Goudsche Courant, dinsdag 4 juni 1889

l Sociëteit OnsGenoegfen Zaterdag 1 Juni 1889 Ter gelegenheid van Iiet25 JARIG JPBILÉ van onzen Hoog Geachten Bargdmeester Mr A A TAK BBBGBN IJZBNDOORN Dirjct na afloop van het Vuurwerk onder direc ie van den Heer GÜORISSBN Muziek van bet 3 Reg Huzaren Eapelneester den lieer L M WAASDIJK j HH Ledeh en hunne Damea vrjje toegang I Vreertidelii i n 49 cent entree 1889 3931 Dinsdag 4 anl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken egerisfj de FeestelijkliedeiÈi qlp 1 JUNI ali t is dien dag de Sociëteit der fe K Lees ftepiging met goedvinden van voot lïiet Ledln De K istelei4 I L ê HEETJUHJ Hf Beatunr l Ttónkeiijl De inaendlng van advorteBtièn kan Kewdiiedon tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave M jfesthaven Bi L S M lleVolhardink ZATEI bAG i JVm GOnOSGHE FIESTfiN Vertrek der Stoomboot na afloop Vuttèwerk Naar ALPEN 11 30 nui BOSKOOP 12 DE DIRECTIE DENS0UÜW700ML Iemand die over DlilZBND GULDEN kan beschikken wordt gelegenheid gegeven zich een rjjk bestaan te verzekeren door COMPAGNON te wibrden in eene zeer nette winstgevende Bleekerg om later deze Bleekery tegen billgke conditiën over te nemen Fr Br onder No 1852 aan het Burean van dit Blad Langfdurigp Maag en DarmkatarrL zoo ook verslijming der verteringsorganen en de zoo talrjjke neven en gevolgziekten als gebrek aan eetlust en slaap vuile tong kramp drukking pgn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in i onderlgf duizeling hoofdpgn opgebIazenheid opstoolen braken breken van t water slgm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zennwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langjurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J P POPP s eenvoudig en proef hondend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst ver endt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct CONCORDIA Nederlandsche Algemeene Maatschappg van Levensverzekering gevestigd te Rotterdam Oostvestplein No 39 vraagt voor baarafdeeling BegrafeniauUkeering goed bespraakte soliede personen als vertegenwoordiger tegen flinke provisie Aanvrage franco aan de Directie Zonder goede referentien onnoodig zich aan te melden 330 Staats loterij 273 245 311 248 373 253 563 262 602 275 843 279 859 288 883 301 1105 315 1188 323 1204 330 1206J335 1213 337 1238 339 1399 345 1511 345 vijfde Klasse trekking van Vrydag 31 Moi No 19941 ƒ 1500 No 8586 8927 12279 14506 1000 No 54I3 6584 6704 7083 12267 12270 400 No 34 3 11808 17834 18168 ƒ 200 i No 13il 1377 1570 1840 1883 4387 4707 7304 819i 10405 12466 13040 17307 JP 100 Prgfen van ƒ 70S t 4603 6821 9624 2515 14907 18061 6938 9667 2539 15019 18081 7 l04 9700f 2653 15032 18098 7087 9846 Ï2808 15096 18108 7089 9883 12924 15156 18U1 7288 9892 13 l8 16297 18223 74J7 9894 13181 15314i 8 70 74SS 9974 13 89 l MS 18326 16 é 9989 13835 15373 18628 761 5 10010 13669 16374 18529 7140 1022J 13609 16411 18538 7673 1022B 13780 16490 18685 feSO 10266 13818 16615 18731 7729 10996 18950 15808 7948 11182 13966 163q0 8029 11183 l404i 16349 1616 3492 561 3 8042 11261 14062 l64l7 1651 3604 571 8 8055 11381 14083116604 Ï701 3506 5759 1774 606 6814 1831 3622 6881 1861 3804 5905 1886 3908 5914 1898 3923 602S 1952 3980 6100 2089 4024 6138 2104 4211 6144 2190 4312 6289 2248 4330 6365 2325 437 8 6439 2367 4494 6642 2413 4591 6689 gjjg jj gj 14109 16808 ft762 82S 11470 14144 I688O 16834 82 11550 14146 16944 S962 8399 11620 14158 17122 19996 8485 U1626 14190 17153 20063 8499111673 14297 17280 20264 8528 ill767 14360 17474 20332 86Si6 llll777 14386 17567 20746 908p 11793 14560 17624 2O80O 9169 12076 14551 17644 20814 9179 12269 14606 17786 20837 aai7 12266 14645 17871 20842 9365 12283 14842 18000 20905 9516 12371 14882 18052 PETROLKÜM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlitar Schalkwgk te Rotterdam De markt waa heden vast Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 September October November en Decemberlevering 8 76 A dvertentiKnT ARGEISTINE HH Rockers als ü fijne SIGAREN wilt rooken vraag dan het Nieuwe Merk ARGE TlL E a 3 Ct Zoo ook het Merk SOMEMAIT i 2 Ct Per KISTJE van 100 stuks 5 rabat D m i ETËR Eorte Tiendeweg 12 Velvet Chenille Gobelin Laken Linnen en Jutte TAFELKLEEDEIT Groote sorteering SCHENK Zn Nieuwe Scliotsclie Maatjes Haring MALSCH en VBT per stuk ƒ 0 12 J B GOEDHART Lange Groenendaal Neem Proef Citroen Limonade 80 Ct p Liter Frambozen 90 Verkrggbaar aan de fiondsche Stoom Mineraalwaterfabrlek B LAINDAAL GOUDSCHE l egfrafenisOnderneming I De oudergeteekende blgft zich beleefd aanbevelen om in voorkomende gevallen met de regeling der Begrafenissen te worden belast ÜEd Dw Dn A J y D SANDEN Directeur Korte Tiendeweg D 78 Gouda 31 Mei 1889 I l i l Een ae Persoon i van de P 6 eef vaste betrekking bekleedende zeer verbonden itynde en daardoor niet in de gelegenheid zy de met Dames in aanraking ie komen zoekt langs dezen meer gebraikelyken weg kennis ta maken met een Jufvrouw of W van liidd leeftgd dien gefortuneerd ia ten eidde een IHawe jk aan te gaan Brieven liefst et bg voeging v n Portret hetwelk terug gezoMen worjdt bmerens opgave van godadiens en onderdom worden ingewacht fr ondenLetter H Qebeiiiihoading verzocht en verzöisrd Adres den Heet 1 S WE8TENDOBl Meubelfabrikant Botersloot 121 te Inlichtingen Attesten en Prgsconr nten gratia IISDOORKS EéltknobbelH HoomvUeê BuMeeU Wratten enz wordeo in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn teveroorzaken ook zelf a niet pp de gevoeligate huid r B Prijs per flacon met penaeel SO eta AMn echt bg B SCHOLTBN Coiffeur Eisch de handteekening van A r TDIJLL Uzeren VAARTUIG te Eoop groot 28 ton uitstekend geachikt voor het vervoer van Kaaa Lichtergoederen Bouwmaterialen enz te bevragen A METZELAAR Co te BelftthavM Ihomaon a Pudétfing Marach 2e Couplet Ëfnrpte lees den Bgbel m r Indien gg t nog niet w eet Bezat een vette zeven jaar Nb zeven van dieet Veel langer had die tgd gedunrd Van overvloed en vet Had men om Thomson s Meel gestuard En pudding voorgezet Thomgon sPuddlngfpoederin 7 smakenioct p palg Thomson s Vauillesuiker 6 ct p pakje TafelzoatLot sIlulsvronw dopjem gaay 10ot p flM Verkrijgbaar in alle Kruiden en Comest winkel Qoada Saelperadrak van A SSIKKMAK ie Zoo De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdai eii De prü P l maanden is 1 25 franco per post jj 70 Akonderliiike Nommers VIJF CENTEN B fl deze Courant behoort een BjjTeeifgcl HET FEJEST ter eere r n het 3 iar Airreueestenclup VAN Mr A A vu BERGEN IJZË VDOORN OF 1 Juni 1889 Het was in alle optiobten een prettig fe t dat wij Zaterdag hebben gevierd alle werkte mede om het uitstekend te doen alagen de geeat der ingezetenen bet prachtige zomenre r de volmaakte orde die er heeraehte kortom alle wa zooala w ij bet rerUngen mochten en het zyn slechta aangename herinneringen die het achterlaat Als wq ons zetten om Jurvan verslag te geven Allereerst eenige woorden over de versiering der stad Wel bad Gonda zich io de laatste dagen van Mei onverpoosd bezig gehouden jHfe Lmakea vi i ajugL toilet maar t bléof de fiJlfwfKii zou uitvalIenT Er zgn verschillende wijzen waarop men zich feestelijk tooit het kan kostbaar zijn en toch leelijk het kan r jk zgn en toch weinig smaakvol gelukkig was dit thans niet het geral het was sierlgk elegant en deed het oog aangenaam aan In de eerste plaats moet de Markt worden vermeld het Stadhuis zelf leverde met zijn smaakvolle bloemenversiering een hoogst bekoorlijken aanblikop en bet bloemperk daarvoor naakte een prachtigeffect waartoe de fontijn niet weinig medewerkte I e Pyramido van bloemen w s een waar sieraad ende bloemendecoratie van de ots met fontein eischtealgemeene bewondering Wanneer men van het huis van den jubilaris uitgaande een wandeling maakte door de stad trok al dadeiyic op de Oosthavon eeu keurige bloemendecoratie Uwe aandacht op de stoep van het huis FEVILI ETOJX s @ @ Naar iet JDmUcA 30 VEEETIENDE HOOFDSTUK Voor alles komt het er op aan van u te vernemen of ge meent dat hier genering mogelijk is Want mooht ge hot geval voor ongeneeslijk houden dan zou ik natuurlijk van mijn voornemen afzien Vertrouwen mijnheer vertrouwen in de kunst van don geneesheer is het eerste wat ik van u eischen moet Ik onderstel dat dit vertrouwen bij u bestaat en ik heb recht om het te verlangen Duizonde getuigschriften van gelukkige genezingen staan een ieder op aanvrage ter beschikking en zij leveren het bewijs van mijn grondige kennis en groote wetenschap begrijp dat goed Zeer goed mynheer maar ik heb slechts belangbij een enkel geval Juist mynheer zeer juist Wij hebben hier alleen met dit geval te maken Wees dan zoo goed mij te vertellen waarin de krankrinnigheid der jonge dame bestaat Ik zoide u reeds dat zy niet kwaadaardig of gevanrlyk is doch zij gelooft zich vervolgd door degenen dio haar liefhebben en met groote zorg van Dr H IJssel de Schepptr dat over zijn gansche breedte een fijne bloemelMchat bevatte die zeer smaakvol gerangschikt den gaoaobeja da door tal van bewondaradrs lokte Over t la emeen was bij dit feest dat op een zoo gUDiCig i datum viel om van do rijkste voortbrengs en hi do natuur partij te trokken een ruim gebruik niHkt van Flora s kinderen Zoo was de stoep vestBnile en voorkamer van den heer G C Fortugn DroegUever in een waren bloemootHin herschapen VonHrts waren de huizen van de hh H M Perkaen m C Hoogond k met bloemen op de stoep fraai vefnerd terwyl de heer Koning Mej van Lakerveld Blanken Gebr det Baadt Wed M lkert Kapt Temminck en meer anderen binnenshuis eene bloemen of plsntenversiering hadden aangebracht Op de Markt en de Wg traat waren tal van winkels keurig versierd de hh Samsom van der 1 Burg wed A Pino v Dantsg ao van Aalst dongen om den voorrang terwgl ook op andere straten veel werk daarvan was gemaakt aoo de keer C v TBiMI Xïa op de Bonwe Ó raa der Post op de Hoogstraat V Bouter op de Gouwe v Vreumingen op den Kleiweg Dercksen op de Hoogstraat firma Floryn op de Gouwe Joh Vos op de Tiendeweg enz enz Verscheidene personen hadden een groot goed gelijkeud portret van den Burgemeester versierd een zelfs met de onlangs verkregen Ridderorde in bet knoopsgat De sociëteit Vredebesf op de Markt verdient een speciale rermrlding Zij had het wapen van Gouda omgeven van do jaartallen i en 89 van natuurlijke bloemen dat een prachtig effect maakte Voorts waren verscheidene cafés der bezichtiging overwaard Dat van den beer Kahle op den Kattensingol bevatte op het dak van de veranda een keurig aangelegde bloementuin terwijl ook de stijlen mot groen waren omkleed dat van de Kleiwt sbrug komende een aardigen iudruk maakte Het café van Daardoor verbittert zy op vreeselyke eigen leven en dat van baar bioedver verplegen wyze baar wanten Dat is een dikwijls voorkomende ziekte mijn waarde heer die wij geleerden vervolgingswaanzin noemen Vele honderden gevallen van dien aard zijn in myne inrichting i olkomen genezen Ik wil daarmede volstrekt niet zeggen dat daarbij niet alle wetenschap van den geneesheer te pas moet komen neen daar is geen sprake van maar met mijn grondige kennis en wetenschap kan ik u de betrouwbare verzekering geven dat ik ook dit geval als volkomen genezen in mijne registers zal kunnen boeken Alleen reeds om myn arme zuster zou mij dit van harte verheugen en ge zoudt op mijn oprechten dank kunnen rekenen mijnheer BrQwn Geneesheeren vragen niet of hunne verdiensten erkend worden waarde heer Wy zijn tevretlen wanneer wy onzen plicht irervullen door onze kundigheden dienstbaar te maken aan het heil der lijdende monschheid Het bewustzijn van onzen plicht vervulh te bobben is voor ons genoeg Voor een geleerde van uw rang is dit een hoogst eerbiedwaardige zienswijze die mijn volle goedkeuring wegdraagt Ik ben echter met mijn bericht over mijn zuster nog niet ten einde Wees dan zoo goed daarmee voort te gaan mijnheer Het is reeds herhaalde malen voorgekomen dat zy het bewustzijn an haar eigen persoonlijkheid ADVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r d meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar ptaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t Wk des Maandags verschgnt den heer Tuithoff in den laugen Groenendaal bevatte eene versiering waarvan zeer Veel werk was gemaakt en die uitstekend tot baar recht kwam De heer Hardijzer had zijn hnis met verscheiden vlaggen georneerd terwijl de heer Blanken in de Dubbele buurt eveneens op bet dak van zijn veranda een klein tuinitje had aangelegd Dat allerwege de huizen met vlaggen waren versierd spreekt van zelf ditmaal bepaalde men zich niet tot de vaderlandsche driekleur maar velen vlagden met de Goudsche kleuren enkele daarvan als die van den heer C IJsselstijn op de Gouwe bevatte een spetiale hulde aan den Jubilaris Bij den heer G J C Prinóe prijkten een drietd vlaggen een met bet Goudsche w on en het lamilie wapen van dea Jubilaris Niet alleen de hoofdstraten ook de anderen waren versiert tot zelfs de kleinste steegjes o a was veel werk gemaakt van de Lange Dwarsstraat en de Geertruidenbultsteeg Te midden van groen en bloeraBB prqkten allerlei BOortTan rHflidè aan de Baigem eêti f l Hi r eadaar waren dichtregelen te lezen die het hart goed deden minder om den schoonen vorm dan wel om de hartelijk bedoeling Tal van ingezetenen voelen bij zoo u gelegenheid den lichter in rich ontwaken Wilt gij er een van als staaltje Hier is er een dat wij in een der steegen vonden 186i 1889 H U L D E Gij edlo agtbre burgervader Beschermer onzer stadt En van ons al te gader Gij onze beste vriend B hermer in nood Gij loeft in aller hart Tot zelfs naar uw dood Gij die door ons dierbr Vorst Er zelfs toe rijt gewrogt geheel verloren had Dat gaat zoo ver dat zy zich niet alleen met andere personen verwisselt maar soms zelfs houdt zij zichzelve voor baar kat of haar kanarie ogel Ook zulke hallucinaties komen niet zelden voor Op dit oogenblik behandel ik zulk een geval waarvan de bijzonderheden liy bleet in zijn woorden steken en bedacht dat hij verstandiger deed die bijzonderheden te zwygen voor u van geen belang zijn Laten wij dus bij deze zaak blyven waarde heer Schenk my uw vertrouwen en laat verder alles over aan mijn kunstvaardigheid En wat zijn de voorwaarden van opneming Die voorwaarden zijn nauwelijks de moeite waard om er over te spreken mijnheer Een mooie ruime kamer met slaapkamer bediening verpleging byzonder goede voeding geneeskundige behandeling geneesmiddelen bewassching rijtoeren on vepaaken in huis dat zyn allo dingen die veel geld kosten Doch wegens hot veelvuldig gebruik van myn inrichting en mijn streven om ook minder bemiddelden met myn grondige kennis en wetenschap te dienen zou ik tevreden zijn met een jaarlijksche vergoeding van tweehonderd pond sterling telkens por drie maanden vooruit te betalen Bij zijn laatste woorden had hij den jonkman nauwkeurig gadegeslagen met den blik van een taxateur om toch vooral niet te weinig te vragen Hij ergerde zich daarom niet weinig zijne eiscbea zoo laag gesteld te hebben toen Walther antwoordde