Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1889

In het Koloniaal Verslag van 1887 lezen wij dat in Januari van dat jaar het Gouvernement zioh genoopt zag eeuige aan den mond der Rokkan rivier te Eagau Api Api gevestigde Chineezen tot gehoorzaamheid te brengen daar zij geveigord hadden den pachter tvien de sultan van Siak het opiumen zoutmiddel aldaar had afgestaan te erkennen en tevens een onbetamelijke houding hadden aangenomen tei en den controleur Toon de visschorsberolking niet goedschiks te bewegen was den pachter bet geleden verlies te vergoeden en de verschuldigde bedr fsbelasting te betalen werd als dwangmiddel haar Je uitoefening van haar bedrijf belet De Cfaineê n legden daarna het hoofd in den schoot en betaalden de belasting en de vischvangst werd weder vr toegelaten De controleur bleef nog eenigen tgd met de noodige politiemacht te Bagan Api Api Thans schijnen opnieuw in zijn gebied ongeregeldheden te zijn Voorkomen althans in een z uer laatste brieven moet hij o a geschreven hebben t er broeit iets en ik moet dus op reis Bultenlaodsch Overzicht De Engolsche regeoring heeft opnieuw eeuigo voorstellen ingediend tot verbetering van den toestand in Ierland Onder andere vraagt lord Salisbury een krediet van 3 183 000 pond st tot bevaarbaarmaking der rivieren Bauw Barrow Shannon en Suck en tot uitbreiding van het spoorwegnet Zelfs de lersche afgevaardigden moesten erkennen dat de tenuitvoerlegging dezer plannen tot verbetering van den econemischen toestand iu Ierland zal strekken maar toch betoogde do nationalist Conyboare dat dergelgku maatregelen eerst goed zijn indien zy doof een lersch Parlement wordeu uitgevoerd Heden zuUen de algemeene beraadslagingen worded voortgezet De ontvangst vau Koning Humbert te Rome na ziju terugkeer van Berlijn was van den kant dor bevolking zoo hartelijk als men maar zelden ziet t Was Zaterdagmiddag mooi weer te Bome en men begrijpt dat er dus duizenden op do been waren De weg van het station naar het paleis waa afgezet met soldaten Daverend en daverend was het hoera waarmede de Koning telkens werd begroet op een oogenblik was het volk zich niet langer meester drong de soldaten op zij en op het rijtuig des Konings aan om Z M de hand te reiken Humbeft reikte lachende de hand aan al degenen die hij bereiken kon en gaf do politie die aanstalten maakte om het volk te verwijderen een wenk om het te laten begaan Men begrijpt dat het op deze wijze een heelen tijd duurde voor men aan het paleis kwam Don volgenden dag was er groote wapenschouwing en de Koning werd opnieuw met buitengewone opgewondenheid toegejuicht Do kreet wLeve Koning Humbert wisselde af met dien van Leve Keizer Wilhelm Leve Duitschlaud Men ziet dat de Italianen zich niet weinig gestreeld gevoelen dat zij behooren tot een land dat tot de groote Mogendheden gerekend wordt en meespeelt iu het groote vrede concert Jammer dat dit zoo dnur is Nog steeds komen meer bijzonderheden over de ramp welke West Pennsylvanie heeft getroffen Daaruit blijkt dat het verlies aan menachenlevens en de schade welke aan eigendom is toegebracht vermoedelijk niet veel beneden de raming zal blijken te zijn Geachte Heer Ben ik heden genoodzaakt niet als uw raadsman maar als een verzoeker bij u aan te kloppen ik vlei mij bij voorbaat dat ge mijn wensch wilt vervullen ofschoon die voor ons verkeer in zaken niet van belang is In uw bankiershuis is een jonkman werkzaam in wiens vooruitkomen ik veel belang stel doch waarvan hij geheel onkundig moet blijven Hot is mij gelukt voor hem een schoone betrekking te vinden bij een groot Indisch handelskantoor doch het is mij niet mogen gelukken hem tot het aannemen van die betrekking over te halen Daar ik deze weigering aan jeugdig onverstand meen te moeten toeschrijven zoo vind ik geen beteren uitweg dan hem zijn tegenwoordige betrekking te doen verliezen Ik zou het daarom als een bijzondere welwillendheid jegens mij opnemen wanneer ge den jongen I und uit uw dienst wilde ontslaan en zijn getuigschrift zóó te stellen dat hij moeielijk weer in Engeland een betrekking kan vinden Ge zoudt daardoor het vooruitkomen van den jonkman zeer bevorderen en mij oneindig verplichten Ik verzoek u ook geen aanstoot te nemen aan de geheime behandeling dezer zaak en ge kunt u verzekerd houden dat ik tot wederdienst steeds bereid zal zijn Met hoogachting blijf ik Uw dienstwillige dienaar Carringshliff Hii las den brief nog eens door deed hem in een enveloppe adresseerde hem aan den heer G C Volgens de laatste schatting z ja 1600 huizen vernield en 12 tot 16000 menschen om het leven gekomen Ooggetuigen die den den dam van het waterreservoir zagen bezwijken en door een wonder aan den stortvloed ontkwamen verzekeren dat het geheele meer in een uur was leeggeloopen Te Johnstow woedt de brand nog steeds voort en een vreeselijke lucht v verbrande lijken stijgt op De gevonden doode lichamen worden zoo spoedig mogelijk begraven Tot nog toe zijn alleen te Johnstow 1800 lijken gevonden Een der bladen berekent de schade op 40 000 000 dollar en vele spoorwegen zijn gevoelig getroffen wat op de beurs te New York zichtbaar was In de steden aan den benedenloop der Alleghany heerscht groote ongerustheid daar het water vol lijken en vuil en dus zeer schadelijk voor de gezondheid is In de overstroomde streken van Pennsylvanie zijn commissien van burgers gevormd om de dieven en l jkplunderaars te straffen welke geimprovieerde politie met onverbiddelijke gestrengheid optreedt Een troep van 7 dieven sloot zij in en dreef hen voor de revolvers uit naar de rivier waar men ze zoolang onder bedwang der vuurmonden hield tot allen waren verdronken In t geheel zijn 16 personen ter dood gelyncht en verscheidene andere misdadigers gewond De voornaamste aanleiding tot de ramp is thans vrij duidelijk De geheele streek is geteisterd door stormen en stortvloeden die de rivieren deden overstroomen maar deze overstroomingen zijn van betrekkelijk geringe beteekenis bij het onheil door het bezwijken van den dam van het kunstmeer aangericht dat omstreeks 18 Eng mijlen van en 100 voet hooger dan Johnstown lag Dit reservoir was het grootste van dien aard in do Vereen Staten en hoewel oorspronkelijk bestemd om een kanaal te voeden werd het nu door een vereeniging uit Pittsburg enkel voor visscherij pleiziervaren schaatsenrijden enz gebruikt De menschen die in het dal onmiddellijk beneden deze groote watermassa woonden konden zich aan die nabijheid nooit goed gewennen maar de ingenieur die den dam maandelijks onderzocht zag geen gevaar Vrydagavond begon de dijk teekenen van slapheid te geven en reeds vóór vijf uur toen het onheil losbarstte begonnen velen Johnstow te verlaten Nadat de dam eenmaal bezweken was viel aan geen redden meer te denken Booten waren van geen nut want het water dat rtin een hoogte vau bijna 300 voet viel sleepte alle mede Van alle kanton wordon werklieden naar Pittsburg gezonden om behulj ani te zijn bij het opruimen van de afbraak on het weer vrijmaken van de wegen Aan geld is geen gebrek want van alle zgden worden ruime bijdragen van allerlei aard gezonden De regeering heeft uit haar arsenalen het noodige aantal tenten ter beschikking gesteld welke met kleuren voedsel en andere noodige zaken met extra treinen naar de geteisterde streken worden vervoerd BRIEVEN UIT EOTTEEDAM XV Ter plaatse waar zich vroeger aan den Coolsingel de groote Schouwburg verhief bevindt zich thans hot nieuwe Café Eestaurant met tuin van den heer Deinum Zaterdag 11 vervoegde zich in dat Cafó waar h wel eens meer kwam een jong kunstenaar Mattson te Londen en liet hem door een bediWe dadelijk wegbrengen Men moet zyn goede vrienden niet vergeten mompelde Carringshliff terwijl een duivelschen lach om zijn mond speelde Wij zullen eens zien of dit middeltje helpt om hem den moed te benemen zich in mijn zaken te mengen en my in den weg te treden Ik heb wel andere leeuwen getemd als jou mijn kereltje I Lord Norman was intusschen in zijn equipagegestapt en had den koetsier bevolen hem naar huiste brengen Hij was nog geheel van streek doorhetgeen tusschen hem en Carringshliff was voorgevallen Zijn vurige wensch was vervuld de banden die hem aan den advocaat verbonden waren geslaakt maar niet door zijn eigen toedoen de advocaat hadhem er toe gedwongen Was het eigenlijk nu weleen scheiding fe noemen Nu de advocaat ook hetmeisje verlangde beteekende zijn eisch van de helftniets meer hij wilde alles hebben Zij zou de belooning zyn voor een geheime daad die geen vanbeiden bij den waren naam durfde noemen eendaad waarvan zij kennis oeg waaraan zij hadmeegewerkt door de rol te iervullen die haar wasaangewezen Hij zag geen uitweg vooral niet als hij aan den haat dacht die haat tegen Carringshliff bezielde Dit was hem echter duidelijk geeji van de beide eischen van den advocaat kon ingewilligd worden Willigde men zijn eischen in dan kocht men zijn de schilder H en bood er daar hij om geld verlegen was eenige door hem vervaardigde Aquarellen ten verkoop aan Hetzij er nu geen koopers voor te j vinden waren hetzij dat den veelbeloovenden kunstenaar de prijs die geboden werd veel te laag toescheen zeker is het dat hij de Aquarellen den persoon met wieu hy onderhandelde driftig toewierp met de woorden Daar heb je ze dan voor niemendal Toen liep hij de zaal uit en wa nauwelijks in den gang of er knalde een schot Toen men naar buiten snelde lag hij badende in zijn bloed op den grond Hij was zwaar gewond De kogel op den slaap van het hoofd gericht was eenigzins afgeweken doch de verwonding was niettemin zwaar het éóne oog was geheel weggeschoten In bewusteloozen toestand naar het ziekenhuis vervoerd wordt daar aan het behoud van zijn leven gewanhoopt Waarom ik met dit treurig feit myn schrijven aanvang Eenvoudig hierom omdat ik in mijnen voorlaatsten er op heb gewezen hoe weinig steun schilders beeldhouwers en dergelijken vinden in vergelijking met acteurs en zangers Deze ongelukkige zelfmoonl heeft gelijk uit de feiten blijkt aanleiding gevonden in de omstandigheid dat de jeugdige kunstenaar nijpend geldgebrek had En nu wensch ik niet te onderzoeken of dat soms in dit bijzonder geval aan eigen schuld kan worden geweten Ook al ware dit bet geval wat ik niet hoop dan noemt dat niets weg van de waarheid mijner bewering dat er schier niets gedaan wordt behalve door Z M denKoning om aan jeugdige artisten het doomenpad dat zij te bewandelen hebbon eenigszins te effenen Men laat hen som in armoede en gebrek den arbeid voortzetten heeft allerlei aanmerking op het werk dat zij tentoonstellen of wil het met oen goedkeurend woordje begunstigen maar koopen doet mon het niet en den aankomenden kunstenaar met geld te steunen doet men evenmin En toch reeds het doek de verf en de lijst hebben zijne spaarpenningen uitgeput hem meestentijds in schulden gestoken en al heeft hij zich op een zolderkamer e beholpen en zich slechts met een stuk brood gevoed ook die kosten gingen ten laatste zijne krachten te boven Waar zijn de kunstvrienden die aan al wat wezenlijk aaijleg heeft geldelyken steun verleenen Maar kom met Tooneel en met Opera en ge vindt honderden bereid de koorden hunner beurs te ontsluiten Nu behoor ook ik wel tot de voorstanders van Tooneel en Opera maar ik tracht mij van eenzijdigheid en partydigheid te onthouden en keur het vooral af wanneer aanzienlijke sommen die oneindig beter konden iMSsteed worden ten behoeve van Tooneel on Opera worden vertpild dat wil zeggen uitgegeven zonder dat er een voldoend nut tegenover staat Zóó kom ik dan van zelf tot het bezoek dat Rotterdam ontving van de algemeene vergadering van het Nederiandsch Tooneelverbond waarvan ik in mijn vorig schrijven met een enkel woord gewag maakte De te Amsterdató gevestigde Tooneelschool is de levensader van het Tooneelverbond Zonder die school zOu het wordt algemeen erkend het Verbond geen recht van bestaan hebbon Hef de school op en het Verbond zou van zelf uiteenspatten Toch zal het daartoe moeten komen de noodige verschijnselen in die richting doen zich reeds voor en dat wel hoofdzakelijk doordien de Tooneelschool schatten stilzwegen maar dan was zijn eigen val onvermijdelijk Er moest een uitweg gevonden worden maar hoe Te vergeefs martelde hy zijn hersens met de beantwoording van deze vraag Hij kwam thuis met het vaste besluit Alice tegen elke overrompeling van den advocaat te vrijwaren door haar bekend te maken met het gebeurde en met hetgeen op handen was Zy moest nu deel nemen aan den strijd beiden werden thans evenzeer bedreigd Hy gunde zich slechts den tyd om van klceding te verwisselen en naar zijn nicht te vragen Toen hy hoorde dat zij in haar boudoir was ging hü dadelijk de trap op en trad by haar binnen Uw gelaat verraadt niet licht wat er in uw binnenste omgaat mylord doch heden is het tegendeel waar Ge brengt slechte tijdingen zeide zij en keek hem oplettend aan Go raadt mis en niet mis kind antwoordde hij moeite doende om bedaard te blyven r Laat ik met de goede berichten beginnen ik heb mij losgemaakt van den advocaat Carringshliff Ah riep de jonge dame uit met een zucht van verlichting dat is een tijding van onbetaalbare waarde Al het kwade dat ge verder te zeggen hebt wordt hierdoor duizenmaal vergoed Ge zult wel begrijpen dat onze achtbare vriend de man niet is om ons zonder offer los te laten van den ketting waaraan hij ons houdt IForit vervolgd gelds vordert zonder noemenswaardige resultaten af te werpen Vandaar dat ik mij meende te mogen veroorloven hierboven van het vertpillen van geld te spreken Toen een jaar of zestien geleden het denkbeeld zich ingang trachtte te doen vinden om hier te lande eene Tooneelschool te vestigen gingen er terstond temmen op die met kracht van redenen het onpraktische der onderneming betoogden Het mocht niet baten De drijvers dreven met alle bezwaren den spot on tegelijk met het Tooneelverbond kwam er de Tooneelschool die op 30 November 1874 mej vrij wat ophef werd geopend Sints zijn vijftien lange jaren verloopen en de ervaring sedert opgedaan heeft de vroegere oppositie volkomen en in alle opzichten in het gelijk gesteld In al die jaren hebben bijeengenomen 125 leerlingen de Tooneelschool bezocht Waren dat nu allen bekwame beschaafde en geletterde acteurs en actrices geworden men zou inderdaad reden hebben om tevreden te zijn doch dit is in de verste verte het geval niet Het hoofdbestuur van het Tooneel verbond dat toch door niemand van partijdigheid zal worden verdacht constateert zelf met bittere ironie in zijn voorstel tot hervorming der school dat in die 15 jaren üechU 15 jongelieden de school met een diploma hebben verlaten en tegenwoordig deel uitmaken van een der bestaande toonoelgezelschappen En het Hoofdbestuur voegt er dan nog bij dat men zich beeft af te vragen hoevelen der gediplomeerde oud leerlingen werkelijk tot de hmte artisten der bestaande tooneelgezelschappon behooren De waarheid is dat de meesten brekebeenen zijn en het wel altijd zullen blijven Ter wille van die 15 pasklaar gemaakte maar voor hun vak meerendeels tamelijk onbruikbare jongelieden heeft nu het Tooneelverbond tot nu toe p m twee en een halve ton goods verspild Verbeeld u waarde lezer dat aan het hoofd van die inrichting van onderwijs die gelijk men gezien heeft gemiddeld ieder jaar aan slechts 8 zegge acht leerlingen onderwijs verstrekte een directeur staat met een jaarlijksch inkomen van niet meer en niet minder dan vitr duizend gulden Ik zie den lezer ongeloovig het hoofd schudden Welnu ziju er die mij niet op mijn woord willen gelooven men wende zich dan tot de 10 leden van net Tooneelverbond die de afdeeliug Gouda vormen Bat geachte tienmanschap zal zohder eenigen twijfel bereid worden bevonden de waarheid onzer mededeeling te twvostigen Die directeur nrfemt dan tevens een deel van het onderwij op zyne hoorns maar er is bovendien iu spijt van alle bezuiniging in de laatste jareu ingevoerd nog een stel van 13 zegge dertien andere Leeraars met jaarwe lden van ƒ 1500 ƒ 900 660 enz en dat alles voor gemiddeld acht kinderen in het jaar en ter wille van eene school die na een vijftienjarig bestaan geen enkele acteur of actrice van wezenlijke Iwteekenis heeft gepro luceenl Het Hoofdbestuur is dan ook sedert het eenige wijziging heeft ondergaan waardoor het ultra orthodoxe element in de Toofteelschool quaestie verzwakt werd vast besloten het mes der hervorming te hantee i ren door de voorljereidende klassen der Tooneelschool te doen vervallen waartegen zich de Commissie van Toezicht aankant terwijl anderen voorspellen dat het tot stand komen van deze hervorming gelijk zou staan met de afschaffing der Tooneelschool Te rekenen echter naar den geest die op de te Rotterdam gehouden algemeene vergadering heerschte zal de meerderheid ten laatste bereid warden bevonden over al die bezwaren heen te stappen te meer daar de ziekte van Z M den Koning er den schrik onder heeft gebracht Zijne Majesteit is toch wel weder hersteld en men wenscht van harte hem nog eenige jaren te mogen behouden maar als Z M de tol aan de natuur betaalt dan vervalt ook Z M bijdrage aan do Tooneelschool en die bijdrage beloopt de aanzienlijke som van vijf duizend gulden ieder jaar Wat mij persoonlijk aanbelangt ik zou iu de opheffing der Tooneelschool die groote ramp niet zien In de theorie klinkt het zonder twijfel uitstekend dat aan bekwame tooneelspeler eene wetenschappelijke c leiding worde gegeven opdat kennis en heschavin hun trouwe metgezellen zijn op hun loophaan Maar de praktijk leert dat de Tooneelschool wel kennis on beschaving tracht te verbreiden i och daarom nog geen tooneelspelers van rang vormt terwijl aan den anderen kant de tooneelspelers van rang meestenty ds op da planken geboren geen wetenschappelijke vorming genoten doch zioh zelven vormdjii Snoek Bingley de oude Wattier en in later tijd de echigenooton Stoopendaal Rosenveld Schouten do Sablairolles Morin Albregt Roobol Tjasink Veltman Paassen Corijn Beersmans Driessens KleineGartman de Bouwmeesler s en zoo vele andereu slaagden allen er in zich zelven te vormen Zelfs in den allerlaatsten tyd kan men hetzelfde verschijnsel waarnemen Ik heb Willem van Zuijlen eons hooren verhalen dat hij die reeds als kind met succes de planken betrad oersl op ongeveer twintig jarigen leeftijd is begonnen zich in lezen en sohrijven te oefenen Thans kan hij ook in zijn canterie tegen den besten Franschen acteur in het krijt treden Nu is het buiten kijf dat indien al deze lieden wetenschappelijke vorming hadden genoten hun kunst wellicht nog aan lynheid zou hebben gewonnen doch hoe zal men bij het toehiten van leerlingen aan de Tooneebobool kunnen weten of zij uit de klei zijn gevormd waarvan men wezenlijk goede tooneelspelers kneedt Het hoofdbestuur spreekt in zijn rapport van de lange lijat der leerlingen die de school hebben verlaten om geheel andere wegen dan die van het tooneel te gaan bewandelen of die na korteren of langeren proeftijd moesten worden ontslagen omdat zij onbruikbaar werden bevonden Let er nu wèl op dat die lange Vijst is opgemaakt uit de 126 leerlingen die sinds 1874 de school bezochten En stel dat er enkelen zijn die groeten aanleg toonen dan komt er ten slotte toch weinig of niets vau terecht Als zoo n wonderkind volwassen wordt dan blijkt maar al te dikwerf dat het wonder met de jaren verdwijnt Persoonlyk geloof ik derhalve dat men practisoh zou handelen de Tooneelschool op te ruimen Indien dan de grooie afdeelingen van het Tooneelverbond zelfstandig blyven bestaan dan kunnen zij plaatselijk veel meer nut dan thans stichten Amsterdam met zijne 6U Rotterdam met zijne 518 Leidon met zijne 300 den Haag met zijne 268 leden die allen 5 per jaar contributie betalen konden in eigen kring met vrucht werkzaam zijn om jonge artisten en noodlijdende tooneeldirectien te steunen iu plaats dat al het geld thans ter beschikking van de Tooneelschool wordt gesteld Ten slotte nog deze enkele opmerking De commissie van Toezicht acht voorbereidend onderwijs aan de Tooneelschool onmisbaar omdat bare leerlingen uit deu minderen stand voortspruiten Zij zegt Blijkens de ervaring bezit de loopbaan van tooneelspeler nog in lange niet dat aanzien om beschaafde jongelieden er toe te brengen haar te kiezen Ik laat het nu maar in het midden dat het Hoofdbestuur aan dat bezwaar te gomoet komt door aan de leerlingen die er behoefte aan hebben buiten de Tooneelschool onderwijs te doeu geven b V aan eene der Amsterdarasche Hoogere Burgerscholen terwijl dan aan de Tooneelschool zelve slechts zuiver vakonderwys zou worden bedeeld Ik wensch mij liever te bepalen tot de vraag tcaarom de loopbaan van tooneelspeler nog bij lange na niet dat aanzien bezit om beschaafde jongelieden er toe te brengen haar te kiezen Zou de schuld niet liggen aan velen die tfcaus de loopbaan van tooneelspeler vervullen Ik heb alle respect voor de goeden maat als de massa van soliditeit on goede zeden blijk gaf dan zou het weldra niet minder eervol zijn tooneelspeler als schilder of toonicunstenaar te wezen en zouden beschaafde jongelieden met veel aanleg en weinig geld niet langer er voor behoeven terug te deinzen om de loopbaan vau tooneelspeler te kiezen lür zijn op dit oogonblik wezenlijk fatsoenlijke lieden aan verschillende tooneelgezelschappon iu den lande verbonden Als de overigen dat goede voorbeeld gelieven te volgen dan zal weldra achiiug en waardeering op alle vooroordeel hebben gezegevierd NEMÜ aSO Staats loterij Vijfde Klasse trekking van Woensdag 6 Juni No 15920 1000 No 3816 8003 13627 20282 400 No 4026 5761 6290 18613 20848 ƒ 200 No 707 3053 3241 3465 4674 5324 6740 7313 8376 8878 9477 14372 15248 18605 20193 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 12 3232 6001 8625 10874 13491 16502 18310 80 3260 6014 8732 11077 13576 16563 18786 310 3335 6052 8761 H460 13713 16635 18866 338 3422 6216 8799 11458 13921 16661 18868 346 3493 8608 8909 11491 14211 16703 18973 501 3591 6524 8986 11534 14263 16744 19080 503 3788 6617 9028 11569 14367 16827 19377 682 3901 6724 9223 11641 14400 16938 19431 809 3966 6747 9252 11967 14470 16961 19445 991 4159 6792 9276 11960 14536 17050 19480 1073 4225 6826 9296 11991 14584 17099 19495 1157 4273 6996 9341 12094 14607 17145 19644 1395 4281 7169 9449 12100 14775 17291 196 9 1442 4396 7219 9607 12126 14811 17323 19682 1476 4430 7250 9748 12143 14962 17360 19692 1637 4686 7324 9831 12367 15070 17420 19701 1772 4770 7334 9875 12486 15204 17486 49827 1819 4866 734110108 12603 16265 17767 19914 1834 6066 7364 10125 12604 16320 17838 20004 1892 6096 7388 10133 12539 15383 17850 20027 1903 6148 751110160 12576 15464 17854 20062 1974 6333 7656 10196 12740 15406 18023 20165 7847 10208 7964 10276 7998 10349 8041 10373 8172 10648 827210558 8462 10687 8473 10666 8631 10736 8618 10765 12761 12772 12982 13041 13066 13074 13326 13336 13414 13480 15601 15513 15596 15630 15646 15663 16005 16096 16126 16469 2018B 20270 20363 20483 20602 20512 20632 20728 20767 20828 18027 18029 18054 18070 18084 18181 18198 18202 18217 18260 2162 5341 2278 5342 2301 5610 2367 6681 2442 6706 2526 5764 2674 5766 2766 5923 2841 5926 2925 5930 3066 PETROLEUM OTEERINGEN van de Makelaars Cantzi ur k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 35 a ƒ 8 40 Geïmporteerd fust 8 50 September October November en Decem berlevering f 8 70 BEIIR8BEU1GHT AMSTERDAM 5 Juni Per Telegraaf Binuêniandsche fondsen onveranderd Russischen iets flauwer overige buitenlandschen met weinig variatie en stillen handel Zweden Noorwegen onveranderd Uargerliike Stand Zevenhuizen GEBOREN Agatha ouden A aa Rlja eu J J Verhoef OVKHLEDEN 4 B baorbeig 54 j G W Paul 4 j Haastrecht GEBOREN Gerrit anders 1 lan den Bern en H Verborg Pletertge oadera M Baiteiaar eo M Kool Vlist GEBOREN Geerttn da ouders D Prins en V 1 van Kl ij VERTEWTIËN Zg die ieta t vorderen hebben van of verschuldigd zjin aan den WelEdel Gestrengen Heer JOHANNES WILHELMUS MARTINÜS vAi DER PALM Gepensioneerd Nederl Indisch Ambtenaar gewoond hebbende te Gouda en thans verbljjf houdende te UtreclU I worden verzocht daarvah vóór den 20 Jnli aanstaande opgaaf of betaling te doeu te i Kantore yan den Notaris G O FOKTÜIJN DROOGLBBVER te Gouda Karreweitjes Wie GOEDKOOP bediend wil worden fervoege zich bg K BOULOGNE Mr Smid Spieringstraat te Gouda Daar wordt Toor ongeveer 5 uren werkens vgf gulden in rekening gebracht Inlichtingen geeft C J VEKHÜEP lid van den A N W B te Oudewater KANTOOR Gevraagd IEMAND goed knnuende schigven en rekenen Salaris hoogstens ƒ 300 Eenige kennis van de Pranache en Dnitsche talen strekt tot aanbeveling Franco brieven onder No 1857 aan het Bureau dezer Courant Ifien verlangt tegen half Juni e k bg Jonggehuwden een net MEISJE tusschen 16 en 18 jaren geschikt licht huiswerk te verrichten Zich in persoon te vervoegen bg Mejuffrouw CATS Kleiweg E 94 Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GËMBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SAl DEi Banketbakker Oouda Markt A 67 i