Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1889

1889 Zaterdag 8 Jnnl 1 3935 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverter tieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending vaa advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Berallen van een Zoon C C TAN SCHAIE BOSBOOM Gouda 5 Juni 1889 Voor de vele blöken van deelneming onderronden by het orerlgdeu van myn geliefden Echtgenoot betuig ik door deze mgn warmen dank Mevr de Wed HOFMAN DE KlEBCK Gouderak 6 Juni 89 Zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den WelEldel Gestrengen Heer JOHANNES WILHELMUS MARTINÜS VAN DER PALM Gepensioneerd Nederl Indisch Ambtenaar gewoond hebbende te Gouda en thftns verblgf houdende te Utrecht worden verzocht daarvan vóór den 20 Juli aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G 0 FOBTUIJN DROÜGLEEVEB te Gouda De copie naar bet Portret van Mr A A VAN BERGEN IJZEN DOORN door mij vervaardigd is uitsluitend verkr gbaar bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda a 0 25 De portretten zonder naam in den handel gebracht zgn niet van mg D KLAARWATER Gouda Schaak Liefliel bers i worden attent gemaakt dat het Vereenigiugsjaar van het Schaakgenootschap cMessbmakee voortaan begint 1 JULI en worden Nieuwe Leden uitgenoodigd zich vóór dien datum aan te melden Namens het Bestuur De Secretaris C J FAURE Wachtelstraat 216 Tegen 1 JULI wordt TE HU tIRgevraagd een Gemeubileerde Kamer liefst met afzonderlflke SLAAPKAMER Brieven onder Letter IJ met opgaat van conditien aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON Aangeboden eene net Gemeubileerde ZIT en SLAAPKAMER met of zonder KOST Brieven onder No 1859 aan het Bureau dezer Courant Voor een dag per week wordt gevraagd een hoofdzakeiyk voor VERSTELWERK Brieven motto Naaistke Bureau dezer Courant HUIS te Huur GEVRAAGD tegen AD6 e k bevattende circa 7 Kamers Brieven onder No 1858 aan het Bureau van dit blad Er wordt gevraagd tegen AUGUSTUS eene fatsoeniyke DIENSTBODE loon ƒ ÖO a 100 buiten verval Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Oosthaven B 85 Stooinbierbrouwerjj t Haantje Doordien de Brouwerg ob HAAN SLEUTELS aan de Nieuwe Achtergracht door ai nkoop aan ons is overgegaan en wg denzelfden Brouwmeester hebben aangenomen die van 1869 1884 aan voornoemde Brouwerg is werkzaam geweest zgn wg in staat hetzelfde van ouds zoo gerenommeerde echt HoUandsch te leveren terwgl wg dit voor Gouda en Omatreken uitsluitend hebben verkrggbaar gesteld bg den Heer A HOBTIBR Gouwe C 34135 dien wg als onxen Depothonder hebben aangesteld De Stoombierbrouwerij t Haantje M VAN BROEKHUIZEN Amsterdam 5 Juni 1889 Directeur L S M DE VOLHARDING Door de veranderde sluiting der spoorbrug g en vertrekt van af 6 JUMI de boot naar LEIDEN des middags te 5 uren in plaats van 5 30 en gaat de boot 3 45 van GOuDA niet verder dan BOSKOOP en keert van daar 6 15 naar GOUDA terug De directie NED BHIJNSrODSWEfl GOEDKOOPS RKISGKLËGIii UËtD GOUDA naar DEIS HAAG e an t e x vjl g Gedurende de maanden JUNL JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER zullen des ZONDAGS speciale Retourbilletten 1 2 en 3 KI GOUDA DEN HAAG verkrijgbaar zijn geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prijs 1 60 Eerste ƒ 1 30 Tweede 0 80 Derde Klasse Openbare VrijwiUige Verkooping KANTOOR De Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG 12 JUNI 1889 des morgens ten 11 ure in de Stadsherberg te Schoonhoven in het openbaar te VERKOOPEN I de HERBERG met vergunning geteekend No 59 staande en gelegen in de gemeente Vlist westzgde bevattende ruime BILJABTKAMER WÖNING groote SCHUUR met PAARDENSTALLING BOOMGAARD en ERVE Om te aanvaarden 1 AUGUSTUS aanstaande Inlichtingen bg den Notaris Gevraagd IEMAND goed kunnende schrgven en rekenen Salaris hoogstens ƒ 300 Benige kennis van de Fransche en Duitsche talen strekt tot aanbeveling Franco brieven onder No 1857 aan bet Bureau dezer Courant Een fatsoenlgk J0NGMEN8CH P G zoekt een nette 81aapge egen heid I Brieveil franco onder No 1860 aan het Bureau dezer Courant Voor alle oogkwalen wordt met succes aan gewend het zoo gunstig bekende Dr Chantomelanus Jflen verlangt tegen JULI of AUGUSTUS e k i fi AJ02V bg een nette familie meteenvrgeZITKAMER en 2 3 SLAAPKAMERS voor een gezin van 4 personen en een jong kind Brieven franco met duidelgke opgave van prgs enz worden ingewacht onder Lett B O bg A BRINKMAN k Z Courantiers te Gouda OOG EJ WATER Teder ooglgder make eer het te laai is gebruik van dit voortreffelgke middel en wanneer met het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 Ct Verkrggbaar bg Wed BosmiUl fiooda tVeil N Sanden Leiden A Priaa Zcenhuiieu W Liatthelm Voorborg Wed O WilbelmuaWoerd A Boa Berkel Gouda Snelpsradruk van A BRINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderigke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1889 Heden werden in Jrti Legi de geschenken tentoongesteld die de Burgery en de Gemeenteraad den Burgemeester hebben gegeven Gelijk te denken was werd van deze gelegenheid door velen gebruik gemaakt Ook morgen zyn zij te zien nl van 10 1 uur Naar men aan De Mambode mededeelt ia bq de laatste trekking van de Turksche Spoorwegloten de hoogste prijs zijnde 300 000 frank bij oen effectenfirma te Rotterdam gevallen Dit buitenkanaje moet en burgerman ten deel gekomen zqn De nieuwe tandradspoorweg op den Pilatns ia dezer dagen geopend In anderhalf uur stijgt een trein van oen locomotief en een rijtuig dat 82 personen kan bevatten van het meer Lucern b Alpnach naanrden top omtraeka 7000 vost boren het meer welke afstand in X g uur wordt afgelegd Uit den trein heefi men prachtige vergezichten De Duitsche bladen doen met ecnigen trota de uitbreiding opmerken die de telephoon in Duitschland verkregen heeft waar het Byks departument f van posteryen on telegrafen de telephoon van den aanvang af ter hand genomen verbindingen aangelegd en in exploitatie gebracht heeft tegenover ïrankrgk en Engeland waar de telephoon in handen van particuliere Maatschappyen kwam In geheel Frankryk zyn nog niet zoorole inwoners bij de telephoon aangesloten als te Berlyn alleen d w z 11000 te Ber yn en 10757 in al de Fransche grootere steden te zanjen In geheel Duitachland zijn 83000 inwoners op de telephoon geabonneerd De pryzen FEUILLETON 54 Naar het Duiüch ZESTIENDE HOOFDSTUK Lord Rumsdale was echter een te teeder minnaar om zich ook heden naar de zeden des lands te schikken Hij maakte gebruik van zijn recht om hij zijn geliefde te z in en verliet de tafel te gelijk met de dames Op verlangen van miss Normnn werd de koffie onder de breede verand voorgediend in de onmiddellijke nabijheid van de oranjerie terwijl een breede marmeren trap naar het park voerde Het was een warme mooie dag Het weer veroorloofde niet alleen dat men onder de veranda aangenaam en vrij van tooht kon zitten maat het bood den bezoekers de gelegenheid aan tot een wandeling in het park dat reeds jeugdig groen vertoonde Voorloopig had het geheele gezelschap plaats genomen aan de grootere en kleinere tafels onder de veranda die de bedienden daar gereed gezet hadden In het midden zat het verloofde paar Aan diezelfde tafel hadden verscheidene jongere en oudere dames uit de naaste bloedverwantschap plaats genomen en hieronder was ook Lady Arabella Grey verschillen aanmerkelijk en geven de verklaring te Parijs betaalt men jaarlyks 300 galden ie Berlyn 90 gnldon In EngoUind aehijnen de particuliere Maatschappijen de abonnementsprijzen al eren hoog als in Frankryk te houdett daarvan worden in de Duitsche bladen geene cijfers opgegeven maar wel de verzekering dat de toestand in Engeland van dien in Frankrijk niet veel verschdt Een reiziger verhaalt het volgende van oen tijger dien men te Calontia in BögeUch Indie in een kooi gevangen hield Men kon het dier ïoo vertelt hy niet meer hinderen dan door een muia bij hem in het hok te brengen Geen teergevoelige dame ondervond ooit meer achrik op het onverwachte gezicht van een apin dan deze prachtige koningstyger op bet gezicht van oen nietig klein muisje Wy hadden het ondengevle plan opgevat het kleine beeatje door een anoer aan het einde van een langen ataak te binden en het dan dicht bij den tyger te brengen Zoodn ai hot monster de moiy niet of het sprong naar het andere eind en toen de muia naar hem toeliep dook de tyger in een hoek ineen en stond buiten zioh zelven van angst te sidderen zoodat wij uit medelijden met het armo dier de muis terugtrokken Een enkelen keer trachtten wij den tyger te bewegen om over de plaats te loepen waar de onnoozele kleine muia voor en achterwaarts liep Langen tijd achtereen trachtten wij te vergeefs eenige beweging in den tijger te krygen eindelyk gelukte het ons hem door middel van een yzerea staaf overeind te krijgen maar in plaats van bedaard in zyn hok te gaan of te trachten het voorwerp van zijn angst te ontwijken sprong hy in wilden angst in de hoogte loodal zyn mg de soldering van de kooi raakte Ik kan bijna geen woorden vinden om de vreugde en verrassing uit te drukken die ik gevoelde bij de ontvangst van het bericht Uwer verloving zeide zij terwyl zy do hand der verloofde jonge dame drukte Daar ge nog slechts weinige weken in Engeland zijt was dat een gebeurtenis die van zich èoet spreken Zeker zullen wij eerstdaags in alle groote bladen er iets over kunnen lezen Van lang dralen met het nemen van een besluit heb ik nooit gehouden tante antwoordde het meisje terwijl zy haar hand terugtrok En daar Lord Rumsdale er niet v o houdt zyn besluiten aan de groote klok te hangen vóór Ze uitgevoerd worden heb ik toegestemd in zyn verlangen om met onze verloving als emfait accompli voor den dag te komen En je hebt my veel genoegen gedaan met mijn wensch te vervullen lieve Alice zeide Lord Rumsdale Twee minnende harten behoeven de wereld niet te laten zien hoe de teeders band geknoopt Wordt Voor de wereld is het bloote feit voldoende Neen Alice dat ge dezen Lord zoudt vermeesteren had ik nooit kunnen vermoeden sprak Lady Grey weder Een vrouwenhater zoo groot als er ooit een geweest is Uitgekreten door alle damea uit do Londensche high life en door ieder als een oude vrijer gedoodverfd I Neen wie had daar ooit van kunnen droomen Ge ziet dat men niet op voorspellingen moet afgaan Lady Grey antwoordde Lord Rumsdale Het komt er slechts op aan de rechte snaar te ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wórden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontieenen wij het volgende BEVOLKING Loop der ItevolHng gedurende het jaar Op den 31 December 1887 bestond dewerkelyke bevolking der gemeente nit Beide MiDD Vrouw Gealaekt 9184 10 355 19539 1 1 Maan Vr Beide Geal ï Geboorte 395 371 766 II Vestiging 516 530 1046 ï Geheele vermeerd 911 901 1818 S E S 268 241 49S 536 509 1030 Sterfte S S i Vertrek s Geheele vermind 763 776 1539 De bevolkiii iiiis vermeerd met 14il 1Ï5 Ï7S zoodat zij op 31 December 1888 bedroeg 9332 10480 19812 Onder dit getal zyn begrepen 146 mannen en IS vrouwen gehuisvest in de onder het militaire gezag geplaatste gebouwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt Magnel Vroawel Totaal Nederduitsch hervormden 1616 6269 11785 Fransch of Waalsch Hervormden 19 19 38 Anilikaansch Episoopalen 1 1 Evangelisch Luthersehen 188 218 406 Hersteld Evangel Lutersohen 4 3 7 Doopsgezinden of Mennonieten 25 22 47 Kemonstranten 169 209 378 Christelijk Gereformeerden 217 224 441 Roomsch Katholieken 2898 3236 6134 treffen en voor de alles bedwingende schoonheid buigt ook een hardnekkig man met vreugde zyn knie Dan zou ik wel gaarne eens weten of uw genegenheid ook ontstaan zou zijn waarde Lord wainaeer de lichamelijke vorming mijner nicht voortgegaan was op de wyze die men in haar kinderjaren mocht verwachten antwoordde Lady Arabelle en zich tot Alice wendende vervolgde zij nJe kunt niet gelooven hoe verwonderd ik opkeek toen ik je de eerste maal weer zag Ik sprak er ook met mijn naaste bekenden over en herinnerde mij bij die gelegenheid dat ik sedert jaren een miniatuur portret van je bezit dat je mij zelf ten geschenke hebt gegeven Allee werd tot haar hals toe vuurrood Zij kon volstrekt geen antwoord geven en zy keek in het rond of niemand haar te hulp zou komen Lord Rumsda e bemerkte haar smeekenden blik en kwam haar te hulp zy het ook op oen andere wijze dan zy misschien verwacht had want in plaats van het gesprek op iets anders te brengen bleef hy bij het onderwerp en vroeg Een miniatuur portret uit de kindeijaien van mijn verloofde Dat is waarlyk iets dat myn belangstelling opwekt Hebt ge misschien het portret bij u Lady Grey Wel zeker mylord Ik heb het opzettelijk meegebracht om het u eens te htten zien Ik kon aanlankelijk niet gelooven dat een meisje bij haar opgroeien van kind tot vrouw zooveel in uiterlyk