kachel en gathitte in een besloten ruimte Voor de executanten blyft een uitvoering onder zulke omstandigheden echter een groote inspanning en grooten dank zijn wy hun verschuldigd die zich niet lieten afschrikken ons een aangenamen avond te bezorgen Do uitvoering begon niet onder oen gelukkig voortoeken Wegens een ongelukkigen samenloop van omstandigheden ontbraken een aantal dames wat niet gunstig kon werken op ds ttüMering van die koren waarin evenredigheid der krachten van alle stemmen een noodzakelyk vereischte is om door klaarheid een voldoenden indruk te bewerken Dit scheen ons byv het geval te zyn met de Nanie van Brahms Do zeer eigenaardige harmonisatie van dit werk veroischt een zeer duidelijke en precieze uitvoering Hoe zou de verélStiiging er over denken deze buitengewoon schoone compositie den volgenden winter nog eens uit te voeren Wij meenen ons niet te vergissen wanneer wij het niet geheel voldoende van deze uitvoering toeschry ven aan het eenigszins vreemde van Brahms muziek ook voor vry geroutineerde executanten gepaard aan het bovenvermeld gemis aan voldoende krachten terwyl toch de veelszins voortreffelijke nuanceering bewees hoezeer de directeur de beteekenis van hot werk gevoelde en do executanten zijn bedoeling wisten te vatten Hot gemis van orkest is by de werken van Brahms altijd zeer voelbaar Men had hierin trachten te gemoette komen door behalve de piano nog een harmonium te gebruiken Hot effect van het harmonium was op verschillende plaatsen zeer fraai Toch is hiermede do zwarigheid van het gemis van een orkest te vergoeden niet opgelost men voert een klankeffect in dat aan t origineel vreeidd is en zich sterker aan t gehoor opdringt dan dat van de piano Toch is t te verkiezen boven een bezetting van fiano en atrykkwartot waartoe men soms de toevlucht neemt wat door t zelden volkomen harmonieeren van piano on kwartet gewoonlyk meer verwart dan steunt Ook zullen we wellicht bij een tweede auditie op ons oordeel terugkomen wanneer wy hopen we niet gehinderd zullen worden door vry luide gesprokken die s vnige dames on hoeren naar t scheen in hun vei mg over het harmonium noodig vonden aan te knoopen vooral was dit het geval gedurende de schoone inleiding Vele menschen schynen te meenen dat zulk oen inleiding alleen noodig is omdat t gek staat dat de zangen zoo met de deur in t huis Hallen Pardon dames en heeren Dergelijke stukkSn vormen een gesl6ten geheel en gij begrijpt t techte niet er van zoo gy niet alles hoort De steeds liefelyke koren van Killers Loroloy liepen uitnemend van stapel Lieten de hooge sopraannoten wel eens iets te wenschen over het geheel werd vlot en firisch en evenals do Nanie uitstekend van niAnijo gezongen Dank zyn wy voor de kooruitvoeringen ook nog verschuldigd aan de hoeren niet leden der vereeniging die zoo wel willend en krachtig de uitvoering hebben gMtaund waarmee we echter niet afdingen op de verdiensten der hoeren leden Do steun gold voomamelyk den tenoren terwijl de klank dor bassen niet mmder de aandacht trok door eenheid on a plomb AM solisten traden op Mevr v W uit Leidon sopraan en de hoor M uit Leiden tenor Beidenzongen eenige solostukkon en in de Lorelei De tenor zong twee aria s van Glück en Mendelssohn De heer M heefl oen zeer fraai en krachtig geluid Ook ontbreekt het hem niet aan warmte van voordracht maar meer nuanceering komt ons toeb welgewenscht voor Hot best voldeed in dit opzicht dearia uit Elias Ook bij mevrouw v W was naarons oordeel bij voortduring te groote uitzetting van t orgaan die Vooral bij de hooge tonen met aangenaam aandeed Wij maken echter gaarne de zangeresons compliment over haar opvatting die vooral iahet recitatief van de door haar gezongen aria vanSpohr on op vele plaatsen van de Loreley zeer gelukkig uitkwam Het geschenk van een bloemenmandbracht een welverdiende hulde aao de welwillendheidder zangeres Ten slotte zij odk nog onze dank gebracht aan do beide begeleiders die uitnemend hun taak volbrachten Steeds naar hooger strevende mag gelooven wij de heer Bonman met voldoening op het eerste jaar van zijn directeurschap terugzien Tot ons leedwezen kondon we de Ie uitvoering niet bespreken gaarne hadden we dan onze tevredenheid en onze verrassing betuigd dat ons koor zoo kon klinken t Moot erkend worden dat deze uitvoering daarmee niet geheel gelijk stond maar gelijk we reeds zeiden was de uitvoering van Lorelei in de meeste opzichten zeer te roemen en te meer verdient de dirocteur hierover een compliment omdat hij zoo we ons niet vergissen ditmaal mot verschillende zwarigheden te worstelen heeft gehad Dat wij het gemis van oratoria dit jaar niet betreuren zullen de lezers van dit blad wel willen gelooven Echter is hot niet gezegd dat onze vereeniging niet binnen korter of langer tijd tot ryphoid voor zulke werken zal geraken Haast bestaat er evenwel niet en er is genoeg schoons ook zonder oratoria Mogen de goode resultaten van het verloopen seizoen vele werkende leden aan de vereeniging bezorgen en de Heer Bouman bij voortduring de betoonde lust en veerkracht voor zijn werk behouden verzekerd als hij mag zijn van veler belangstelling Bolteolaodscb Overzicbt De werkstaking der mijnwerkers duurt in enkele districten van Westfalen nog voort In het district Donmund heerschen op vele phiatsen nog geschillen tusschen de eigenaars der mynen en de werklieden welke nog niet uit den weg konden worden geruimd maar toch hebben de mijnwerkers in de andere Westfaalsche districten den arbeid hervat Volgens de Mein WestJ Zeitnng waren eergisteren reeds bijna 74 000 myr werkers aan den arbeid Alleen in het district Dortmund loopen nog do meeste werklieden leeg Volgens do JZAn Westjal Zeitung het erkende orgaan der mijnoigonaan berust het gehoele geschil op een misverstand daar de werklieden het vergelyk wat enkele punten betreft verkeerd hebben opgevat De heer Hammacher is terstond uit Berlyn naar Essen vertrokken ten einde den nieuwen twist te helpen bijleggen Tot dit doel is te Dortmund een vergadering van werklieden belegd waar de mynworkor Bunte een van de leden der bekende deputatie als bemiddeUur zal optreden Aanleiding tot de weigering om den arbeid te hervatten gaf de handelwijze van de directie der mijn Wiendahlabank welke dertien werkstakors niet weer in dienst wilde nemen Dit was in stryd met art 6 van hot vergelijk hetwelk bepaalt Bij het horvatten van den arbeid zal den mijnwerkers wegens deze werkstaking door de eigenaars geen nadeel worden toegebracht Op grond hiervan verlangde het comité dat do werklieden den arbeid nog niet zoudon hervatten en ruim 30 000 mynwerkers in het district Dortmund gaven aan de oproeping gehoor Men vertrouwt echter dat de zaak spoedig zal worden peschikt Deliberalo afgevaardigdenBaumbach en Schmidt wien de mijnwerkers deputatie het geval mededeelde spoorden de werklieden aan vooral by hun kalme houding te blyven volharden en te wSchten daar het niet is aan te nemen dat de eigenaars der mynen zullen weigeren de getroffen overeenkomst ten uitvoer te brengen In een vergadering van mijnwerkers te Zwiokau in Saksen is het voorstel tot het eischen van 10 pCt loonsverhooging verworpen en werden alle voorstellen voor een minnelijke schikking afgewezen De commissie van onderhandeling egde daarop haar mandaat neer waarna een nieuwe deputatie verkozen en