Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1889

onder do rerpliohte leervakken der Lagere Sofaooi op te nemen Ten einde dit a o nuttige doel te bereiken hebben vele Gyninaatiek Tei enigingen hier te lande adressen van adhesie aan de Kamer verzonden De G V Excelsior alhier heeft gemeend hierin niet achter te mogen blijven Zij heeft dan ook ter ondersteuning van bovengenoemd verzoekschrift een schrijven naar de Tweede Kamer verionden waarin zij verklaart volkomon in te stemmen met alles wat het Hoofdbestuur aanvoert om haar doel te bereiken De Vereeniging verzocht hierin tevens dringejd dat aan het veriangen van het N G V geWlg moge gegeven worden De residentie briefechrqver van het Z D meldt dat naar men hem verzekerde enkele leden der linkerzijde eenige amendementen zullen voorstellen op de onderwijswet in den geest van het besluit der Liberale Unie Men schijnt het nog niet eens over de vraag of men een poging zal wagen om den leerplicht in de wet te brengen Over die quaestie is men het aan de linkerzqde der Kamer volstrekt niet eens In hoever de rechterzijde zal beproeven om de wet nog meer in haar geest te veranderen daarover schijnt men het onder de anti vrijzinnigen niet eens te wezen De Limburgsche leden moeten wel willen jimendeeren doch andere lo en der r katholieke partij schijnen minder daartoe geneigd De antirevolutionairen zijn onderling ook nog niet tot overeenstemming geraakt Vergist de schr zich niet dan zullen er ten slotte wel votorstellen komen om de wet in de richting der rechteraijde te wijzigen De minister van binnenlandsche z en moet echter besloten wezen geen ingrijpende veranderingen te aanvaarden Aan het departement van oorlog wordt reeds gearbeid aan de legerwet Het rapport der defensie commissie zal niet geheel worden gevolgd althans zoo werd aan dezen briefschrijver verzekerd Trouwens de bedoelde commissie gaf maar een avant project by welker opmaking een leidraad werd tot grondslag genomen weilke reeds bij het departement van oorlog vóór t bijeê nkomen der commissie gereed lag Van t Loo wonlen zeer verblijdende berichten vernomen De koning bevindt zich zeer wel Zijne oude kwaal doet zich in zeer zwakke mate gevoelen De doctoren zijn bijzonder tevreden over hun hoogen Iqder Meer dan waarschijnlijk zal de koning geen buitenlandsche reip onderneöfen S Volgens de Standaard het blad van dr Kuyper vervallen de kiezers die tegenwoordig op vrijzinnige candidaten stemmen in eon der volgende zes categorieën lo Jan Bap en zijn maat 2o Kroeghouders bordeelhouders en allerlei lieden van min geëerde professie 2o hulptroepen van dr Bronsveld on prof Van Leeuwen 4o oenige versleten en ontwortelde conservatieven Bo afhankelijke kiezers die gedwongen werden 60 officieele en olEcieuse personen Daarentegen bestaat het anti liberale kiezerskorps natuurlijk meest uit fatsoenlijke en rustige burgers die alleen om de eere van een hoog en heilig beginsel mede uitgaan Zeer goed mijnheer Lund zeer goed Precies een geval zooala ik er reeds meer dan honderd genezen heb Breng de jonge dame bij mij en ge zult een wonder beleven Naast een liefdevolle behandeling kunt ge op eene zorgvuldige verpleging re kenen en wat de hoofdzaak is de groote kennisvan twee zoo voortreffelijke geneesheeren als ik en mijne collega hier staat ter uwer beschikking waardoor oen gelukkige genezing in allen gevalle zeker is Laten wij dadelijk het geval nader bespreken als ge het kunt goedvinden Welke verkeerde inbeelding hoeft de jonge dame Go begrijpt wel mijnheer dat deze plaats weinig geschikt is voor een nadere bespreking vooral nu ik u ook nog moet bekennen dat het mij pijnlijk aandoet wanneer ik in de bijzonderheden van het geval moet treden Daar ik echter in de eerste plaats het graafschap Worcestershire de hoofdstuk Worcester voor mijne zaken denk te bereizen Zal ik de gelegenheid waarnemen om aan uwe inrichting een bezoek te brengen Dit was een halve belofte waarmee Dr Brown niet van zins was tevreden te zijn H5 had een patient ontdekt en die aan zijn klauwen te laten ontglippen neen dat was het allerlaatste waarin hij berusten zou Dat trefl waariijk bijzonder goed mijnheer Lund sprak hij daarom terwijl hij lijn handen wreef wij moeten ook te Worcester deze rammelkast verlaten om met eigen rijtuig mijn inrichting te berei Het virtus nobUitat van 13 Mei werkt nog niet sterk zooals hieruit blijkt maar deze onhebbelijke een eerlijk journalist onwaardige taal levert de sterkste wederlegging Van do meerderheidsbluf want alleen hq die zij standje voelt verloopen neemt de toevlucht tot uitschelden en belasteren van zijne concurrenten merkt de Arnh Ct op Het Leger des Heils heeft in bet boekjaar 30 April 88 tot Mei 89 hier te lande uitgegeven ƒ 64 161 en l yna ƒ 40 000 ontvangen Voor het gebouw te Utrecht werd betaald 16 408 en het geld daarvoor geieend van het hoofdkwartier te Londen Aan verkoop van drukwerken werd o a ontvangen ƒ 16 627 De Kerkelijke Courant het weekblad van de Nederlandsche Hervormde kefk l eeft met ware blijdschap kennis genomen van den uitslag der verkiezingen voor de Provinciale Staten en schrijft naar aanleiding daarvan Het zedelijk gevoel is er door bevredigd Want de Standaard c s hebben weer gespeeld met den Heilige en met het Heilige De snaren der wél bekende piëtistisch gestemde vroomheid van velen in ons volk en de gevoelens der even bekende conservatieve en politieke orthodoxie werden met ongeëvenaard talent in beweging gebracht God en zijn Woord werden weer gebruikt om poliUeke partijoogmerken te bereiken De hoogste orde van zaken zagen we neergetrokken en rondgesleurd in het slijk der agitatie voor stembus manoeuvres Men sprak van den Christus en loochende metterdaad zijn woord Den keizer wat des keizers en Gode wat Godes is en bespotte dit tweede Steek het zwaard in de scfaeede I Men verhief Christus kruis en deed don geest der zelfverloochening des ootmoeds des stillen toeverzichts op God en der volkomene overgave aan diens wil welken het bovenal predikt geweld aan Tegen de beginselen van de revolutie verklaarde men zich on beval niettemin radicalen aan bij de verkiezing en zelfs voorstanders van htNieuw Mal thusianisme zoo walgelijk en onzedelijk als het in Nederland zich vertoont Hot blad brandmerkt eene politiek die terecht genoemd is even valsch in haar wezen als gewetenloos in hare middelen Goddank ja dat de oogen van steeds meerderen onder vrijzinnigen doch vooral ook onder rechtzinnigen opengaan Er is geen erger gevaar voor den godsdienst in t algemeen en het christendom in t bijzonder voor het protestantisme en het gereformeerd protestantisme dan het monsterachtig verschijnsel dat Kuyperianisme heet De strijd er tegen is moer dan eene politieke noodwendigheid hij is een zedelijke een godsdienstig zedelijke plicht Als een staaltje van de praktijken welke de Chineesohe opiumsmokkelaars in Indie uitoefenen deelt de N Vorst het volgende mede Den lOen April werd door den opium ambtenaar te Klaten huiszoeking gedaan bij den Chinees Lie Mo Liong aldaar met het gevolg dat deze en zijn vrouw Ong Kian Nio in het bezit werden bevonden van een kleine hoeveelheid clandestine opium Een oogenblik na de aanhaling werd de ambtenaar aangesproken door den broeder van Lie Mo Liong die hem geld aanbood als hij maar zoo goed wilde zijn om er geen perkara van te maken ken Mijn equipage wacht ons te Worcester ik bied er u een plaats in aan Ik zou mij ook beijveren om u in myn huis gastvrij te ontvangen als ik geen rekening had te houden met de omstandigheid dat een krankzinnigengesticht zich niet bijzonder leent om iemand gastvrijheid te bewijzen Als hij de waarheid had willen hulde doen dan had hij moeten bekennen dat hij rg onder de pantoffel zat en zyn vrouw hem verboden had zonder haar voorkennis gasten mee te brengen Het huis was overigens ook volstrekt niet op zoo n weeldengen voet ingericht als de bluffende dokter het in zijn gesprekken liet voorkomen Het aanbod van den dokter kwam Walther s wenschen zoo tegemoet dat hij het gaarne met beide hatlden had aangenomen Doch te rechter tijd bedacht hij zich daardoor zou hij zich licht aan verdenking blootstellen Hij nam daarom dat aanbod eerst na veel aarzelen aan Met gladde tong wist Dr Brown zijn bezwaren spoedig uit den weg te ruimen Na op deze wijze afgesproken lo hebben voor het verdere samenreizen tot het laatste posthuis vóór de geneesinrich ting begon men over de politiek en bleef daarbij tot do aankomst in het eerste landstadje waar men de paarden verwisselde en de reis dus voor korten tijd gestaakt werd Toen de postwagen stilstond verklaarde Dr Brown dadelijk dat hij deze gelegenheid niet ongebruikt mocht laten voorbijgaan om naar nieuwe patiënten om te zien Hij verzocht Walther de brochure terug Als ge mfïfreken wilt was bet antwoord kom dan van avond bij me Intusschen werd de assistentresident met een en ander bekend gemaakt s Avonds verkleedde de heer Ingenluijlf zich als een Tjilegonsche hadjie en begaf zich vergezeld van een raden beij naar den ambtenaar waar zij in een kamer werden verborgen van waar uit zij alles konden zien en hooren De omkooper kwam deed voorstellen dooh men kwam niet tot een resultaat daar de ambtenaar hem in overweging gaf voor een gedeelte der te betalen som een accept af te geven Den volgenden avond kwam een ander Chinees en bood ƒ 400 aan ƒ 100 vooruit te betalen en de rest na de vrijspraak van den smokkelaar Den derden avond kwam eindelijk Lie Mo Liong s vader Lie Koen Tjat Deze was echter zoo zeker van de omkoopbaarheid van den ambtenaar dat hij min of meer brutaal optrad een bankje van ƒ 100 uit zijn zak haalde en het den ambtenaar aanbood Op hetzelfde moment kwam de assistent resident uit zijn schuilplaats en vroeg hoeveel Lie Koen Tjat voor hem assistent resident over had Hoewel beteuterd wist de baba zich toch te verantwoorden en zeide dat hij niets wilde betalen maar dat de ambtenaar hem had laten roepen Lie Koen Tjat is een der beruchtste smokkelaars doch had er slag van zijn handlangers er in te laten loopen Zijn zoon en schoondochter zijn er nu dupe van terwijl hij zelf er tegen aan is geloopen wogijn omkooperij BuUenlandsch Overzicht In de zitting welke gisteren door de Pransch Kamer van Afgevaardigden is gebonden deelde de voorzitter mede dat de hoer Laguerre verlof had gevraagd de Regeering te interpelleeren over het Hoog Gerechtshof doch dat hq voorzitter meeoda die interpellatie niet te mogen toestaan De heer Laguerre zeide dat indien geen verlof tot de interpellatie werd gegeven de openbare meening een streng oo Hk zou vellen over dew weigering Naar aanleiding dezer woorden ontstond een heftig tumult en op den heer De Cassagnac werd de censuur toegepast omdat hij den republikeinen verweet dat zij zelfs geen gelegenheid wilden geven om de lage parodie te rechtvaardigen welke door den Senaat als Hoog Gerechtshof werd gespeeld De heer Andrieux interpelleerde daarop de Bogeering over hare tusscheukomst in de zending van het Hoog Gerechtshof en beschuldigde haat een politieagentschap te zijn Deze uitdrukking gaf tot nieuw rumoer aanleiding te midden waarvan de minister president de heer Tirard levendig protesteerde De heer Andrioux zette na eene poos zyne rede voort en gaf als zgne meening te kennen dat d regeering zich ten opzichte vgn Boulanger in eene moeilijke zaak had gewikkeld daar zij zelve niet wist waarop do zaak eigenlijk eou neerkomen Het Hoog Gerechtshof wachtte thans nog op bewijzffli en de benoemde commissie kon toch niet altqd blijven bestaan De Kamer mocht niet uiteeogaan terwyl zij zulk een dictatoriale macht achterliet De minister van justitie de heer Thévenet verklaarde dat de Kamer geen recht van controle op do commissie heeft De heer Laguerre zeide daarop 6q zult toch te geven ofschoon deze er nog geen woord in gelezen had en klauterde naar beneden waar hij onmiddellijk het koffiehuis binnentrad om patiënten te zoeken die hij zyne kennis on wetenschap wilde toewijden De slager verliet ook den wagen om zijn woning op te zoeken De beide jonge mannen waren alleen boven op den wagen gebleven Willen wij ook een oogenblik naar beneden gaan vroeg Walther Ik ben al tamelijk stijf geworden door het lange zitten Ik wil u gaarne volgen als ge een kleine wandeling in de straat met mij wilt doen inplaats van in het koffiehuis te gaan antwoordde Dr Ik ben hartelijk blij dat ik eenige minuten v lobR van het eeuwige gebabbel van den dokter ik zal daar en jaar lang niet vrij van kunnen loopen Ge zult dus begrijpen dat ik het niet ga opzoeken zoolang ik het nog vermijden kan Hij is werkelijk al buitengewoon babbelachtig die doktor zeide Walther Ik ben het volkome met u eens mijnheer Zoo klauterden zij dan naar beneden en wandelden met elkander in de straat op en neer Naar ik uit do woorden van Dr Brown opmaak zijt ge eerst sedert korten tijd besloten om uwe krachten aan zijne inrichting te wijden begon Walther het gesprek weer Wordt vervolgd moeten toestemmen dat er geen aanslag heeft plaats gehad Gg hebt geen enkel bewgs tegen generaal Boulanger kannen bybrengen Indien er een aanslag is gepleegd dan is dit door a geschied Tdn slotte werd met 331 tegen 209 stemmen tot de eenvoudige orde van den dag overgegaan De Fransche couranten blijven bij de opvatting dat het oorspronkelijk plan geweest is Straatsburg te doen bezoeken door den Italiaanscfaen monarch De bladen melden in eene blijkbaar oficieuse nota dat de minister van buitenlandsche zaken den Italiaanscfaen gezant ten gehoore heeft ontvangen die hem verzekerd heeft dat de koning van Italië en do krooirprins er nooit aan gedacht hebben dan Duiischen keizer naar Straatsburg te vergezellen De Temps voegt aan deze mededeeling toe dat de Straatsburger Landeszeitmig waarin de officieele stukken van bet plaatselijk bestuur voorkomen in haar nommer van Vrijdag jl het programma der officieele ontvangst bekend maakte welke den koning en den keizer te Straatsburg den daarop volgenden Zondag ten deel zou vallen De Times acht het volstrekt niet bewezen dat koning Humbert werkelijk naar Straateburg heeft willen gaan maar ziet trouwens in een dergelijk bezoek niets kwaads Het City blad acht het niet onwaarschgnlijk i at de officieuze Duitscbe pers de openbare meenmg in Frankrgk weer eens in rep en roer heeft willen brengen en dit is volkomen elukt want nog voordat het bezoek vasttond barstten de Fransche bladen reeds los zeer zeker niet tot verfaooging van Frankrijks waardigheid De infaecfatenisneming van faet bestuur der Westfaalscho werkstakera wordt natuurlijk te Berlijn druk besproken Het besluit werd genomen op grond van art 130 der strafwet volgens faetwelk zij die de verschillende klassen der bevolking tot faet plegen van geweldadigheid jegens elkaar aansporen strafbaar worden gesteld Tot de leden van dit bestuur behoorden de meest gematigde werklieden o a ook de leden der deputatie van ie keizer Wilfaelm getuigde dat zy een goeden indruk op hem maakte De Vossische Zeitung kan zich daarom het besluit der regeering niet verklaren doch weet alleen dat het Aoot allen die een vergelijk wenschen ten zeerste moet betreurd worden Wat eigenlgk de oorzaak is van den twist wordt door den heer Hammacher uitvoerig in de National Zeitung uiteengezet Volgens het vergelijk van Berlyn werd bepaald dat de werklieden niet langer dan 8 uren onder den grond zouden blyven Dit werd bedoeld als een algemeen begiuael om don normalen werkdag op 8 uren vast te Btellen doch daarmede strookte niet de opvatting der werklieden die beweerden dat nu geen enkele mijnwerker langer dan 8 uren beneden mocht wezen Dit is niet mogelyk want natuurlyk kunnen alle werklieden niet tegelijk naar beneden worden gebracht Voor volen is er dus toch 8 uur mee gemoeid De heer Hammacher deed zgn bost een vergelijk tot stand te brengen en do mijnwerkers waren in dit opzicht volstrekt niet vijandig gezind Integendeel de vergadering waarin de afgevaardigde de zaak mot de gemachtigden der werklieden overlegde eindigde mot het roolcen van een vredessigaar in de beste stemming Niettemin werd zijn voorstel in de groote vergadering verworpen hetgeen hy nituurlyk zeer betreurde De slotsom waartoe de heer Hammacher komt is dat de kraoiit der werkstaking feitelyk i gebroken De behoefte om het werk te hervatten doet zich overal gelden en do meeste werkstakers zullen zich dus aan het besluit der meerderheid niet storen Of mijn conclusie juist is kan eerst over eenige dagen blyken waut met zekerheid kan natuurlyk niemand vooruit zeggen welk verloop deze ernstige beweging der werklieden zal nemen Voorioopig breidt de werkstaking zich niet nit maar ook vermeerdert faet getal der werl ieden niet veel daar dit nog tot ruim 70 000 beperkt blijft De politie treedt eofater strenger op en faeeft reeds een vergadering verboden welke do werkstakers te Gelsenkirchen wilden houden Het is te faopen dat de strenge maatregelen der regeering geen aanleiding tot ongeregeldfaeden zullen geven daar de houding der werklieden tot dusver weinig te wenschen faeeft gelaten In Silezid is het nog niet rustig In sommige mijnen wordt weder gewerkt in andere daarentegen is de arbeid gestaakt een gevolg van hel feit dat er geen eensgezindfaoid onder de mijnarbeiders is Zoodra hun eischen in Sen groeve zyn ingewilligd staken de werklieden in een andere myn faet werk om ook lotsverbetering te verkrijgen doch vervallen dan daarbij in ongerijmde en niet in te willigen vorderingen Bovendien werken do roode vaandels hier en daar niet mede om veel inschikkelijkheid en gezonde rodenoering mogelyk te maken In Lotharingen is faet dank zy de onderhande lingen tussohen den districti preddent Von Hammerstem en een mijndireotenr tot nog toe gelukt de werkstaking in de steenkoolgroeven van Wen dol te voorkomen De myndireoteureti zijn met een mijnwerkersdeputatia overeengekomen de loonen gemiddeld met 15 pCt te verhoogen en den werkdag op 9Vs uur te vorminderon met inbegrip van inen uitgaan Intusschen willen de arbeiders deze overeenkomst niet aannemen en eischen 30 pCt loonsverhooging en men vreest dat zij het werk zullen staken indien deze eisch niet wordt ingewilligd In t geheel werken aldaar 4000 arbeiders T TT T3Tr C bederft nooit verbetert UèjMjiXiyi en versterkt Soepen Vleesch Eztract fnTeVj er fOSTE K JJ EIiT LIJIt van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de 2e helft der maand Mei en op aanvraag bij het Postkantoor terug te bekomen C an Wijngaarden Amsterdam L Janknegt s Gravenhage Mej H Kasteyn Medemblik C Dekker Nieuwerkerk a d IJsel D Voenendaal Scheveningen Van STOLWÜK H Weiss Amsterdam BKIEFKAAETEN B M Haas Amsterdam Mej M Tamboer Amsterdam Brieven verzonden goweeat naar AMEBIKA J Stranss New York Naar DUITSCHLAND Paiel 8us9 Dresden De Directeur v fa Postkantoor VOBSTEE MARETBSRICHTEN QoUda 29 Mei 1889 In granen ging faeden bizonder weinig om waartoe de ongewone marktdag het zijne bijdroeg Tarwe Zeeuwscfae ƒ 7 10 a ƒ 7 40 Mindere Zeenwscfae ƒ 6 50 a ƒ 6 90 Polder ƒ 6 a ƒ 6 25 Afwykende ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Rogge Zeeuwscbe ƒ 5 50 a ƒ 5 80 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 3 80 a ƒ 4 Gerst Winter ƒ 3 60 k 4 Zomer ƒ 3 50 a ƒ 3 75 Cfaevalier f 5 25 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 40 a f 3 70 per 100 kUo ƒ 6 76 ü ƒ 7 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 Buitenlandscfae ƒ 5 i ƒ 0 25 BÖonen Duivenboonen ƒ 7 50 a ƒ 7 7Sv tanariezaad ƒ 7 25 a ƒ 8 Maïs per 100 kUA iSiinerikaanscfae Mixed ƒ 5 40 a ƒ 6 50 Ode9KÜ 60 4 ƒ 5 80 Cinquantine ƒ 6 75 a ƒ 7 V De veemarkt met redelijjKn aanvoer handel zeer vlug prijzen blijven hoog vette varkens tamelijk aanvoer handel flauw 20 it 23 ct varkens voor Londen weinig aanvoer Uandel flauw 19 a 20 ct magere varkens en bizgen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 10 a ƒ 1 58 per week vette schapen goede aanvoer handel ifcer vlug ƒ 22 a ƒ 33 Lammeren goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 10 a ƒ 18 Nuchtere kalveren redelyk aanvoer handel zeer vlug ƒ 6 a ƒ 10 per stuk Aangevoerd 9 1 partgen kaas Ie qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 2equa iteit ƒ 17 a ƒ 19 Noord Hollandsofao ƒ 20 k f 25 Goeboter ƒ 1 15 a ƒ 1 25 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 05 BEIJRSBEKIGHT AMSTERDAM 29 Mei Per Telegraaf Binnenlandscfae fondsen onveranderd Handelmaatsohappy 1 o hooger Buitenlandscfae algemeen flauw Amerikaanschen iets gunstiger ROEPORINENTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Donderdag den 30 Mei 1889 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zicfa daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinten Gouda don 25 Mei 1889 De Burgemeester voornoemd VAlJr BERGEN IJZENDOOEN PETROLEüftpOTEERINGEN van de Makelaars CftDtzlaar k Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfustƒ8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 September October November en Decemberlevering ƒ 8 75 330 Staats loteriJ 20958 No No 16272 Vijfde Klasse trekking van Woensdag 29 Moi No 4966 ƒ 1500 No 348 9152 16167 1000 No 1800 1888 6145 20247 20754 ƒ 400 3392 5125 7320 20745 ƒ 200 2409 3629 7658 12013 12836 15163 17502 17898 ƒ 100 56 2482 6337 116 2626 5374 300 2709 6382 325 2764 6398 617 2913 5474 664 2959 5525 721 3195 5742 746 3249 5875 760 3282 6067 794 3345 6114 835 3393 6248 906 3554 6522 1029 4036 6764 1064 4039 6836 1087 4168 6967 1293 4413 7047 1362 4427 7086 1 357 4440 7272 1378 4523 7322 1431 4529 7383 1806 4568 7392 1968 4604 7402 2093 4749 7472 Pryzen van ƒ 70 19 2424 6269 7784 10544 14590 17452 19365 8038 10566 14614 17481 19472 8101 10596 14704 17485 19475 8183 10661 14727 17653 19511 8214 10764 14747 17693 19541 8326 10772 14992 17758 19552 8348 11004 15179 17759 19563 8355 11353 15239 17913 19670 8411 11402 16308 17928 19599 8453 11529 15330 17955 19674 8563 11657 15341 18018 19776 8678 11604 15466 18148 19796 8783 11707 15472 18253 19856 939 3620 66U 8833 11783 16654 18264 19978 949 3977 67M 8884 12067 16813 18274 20029 9019 12438 15825 18302 20067 9043 12569 15836 18399 20096 9074 12783 16164 18406 20119 9129 12964 16265 18440 20138 9155 12980 16351 18474 20322 9256 13009 16B99 18504 20393 9335 13167 16730 18523 20432 9610 13233 16800 18552 20625 9582 13395 16858 18669 20684 9763 13398 16966 18586 20710 9971 13668 17234 18612 20792 2129 4760 7476 10036 13861 17259 18714 20866 2256 4799 7512 10126 14010 17338 18920 20901 2277 4904 7618 10248 14331 17363 18968 20945 2347 5037 7660 10336 14369 17383 19161 20980 2371 5106 7682 10605 14441 Trekking van gisteren No 2880 moet zijn 2838 Foutief ontvangen BnrRerlijke Stand GEBOREN 27 Mei SebaitUnaB Coinelu oaderi L C de Knoop en G M im Hooff FranoUcoi ouden S ToinnUD n O ak 2g Jobmim Cornelii oad r i C Smits en i Koopnint Aotonir oodera T Broekbiiaen en M Krnijt 29 Nicolau oodori A ao der Kleyn en C WoUmao OVEEIEDBN 28 Mei A Winer 1 j 2 m H van den Ranrel 4 d C E Scbeerena 2 j 7 m T Lonrier 2 j 2 m D de Joog J m 29 G J D Arends 3 j S m H C Baggert 1 j 8 m GEHUWD 29 Mei C VerK 1i t en A de Pater J Smient en 1 de Booa F Bastinek en J Sclioonderwoerd W9 De Secretarie en het Barean van den Burgerlijken Stand zullen Zaterdag den 1 Juni e k alleen des namiddags van 3 tot 5 nnr geopend zijn ADVERTENTIfiN Heden overleed onverwacht tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behawdkind ren mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES ANTHONIE VAK db GABDE in den onderdom van rnim 73 jaren A F VAN DE GARDE Pelbtibr Gouda 26 Mei 1889 Weder trof ons een gevoelige slag door het afsterven van ons geliefd Zoontje GEBRIT JAN DANIËL 3 jaar ond G J D ARENDS L ARENDS VAN Es Gouda 29 Mei 1889 Homologatie De Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam heeft bij vonnis van den 25n Mei il het door JAN WIJNAND PEBTERS spekslager en winkelier te Gouda aan zgoe Crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen accoord GEHOMOLOGEERD en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER