Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1889

Donderdag 6 Juni I 3933 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tegen 1 AUGUSTUS biedt zïch aan als DIENSTBODE een fatsoenlek BURGER MEISJE P G Fr brieven lett B Postkantoor te Haattreeht J EaVan DONGEN IlOLDme Sr TIMMERMAN is TTESSHTriSID van de TURFMARKT H 74 naar de Vlamingpslraat O 345 De Insendlng van adTartdntida kan geaoMaden tot 6to nor des namiddaga vaa den dag der uitgave adv£ rtentiën malleBinnen enBuitenlandache Couranten worden dodeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Tolk te lando bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard c dat hü die door ziekte niet kan rersohijnen een attest ran een Geneesheer of Heelmeester doorden Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absentis volgens de Wet met arrest zal worden gestraft GOUDA den 31n Mei 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN LIEBIG S Vleesch Extract bederft nooit verbetert en versterkt Soepen Saazeu Groenten en andere spijzen 330 Staats loteriJ Vijfde Klasse trekking van Dinsdag 4 Juni No 4914 9696 10817 12724 1000 No 412 7148 15401 20806 ƒ 400 No 10930 13338 14577 16872 ƒ 200 No 701 3561 6278 8613 16296 17670 20013 20605 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 59 2860 6187 7936 9635 12927 15788 18211 102 2902 6226 7976 9681 13083 16800 18475 603 2944 6319 7986 10058 13192 16822 18493 734 2955 6388 8082 10223 13440 16982 18745 736 3013 6443 8204 10291 13517 16025 18878 876 3023 6450 8224 10431 13699 16027 18970 929 3113 6837 8600 10437 13626 16054 18977 932 3268 6965 8623 10606 13637 16132 19203 1040 3285 6207 8670 10843 13679 16146 19298 1194 8338 6332 8619 11003 13699 16154 19386 1201 3369 6531 8683 IlUl 13777 16177 19513 1233 3509 6692 8689 1H32 14047 16216 19723 1264 3640 6770 8696 11160 14186 16217 19794 1496 3676 6797 8750 11370 14324 16330 19806 1699 3697 6906 8870 11394 14442 16438 19809 1808 4074 6960 8902 11446 14450 16638 20034 1940 4075 7041 8908 11562 14667 16662 20087 8010 4126 7066 8960 11811 14743 16709 20112 2037 4139 7066 9002 11998 14888 16798 20123 2074 4172 7393 9035 12045 14920 16907 20196 2230 4208 7411 9040 12314 14956 17316 20260 2245 4244 7488 9137 12421 J4981 17437 20334 2304 4356 7538 9159 12464 15013 17442 20436 2328 4389 7647 9222 12614 16066 17567 20472 2361 4408 7564 9363 12623 16128 17622 20614 2368 4562 7607 9416 12641 15140 17674 20537 2521 4612 7614 9462 12766 15270 17732 20664 8656 4666 7648 9514 12767 15292 18036 20832 8662 4713 7666 9522 12779 16366 18046 20868 2694 4888 7722 9626 12831 15519 18131 20962 2780 4999 7774 9669 12909 BEURSBËHICHT AMSTERDAM 4 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Portugal 1 hooger overige buitenlandschen onveranderd Zw Nooren l lager tiurgerlijke Stand GEBOREN 31 Mei Wilhclmina Maris ouilera A J Ooiterlmg ea W A Willemaetf I Jtmi Heonea oadera D Hogenclst cd A Harlmaa 2 Willemioa Sasaana ondera D raa dar Tooren ea M Schnek Pieter oadera P C Vermeolan en J Haiebroek Petrua V ihelmos Jacobua ooden H A vao Laeopn cd C H J Veraiaat ChristiaaD oadera C Taa der ToyD ao K na der Willib 8 Heodrik oadera W raa Waaa ea h Prioa Chnitina Dirkje oadera W de Haaa ea H C van Oorkom Lena oadera A da Joag en M Horaea OVEBLEDEN 81 Mei L A Scheereoa 3 j 8 m J J laaria 8 m 1 Um R M M Hol 12 ra M S F Swaao 18 j 8 S G Zugdteld Zj 8 m W A Hammer 11 m 4 E S Re et 1 j 3 m ADVERTENTIfiN Heden overleed zacht en kalm na een langdarig doch geduldig Igden ons geliefd oodste dochtertje MAEIA SOPHIA PBEDEBICA bgua 14 jaren oud B J SWAAN Predikant C E S SWAAN Bastert Gouda 1 Jnni 1889 Beden overleed ons cenig Dochtertje EMMA SUSANNA in den aanvalligen leeftgd van 15 maanden P J REVET J C REVETGouda 4 Jnni 1889 Pbimb Heden den 5 Jnni hopen onze geliefde Oaders L W L V o BROEK EN G KRÜIJSHEER bxxnneéSJASIGXl JECBTVIIBMUNIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behaw4 en Kleinkinderen Gouda 5 Juni 1889 Er wordt gevraagd tegen AUGUSTUS eene fatsoenigke Dienstbode als MEID ALLEEN goed kunnende loken en van goede getuigen voorzien Zich te vervoegen s avonds tasschen half 8 en half 9 Qosthaveo B 79 De Cfoudsclie Machinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aqn voor de L £ V E B I N G van Gasmachineé Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Een ware schat voor de ongelukkige stachtoffers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingea is bet beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevclgen van deze ondeugd Igdt moet h t lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden Tan een tekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook ia postzegels en in eiken boekhandel in Holland Jled Rbijnspoorweg De twèëdaafische retourbilietten af effeven op 8 en twèëdaagsche retourbiljetten JÜM a s zijn vooi de terugreis afgegeven op 8 en 9 geldig tot en met 11 JUNI d a V De op het dienstbiljet roodgedrukte trein 26 loopt ook op den tweeden Pinksterdag INTERNATIONALE SOEIWEIISTIIIJS JJOSD Zondag 9 Jnni EAGEIHEER bij LEIDEN L S M De VOLBARDilVG Vertrek van GOUDA 6 30 v m Neemt Passagiers aan alle tusschenliggende plaatsen over LEIDEN naar de KAOEMEER Na afloop van den Wedstrgd direct terug naar GOUDA KAARTEN voor den geheelen tocht van alle plaatsen ƒ 1 per persoon Station Bolwerk GOUDA en Haven LEIDEN De directie HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEüy van 200 000 TOO OOO 50 000 30 öi pll5 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDFRLTS VAN J 200 000 HEEÏT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen tot den beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KJfOX DOBTLAVfD te Gouda Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN k Zoon De nitgare dezer Coorsnt geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon n Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfMnderlflke Nominor VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Juni 188 De heer J Sehouten heeft te Utrecht met pnin uiUkg gedaan het examen theor geneeakundi I In ds zitting der Botterdamsche Rechtbank van gisteren stonden ttrecht de personen A eo L Drie tonwbanen door drie verscbilleode peraoneo gebnnrd liggen in deze gemeente ooaat elkaar b om op i$n eigendom te komen moet ieder de tonviMao van zijn collega die het dichtit bü da poort ligt overtteken Bozie oatatond zeer ipoedig tnasohen twee dar huurders A en h met het gevolg dat A aan L met een teen een bloedende wonde toebmcht Eiscb 7 dagen ger Voorts stond terecht een sjouwer alhier die in beaehonken toestand synde zekere L ontmoette die geld aan zijn moeder schuldig was Een woordenwisseling en mishandeling volgde Eisch voor den tereobtitaaiulsc D 7 dagen g v Arbeidswet De Hinistar van Justitie gelet op de artt 6 tweede lid 7 derde lid en II tweede lid der wet van 5 Mei 18B9 SlaitUilad No 48 houdende bepalingen tot bet tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen Orerwegende dat het voor bepaalde bedrijven noodig kac zijn bij algemeene nWatregelen van bestuur de bij ovengenoemde wetsartikelen bedoelde afwijkingen toe te staan van hg voormelde wet vastgestelde regelen ten opzichte van den arbeid van personen tusschen twaalf en zestien jaren en van vrouwen Noodigt belanghebbende hoofden en bestuurders van in fabrieken of werkplaatsen uitgeoefend wordende bedrijven on ondernemingen uit zich schriftelijk te wenden voor 1 Juli a hetzij tot Gedeputeerde Staten hunner provincie hetzij tot het Departement FEVILLETOX JVoor iet Duittch 32 VIJFTIENDE HOOFDSTUK Zorg voor uw eigen hoofd en niet voor het mijne Oarringshliff dat zal goed voor u zijn Het was slechts een welgemeende waarschuwing die men niet in den wind moet slaan ook al komt zo van oen vijand De tijd is gelukkig voorbij dat ik uw raad of hulp noodig had Laten wij het gesprek eindigen het heeft voor mij al veel te lang geduurd Ik wacht nog altijd uw goedkeurend antwoord op mijn eisch Als ge mijn antwoord nog niet hebt kunnen opmaken uit hetgeen ik gezegd heb dan zal ik u ronduit verklaren dat ik nooit in uw eisch zal toestemmen Ik hoop nu duidelijk genoeg gesproken te hebben Om door u begrepen te worden Volkomen begrepen mylord maar ik weet dat dit uw eindbesluit niet is het is niets dan een besluit dat in toorn en overijling genomen is Binnen weinige dagen zult ge er anders over denken Laat aUe hoop daarop varen Dat zou mij om uwentwil het meest spijten van Justitie met gemetiveerde opgave in haeve r zij aan het toestaan van bedoelde afwijkingen behoefte hebben mat name wat betreft de gebruikelijke urenvan aanvang en einde van dan arbeid zoowel desnachts als des daags bat vootduren van dien arbeid van mannelijke personen tusscken veertien en zestien jaren na middernacht tusii haÉ Zaterdag en Zondagen de vermelding van de wolkaren op ds ie art 1 1der wet voorgeschreven lijst 8 Ci 1 In De Dehitant vakblad voor boekhandelaren wordt de wenseb uitgesprokra om bg gelegenheid van de jaarlijksehe vergadering van leden van de Vereeniging ter bevordering der belangen van den Boekhandel een wedstrijd in het letterzetten te doen plaats hebben en belangsteUenden uit te noodigen hun dentcbeelden hierover aa de redactie van genoemd blaadje mee te deelen De HoUaadsche Dames zwilielab te Amsterdam stelt dezen zonder voor meió a de griegenheid open kostelooa te bidea waartoe Bn en Weth de gemmntel ke had en zweminrichting aan den Westerdoksdijk beschikbaar hebben gesteld De kinderen staan onder toezicht van badvrouwen door de club aangesteld Elk meisje wordt door de dames voorzien van een badjurk en een banddoek Beeda eenmaal hebben een aantal kinderen zich verkwikt in het koele water Dezer dagen deelde de Staatteourant de Iwnoeming mede van Willem Boodenburg tot Broeder van den Nederlandsclien Leeuw Omtfeot de aanleiding tot deze onderscheiding meldt do Haarl Ct Willem Boodenburg te Maassluis geb 5 Ailgastus 1820 volbracht meer dan 50 stoutmoedige reddingen van menschenlevens o a In 1846 werden door hem en zijn broeder 16 man gered van de Amerikaansche brik MheM kapi gin Olivier O Jonas in 1857 acht man van de mylord en ook om mijn verdere wenschen want ik héb die nog niet alle uitgesproken Het is dwaas van my u nog verder aan te hooren maar ik doe het om te vernemen hoe ver uw onbeschaamdheid gaat Ik ben van plan te trouwen mylord Trouw voor mijn part met de groolmoederVj den duivel maar spreek mij niet van dingen diewij niet aangaan Ik heb met uw trouwplannen nfi uit te staan Meer aU ge denkt mylord I Ik begrijp u hoe langer hoe minder Als ge de omstandigheden nagaat zult ge dadelijk begrijpen dat Nu Dat ik met miss Alice denk te trouwen Lord Norman stond de eerste oofenblikken stijf van schrik Toen werd hij woedend hg had den advocaat wol kunnen venvorgen Doch hij bedwong zich en bedacht dat CarringshliSf al bijzonder zeker van zijn zaak moest wezen om met zoo iets voor den dag te durven komen In ieder geval zou hg mot buitengewone voorzichtigheid te werk inoeten gaan om In zijn strijd met den advocaat de overwinning te behalen Ge weet mijnheer CarringshlifF dat hier in Engeland de meisjes tot haar een en twintigsta jaar onder toezicht van den voogd staan zeide hü langzamer sprekende dan te voren Hieraan valt niets te veranderen Spreek dus met miss Norman A0 7ERTENTIEN worden geplaatrt rm 1 5 r els il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTXBS worden berekend naar plaaisraimte Bovendien worden alle Advettentien gratii opgenomen in het ADVEBTENTOiBLAD t welk des Maandags verschgnt Mecklenhurgacbe galjoot Helena kapitein Nuraan in 1868 zeven man van den koopvaardijhoeker iii damicie Fitter kapitein Uuntendftm in 1853 dertig iq n van het Nederhindsche schip Rochiate kapitein Culous van de reederij Overzee Co te Botterdam in 1869 twaalf man van bet hoekerschip FoUardiKfi schipper P van den Berg toebehoorende aan den heer Kikkert te Vlaardingen In 1856 redde hij Willem Droppert thans nog levende en wone ide te YUardingen uit de schutkolk van het kanaal te HelleToetsluis Deze redding is dasrom zoo eenig omdat de man hem omklemde en hij mede zonk hij wist zich los te werken onder water niet om den drenkeling aan zgn lot pvèr te laten neen om hem op den mg te weVken en hem zoo te redden Wegens dit reit werd hem door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen den 21stan Juli 1858 de zilveren medaille uitgereikt In 1880 werd door hem eene vrouw uit het water gwed en iQ datzelfde jaar nog dri kindarsa ijne zonen zqa wegens huti uitstekend gedrag onder anderen bij de redding van de equipage van het stoomschip FoiU den 8 ten November 1875 door Hare Majesteit de Koningin van Engeland begiftigd Frans Cornolis Bpodenburg met de zilveren medaüle en Frans Boodenbnrg evenals Jacob met de gouden medaille wegens de redding van 3i man van de £ u a kapitein Philip Ongeloofelijk groot is het aantal kleinere reddingen en helaas zonder gevolg gebleven pogingen om menachen te redden door deze eenvoiidige lieden verricht Men leest in de ZKoUche Ct Naar wij vernemen is door de familie hier te lande telegrapbisch bericht ontvangen dat de heer Graafland controleur van de afdeeling TanahPoetih aan do Bokkan rivfer in 8 jak Sumatra s Oostkust vermoord is en beproef uw geluk ik zal u niet hinderend in den weg treden hoewel ik eerder geloof aan den ondergang dezer wereld als aan uw welslagen Het was mg juist om deze verzekering van u te doen ik behoef mij nu niet te verwgten dat ik iets doo achter den rug van een cliënt dien ik zooVBie jaren gediend heb Hebt ge nog iets te zeggen mgnheer Oarringshliff Voor het oogenblik niet mylord Ik wensch 4n nog te zeggen dat ik drie dagen gesteld hebom onie aangelegenheden in orde te krijgen Wanneer binnou dien tgd geen vergelijk is tot standgekomen kunt ge er staat op maken dat ik handelend optreed Het is goed mgnheer Carringshliff wij zullen zien Ik reken er op dat mylord de oplossing zal verkiezen die voor alle partgen de gunstigste is Lord Norman stond op maakte een kleine buiging en ging de advocaat deed hem uitgeleide zooals hij altijd zgn voorname cliënten deed Toen de deur gesloten was wreef de advocaat zich vergenoegd de handen en mompelde Ik heb hem mijn tanden eens laten zien dan weet hij dat ik zal bijten als hg onhandelbaar blijft Het scheen reeds te helpen maar nog niet genoeg Een volgende keer wat meer Hij ging aan zijn schrijftafel zitten nam papiereu n een paar minuten peinzens schreef hij den volgenden brief