Goudsche Courant, maandag 27 mei 1889

Naaodag 27 Mei 3926 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inBending van advertentien kan geschieden tot ööa nor des namiddags van den dag der uitgave 24 de werkstaking algemeen verklaard werd Men vreest dat nu ook in het district Lugau Oelsnitz een werkstaking zal uitbreken In het Luiksche breidt de Belgisclie werkstaking zich nog steeds uit en werd het voorstel tot verhooging van he loon met 6 pCt door de werklieden verworpen Niet onwaarschynlqk dat kolenwerkstakingeu vooreerst aan de orde van den dag zullen blyven daar de prjjsverhooging van het artikel de werklieden overal in beweging hreugt bederft nooit verbetert en versterkt Soepen LIEBIQ S Vleesch Extract a rd sp r 330 Staats loteriJ vijfde Klasse trekking van Vrijdag 24 Mei No 16105 2000 No 963 1500 No 697 12186 16037 1000 No 13087 13308 19965 ƒ 400 No 262 4712 5757 13663 16306 ƒ 200 No 75 1674 1933 5066 9109 12238 15191 18771 18978 19512 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 46 2702 4876 7748 9590 12307 14716 18046 110 2710 4929 7840 9639 12367 14764 18129 190 2775 4981 7851 9754 12489 14776 18162 218 2922 5046 7862 9766 12531 15163 18301 221 2990 6230 7966 9768 12631 16212 18341 862 3003 6285 7968 9840 12574 15266 18351 380 3007 5454 7990 9920 12607 15439 18664 739 3064 5577 8011 10026 12672 16627 18908 765 3135 5627 8164 10034 12780 16562 18985 T8 3473 5686 8380 10169 12911 16583 19123 916 3595 6704 8390 10212 12986 15638 19307 1051 3671 6737 8395 10314 13095 15789 19313 1286 3701 5762 8475 10334 13186 16841 19506 1354 3702 6042 8482 10592 13336 15845 19540 1448 3772 6172 8699 10790 13405 16971 19580 1484 3875 6174 8860 10884 13469 16061 19593 1491 3904 6200 8873 10903 13610 16090 19612 1608 4106 6227 8930 10921 13782 16289 19883 1722 4122 6270 8939 10996 13807 16336 19905 1814 4368 6391 8994 11050 13825 16421 19969 1848 4446 6668 9036 11093 13845 16481 20045 1976 4456 6618 9106 11239 13884 16678 20129 1980 4476 6846 9125 11262 13938 16693 20219 1997 4493 6898 9141 11322 14045 16998 20326 2044 4676 6943 9185 11456 14100 17001 20429 2114 4606 7076 9193 11531 14111 17091 20465 2116 4703 7354 9236 11661 14294 17148 20 17 2164 4704 7403 9329 11720 14343 17197 20678 2172 4709 7596 9332 IJ 770 14424 17658 20692 2183 4728 7600 9421 11887 14456 17562 20762 2400 4779 7664 9429 12053 14601 17713 20867 2687 4786 7717 9440 J2271 14686 17771 20878 Trekking van gisteren Aan de pryzenlijst van ƒ 70 moet nog bijgevoegd 9295 PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 September October November en Decemberlevering ƒ 8 50 BEURSBEKICHT AMSTERDAM 24 Mei Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Indische waarde met weinig variatie Buitenland vast doch met minderen omzet Zw N iets flauwer üargerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Johinnu AdrianDi HadoU oudere F P Erkclens en G Z lltri Jkn boders C Vermeer ea J nu ceawen S j e en Frederik ooden L Vink en VI TID SpriDg OVERLEDEN J Bui 10 j GEHUWD i en der Voorn 86 j en A Fredtriki StoIwUk A Hoogendoorn U jur 2 j 6 m 4 de OVERLEDEN Bont 13 w Gtouderak GEBOREN Johlani ooden O Pilsgrut en L vin Er1i OVERLEDEN A Viok 4 m L ao Dim 3 m GEHUWD A liOÜt en G Harremta A Terloow en P de Jong ONDERTROÜWDi C Troowbont n Moordrecht eo J tin lwt ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen va belangstelling ondervonden bg gelegenheid hunner VIJF en TWINTIG JARIGE ECHTVEREENIGING betnigen wfl onzen hartelyken dank A SLIEDRECHT P SLIEDRECHT Bakdenbol Gouda 24 Mei 1889 FEESTPEOGHAMMA De COMMISSIËN die zich belast hebben met de VERSIERING en VERLICflTING van verschillende gedeelten der stad op 1 JUNI a s worden beleefd verzocht opgave te doen ten Kantore van de ondergeteekenden van hunne namen en ten uitvoer te brengen plannen ter opname in het Feestprogramma dat door de Feestcommissie zal worden uitgegeven Door omstandigheden vraagt Mej MOGENDORFF Lange Tiendeweg 1 AUGUSTUS een flinke zindelyke G B van GOOa ZOiXËN Boekdrukkers MILITAIRE A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Opentare Verkooping Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHBÏMEB Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichting voor bet stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken es alle goorten Gordjjnen Tafelkleeden Garnituren Tropen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieaw afgeleverd De prgzen worden zM klaag mogelgk be r6K0Ilu Eenig Depot voor Gouda en omrire tenbgde Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda van UEUBELENeoIUISEAAD BEDDEN en BBDDEGOED en verderen INBOEDEL waaronder vele KASTEN eenige verbeurd verklaarde goederen als NETTEN GEWEREN enz op DINSDAG 28 MEI 1889 des morgens te 9 uren in het Lokaal W jk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda Te bezichtigen Maandag 27 Mei op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTüIJN DEOOGLEEVER te Gouda 500 gulden Z WBStHAVEN 161 V aker Ie 6 betaal ik steeds aan die LongHJders welkt niet bepaald hulp verkrügeo door het gebruik van de wereldberoemde A3rre s American SerapiUas MAGAZIJN o VAN I I IsT O S VIOOL en VIOLONCBLSJIABEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMMIJfG BIJ ABONNEHEKT HOEST HEESCfl HEID ASTHMA SLIJM LONG en LUCHTPIJPAANDOENINGEN lionden reeds na eenige dagen op Duizenden zgn hierdoor reeds geholpen Onbemiddelden ontvangen tegen een schriftel k bewgs vu een bevoegde macht gratis hulp Prgi incl emballage per flesch ƒ 2 00 E ZENKNER American Druggist Wieneratr Zl Berlin 8 0 VOLKSGA A RKEVKEK e liVRICHTIKG is dagelijks geopend des MORGENS van 8 tot 9i uur voor ONTBIJT KOFFIJ en BROOD a 10 Ct KOFFIJ alleen 3 Des MIDDAGS van 12 tot 5 uur op Werkdagen 12 3 Zon en Feestdagen 7 oor 3iv£iclcLa g 3=ci © l tie 10 Ct 10 10 10 15 10 per Yj portie 5 per po AARDAPPELEN GROENTEN lÉWTEN of BOONEN soasp IJSSCH OSëBN en VARKENS Gebakben SPEK Verder zal RIJST VISCH enz naar behoefte verkr gbaar zjjn Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon DE COMMISSIE De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ii 1 25 inmco per port 1 70 Afzonderlflke Nominers VIJF CENTEN BU deze Goorant behoort een BUvoessel BINNENLAND GOUDA 25 Mei 1889 TEKGADEBINQ VAK DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 28 Mei 1889 dea namiddaga ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot wqziging der Instructie van den Directeur der Algemeene Begraafplaats De benoeming van eenen Directeur der Algemeene Begraa laata Naar wq vernem in zal er op de openbare scholen in deze Geraeento op 81 Mei en 1 Juni racantie zijn Wij Toronderstellen dat dit voorbeeld door de Rijks en Bijzondere instellingen van onderwgs sal warden gevolgd Moigen Zondag heeft op het exercitie reld aan den Rottenlamschen d jk alhier een wedstrijd plaats tusechon de Leidsohe CricKet Club nAciilles en de Goudsche Cricket on Footballclnb nOlympia Deze vangt aan des morgens om 10 unr Leden en donateurs hebben met hiinoe dames toegang tot dezen wedstrijd Zagen wq tot heden slechts wedstryden tnssohen de leden van Olympui onderling het is ons aangenaam dat Ey nu eeus hun krachten gaan meten met andere cricketers het komt ons voor dat dit de ambitie zeer moet opwekken en de belangstelling van donateurs zal zeker bg deze gelegenheid niet achterwege blgren FEVILLETOIV Onze stadgenoot de heer B Reinders werd 11 Woensdag ii Mei door het klassikaal bestuur van Naar het DuiUch ELFDE HOOFDSTtTK Hij had zelfs geen tijd gehad om goed te zien naar den heer die naast de jonge dame in het rijtuig zat of naar den ruiter die er naast reed Doch wat was daaraan verbeurdP Niets want waarschijnlijk zou W nooit met een van beiden in aanraking komen Hij had zijn doel bereikt hg wist nu dat er twee personeü bestonden die zeer op elkander geleken die belden beweerden Alice Norman te heeten Eén van deze twee moest dus een bedriegster of een waanzinnige zijn Hij wilde nu naar huis terugkeeren maar hg bedacht zich Hij had de livrei van deK Lord nog niet goed bekeken het kon te eeniger tijd nuttig Wijken dat hij daarvan notitie had genomen Het rgtuig was weg aan den koetsier kon hij de livrei niet in oogenschou nemen Hg keerde daarom terug en bemerkte in de inrijpoort den portier die met een paar bedienden stond te praten De livrei van Lord Norman s dienstpersoneel was lichtgrgs met zilver Zoo had Walther dan gedaan wat hg zich voor Gouda Ned Herv kerk geSxamineerd als Godsdieostonderwgzer met goed gevolg en werd hem daartoe de acte uitgereikt Heden morgen werd in het Koffiehuis uie Romein alhier aanbeMeed ten Uiioeve van den Polder Bloemendsal het herstellen van 400 Heter glooiing en 170 Meter schoeiing langs de ririer de Gouwe Ingeschreven werd door H J N U horst te Gouda voor ƒ 1488 en Ph Verbruggeo te Waddinrveen voor ƒ 1483 het doen van eenige bentallingen aan het stoomgemaal en verdere werken van dien Polder Ingeschreven werd door Ph Verbruggen te Waddinxveen voor ƒ 644 en G van Otterloo te Waddiniveen voor ƒ 488 f Uit Oudewater chr jft men OBl Donderdagavond 11 had alhier door een vijftal vereenigingen in den buitentain Rozenbuig eene nitvoeriag pluis ten voordeal iiar algemeene armen Begunstigd door het schoonste weder slaagde deze avond voortreffelijk en hiermede was het laatste nommer van bet program der Feestcommissie want als zoodanig dient het beschouwd tot aller genoegen afgeloopen De Rotterdamsche gemeenteraad heeft in zijn zitting van Donderdag o a belangryke sommeu toegestaan voor aanloK van nieuwe straten zooals 25000 voor een nieuwe straat op Feijenooid ƒ 14000 voor verbetering van de Oost en Westkousdijken en 4000 extra voor twee straten op het Acliterkloosler waarvoor vroeger reeds ƒ 26000 was toegestaan De pacht van het orerzetveer naar Katendrocht werd gegund aan den eenigen inschrijver Ph Bohre tegen een tegemoetkoming van ƒ 2990 Tot het maken van veranderingen aan de filters der waterleiding werd ƒ 70000 aangevraagd dezen Zondag tot taak gesteld had Een oogenblik dacht hij er nog aan den terugkeer van het rijtuig af te wachten maar daar zag hij af Hij wist nu hetgeen hij wilde weten toen hij zijn tocht ondernam Langzaam voortwandelende richtte hij dus zijn schreden naar de naaste vaste standplaats voor huurrijtuigen om zich in een vigelante naar huis te laten rijden Geen twintig schreden had hij nog gedaan toen een heer die hem inhaalde den hoed voor hem afnam en beleefd groette Bij den wedergroet keek hij ter zgde en zag den advocaat CarringshlifF naast zich Walther s gelaat eranderde of een adder hem gebeten had De ander scheen daar echter niets van te bemerken zgn gelaat toonde niets dan de gewone hoffelijkheid alleen voor den kenner lag om zijn dunne lippen een uitdrukking van hoon en leedvermaak De advocaat liep naast hom voort en begon een gesprek iets wat Walther zeker nooit zou gedaan hebben Het speet mg wel dat ik u niet te huis trof bij mijn laatste bezo ten üwent mgnheer Lund zeide hij op een to alsof hij het oprecht meende De kleine aangelegenheid die tot onze kennismaking aanleiding gaf had ik liefst met u in persoon gejegeld doch ik was genoodzaakt mevrouw uw mama lastig t vallen Het doet mij veel genoegen n hedep nog te kunnen bedaal voor uw bemoeiingen waardoor het rag nidgtlvliM grpoter moeite de ontvluchte jonj dama er machtig te worden Ge verkeert i d aliBif ttijnheer Carringshliff ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Uit verdere ingekomen stukken bleek nog dat de kosten dor gemeente bij gelegenheid van het vrgheidsfeest op 17 Nov jl bedragen hebben ƒ 10400 De maatregel tot wering der bedelarij vóór eenigen tgd door den burgemeester der gemeente Kapelle a d Usel genomen heeft blijkbaar gesteund én door de ingezetenen èn door het flink toezicht vanwege de gemeente en de rijkspolitie gehouden een zeer gewenscht resultaat opgeleverd althans de bezoeken te dier plaatse van bedelaars zijn bgna tot het minimum gedaald Waagt het nog deze of gene bedelaar tegen het verbod in te bedelen dan wordt hij of aan de justitie overgeleverd of door dg politie tot de grens der gemeente uitgeleid De heer mr M Bichon van IJsselmonde oud lid van do Tweede Kamer der Staten Generaal is overleden De overledene had zitting in de Provinciale Staten van Zuid Holland voor het kiesdistrict Bidderkerk maar wenschte wegens zijn hoogen leeftgd bij de jongste periodieke verkiezingen voor die betrekking niet weder in aanmerking te komen De bevelhebber van hot Zei er de Heila in Nederland majoor HMder zal het commandement over de troepen nederleggen Maandagavond 20 Mei jl heeft hij met zgn vrouw in den Heilstempel op het Rapenburg te Amsterdam mot een gezellig kopje thee zooals het orgaan van het Leger zegt afscheid genomen van zijn getrouwen terwijl de nieuwe bevelhebber majoor G P Erensch op Zondag 26 Mei het bevel over het Leger zal aanvaarden In het begin van Juli zal een korps van het Leger det Heil te Middelburg gevestigd worden Als aanvoerders treden op de twee vrouwelijke officieren kapt Tisk en luit Koopmans antwoordde Walther die zich moest bedwingen om in den wellevenden toon te blijven ge dwaalt wanneer ge meent dat ik den bijtenden spot niet bemerk die in uwe woorden verborgen ligt Ge verheugt u over de overwinning die uw gladde tong op een eenvoudige oude dame behaald heeft ik heb geen reden om u die overwinning te mis nnen Ge zijt voor mij geen gevaarlijk tegenstander meer Ik zeg u dat rond voor de vuist voor u een bewgs dat dit geen ijdele woorden zijn maar dat ik een overtuiging uitspreek Door uw vreugde over uw welgelnkte list hebt ge nog niet opgemerkt dat ik daardoor juist in uw kaarten heb gekeken Ik ken uw spel mgnheer Carringshliff en ik waarschuw u Als ge de kaarten niet neerlegt nu het nog tgd is zult ge later door uw eigen werk teu ondergang komen De advocaat legde zijn hand op Walther s arm en antwoordde op dreigenden toon Neem u in acht Walther Lund Neem u in acht dat ge mij niet weder in den weg treedt Ik heb u deze eerste maal gespaard omdat ik u voor een dwaas hield dool heden heb ik uw ware aangezicht gezien Ge hebt het gewaagd rag te dreigen ik zal u met rayn hand verpletteren als ge het waagt uw bedreiging uit te voeren Als ge met mij den strijd aanbindt zult gij het zijn die verslagen wordt Met krachtigen ruk maakte Walther zgn arm los uit de hand van en advocaat