Goudsche Courant, maandag 3 juni 1889

9 393a Heden Opening der G ndsche Bierconfpagnie 1889 I Maandag 3 Juni GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Wegens de op 1 JONI aanst isR K Leesvereeniginihet Bestuur Toegankelijk i IfEB BSUWSrO DSWEI GOEDKOOPS GOUDA naJr DEit a AAG iemum 1rbaar ijl dag de Sociëteit der met goedvinden van r Niet LedeL jriDe Kastelein G HEETM4LN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzpndering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Westhaven B 159 l 0rslon tóen JGEMEUBILEEI fl jE MËR op nette stan aj n hp Buredu dezer 1 L j IT eii SLAAP Ldiiesondi JN6 1856 Gedurende de maanden JUJVI JÜLÏ AUG SEPTEMBER zullen des Z Ö N D A G S speciale letten 1 2 en 3 KI OOUBA BEN HAÏQ verkrij g eldig voor heen en terug op denzelftfeh dag Prijs 1 60 Eerste 1 30 Tweede 10 80 Derde Pf Afzonderlpe Nonuner VIJPfCENTEN ifltjesmiiiiigl ScHotsc De inzending aa advertentifin kan gescbleden tot éön nor des namiddags van den dag der uitgave De ArrondissemeDts Bechtbatik te Rotterdam heeft b Tonnis van 22 Mei jl in staat van faillissement Terklaard BALTOS COBNELIS VERWEIJ kleedermaker en winkelier wonende te Gouda sedert den ISn dier maand en benoemd tot Itechter Commissaris den EdelAchtbaren Heer Mr Ph A J BODVIN en tot Curator den ondergeteekende Adrocaat te Gouda üe schnldeischers in dit faillissement worden OPGEROEPEN voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG den 19 JUNI a st des Toormiddags ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Yeeï te Rotterdam De Curator Mr J FORTDIJN DROOGLEEVEB De ondergeteekenden berichten dat hunne Kantoren wegens de Feestel kheden op 1 JVNI a 8 zullen GESLOTË zijn Wed KNOX DÜBTLAND HOFFMAN Cie Van dbe DOES Cie JAN PRINCE Cie M J OGIER Cie Geb BIEZENAAB MONTIJN Cie T GOBDBWAAGEN Zn P S VAN DKE STAAL L S M de Volharding ZATERDAG I riJl l 60DDSGHE FEESTEN Vertrek der Stoomboot na afloop Vuurwerk Naar ALFEN 11 30 uur BOSKOOP 12 DE DIRECTIE Gembev Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAIRËRKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J vao der SAI DËi Banketbakker Gouda MKrkt A 67 J l EEEEBAAIIT Lz tbe Confiseur Cuisinier verübekt beleefd aan zgne geachte Clientèle de bestellingen voor ZATERDAG 1 JÜNI uiterlijk VRIJDAG te ontvangen Bestellingen op AARDBEZIE N Prachtige Napelsche CHINA S APPELEN en gewone APPELEN voor a s ZAXEBDAOyrardierx ten spoedigste ingewacht bg A BIEXrULD Lange Tiendeweg Aspergfes Worteltjes PEÜLTJBS KOMKOMMERS DRUIVEN AARDBEZIËN WESTLANDSCHE en MALTA Mieuwe Aardappelen Wordt beleefd verzocht bestellingen voor Zaterdag zoo spoedig mogelgk in te zenden J GERR1TSE Wordt g evraagfd in eene nette Winkelzaak een fatsoenlek MEISJE niet beneden de 20 jaren Brieven franco onder de Letters Z Z aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOON te Gouda Vraag ZANDKOEKJES ran W Scralikamp Je Bij A J J VOS PAPIERFABRIEKANT Ih rftnarkt verkrijgbaar 6SIJS enSTBOOCABTOJV aan VELLEN in 16 verschillende dikte Alsook per METER van de rol 130 c M breed ffteEJLENinLIPJte ZoutIevisch I I Fransch RÖIDBlNrAZIf N p Flesch eozijMviIn azijn iJ ifl en VET jpél stuk O lf iroQikte ÏLFTUlf p r Ons O J 5 Ons jÖ u i j 0 12 DHART Lange Oroenendtüil i er Premkelee m WITTE im met HOOFDPRIJZEN van 900 000 100 000 ƒ 50 000 30 000 15 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprüs van f 200 000 beeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen z n verkrijgbaar Èi ƒ 14 per stuk bfl HOFFMA en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA ARGENTINE HH Rookers als ü fijne SIGAREN wilt rooken vraag dan het Nieuwe Merk ARGE TIi E a 3 Ct Zoo ook het Merk SOOEMAU i 2 Ct Per KISTJE van 100 stuks 5 rabat D AI l iËTER Korte Tiende weg 12 Voor een OFFICIER of net BURGERHEER z b b h h zgn TWEE keurige Gemeubileerde Kamers te Huur Adres GOUWE 156 Rlieiiwe Dassen A v 0SAz KleiwegE73en73 Gouda Snelporsdrak van A BRINKMAN 8c Zoon BQ deze Conrant behoort eeti Bi roet 8el 1864 1889 iH den voor 25 jaar legde onüe vorige btt emeester de heer N IJzendoorn in eeije zitting van den gemeenteraad zijne beliekking Tieder eu nam afecheid met eene rede waarin hij zijn dank betuigde voor de ondervonden medewerking en zjjn zoon die tot zijn opvolger benoemd was in aller genegenheid aanbeval Morgen zal het 25 jaar geleden zijn dat wederom een raadsvergadering plaats had ter installatie van den nieuwbenoemden burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoorn die op dien datum zijn ambt aanTaarddft Zeker was de toeamalige wethouder Mr J L A de Grave de tolk der Goudsche burgerij toen hjj wees op de gelukkige omstandigheid dat de eerste overheidspersoon der stad was een man daar geboren daar opgevoed daar steeds wonende en de goede eigenschappen kennende waardoor haar burgerij zich onderscheidt en zijn verwachting uitsprak dat de werkzaamheid van den nieuwbenoemde onder hartelijke medewerking van den gemeenteraad en de stedelijke ambtenaren zou strekken tot heil der gemeente Deze goede verwachting is ten volle vervuld Werd toen sKonings keuze met sympa FEVILLETOX u m Naar het Duiltch 39 DEBTIENDE HOOFDSTUK Eerat gisteren heb ik mij rerkocht antwoordde de ander met bitterheid Ik heb nooit kunnen vermoeden dat ik mü op het platteland ver van Londen zou moeten begraven in zoo n spelonk als die opgehemelde inrichting van Dr Brown Maar wat bleef my zouder middelen anders over Mijn klein vermogen heb ik opgeofferd voor de studie der psychiatrie Het was mij gelukt een tamelijk goede betrekking als hulp arts in Bedlam te vinden Ik zou daar zeker gebleven zyn en bevordering gemaakt hebben wanneer ik mijn eigen overtuiging niet hooger geacht had dan de verzekeringen mijner chefs Wilt ge mij eens vertellen hoe dat toeging Het geval zal bij u weinig belangstelling opwekken mijnheer Het was een dagelijks voorkomende zaak Men had een meisje in Bedlam gebracht wier bloedverwanten beweerden dat zij krankzinnig was Aan mij werd de tank opgedragen haar nauwkeurig te bespieden Doch ondanks mijn zorgvuldige waarnemingen gedurende verscheidene weken kon ik niet het geringste ontdekken van een storing in het verstand Ik kreeg daardoor geschil met den direc thie door de burgerij b oet wie op dit oogenblik het oog laat gaan over de versierde straten en grachten en de opgewekte stemming waarneemt waarmede alle stadgenooten van welke richting of stand ook zich gereedmaken om het 25jarig jubilé van hunnen burgemeester te vieren zal begrijpen dat allen overtuigd zijn dat de benoeming Tan Mr A A van Bergen IJzendoorn tot hoofd der gemeente Gouda een geluk geweest is voor de stad De grondtoon van oB feestelijke stemming is dankbaarheid Wij zijn den burgemeester dankbaar voot den ijver waarmede hij een kwart eeu lang de algemeene belangen dezer stad heeft iMhartigd War van alle partijzucht toegankelijk voor groot en klein minzaam jegens ieder heeft hij aller achting en toegenegenheid verworven door onverpoosd zich te wijden aan de taak die hij op zich had genomen Ook als quaestiën rezen waarover de meeningen uiteenliepen als er soms warm gestreden werd over gemeentebelangen waren allen gelijkelijk overtuigd van s burgemeesters goede bedoelingen van zijne oprechte begeerte de ware belangen der gemeente te dienen waarvan hij vaak blijk gaf door opoffering van eigen inzichten Wij handelen dan ook zeker in den geest teur en toen het meisje in een onbewaakt oogenblik buiten mijn schuld ontvluchtte werd ik ontslagen Hoe heette het meisje vroeg Wnlther in de grootste spanning Het hoorngeschal van den postillon verhinderde een antwoord Dr Parker snelde heen om zijn patroon die bezig was patiënten te zoeken opmerkzaam te maken op het teeken van vertrek Toen hij de deur van de gelagkaraer opende kwam hem de onaangename geur van slechte grog te gemoet Dr Brown had een glas voor zich staan dat hü jnist leeg gedronken had Met de rechterhand hield hij een eerbaar burger aan zijn jas vast en las luide In het graafschap Worcesterhire in de onmiddelijke nabijheid van het schoon gelegen stadje Worcester bevindt zich de inrichting ter verpleging en genezing van krankzinnigen welke toebehoort aan den wereldberoemden dokter Brown een man van groote kennis en wetenschap De inrichting ligt in een liefelijk dal omgeven door VEERTIENDE HOOFDSTUK Wij zullpn de moeite niet nemen alle plaatsen op te noemen waar de postwagen stilhield op de reis van Londen naar Worcester Dr Brown stapte echter telkens uit om patiënten te zoeken en kwam telkens met rood gezicht en een sterken brandewijnlucht doch zonder patiënten terug ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbynt Van al onze lezers indien wij te dezer gelegenheid hem hulde brengen voor al t goede dat wij gedurende zijn bestuur mochten genieten Niet zonder zelfvoldoening zal de heer van Bergen IJzendoorn terugzien op het achter hem liggende tijdvak Zonder twijfel is de welvaart aanmerkelijk toegenomen de stad grootelijks verfraaid op allerlei gebied verbeteringen aangebracht De nijverheid heeft een nieuwe vlucht genomen Onder de talrijke zaken in de afgeloopen 25 jaar meestal op het initiatief des burgemeesters tot stand gekomen noemen vrij slechts de vaartverbetering binnen de sbïd en de vervanging der voormalige hooge bruggen door lage en be weegbare bruggen de rioleering der zijlen de reorganisatie van het lager onderwijs die gepaard gegaan is met het bouwen van nieuwe scholen of het verbouwen van alle bestaande de vestiging der rijkshoogere burgerschool en de stichting der burgeravondschool de hervorming der Latijnsche school tot progymnasium dat eerlang tot een volledig gymnasium wordt uitgebreid de aanleg eener waterleiding de exploitatie der gasfabriek van gemeentewege Wij stippen slechts aan wat ons al schrijvende voor den geest komt doch deze opsonjming is reeds voldoende Gedurende de reis had Walther herhaalde malen Dr Parker naar den naam van het meisje willen vragen maar een onbestemd gevoel hield hem daarvan terug Als Parker den naam noemde dien hij verwachtte kon hij het dan wagen zijn ware doel van de reis aan hem bekend te makeu Zette hij dan niet alles op het spel tegenover een man die slechts nr 2 zou zijn bij de verpleging van zijn beschermelinge En zou deze jonge dokter thans met voorzichtiger zijn wanneer er verschil van gevoelen mocht ontstaan Neen op deze wijze durfde hij het reeds verkregen resultaat niet op het spel zotten Hij moest den loop der dingen afwachten misschien gebeurde er iets dat hem tot een besluit bracht De reis van Londen naar Worcester duurde van Maandagmorgen tot Woensdagavond Voor het pesthuis stond de equipage ïan Dr Brown bestaande uit een halfverhongerd oud schimmelpaard en een kleine open wagen zooals de slagers gebruiken die bij de boeren vee gaan koopen Hoewel Dr Brown reeds gewoon was dat zijn bluffende woorden beschaamd werden kou hij toch zelf niet nalaten iets te zeggen over de equipage die niet gekomen was Men heeft thuis niet geweten dat ik twee fatsoenlijke heeren zou meebrengen die ik en plaats in miJn rijtuig heb toegezegd en daarom heeft men het kleine wagentje gezonden dat ik gewoonlijk voor mil alleen gebruik Dat spijt my recht harte lijk mijnheer Lund doch ge moet mij nietaanspra 9