Goudsche Courant, dinsdag 28 mei 1889

1880 Dinsdag 28 Aki rv 3937 lEZ SZ Sierd riz L ïz ers Het BIER uil de StoomBierbrou werij van van LOI le Gouda GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iBzeadlng vaa advertentian kaa geachieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave van Gebrs S EL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg eubg G H LAKERVELD Gouwe C 96 te Schoonlioven bg P FIJN van DRAAT AWUuserdam bg de Wed J os BOEB Gietendam bg V ed v d HEUVEL en Leerdam bg A van WIJK Asperen bg D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCHON THEB No 3f ik f 1 25 per kilo ADVÊRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten wordes dadelgk opgezonden door bet Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Qiuda Zoid HollAnd goedgekeurd in aüschrifl gedurende T f maanden voor een ieder ter lezing is nedergeUid op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld KoUer ter inTordering ta toegezonden aan den Qmneente Ontranger Gouda den iia Mei 1889 Burgamsetter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORM De Secretaris BEOUWEB ROEPORINE TI G De BUEGEMEESTEU van Goud Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Dmitriag den 30 Mei 1889 des namiddags 12 uur op het Baadhuis nijp alleen voor minvermogenden maar voor itder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich g eheel kotUloo rechtstreeks nn het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den SS M 1888 1 D Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN bederft nooit verbetert en versterkt üoepen UEEIG S Vleesch Extratt S PËTROLËUM iVOTEERIIVGËN Tan de Makelaars CantzUar Sch Ikwijk te Rotterdam D markt was heden willig Looo TanWta t 8 ï6 Geïmporteerd fust 8 80 Augustus levering f 8 45 Sj ptembw October Novemberen December levering ƒ 8 60 Advertenüën aiAAisf IS Een fotsoenlgk MEISJE erraren in het Linnennaaien en met bet Moderak zeer goed bekend zoekt roor één of twee dagen plaatsing Adres onder i 1855 aan het Bnreaa ran dit ffiad GRASGEWAS Bet Beetnnr ran den POLDER tLB ia Toomenitng op Woensdag 29 Mei 1889 dea aronds ten ze 8 nra taa iwiie ran B BEIJSN te Stein bg Hmtneht in het openbaar te VERPACHTEN de Eerite Snede Tan U perceelen URASQEWAS Inlichtiugen Attesten en Prgscoaranten gratis uilOP h PUIKE OUDE Uerk ITIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETËRS h te Goada All bewüs ran echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam der kHrma R HOPPE SCHIEDAMMER munt uit door een zuiveren smaak en kan gerust wedijveren met het bekende LAGER BIER gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier victonawater feldrankvan 9TZ dm Sïoninader oA erlanden uit de YICIWIA BRON te Oberlahnstein bij Entó Wordt alléén echt verkocht tot de volgende prgzen per heele flesch 18 cents per halve flesch 13 cents kruik 17 kruik 13 Voor d ledige heele flesschen worden 4 cents en de ledige halve flesschen alsmede heele en halve kmiken 2 cents vergoed bg SLOTEMAREB Co Gouda Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHE COURANT Op iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen by de Htgevers A BRIi KMAlV ZOOIV TRADEMARK DE HAAN S BESCHUIT is de beste en door hare buitengewone znt¥érheid en iiilniiiDteDde kwaliteit met den eersten prijs mm mmi bekroond REIMS April 1889 Te Oouda verkrggbaar bg de Wed P J MÊLEERT Qonda 9a lp rtdrak vaa A BaUSlfcMtAN k Zooh De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgl per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Mei 1889 De heer B Leopold hoofd dor 2e burgerschool voor jongens alhier is benoend tot Lid der Commissie die dit jaar to Amsterdam het examen zal afnemen ter rerkrgging van de akten van bekwaamheid aU hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzerea Bij den gisteren alhier gehouden Cricket wedstrijd heeft de Leidschs Crickot olub Achület de overwinning behaald met 80 punten terwyl de Goudscho club Olympia 48 punten maakte Omtrent het ongeluk in het kamp b j Oldebroek meldt de Zw Ct Gisteren middag omstreeks 4 uur woedde hier eon allerhevigst onweder Het hagelde niet maar bet regende ijs De bliksem was niet van de lucht Elk oogenblik kou men bliksemstralen in den grond zien slaan Verschillende personen namen horizontale stralen waar die als het ware ovor de beide slingerden Terwijl dit onweder op het hevigst was begaf zich een sergeant met twee wagens elk met 4 paarden bespannen huiswaarts toen plolaeling de vier paarden van den voorsten wagen neerstortten De voorrijder vioog uit den zadel on kwam voor zgn span Op den grond hg was evenals do 4 paarden door den bliksem gedood Ken ander kanonnier de kanonnier 2e kl De V van het 2e reg vestingartillerie die by den wagen stond werd tor aarde geslingerd Hoewel zgne beenen hunne dienst weigeren zal dit waarschijnlgk wel van voorbggaanden aatd zijn De achterrijdor is terwgl de paarden onder hem gedood worden en hg met zgn paard FEVILLETOX Naar het DuiUch 26 TWAALFDE HOOFDSTUK Hij groette eerbiedig alleen de Lord bemerkte iets van zgn groet en beantwoordde hem vluchtig De jongelieden Lord Humsdale reed nog steeds naast het rijtuig bemerkten hem niet zij waren in een druk gesprek gewikkeld dat van beide zgden met belangstelling gevoerd werd Toen hij dit bemerkte drepf een wolk van misnoegen over zgn voorhoofd Mocht tusschen die twee eene genegenheid ontstaan zooals hg reeds op don avond vnn het bal vreesde dan was het mag dan tijd om met kracht op te treden wilde hg aühoone plannen niet in rook zien vervliegen Neenl Deze bloem behoorde aan hem geen ander mocht ze plukken Met dit bsuWU verliet de advocaat de dichte rijen der wandrfaars sloeg een Milaan in en bevond zich weldra aawene standplaats y hunrrijtuigen waar hg een igelante nam die Hem naar Piooadelly bracht Ondanks de bekwaamheid der koetsiers van Lord JVorman on van Lord Rumsdale was het langen tijd onmogebjk de rijtuigen naast elkander te brengen ter aarde viel als docr een wonder geheel ongedeerd gebleven De officier van gezondheid in allerijl geroepen kon alleen den dood van den milicien H van het 2e rog veld artillorie constateeren Het was een zeer oppassend militair Een scUoone volwassen mannelijke goudarend dien men thans in dun dierentuin van Londen kan bewonderen werd eenige i agen geleden op zonderlinge wijze door den beer Alexander 8h w pachter te Oldtown Stratherrick gevangen Hij wandelde rond in het midden zgner schapen toen hij opeens nabij de haag van een be nboscli twee goudarenden zag liggen Zg lagen op hunne xgde en hg meende in het eerste oogenblik dat zij in eene klem gevangen waren bij nador onderzoek echter bemerkte hij dat zij met elkander in een wanbopigen strgd waren en de klauwen zoo vast ineen geslagen hadden dat geen van beiden zich kon verroeren Spoedig greep hg een dor vogels vast en trachtte ook den anderen ta bemachtigen maar dekt ontsnapte Hq hield den eersten echter goed hg zgne vleugels vaat en wist hem naar zgne pachthoeve te brengen waar hij hem in een zak stak en in verzekerde bewaring stolde De vogel is geheel ongeschonden en een prachtig exemplaar Do goudarend huist slechts in de wildste streken van Schotland en Ierland en wordt slechts zelden gevangen Wt NU V Nei heeft wear een nieuwe bezending brieven t b zgn me lewe rker uit Argentinië gekregen Het eerste door het blad geplaatste schrijven deijer reeks loopt over een bezoek aan Eosario de Santa Bé dat als stad over het geheel genomen een slechten indruk op den heer Van Waalwijk heeft gpmaakt Zijn eerste visite gold den NederlaHCkchm consul t Bleek een Duitscher te zijn zekere heer Dit gelukte eerst toen de rijen oenigszins gedund waren toen ook werd de kennismaking tusschen beide familien aangeknoopt welke door Lord Rumsdale wns voorbereid Als oude bekende van den overleden Lord Bumsdale had Lord Norman weinig moeite zich bg mevrouw Rumsdale in herinnering te brengen Immers die herinnering had alleen geleden door zgn langdurig verbigf op het Vosteland en den dood van zijn vriend Men sprqk nog eens over een langdurig samenzijn in Brighton waaraan voor allen vele aangename herinneringen verbonden waren en zoo vond men spoedig aanknoopingspunten waaraan van weerszijden te voren niet gedocht was Mevrouw Rumsdale stelde haar beide dochtersvoor Het waren meisjes van negentien en oenentwintig jaar geen schoonheden van den eersten rang maar toch knap van uiterlgk Haar manieren waren aangenaam niet gekunsteld maar natuurlgk enzoo beminnelijk dat zg daardoor dadelijk alle hartenwonnen Miss Norman werd nu door den Lord aan de dames voorgesteld en zij werd met zooveel vriendelijkheid bejegend dat zij daardoor de ijskorst rondom haar hart voelde wegsmelten De oude dame kon niet nalaten te zinspelen op de treffende gelijkenis der gelaatstrekken die bij deze twee leden van de familie Norman viel op te merken ondanks het verschil ïn ouderdom ej sekse Zij was fijngevoelig genoeg om den Lord niet naar zijn dochter te vra AOVKBTËNTIEN worden geplaatrt ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsroimte Boveodien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Jurrgcns en bovendien een alles behalve beleefde Duitscher die den heer Van Waalwgk ofschoon deze van eon aanbevelingsbrief aan den consul was voorzien met een snauw en een grauw te konnen gaf dat hg hem genoegen zou doen met zoo spoedig mogelgk weer hoen te gaan Van de Nederlanders te Rosario wist hij niet bij had wel eens gehoord dat het versoheiden niet schitterend was gegaan maar waar zij beland waren dat kon hg niet zeggen iiBaa war nkht eme Sache n De heer Van Waalwijk liep na deze hoofsche ontvangst een straatje om ten einde weer in zijn humeur te komen maar dat was een kunst want hier en daar zakte hij tot aan da knieën in de modder De vOornaaraste straten heeten geplaveid maar de diepe gaten zyu schier even tairgk als de steenen Kosario heeft ook een Eraigranten hótel doch dat is al even miserabel als de rest Hierbg vergeleken is dat van Buenos Ayres een paleis t Is een groot gebouw in den vorm van een stal en daarin liggen planken op schragen om als ledikant 4 pa t te doen Om sr te komen moet men lotterIgk door de modder waden waarvan het inwendige dan ook overal de sporen draagt Het eten vroeger allerbedroevendst slecht was nu iets beter Nederlanders waren gelukkig niet in dien stal Of er zich in de stad bevonden waar weinig omgaat zou door den heer Van Waalwgk Worden onderzocht Zijn ze er niet moer in elk geval zijn er geweest want meerdere hoUandscho gezinnen op weg naar het noorden des Lands schenen na acht uren sporens er al genoeg van te hebben en zouden het daar maar eens probeereu Op het oogenblik dat dit sohrgvan uit Rosario werd afgezonden was de omgeving der 8ta l overstroomd de Javabode dd 27 ld er in den toestand te Aan het mail overzicht April jl is het volgende ontleend f ln de laatste weken kwam gen stellig had z hem daarmee leed gedaan en door haar zoon was zij toch vklkomen op de hoogte met de omstandigheden der fabjilie Norman Lord Rolph maakte het eerst de opmerking dat men aan scheiden moest denken Lady Rumsdale stemde daarmee in blijkbaar errast dat de tijd zoo snel was voorbijgegaan De jo igelieden wilden echter niet van scheiden hooren De twee zusters bestormden Alice met verzoeke i om niet naar haar eenzaam huis terug te keeren en liever met haar in Lord Rumsdale s huis te dinieren Toen de oude dame ook een woordje ten funste daarvan sprak gaf Lord Norman gaarne zg i toestemming Men ruimde Allee de eereplaats na ist mevrouw Rumsdale in en scheidde toen van woei izijden verheugd over de hernieuwing der oude keniis Het rgtuig der dames bege eid door Lord Rumsdale sloeg den weg in naa Oxfordstreet terwgl Lord Norman alleen in zgn rijtuig naar RegentStreet terugkeerde Toeu d ze thuis kwam berichtte de kamerdienaar hem dat een heer reeds geruimen tijd op zijn Loréscl ftp wachtte De man had zich niet laten afwgzen ofschoon hem gezegd was dat de Lord op Zondag n emand te woord stond Tegelijkortgd bood de kamerdijnaar zgn heer op een verguld presenteerblad het naa nknartje van den bezoeker aan De Lord nam h t op en las Dr Srotch Iforeeater Hij bedacht zich een flojfenb ik of hij niet bij het f J U U A 1 1 bediende zou blijven afwijzende bescheid van zijn 4