Goudsche Courant, maandag 10 juni 1889

MaaDdaglO eo Dinsdig 11 SmA S 3936 1889 INTEMTIONALE fiOEIWESSTfilJB JJOBF Zondag 9 Juni BAGEMEER bij LEIDEN L S M De VOLHARDING Vertrek ran GOUDA 6 30 v m Neemt Passagiers aan alle tnsschenliggende plaatsen orer LEIDEN naar de KA6EMËËR Na afloop Tan den Wedstrgd direct terug naar GOUDA KAARTEN voor den geheelen tocht van alle plaatsen I per persoon Station Bolwerk GOUDA en Haven LEIDEN De directie GOUOSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad êoor Gouda en Omstreken De imending van sdvertentiAn lean geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 17 JUNI 1889 des morgens te elf nren in het Geboaw der B K Leesvereeniging aan de Westhaven Wgk B No 159 aldaar ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 en 2 Eene STOOM WASCH en BADINRICHTING met locomobile van 8 paardenkracht WOONHUIS SCHUREN verdere BETIMMERING ERVEN TUIN en WEILAND zgnde de vroegere K leederhleekerij DB BLAAÖWE HAAN aan den Kattensingel te Gouda W k Q Nrs 170 171 en 172 kadastraal bekend in Sectie A Nrs 3026 en 3027 groot 4 Aren 77 Centiaren In 2 perceelen en daarna gecombineerd Deze perceelen zeer gunstig aan de Vaart dicht bg t Station van den Bgnspoorweg gelegen zgn behalve voor bovengenoemde doeleinden zeer geschikt voor eene Boom en Bluemkweekerg of voor t oprichten eener Fabriek De breedte langs de Singelgracbt bedraagt ruim 39 meters de lengte tot de Wetering 107 meters Het WOONHUIS van perceel No 1 is te aap vaarden 1 September a s het overige den 1 Augustus a s Voorts No 3 en 4 Twee nette en goed onderbonden HEEBENHÏÏIZEIT mef TUINEN en ERVEN aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk B Nrs 203 i en e kadastraal bekend in Sectie A Nrs 2616 en 2617 groot 4 Aren 75 Centiaren Verhuurd elk voor ƒ 400 s jaars t eerste tot 1 Mei 1890 t laatste tot l Mei 1892 No 5 8 Vier goed onderhouden Huizen en Erven in een van welke HERBEBG met vergunning wordt uitgeoefend in de Boelekade te Gouda Wgk R No 64 tot 67 kadastraal bekend in Sectie A No 2409 tot 2412 Allen verhuurd Aft Herberg tot 1 Mei 1890 en wel voor ƒ 1 85 ƒ 1 75 ƒ 2 en ƒ 2 50 per week No 9 6 Acht goed onderbonden WJIZM en EEVEIT aan het Plantsoen van den Flnweelen Singel in de zoogenaamde Baans raat te Gouda Wgk L Nrs 92 tot 99 kadastraal bekend in Sectie C Nrs 2294 tot 2301 Allen verhuurd elk Toor i 40 per week No li en 18 Een ruim ingericht f waarin sedert ruim 70 jaren met goed gevolg de Kruideniev8 aak wordt uitgeoefend WOONHUIS BERGPLAATS ERVEN en TUIN en een afzonderigk PAKHUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O Nrs 223 en 221 kadastraal bekend in Sectie D Nrs 773 en 771 Te aanvaarden 1 Augustus 1889 En No 19 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht WOOIVHLIS BBF en TUINTJE in den Vogelenzang bgde Varkenmarkt te Oouda Wijk M No 219 kadastraal bekend in Sectie C No 90S Te aanvaarden 1 September 1889 De perceelen zgn te bezichtigen en wel het Woonhuis aan den Kattensingel en de Huizen aan den Bleekerssingel op Woensdag Donderdag Vrgdag en Zaterdag 12 13 14 en 15 Juni a s des namiddags van 1 tot 4 uren met een toegangsbiljet t welk bg voornoemden Notaris te verlürggen is en de overige perceelen de laatste 4 werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Pe Notitiëu waarin de beschrgving der perceelen enz vermeld zgn en alle verdere inlichtingen zgn van af Dinsdag 11 Juni a s te bekomen ten kantore van gemelden Notaris FORT U UN DBOOGLEEVER te Gouda I ieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Premicleeningf SET WITTE im met HOOFDFBtJSEN van 300 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 30 000 ƒ 1S 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 beeft pl ts op 1 AUGUSTUS 1889 Koers f 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zgn verkrijgbaar k f Ï4 per stuk bg HOFFMAI en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA Voorloopig bericht Op DINSDAG 18en WOENSDAG 19 JUNI a a zal ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda in de Sociëteit Ons Genokoen aan de Boelekade aldaar eene Belangrpe Verkooping ijtg oederen Gordijnen van ge enz worden oed Dekens ouden Lang durig Maag en Darmkatarrh zoo ook versigming der verteringsorgauen en de zoo talrgke neven en gevolgziekteo als gebrek aan eetlust en slaap vuiM toog kramp drukking pgn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderlgf duizeling hoofdpijn opgeblazenheid opstooten braken breken van t water sljjm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesteo zenuwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kannen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den KoniQgder Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstnkken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnituren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Oouda en omtlreken bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda mF Algemeen erkend als bet kesie MONDWATER der wereld 1 Ojarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worrieii dor tanden tandpyn outsteking ztreren bloedend tandvleesch otiRangename reuk uit den mondt kslkrorming wordon zeker voorkomen en enez n door het dagelgks gebruik v n het echte K K Hof Tandarts Dy POPP s ntSlV in aanmerkoljjk vergrootte flesschen voor 60 cents 1 en 1 76 hetwelk gplijktydit aangewend met Of POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gejond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeeraol Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en ZonneWoenieh zeep POPP S 1 ekristalllseerde en Transparant 1 Glj cerinezeepen zijn de fijnste Toilet im gpzonrtheiciszeepen welk ook e en vA wonderlijken witten tint te weeg brengen flV De namaaksels van Anatheiiulllondwater verwoesten de tanden binnen korten tgd 1PB X J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verlange uitdruHHyk J r POPPt eehte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelporsdnik van A BRINKMAN ZooN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Af onderlgke Nommers VIJF CENTEN Dit boofde van bet PINKSTERFEEST verschijnt dé OOÜDSCHE CODBANT Maandag niet By deze Courant behoort een B Jroe iwI BINNENLAND eOÜDA 8 Juni 1889 De Borgemeester heeft onderstaanden brief aan de Feestcommissie van 1 Juni 1889 gezonden Gouda 6 Jnni 1889 WelEdele Heeren Als aan de luisterrgke viering van het feest van den 1 Jnni in geen enkel opzicht iets heeft ontbroken is dit nevens de milde bgdragen der Ingezetenen in de eerste plaats te danken aan Uwe uitstekende regeling De Burgerg is zeker U erkenteljjk voor de wgze waarop gjj aan hare bedoeling uitvoering hebt weten te geven Maar ook voor mg is daardoor het genot van het feest belangrgk verhoogd Vergunt mg O daarvoor mgn warmen dank te betuigen even als voor de vele oplettendheden en goede zorgen waarvan ik met de mgnen bet voorwerp was Wilt zoo dit mogelgk is aan hen die met U hebben medegewerkt en wier namen mij onbekend gn mgnen innigen dank overbrengen Hoogachtend heb ik de eer te zgn Uw Dienstv Dienaar get A A VAN Bergen IJzendookn FEVILLETOX 1 4 SCg @ Naar het DuiUek 36 ZESTIENDE HOOFDSTUK Öat plan is zoo prachtig dat ik er byna in zou toestemmen Ik ben nog nooit in Schotland geweest en het vooruitzicht onze wittebroodsweken in dat romantische schoone land met je door te brengen is recht aanlokkelijk I Laten w dat plan aanhouden n de rechter tijd vorder uitwerken De tijd van uitvoering is nog niet gekomen de eerstvolgende weken moet je aan mijn zaken besteden Dat klinkt waarlijk als had ik niet de bekoorlijkste schoone van geheel Londen aan mijn arm maar een oud koopman uit de City die zijn zaken aan kant wil doen Welke zaken heeft mijn verloofde waarby haar toekomstige echtgenoot haar moet helpen n Je denkt er niet aan dat ik weldra mondig word Mijn vermogen berindt zich nog in handen van het voogdijgerecht Moet ik het geen zaak noemen dit Termogen uit zijn veilige bewaring in te vorderen Wel zeker hartje wij zuUen het den rechter niet laten behouden om er naar zijn eigen genoegen gebruik van te maken Maar waarom wil jj die kleine Gisteren bad op de StearinekaarseDfabriek alhier da gewone jsarlqksche uitreiking plaats van de Voorzorgskaaboekjes san da mannelijke beambten en werklieden de hoofdsom van het fonds hetwelk in 1883 werd gesticht door een geschenk van 60 000 van de deelhebbers d Maatschappij heeft door jaarlykschs bgschrgring van winstaandeel en rente een cqfer bereikt van ƒ 160656 17 na aftrek van de bedragen aangebracht op bet dapositofonds voor gepensioneerden en uitfereikt aan weiuwen van overleden werklieden f Te gelijkertijd werden aan vyf werklieden teweten W van dib Lnuw F i SpnareosHOEK E F VAN DIK Draau ƒ ao jm Jono en W KwinKiLENBEBO iratifioatien uitjpereikt wegens SSjarigen trouwen dienst j Het bekende Belgische mnzilikorps de Guides werd grootendeels door Koning Iicopold onderhouden Thans zegt de Gazette dat de Koning niet meer van plan is gold daarvoor te i en zoodat wanneer de engagementen met de artiatén zija sfgeloopen het korps tal afdalen tot gewone fimfare muziek Frl Bettaque beeft te Petersburg in het Livadiatheater met auccea gedebuteerd als Frau Fluth Die Lustigen Weiber j de 2e voorstelling was Fidelio waarin Hielke meer dan 20 maal werd teruggeroepen B een wetsontwerp heeft de regeering eene som van 466 000 aangevraagd als eentcn termijn van ƒ 2Vi millioen tot krachtige voortzetting der rivierverbetering op Rijn en Waal ter bereiking allereerst van eene diepte van 2 7 M en later van 3 M onder waterstand overeenkomstig dien van 1 50 iH aan de peilschaal te Keulen Volgens de regeering eischeo de belangen van onzen handel en onze scheepvaart samengaande met die van den Duitschen Egnhandel spoedige verbetering formaliteit niet met den advocaat van je oom afdoen Er zijn dingen gebeurd die dit onmogelijk maken Reginald Lord Norman heeft zijn gemachtigde ontslagen omdat hij hem leerde kennen als een schaamtelooze onwaardig om nog langer den drempd van zijn woning te overschrijden Op onverklaarbare wijze windt je je zelven op om oen zaak waar je inderdaad niet in betrokken ben Wat moet ik daarvan denken Dat zal je spoedig genoeg begrijpen Reginald Ik moet je een bekentenis doen Geef mij de verzekering dat je roij met vriendelijke goedheid zult aanhooren Ik ben geheel onschuldig aan dezen ongelukkigen samenloop van omstandigheden Mijn fierheid laat niet toe dat ik mij verontschuldig on inderdaad kan er niet de minste sprake zijn van een verontschuldiging Reginald I ik raak verward geliefde help mü dat ikde kracht en de woorden vinde om je die bekentenis te doen Lord Rumsdale was blijde dat zy in een dichtbegroeide laan en ver van de overige dames waren zoodat niemand iets van hun gesprek kon hooron Wat was er toch gebeurd Hoe kwam zij zoo ontsteld Moest zij de gelukkige verioofde baar minnaar een bekentenis doen die haar zoo zwaar viel Voor welk raadsel stond hij hier WiJ zullen elkaar nooit begrijpen lieve als je niet je best doet om tot kalmte te komen zoodat ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedefe regel meer 10 Centen 6B00TE LETTBB8 worden berekend naar pUatarpdmte Bovendien worden alle A lvertentien gratia opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Aan het Verslag van den toestand der gemeente Oouda Over 1888 ontleenen wy het volgende GEMEENTJEBESTÜÜB Een gevoelig verlies leed de Gemeente door het plotseling overlijden op den 17 Januari van den Heer W Poet Drost die gedurende bijna zeventien jaren Lid van den Gemeeoteniad en sedert den Ï3 April 1883 Wethouder was geweesf In beide betrekkingen bewees hij goede diensten aan de stad zqner inwoning alwaar h om zijne voortreffelijke hoedanigheden en om zijne ijverige en nauwgezette plichtsbetrachting in hoog aanrien stond De opengevallen plaat in den Eaad werd aangevuld de verkiezing van den Heer D G van Vreumingen Den 9 November mocht de Heer W J Fortuijn Droogleever den dag herdenken waarop hij vóór 50 jaren voor het eerst zitting nam als Lid van dea Gemeenteraad In de op den feestdag gehouden Baadsvergadering bood hem de Voorzitter namen zjjne medeleden de Secretaris en den Ontvanger eenen gouden gedenkpenning aan ala bigk van hujde en dankbaarheid voor de vele en belangrijke diensten aan de Gemeente en aan hare burgerij bewezen Bij Koninklijk besluit van 16 Mei 1888 No 3 werd de Heer Mr A A van Bergen IJzendoom herbenoemd tot Burgemeester dezer Gemeente Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer W Post Drost werd den 27 April tot Wethouder verkozen de HeerH W G Koning die deze betrekking den daaropvolgenden dag aanvaardde De Gemeente Ontvanger de Heer A Smits herdacht den In Januari den dag waarop hg vóór 50 jaren zijne betrekking aanvaardde De Raad besloot hem namens de Gemeente een geschenk aan te bie den als blijk van hulde en erkentelijkheid voor de goede en trouwe diensten gedurende zoovele jaren aan onze stad bewezen Het hiUdeblijk werd hem je mij alles geregeld kan vertellen zeide hij met een kalmte die lynrecht indruischte tegen zijn inwendige ontroering Luister nu eens goed Alice Ik zal je vragen doen antwoord me daarop Vraag maar Reginald I Er is iets onaangenaams voorgevallen tusschen uw oom en zijn gemachtigde een zekeren Carringshlilf geloof ik Dat heb ik uit uw woorden begrep maar weet ge de oorzaak Ja die weet ik Zeg ze mij dan Was het om zaken Neen Reginald daarom nieti Stond de twist in eenig verband met je naam vroeg hij en zijn stem begon te beven Zoo is bet Reginald O God hoe zal ik je vertellen wat die ellendeling vroeg hij Nu Reginald ik kan het je niet zeggen De schurk beleedigde my hij Alice ik bid je verzamel al je moed ik moet weten wat er gebeurd is riep de Lord met bevende slem terwijl zijn gelaat rood werd van woede Den dag na onze verloving kwam de advocaat biJ ons aan huis en vroeg mijn oom mijn hand Lord Rumsdale werd zoo bleek als een lijk Alice bemerkte aan zyn arm hoe hevig hij beefde Zijn stem klonk heesch toen hij vroeg Wist hy van onze verloving Hij wist er van Lord Norman had hem een kennisgeving gebonden