Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1889

eenige maatschappijen o a de Pennsylvania Railroad Comp aan t werk getogen om nieuwe lijnen voor het verkeer gereed te maken De fceambten der maatschappu zijn druk bezig om de verwoeste bruggen te herstellen en men hoopt dat weldra weder eene lijn gereed zal zijn Inmiddels heeft de overstrooming zich verder zuidwaarts in Maryland en Virginia uitgebreid en daar eveneens het verkeer o p de spoorwegen afgesneden PETROLKÜM NOTEERINGE Van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 35 ƒ 8 40 Geïmporteerd fust 8 50 September October November en Decern berlevering ƒ 8 75 Brieven uit de Hoofdstad Het zou de moeite loonen eens eene statistiek op te maken van het aantal vergaderingen t welk zoo in den loop van een jaar in onze goede stad wordt gehouden Ongetwijfeld neemt dit met den dag toe Tedere nieuwe nijverheidsondememing iedere financieele combinatie iedere vereeniging van gelijkwerkende personen tot kappers kellners visschers incluis elk zedelijk lichaam houdt jaarlijks eene algemeene vergadering En natuurlijk hebben de meeste daarvan in onze stad den hartader van het land plaats Daarom ook zou eene dergelijke statistiek zoo uitstekend veel nut kunnen stichten omdat zü niet alleen een beeld zou geven van de toeneming der assot atiozucht in onzen tijd maar ook toonen dat Amsterdam wel degelijk de eerste plaats is van bet land en men haar ten onrechte nog altijd de eer onthoudt van haar tot zetel der regeering te maken Dat dit een hartewensch is van elk rechtgeaard Amsterdammer behoef ik misschien nauwelijks meer te vertellen Maar dat hij dit inderdaad is heb ik voor eenige jaren eens duidelijk bemerkt op eene bijeenkomst eener veroeniging van oud leerlingen onzer openbare Handelsschool Hier trad dien avond een geacht ingezetene makelaar in tabak op met eene voordracht over ons ooneulaatwazen Naar zijn inzien was dit zeer tot nadeel van onzen handel allerslechts ingericht Maar hij twijfelde er aan dat het verl eterd zou worden voor er in onze wetgevende lichamen een andere geest zou heerschen men minder woorden zou verspillen en meer practisch zaken afdoen En dat zou niet alweer niet gebeuren eer onze Kamers waren gerukt uit de Haagsche ambtelijke sleuromgeving en verplaatst naar Amsterdam het middelpunt van leven en bedrijvigheid I Er lag in deze beschouwing ongetwijfeld eene groote mate van Am terdamache koopmanszelfbe wustheid Doch was zij in den grond niet waar Wie let op de langzaamheid waarmee ons gemeentebestuur zijn ken pleegt af te doen op de sleur welke ook in onze bureau s ten stadhuize heerscht op de va k zoo weinig practische discussies zoo ellenlang in onzen Baad zou geneigd zijn en ten deele gerechtigd ook om aan de kracht van het aangeprezen middel te twijfelen Toch is dit maar halif gegrond Want de waarheid is dat er bij ons in het stadsbestuur werkelijk al heel weinig hsndelsinvloed zich doet gelden De meerderheid van dagelijksfh bestuur en Raad wordt gevormd door de advocaten En nu wil ik in het minst niet tekoit doen aan de bekwaamheid de voortvarendheid en de eerlijkheid der leden v an dit gilde maar ik kan de raeeniog toch niet onderdrukken dat het er in menig opzicht in onze maatschappij anders uit zou zien wanneer er minder advocaten in besturen en vergaderingen zaten Allereerst zijn er heel wat phraseurs onder mannen die erg veel mooie zinnen weten te laten ontvloeien aan hun radde spraakwerktuigen doch wier innige overtuiging juist niet altijd die uitgesproken woorden steunt Niet dat zij nu bepaald tegen die overtuiging in zullen spreken ofschoon dit zeker ook wel gebeurt maar omdat de aard Van nun beroep meebrengt geen vaste overtuiging te hebben Neem den eerlijksten advocaat en vraag hem eene wetsuitlegging te vinden die ten uwen voordeele pleit en hij zal het doen terwijl hjj wanneer een uur te voren uw tegenstander bij hem gekomen ware hij dezen eveneens eene uitlegging aan de band zou godaan hebben welke in diens kraam te pas kwam Daarin ligt nu nog geen oneerlijkheid zoodra een wetsartikel onduidelijk en dus voor tweeërlei uitlegging vatbaar is kan men met gerust geweten alle argumenten bijeenzoeken welke voor de eene zoowel als die welke voor do andere opvatting pleiten Maar kan het anders of iemand die aldus genoopt Wordt steeds de betrekkelijke waarde der dingen in het oog te houden en mazen te zoeken in het netwerk door zyn collega s den te vertrekken ging de oude man zijnen zoon halen die bij hem inwoont De zoon op de plaats gekomen herhaalde het verbod om te viaschen in zqn vischwater en wees de indringers er op dat zy het gra hetwelk gemaaid moest worden plat trapten Hierop zou een der visschers den zoon gedreigd hebben dood te schieten of dood te slaan indien hy hen niet met rust liet De zoon begaf zich toen naar de naastbjjgelegen boerenwoning en kwam gewapend met een hooivorkja terug ten einde de visschers vrees aan te jagen of zich zoo noodig tegen een aanval te verdedigen Wat er toen gebeurd is of de man bij zgue verschoning gewapend met de hooivork is aangevallen of wel dat hij de twue mannen verjoeg onverhoeds werd hem met een knipmes een noodlottige steek achter het rechter oor toegebracht waardoor eene slagader doorgesneden werd De getroffene kon nog tien pas loopen waarna hij ineenzakte Hij beproefde zich weder op te richten maar stortte neder en gaf onmiddellyk midden in het land den geest De dader een 22 jarige metselaar uit Den Haag is toen teruggegaan naar zijnen kameraad die aan den waterkant bij het net was gebleven waarop beiden met achterlating van hunne netten en eene nog half met jenever gevulde kruik op de vlucht z jn gegaan Onmiddellijk na de ontdekking van de misdaad heeft de burgemeester van Stompwijk alle maatregelen genomen om de personen op te sporen en de justitie in Den Haag met het gebeurde in kennis gesteld Des avonds mocht het de Haagsche politie gelukken de beide visschers op te sporen in eene herberg aan de Zuilingstraat waar zij kaart zaten te spelen Bg een voorloopig verhoor moet de oudste van de twee bekend hebben den arbeider te hebben doodgestoken naar bij beweert omdat de jonge boer hem met de hooivork wilde aanvallen waarop eene worsteling tusschen beiden ontstaan is en de doodelijke steek is toegebracht Verder is nog gebleken dat de bedrijver toen hij den jongen man dreigde dood te steken zijn zakmes waarmede hij eene reparatie aan hot kruisnet verrichtte in de hand had Beiden waren kort te voren in den nacht bekeurd wegens het visschen met een net met kleine mazen Nadat de Burgemeester met de politie een voorloopig onderzoek op de plaats van de misdaad had ingesteld ziju daar in den loop van den dag de officier van juïtitie de rechter commissaris on de griffier uil s Hage aangekomen De verslagene was een oppassend huisvader die behalve zyn gezin zijn ouden dooven vader en halfblinde moeder onderhield van hetgeen hij als boerenarbeider verdiende Hij laat eene woduwe met zes kinderen achter Dit droevige voorval heeft een diepen indruk in de omgeving gemaakt Hoewel den kameraad van den misdadiger geen medeplichtigheid aan den doodslag word t ten laste gelegd maakte het een zonderlingen indruk dat hij gisteren avond met iemand die eene misdaad pleegde waarbij hij tegenwoordig was in kooien bloede in eene tapperij zat kaart te spelen De dader de 22 jarige Taselaar is per oelwagen Ge weet zeer goed om welke reden ik wenschte dat ge zelf naar Worcester zoudt gaan Het is overbodig daar nog een woord over te spreken Ik moet zeggen mylord dat uw eeuwig afkeuren van mijn handelingen mij geducht begint te vervelen Hoe moet ik dat verstaan Zooals ge wilt Wilt ge onze betrekkingen afbreken Anders zou Uwe Lordschap het doen Ik zou gek zijn als ik mij tegen uw dienstopzogging wüde verzetten Doe zooals ge wilt mijuheer Carringshlilf li onthef u van de verdere zorg van mijn zaken De Lonl zelde deze woorden met minachtende hooghartigheid Hij wenschte den advocaat zijn ondergeschiktheid te doen beseffen en bereikte ook werkelijk zijn doel Carringshlilf zweeg doch in de meening dat hij onontbeerlijk was hoopte hy dat de bui spoedig zou overdrijven en do Lord zijne woorden weer zou intrekken Dit gebeurde echter niet Er ontstond een langdurige stilte do beide mannen overdachten de gevolgen die deze strijd Toor hen hebben zou Carringshlilf het meest doorkneed in zaken was het eerst daarmee gereed voor hem was de veilige uitbetaling van zijn geld het gewichtigste Het zal noodig zijn de rekening op te maken van de gelden die ik nog van u ii handen heb begon hij den Lqrd strak aanziende vHet is geen naar de gevangenis overgebracht zijn kameraad is voorloopig op vrije voeten gelaten De brigadier mq oor Goudriaan met de veldwachters Van Veen Van der Hamme Van Spanje en Baggerman vergezeld van den rechercheur Van der Drift hebben den moordenaar opgespoord Deze was bij zijne arrestatie gevlucht in den tuin van het perceel waar hy zich bevond De instructie ia gisteren ochtend reeds aangevangen De medgezel van den dader wurd tevens gehoord Baltenlandsch Overzicht De uitslag der te Brussel plaats gehad hebbende verkiezing van een afgevaardigde was aldus de Becker candidaat der clericalen en independenten 6410 stemmen Jansen candidaat der radicale Jsaociation 4818 en Grauwx gematigd liberaal en candidaat der Ligue IMale 4201 Nadat de uitslag in de Jitociaiion was bekend gemaakt ging Jauson naar het lokaal der Ziffue liberale wier candidaat geslagen was Graux verzocht toen de leden der Ligue liié ale bij de herstemming hunne stem uit te brengen op janson ten einde den candidaat der clericalen te doen vallen Deze woorden werden met bijval begroet Janson gaf de hoop te kennen dat do herstemming het uitgangspunt zou zijn van de veroeuiging der beide deelen van de liberale partijop een gemeenschappelijk programma Ook hierop volgden toejuichingen Volgens de Norddeutache Mlt emeine Zeitmig werden tengevolge der op de audiëntie der mijnwerkers bij den Keizer op 14 Mei gedane toezegging dat hunne krachten zouden onderzocht worden de betrokken mijnbeaturen en autoriteiten don 25 Mei aangeschreven onverwijld aan het werk te gaan om de grieven in zooverre de wettelijke bepalingen het toelaten dadelijk uit den weg te ruimen en voor het overige het daarheen lo leiden dat aan de rechtmatige vorderingen der arbeiders voldaan worde Van de Duitsohe kolenwerkstakingen steeds goede berichten zoowel uit Westfalen als elders In het steeukoolbekken vm Aken wordt de geheele hervatting van den arbeid verwacht De werkstaking dor mijnwerkers van 3t Johann in het Saargebied beperkt zich tot enkele mijnen Er zijn daar nog BBOO man werkloos Te Yorkshire in Engeland heeft een vergadering van mijnwerkers besloten het aanbod der mijneigenaara aan te nemen De werkgevers hebben beloofd met Juli 5 pCt loonsverhooging en in October een even grooto vermeerdering vn loon töa te s su Algemeen heersoht groote tevredenheid over de wijze waarop dus de dreigende werkstaking werd voorkomen Tusschen de Duitsche en Amerikaansche afgevaardigden bij de Samoa conferentie is naar gemeld wordt een vergelijk getroffen waarbij het laatste geschil over genoemde eilanden is weggeruimd behoudens de nog niet ontvangen goedkeuring van de regeering der Vereeuigde Staten Het bezoek hetwelk president Oamot aan het noorden van Frankrijk brengt is volkomen geslaagd Te Atrecht Lens en Béthune de steden welke de heer Carnot reeds bezocht werd de president der republiek niet alleen door de autoriteiten maar ook door de bevolking met groote geestdrift ontvangen zonder dat de ontvangst door een enkele Boulangistische demonstratie werd gestoord zaak van groot belang zoodra alle becijferingen verricht zijn Horgen zult ge de papieren in bandenhebben mylord Laat die kleinigheid maar loopen kom liever tot de hoofdzaak Ik weet niet dat daarover nog iets te bespreken is Ik zal te rechter tyd voor het gerecht verschijnen om mijne aanspraken te laten gelden Ik wenschte met zekerheid te weten hoeveel het bedrag is van uw rekening voor uwe bemoeiingen biJ het regelen van de nalatenschap mijns broeders Ik sta verbaasd over deze vraag Niet minder omdat ze gedaan wordt als omdat ze ziohzelve beantwoordt Ge spreekt in raadselen mijnheer Carringshlilf 1 Alleen als ge schertsen wilde zou ik u begrijpen mylord Noem mij dan kort en bondig de som waar gij aanspraak op maakt Een half millioen pond sterling Hij noemde deze groote som alsof hü over eenige stuivers gesproken had De Lord trok een gezicht of hij door een adder gebeten werd Razend van woede schreeuwde hij Dat ia oen onbeschaamdheid zooals ik mijn leven lang nog niet heb aaagetrolfen Waarom eischt ge niet alles Waarom wilt ge met de helft tevreden zijn Neem toch het geheele millioen en nujn nicht erbij voorbeeld van bescheidenheid Het is volstrekt mijn vooruepien niet Uwe Lord De Tempi verzuimt niet te wijzen op de bijzonder betcekenis dezer ontvangst want vooreerst zijn de bewoners van het noorden bekend als zeer kalme menschen die zich niet licht in beweging laten brengen maar bovendien heette het dat generaal Boi langer in de noordelijke departementen de meeste aanhangers telde In de goede ontvangst van den heer Carnot in het noorden zien daarom de republikeinen weer een goed voorteeken voor de aanstaande verkiezingen Ntt de gemeenschap met Johnstow een der middelpunten van de ramp die een groot rijk en vrachtbaar deel der Vereenigde Staten trof eenigszins hersteld is komen nadere berichten omtrent de ontzettende schade door de kracht des waters aangericht Johnstown zelf had eene bevolking van omstreeks 30 000 personen waarvan er naar men schat 1500 het leven verloren terwijl van de geheele stad van pi m 5000 huizen slechts 7 huizen gespaard bleven Bovendien brak in de puinhoopen op enkele plaatsen brand uit waarbij n honderdtal menschen om het leven kwamen Naar men zegt was reeds een jaar geleden de vrees uitgedrukt dat het wnterreservoir aldaar bezwijken zou Ook in Nineveh is de ellende door een brand verergerd en 70 personen kwamen daar in de vlammen om Volgens sommigen zou het geheele verlies aan menschenlevens door de over troomingen veroorzaakt op 25 000 moeten ftorden geschat Dit is echter niet meer dan een vermoeden Dat de aangerichte schade aanzienlijk is daaraan helaas niet te twijfelen Het ergste van de zaak was dat de ramp zoo onverwacht kwam De meeste menschen hadden slechts een flauw denkbeeld van het gevaar en vluchtten in plaats van naar het hooger gelegen land naar de bovenverdiepingen hunner woningen niet verwachtende dat deze door de woedende natuurkracht als kinderspel omver geworpen zou worden De stroom achterhaalde o a een trein en spoelde den achtersten wagen met 50 reizigers in zijne vaart mede Locomotieven werden meegesleurd als waren het kiezelsteeuen groote gebouwen opgetild en op elkaAr gestuwd tot een onherkenbare massa De lijken der inwoners werden later op de oevers dezer bandelooze rivoer gespoeld Er hadden hartverscheurende tooneelen plaats nog vreeseiyker toen de nacht inviel en overal in de duisternis hulpgeroep weerklonk Zonderling is dat niet alleen Jonnstowu en te Nineveh maar ook op verscheidene andere plaatsen brand ontstond Zoo ging ook een geheel vlot met omstreeks 1500 vluchtelingen in vlammen op Een kerk vol menschen die er een schuilplaats meenden gevonden te hebben geraakte in brand en allen die er in waïen kwamen om het leven Krachtdadige maatregelen zijn genomen om den ongelukkige te hulp te komen President Harrison heeft den burgemeester van Johnstown de hulp der regeering aangeboden Te Pittsburg zijn 100 000 dollars en groote hoeveelheden voedsel en kleoding ingezameld en den noodlijdenden gezonden Philadelphia volgde dit voorbeeld In bijna alle streken waar anthraciet gevonden wordt zijn mijnen ondergeloopeu Uit New York wordt gemeld dat het Geneseedal onder water staat de spoorweggemeenschap is er gestremd Ook in Washington kwam het water en het drong zelfs door tot Pennsylvania Avenue bij Sixthstreet Overal zjjn spoorwegbruggen of dijken weggeslagen doch zijn schap te berooven van een verdiend aandeel in den buit Ge hebt gezaaid derhalve moet ge ook maaien Ge ziet met hoeveel kalmte ik deze aangelegenheid behandel en zonder twijfel zult ge mijn zienswijze deelen zoodra ge lot hot besef komt dat ik niets meer eisch dan mij toekomt Doe geen moeite om uw schurkerij achter mooie woorden te verbergen ge moest weten dat dit bij mij niet helpt Voor mijn oogen wilt ge een diefstal plegen en ik zou de bestolene zyn Maar ho ge u wendt en draait het zal u niet gelukken dezen schurkenstreek tot een goed einde te brengen Ik zal er mij tegen verzetten en mijn hand zal u ten val brengen Ik hoor woorden die reeds menigmaal in deze kamer gesproken zijn maar de klank is weggestorven en niemand vraagt meer naar hen die deze woorden uitspraken Doch ik ben hier blijven zitten mylord als een geacht man die door geen lastertaal of wangunst uit zijn eerbiedwaardige stelling verdreven wordt nWiJ zullen eens zien hoe het ditmaal afloopt mijnheer Schoft met uw fatsoenlijk gezicht Ik zal er goed en bloed aan wagen maar gy zult niet overwinnen Bedenk bij wat ge doet dat ge den put nietzói graaft dat ge er zelf in valt Ik verhinder uniet alle maatregelen te nemen die ge in uw belang acht maar pas op voor één ding steek hethoofd niet in den strik waar ge den vos mee wiltvangen ffordt vervolgd ten bate der maatschappij gespannen moet tot flink en krachtig handelen tot kloek besluiten tot volkomen zichzelf overtuigen minder geschikt zijn dan andere menschen En wanneer nu in eene vergadering dergelijke personen de meerderheid uitmaken kan zij er wel niet buiten of zij moet meer redeneeren en overwegen dan afdoen en besluiten Daarbij is de kunst van debat voeren niet die van een Aandig ontwijken der moeilijkheden een schermutselen met het vernuft waarbij de waarheid en de oprechtheid als zwijgende getuigen moeten staan Ik torn zoo tot deze ontboezeming bij de herinnering aan hetgeen er dezer dagen is voorgevallen in de Kiesvereeuiging Amterdam aan welks hoofd ook alweer een advocaat en wel een zeer bekwame zich gesteld ziet Doch mr Treub hoe ook in deze vereeniging gezien heeft niettemin dezer dagen een paar moeüijke uren doorleefd Ik heb naar ik vermeen u reeds vroeger geschreven over de pogingen door de socialisten alhier gedaan om zich in die kiesvereeuiging in te dringen Dit ging zoo van den aanvang der oprichting van de vereeniging af Wel nam de meerderheid in het voorloopig reglement opzettelijk eene zeer nadrukkelijke bepaling op dat zij de eerbiediging van den persoonlijken eigendom wenscht doch dit belette enkelen socialisten niet om toch in de vereeniging te blijven iets wat m i volkomen hun goed recht was Bij het opmaken van het program eener nieuwe politieke partij is algeheele overeenstemming van beginselen zeker een moeilijk bereikbaar iets on zij die eene bepaling aangenomen zien welke hun zelf niet ver genoeg gaat moetenr zelf weten of zij daarom zich aan de gestichte vereeniging weer zullen onttrekken dan wel er in blijven op hope van eenmaal de meerderheid tot hun denkbeelden te kunnen overhalen Dit laatste is wellicht de beste politiek en naar het mij voorkomt volstrekt niet onzedelijk Doch iets anders wordt het natuurlijk voor hen die bij do aanneming van die bepalingen nog buiten de vereeniging staan Heeft deze eenmaal haar programma vastgesteld dan kan zij eischen dat allen die zich bij haar willen komen aansluiten belijdenis van dezelfde beginselen doen en hun verklaren zij dit strijdig met hun overtuiging de toetreding weigeren Ik zeg kan omdat het m i evenzeer denkbaar is dat men ook personen toelaat die in hoofdzaken doch met uitzondering van een enkel beginsel het programma willen onderschrijven Hoe dan ook zeker heeft de vereeniging het recht van de adspirant loden te vorderen dat zij haar klaren wijn schenken te goeder trouw blHijdenis van beginselen doen opdat daarna d vereeniging over hun toelating kunnen beslissA Doch ziehier nu don toestand ten aanzien van de kietvereeniging Amsterdam Langzamerhand openbaarde zich het streven bij de socialisten om te pogen met deze vereeniging te doen wat zq met de afdeeling Volksonderwijs gedaan had en haar omzetten Zoo nu en dan werd er een candidaatlid voorgedragen en ook in de nienigte aangenomen Doch toen het bestuur en enkele leden ds lucht van deze in gereedheid gebrachte lont kregen gingen zij scherper letten op de voorgestelde candidaten en zoodra er een verdekte socialist zich aanbood werden de leden gewaarschuwd dat er onraad was Wol poogden de socialisten en half socialisten de vereeniging dan hun candidast te verdedigen en te vragen wat men tegen hem kon inbrengen daar hij zich toch bereid verklaarde het programma te ouderteekenen maar de tegenpartij het zich niet verlokken en weigerde het lid Intuaschen die guerilla oorlog vermoeide het bestuur niet alleen het vond hem ook t gevaarlijk daar wèl de socialisten en hun vrienden altyd trouw ter vergadering verschenen doch de anderen vaak achterbleven wanneer men hen niet opriep Zoo was het bedacht op het maken eener verschansing welke voorgoed de socialisten buiten de vereeniging moest houden ja ging verder en zocht naar een wapen om wie er in waren er uit te drijven En het kwam met een voorstel voor den dag om in het reglement eene bepaling op te nemen dat leden eener andere politieke partij niet in deze vereeniging konden worden toegelaten en de vergadering zelfs dezulken die er eenmaal in waren zou kunnen royeeren Voor eene radicale kiesvereeuiging zeker stoute bepalingen Vooral de laatste die immers een echervengericht instelde tegen elk die meeningen zou verkondigen welke met die der meerderheid in strijd zijn Zoo inderdaad is te allen tijde de oppositie gedood en gelijke argumenten als hier golden hebben steeds dienst gedaan om het verbreiden van nieuwe denkbeelden te belemmeren Het is waar eene kiosvereeniging is de wereld niet en wie vrij 1 denken behoeft zich niet bij haar aan te sluiten Doch door hen te verbannen die zouden willen beproeven den geest van de meerderheid te wijzigen sloot men dis meerderheid op in de gevangenis harer eigen denkbeelden en maakte men deze tot fossiele overblijfselen door geen wind des tijds te wijzigen De andere bepaling was zeker meer gerechtvaardigd gerechtvaardigd vooral door de houding der socialisten zelf die het onmogelijk gemaakt hulden te vertrouwen op de kracht eener eenvoudige bepaling dat elk candidaatlid moest verklaren in ts stemmen met het programma Zij zouden die verklaring afgelegd hebbon ook tegen do waarheid in het doel heiligt ook in do oogen van deze partij blijkbaar de middelen Doch is de nieuw ontworpen bepaling doeltreffender ia het uit te maken tot welke partij ieder persoon behoort ea wie ml dit uitmaken en op welke gronden Zal de vergadering aldus geen onbillijkheden gaan bedrijven en heeft nu eenmaal over zulk een caudidaat lid een soort van vonnu zal worden geveld deze niet hA recht zich vooraf te verdedigen Die laatste vraag werd gesteld door de linkerzijde dezer radicale vereeniging de bergpartij gelyk haar aanvoerder haar zelf betitelde £ n deze stolde een amendement voor waarbij dien candidoat leden dit recht werd toegekend Met eene meerderheid van eeni stemmen werd dit aangenomen mèt al de voorstellen van het bestuur Dit laatste gevoelde zich weinig op zijn gemak het wilde eene draconische bepaling tot wering van iedereen dien het zelf van socialisme mocht verdenken bleef het aan de vergadering overgelaten de candidaten te keuren dan zouden de nieuwe reglementsariikelen geen nut meer doen En zoo zocht het naar een middel om dit onheil te weren en vond dit in de mogelijkheid van obstructionismo welke door deze zelfverdediging der candidaten verschafte Men kan er wel 10 per vergadering voordragen en deze uitpraten En zoo werd de vereeniging onbestuurbaar het bestuur legde dus zijn portefeuilles neer Deze acuut uitgebroken ministerieele crisis is geëindigd als een pruilpartij eener boudeerende schoone Of de uiterste linkerzij het bestuur al tegemoet kwam door zich bereid te verklaren tot het plegen van overleg ten einde alle gevaar voor obstructionisme bij deze zelfverdediging geheel te vernietigen het baatte niet Het bestuur won zijn zin hebben het wist zich sterk en hield dus vol En de getrouwe leden hebben zich gehaast de gewezen uitspraak der vorige baldadige vergadering te niet te doen Bij acclamatie werd daarop het bestuur herkozen Waarop mr Treub zich beijverde tegelykertijd zijn onderdanen de les te lezen over andere stontigheden en hun I in te scherpen dat zij niet anders mochten stemmen of handelen ook niet denken dan het de Vereeniging dat is Hem zou behagen Op zijn standpunt heeft de heer Treub zeker volkomen gelijk maar deze leerzame geschiedenis toont al weer dat radicalisme d i volksregeering en dictatorschap nauw verwant zijn De groote menigte is alleen te regeeren met de zweep haar te willen overtuigen is nutteloos afrijden tegen de domheid ea mie zelfatandig denken willen ook regeeren Ghijsbb V AiJiSTïl Nationale Militie Onderzoek raa de Verlofgangers der MILITIE te Lande De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19den Augustus 1861 Staattilad No 72 de Inspectie der Verlofgangers voor de Gemeente GOUDA is bepaald op Donderdag den ISn Juni 1889 des morgens ten 11 ure op do STADS TIMMER WERF aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de VERLOFGANGERS der MILITIE TE LAND die voor den In April 11 in het genot gesteld zijn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of de Gemeente waartoe zij behooren dus ook zij die zijn ingedeehl voor de lichting 1884 alleen zijn hiervan uitgezonderd de Verlofgangers die in de maand Juni e k in werkelijken dienst moeten komen Foort Korden de Ferlofgangera opmerkzaam gemaakt a dat zij volgens art 140 der genoemde Wet tar Inspectie behooren te verschijnen in uniformgekleed en voorzien van de Kleedmg en Uitnutingilukken hun biJ het vertrek met verlof medegegeven van faanne Zakdoekje en van hunne VerloJpauen b dat zij volgons art 130 der Wet wordengeacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurendeden tijd dien hot bedoeld onderzoek duurt maar inhet algemeen mHeer zij in uniform zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldheden plegen of tich aanwanbedrijven schuldig maken by het gaan naar deplaat mor het onderzoek ie temil gedurende het onderzoek en by het naar hui keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboeken het Reglement van Krijgstucht voor he krijgs