Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1889

VrUdag 7 Joni N 3034 1889 den Heer BURGEMEESTER door de Burg erij en den Gemeenteraad op 1 Juni jl aangeboden zijn welwillend ter bezichtiging e esteld op VRIJDAG 7 JU5I van 10 4 en op ZATERDAG 8 JUNI van 10 1 uur in de zaal van het Kantongerecht in ARTI LEGI DE COMMISSIE L S M DE VOLHARDING Door de veranderde sluiting der spoorbruggen vertrekt van af 6 JÜMI de boot naar LEIDEN des middags te 5 ui en in plaats van 5 30 en gaat de boot 3 45 van GOUDA niet verder dan BOSKOOP en keert van daar 6 15 naar GOUDA terug De directie III II Ill I ir r I I juii £ X £3I I5ierd ri3n Ils er3 Het BIER uit de Stoom Bierbrou werij van A van LOil te Gouda munt uit door een zuiveren smaak en kan g erust wedijveren met het bekende LAGER BIER gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InEondlng van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave La Société HoUandaise de Maltose Soc anonm te Bergen op Zoom De Maltoit werd bekroond i Op de WereldtentoonttelUng te Antwerpen A 1885 met den Gouden Medaille Op de Tenloomtelling mm Voedingsmiddelen te Atmterdam A 1887 met den Gowlen Medaille Op de WereldtentoonttellingieSruatelA 1883 met 2 JSjre Diploma s en 1 Gouden Medaille Het gebruik van de Maltose in de Bierbrouwerij is geregeld bg Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met Trncht en voordeel wordt de MaltoS icre en Blanke Maltose toegepast in de £ be Banketen Sujierbakkerg Als BoterhamstToop wordt dezelve vee gebrnikt en mant uit door zuiverheid en goeden smaak Generaal Agent De Directenr O BKED Eh Breda C J C BOOGBNDIJK IVieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIKNDEWBG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZE03E DRANKEN tevens alle Bao en TAFELWATEREN yiCTORIAWATER uit de bron te Oberlahnstein bg Mns tegen concurreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbsar liciii mmii van de Compagnie HONGROISE te Weenen S er Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 eze Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend ÜEd Dv Dienaar B LAJNDAAL Gouda Snelp rsdruk van A BEINKMAN Zoon De Notaris JOHANNES NOLBN resideerende te Capelle ajTJ is voornemens op WOENSDAGEN 13 en 19 JUNI 1889 telkens des voormiddagg ten 11 ure ten Koffiehnize van den Heer J OU DIJK teNieuwerkerk ajlJ bg opbod verhooging en afslag publiek ii verkoopen Een perceel T vx ian g r oan d gelegen te Nieuwerkerk ajd I3ssel aan de Noordzgde van s Gravenweg groot 81 Aren 74 Centiaren In hnur bg den Heer J SPEELMAN tot Kersmis 1890 voor 165 sjaavs P r e m i e 1 e e n i n gf HET WITTE EB7IS met HOOFDPRIJZEN van ƒ 900 000 ƒ 100 000 60 000 ƒ 30 000 ƒ 1S 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdpiijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers f 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zgn verkrijgbaar k ƒ 14 per stuk bg HOFFMAIV en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA Vraag MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zniver uit HOP en MOUT gebrouwen Voorloopige Bekendmaking MAANDAG 10 JUNI a s TWEEDE PINKSTERDAG naar ROTTERDAM en den HOEK vik HOLLAND V V met de Raderstoomboot Alida Nadere inlichtingen bg F VAN UTRECHT Markt 96 Gouda Finale Uitverkoop Wegens vertrek naar elders worden ALLE GOEDEREN tegen tmcLAOJB PBIJZMN OPGERUIMD Gez BIJKEIV Turfmarkt GOUDA Het HUIS is Te Hunr of Te Koop De MAATSCHAPPIJ voor nïïOTSECAIB CBEEIET in NEDERLAND te S aRAVENHAGE Holenstraat 16 verstrekt geld op vast goed lot 05 pCt der waarde voor korten of langen termgo tegen een interest van af ƒ 3 90 ten 100 s jaars zonder vooruitbetalingoveremaanden en geeft pandbrieven uit van 1000 en 500 COMMISSARISSEN F H H BoBBrr oud lid van de ide Kamer der Staten Generaal te Klundert Jhr Mr I F tan Hdualda tan Eusinoa lid van den Raad van State te s Gravenhage A C GsoENEViLDT Jz rentmeester van het Kroondomein te Geertruidenberg Mr S VAH HoOTKH lid van de 2e Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage M Kan lid der firmii Lissa en Kann bankier te s Gravenhage W VAN KoNiJNiSBUBO secTttaris van de Hoofd commissie voor de herziening van de betastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen te s Gravenhage Jhr Mr L Michiels tan Kessbnich aivocnat ts Roermond F W J Babon tan AutTA VAN Pallanw oud lid van de 2e Kamer der Staten Generaal te Putten op de Veluwe Voorzitter van het college van Commissarissen der genoemde Maatscliappij A RoBLViNK Besturend vennoot van de Twent sche Bankvereeniging B W Btijdenstein en Co te Amsterdam A Babon Schimmelpünkinck tan d b Otï van NuENBEEK Commissaris des Koningsin Utrecht oud administrateur van het kroondomein Mr J D Veegens lid van de 2e Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage Mr W V4N DEE Vlibt te Amsterdam DIRECTEUREN F TAS DÏB GbaGT Mr D TAN HoDIBN ADVISEURS P C Stoop ta v Govdswaaed te Bleiswijk C L J Bos te Zoetermeer Asperofes Worteltjes PEÜLTJES KOMKOMMERS DRUIVEN AARDBEZIËN WESTLANDSCHE en MALTA Xieuwe Aardappelen J GERRITSË De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Juni 1889 Hedenavond ten 8 uur ia er eene muziekuitvoering v n het Muziekcorps der dd Schutterg in de Tent op de M rkt Von Suppé M Kessels O I van Dam Van Perck G I van Dam C Zilbulka Godfrey Jos Kessels Het programma luidt als volgt Boccscio Margoh Souvenir de Campino fantaisie August Waber Fleurs des Bois fantaisie Ernestine Polka Solo voor Piston Chants d Hymenée Suite Am Valses Fantaisie les Cloches de Comerille Souvenir de TUbourg Marsoh Bij het te Utrecht gehouden examen voor adspiraut gemeente secretaris of ambtenaar ter secretarie aifa Of S Juni geëxamineerd 6 eandidaten afgewezen werden S daarvan terwyl onder hen die laaj den behoort de beer W D van Wingerden ta Gouderak Volgens de Sheiniseke Kurier is op het vermogen vsc Dr Mesger te Wiesbaden gereehtelgk beslag gelegd en wel op verzoek van de Naamlooze Vennootschap Wiesba eaer Bade Etablissement die IVi milJioen mark schadevergoeding eischt vomdat Dr Uezger het met die Vennootschap gesloten contract volgens hetvelk hij de hnofdleiding van het in aanbouw zqnde groote sanatorium op zich cou nemen eenzijdig had opgezegd Blijkbaar is bovenstaand bericht een verrolg op hetgeen Nedorlandscho bladen dezer dagen aan de FraHkforter ZeUting ontleenden inhoudende dat Dr Mezger zich aan het verband met de Bad Maat FEVMLLETOX 4 S @@ 1 JVaar het Dumch 83 VUPTIENDE HOOFDSTUK Toen wij zoover gekomen waren dat wg onbeschroomd over de noodwendigheid van een scheiding spraken docht ik allereerst aan het stellen der voor waarden waaronder dit gebeuren kon Ik verlangde daarom dat hij ronduit zou zeggen hoeveel hg als belooning vroeg En hij vroegP Alles I Hoe zoo alles Juist zooals ik zeg alles Hg is gek Niemand was beter bg zijn verstand dan hg op dat oogenblik Hg was niet zoo onbeschaamd zijn elsch zoo in te kleeden alsof hij voor zich allee de vrucht begeerde van onze slim bedachte plannen waarvan de uitvoering jaren lang zorg en moeite heeft gekost O neen hg was veel bescheidener zgn eerste eisch was slechts een half millioen pond Die schaamtelooze Ge kunt begrgpen hoe ik over deze schandelgk schappij te Wiesbaden had onttrokken maar met de uitoefening zqner praktijk aldaar zou voortgaan Indien de RMniscie Knrier goed is ingelicht dan zal men van deze zaak wei spoedig meer vernemen Zaterdag 1 Juni verscheen no 1 van Sdmttevaér weekblad gewijd aan da belangen van den handel en de Umienlandsehe scheepvaart directeur administrateur de heer H Born ie Assen In dit weekblad worden opgenomen de lijsten van de doorvaart der schippers door de voornaamste havens en sluizen in Nederland opgaven van vrachten handelsnieuwa enz enz Ook kan men tot de redactie vragen richten ag scheepvaart betrekking hebbende waarop dan in het blad antwoord gegeven wordt De abonnementsprijs is gesteld Of fi per jaar franco per post Het hoofdbestuur der Vtreenifing tot bevordering vao fabrieks en haodf ksoq verheid in Nederland heeft een adres tot den minister van binnen landsche zaken gericht houdende adhaesie aan dat van bet bestuur der Nederlandscbe Vereeniging voor teekenonderwijs don wensoh herhalende die reeds lig vroegere wijzigingen der wet op het lager onderwas werd uitgesproken dat teekenonderwijs een op de lagere school verplicht leervak worde Niet alleen is het hoofdbestuur met bedoelde adressante van oordeel dat kennis van het teekenen voor de maatschappelijke ontwikkeling van het volk In het algemeen en voor de verbetering van do nijverheid meer in het bijzonder van de kunstnijverheid van groot gewicht is maar het meent zelfs dat teekenonderwijs voor de overgroote meerderheid der schoolgaanden veel belangrijker is dan sommige verplichte onderwgsvakken en even gewichtig is te achten als schryven lezen en rekenen hooge eisch ontstelde Ik verklaarde dat ik daarmede nooit genoegen zou nemen En verder Met de zachtaardigheid van een lam tak hq zgn klauwen uit en eischte Nu Joul Mij waarom Om zgn vrouw te worden Dat zou hem Igkenl riep de jonge dame met de diepste verachting uit Doorzie je zijn helsche bedoelingen niet kind Eerst de eene helft van het vermogen en dan de andere helft als je bruidschat Dan heeft hg alles en jou op den koop toe als een toegift dat hem lijkt Dat verlangen is te belachelijk om ooit verwezenlijkt te kunnen worden Beantwoord mg nu slechts één fi aag mijn raylordl Zgt ge zoo ver in zgn macht dat er geen uitweg meer is dan inwilligen of vallen Dat weet ik niet zeker maar ik vrees dat ons slechts de keus uit deze twee dingen overblijft Als hij niet zeker was van zgn zaak zou hg niet tot de grenzen gekomen zgn waar jg zijn willoos speeltuig en ik de bedrogene word Wat het ook zgn moge waar bg over beschikt in ieder geval is het genoeg om mij te gronde te richten Hoe kondet ge alle voorzichtigheid zoo uit het oog verliezen om u geheel in de macht van dien listigen man over te geven ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De juistheid dezer meening is thans na eenen strijd van méér dan tien jaren in ons land overal erkend waar de quaestie onder do aandacht van de nijverheidsmannen is gebracht de onmisbaarheid van teekenonderwijs is op onderwijsgebied een dier denkbeelden die door alle belaogstoljenden worden omhelsd hoe verschillend zij ook over andere punten denken mogen verplicht teekenonderwijs is een desideratum dat door alle partgen kan wortTen toegestemd Het hoofdbestuur vertrouwt dsn ook dat teekenonderwijs alsnog onder de verplichte vakken van het lager onderwijs zal word n opgenomen Laatstleden Zondag zijn verscheidene streken in Duitschland geteistenl door wolkbreuken In de omstreken an Wildungen zijn daardoor groote verwoestingen op de veldefi aangericht De spoorweg van daar naar Wabem is eenige uren totaal onbruikbaar geweest De steden Keichenbach Mylau e Greiz hebben veel geleden vooral Beiohenbach alwaar twee groote fabriekaa van Schneider en vaa Schaarschmidt geheel en twee andere gedaoltelqfc vermeld zijn terwijl nit de groote brouwerg de stoomketel werd weggeslagen en van een ander terrein eene menigte trottoirplaten door het water een groot eind zijn medegesleept Tnssohen Bonn en Meckenfaeim heeft de spoorweg zooveel geleden dat de dienst nog gedurende eenige dagen gestaakt moet blijven In de Vragen de Tijdt behandelt mr J A van Gilse het ontwerp Mackay Er kan en mag z i van do meerderheid der Eerste Kamer niet verwacht worden dat zij zich onvoorwaardelijk tegen de subsidieering der bijzondere school verzetten zal Daarmede is echter allerminst gozegd dat het ontwerpMackay door haar zou mogen warden aangenomen Zooals het is ingediend is het voor de vrijzinnige partij onaannemelijk omdat daarin ten bate van de Wat helpen die klachten op een oogenblik als dit Daar wordt de zaak niet door veranderd kind I Dus het komt op handelen aan Zonder twgfel moarwatmoet er gedaan worden Stelt ge vertrouwen in mg Uw volle vertrouwen Wat een vraag kind I Ben jg het dan niet om wie alles gebeurd is wat ons als een zware last op de schouders drukt Ben ik niet ter wille van jou voortgegaan tot aan Hg bleef in zijn woorden steken Zeg mg dan mylord hoelang wg tg d hebben om te handelen Heeft de ellendeling geen tgd bepaald Drie dagen kind slechts drie dagen Dat is meer dan wg noodig heblwn Laat mij in uw plaats treden en het spel in handen nemen mylord Ge zult geen lafhartige vrouw op uw plaats vinden ik zal handelen als een man Haar oog schitterde doch een trek van koele berekening en vastberadenheid lag op haar schoon gelaat Men zou hebben kunnen denken een mannengelaat te zien Hij keek haar met opmerkzaamheid aan en zgn gelaat kreeg een glimp van bevrediging en kalmte Wat zal er gedaan worden vroeg hg Lord Bumsdale zal morgen aanzoek bg u doen om mgn hand antwoordde zg fier Je wilt je verloven kind Is dot niet zeer onverstandig van je Laat mg begaan mylord Mgn weg voert naar