Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1889

N 3938 Donderdag t3 Janl 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Ondergeteekenden maken hunne geachte clientèle bekend dat het BITTER t welk de Heer J A CATS Handelaar in Sigaren en geplakte Zakken te Ooada onder den naam ran CATS ELIXER met een S zoekt te verkoopen niet uit hunne fabriek afkomstig ia CATZ ZOON van PEKELA Grontngeo Eenige fabrikanten van het wereldberoemd CATZ ELIXER Ondergeteekende betuigt bg deze zgn bartelgke dank aan de Heeren LANGERAAR alhier voor het CADEAU hem vereerd bg gelegenheid zgner 25 jarige werkzaamheid in genoemde zaak S KELDER Kn rstraat De Inieading van adTertentiAn kan gescbtoden tot uxa des namiddags van den dag der uitgave Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 veriiait toen gevodd 1 de etnd wit td t Jsasi mtt Mlstaa iodrok te maken omdat hier Nieuwe Malta Aardappelen 10 CEj T per pond DAGELUK8 VERSCHE Boskoopsche AARDBEZIËN ê GERB1TSEI De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIBNDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEUSE DRANKEN tevens alle BRON en TAFELWATEREN VICTORIA WATER uit de bron te Oberlahnttein bg Ems tegen concurreerende prgzen NB De flesschen worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar Citroen Limonade 80 Ct p Liter Frambozen 90 Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LANDAAL 87 ZE VENTIENDE HOOFDSTUK Ce waarschuwing van den suden kassier kwam hem eer in de gedachten en hü kon die niet anders verklaren dan in verband met de gebeurtenissen der laatst verloopen dagon Was zijn ontslag een guvolg van z n bedreigingen tegen Carringshlifff Het scheen onmogelijk dat de advocaat met het bankiershais in relatie stond want hij had er nooit iets van bemerkt Maar was het niet waarschijnlijk dat hij hem zijn middel van bestaan had ontnomen om hem te verhinderen in zijn onderzoek naar hot meisje dat men voor waanzinnig het doorgaan Hoe meer hij deze verklaring voor de ware begon te houden hoe die je gedurende je verlof genoten hebt is je zeker meer hij versterkt iverd in zijn voornemen om zijn zoo goed bevallen dat je niet kon besluiten je geonderzoek ten einde toe voort te zetten De liefde dreef hem voort en deze macht is alvermogend Zelfs de verstandige overweging dat hem nu alle geldelijke verdiensten zouden ontbreken hield hem niot terug Hij bezat een klein vaderlijk erfdeel van duizend pond sterling Na lang dralen had hij besloten deze som aan te spreken om zijn zuster als voorgewende krankzinnige bij Dr Brown te brengen wone bezigheden weer op te vatten Wat moet toch van je beleven omdat je nooit te rechter tijd tb Tdïe f dawiS rterztgeiT ltd d nk I jaren in relatie met een groote firmaHe Warwick an je werk en schei nit met dat omzwerven door In den a tsten tijd schgnt het cred et van die firma bosch en veld Heeft hij ooit naar den verstandigen geschokt te zijn men verwacht een failhssement Nu raaTl van zijn vrouw geluisterd Neen nooit En moeten wij redden wat nog gered kan worden vodr GERSTE BIER 8 en 10 Ct per Flesch LAGER V V Co 12 Ct p flesch Extra 8T0ÜT v V Co 13 V GAZEUSE DRANKEN MINERALE WATEREN enz KRIJGSMAN DE KOSTER Kantoor Bogen O 117 bai n nl in Daar worden recettes van f 40 50 per avond gemaakt en nu dit zoo blgft doorgaan meer dan een maand lang nu noch draken noch bigof kluchtspelen in staat zijn de menschen te lokken nu begint de financieels toestand voor directies die zonder kapitaal werken meer dan moeilijk te worden En het eenige genre t welk geld maakte dat der schouwiteiten ia door onzen burgemeester in de ban gedaan een maatregel die veel berechts heeft gehad en waarover de meeningen nog altijd verdeeld rijn Onder al deze omstandigheden is natuurlqk de Kon Ver Het Nederlandsch Tdoneel er het best aan toe Zij heeft kapitaal om op te teren en bovendien een geldelijk zeer voordeelig winterseizoen achter den rug Ongelukkigerwgze is haar inwendige toestand zelf niet wat hq wezen moest Ditzelfde afgeloopen seizoen is zeer arm geweest aan artistieke overwinningen nauwelijks éen der leden van het gezelschap heeft de rij zyner creaties met een belangrijke kunnen vermeerderen Er is niet met lust en ijver gearbeid en er heerscht eene algemeene lusteloosheid die meer on meer veld wint De Vereeniging die zoo goed begonnen is sterft zoo langzamerhand weg uit gemis aan een albezielenden geest die den moed levendig on het scheppingsvermogen vaardig houdt De bevriezende adem van de sleur vaart over haar heen en verstijft hei bloed in heur aderen Ouden en jongeren lijden daaronder zg worden hun kunst beu en gaan het tooneelapeleu beschouwen als een betaald ambacht Maar kan dit anders wanneer de artistieke leiding blgft ontbreken en een der hoofden der Ver van z n artisten spreekt als van spelende beambten Dit toekent Een school een orkest en eentooneelgezelschap z jn eenvoudig wat hun hoofd van hun maakt Ghijsb V Aemstel PETROLEÜM OTEERINGEN van de Makelaars CantzLiar Schalkwük te Rotterdam De markt was beden flauw Loco Tanktust ƒ 8 30 Geïmporteerd fust 8 40 September October November en Decemberlevering 8 60 ilEBIG S bederft nooit verbetert on versterkt üoepen Vleesch E rtract S Vjfer beiir8Be uicht AMSTERDAM 11 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Buitenland met uitiinddring van sommige Bussen mede goei geanimeerd Amerikanen met weinig variatie Mejuffrouw L L van BEKGE X STADS VEELOSEOTDIGE van de 2e Wgk VERHUISD einde JÖNl van de ZEUGSTRAAT naar de GOUW £ C 43 tegenover Da ROMEIJN BursrerMjite Stand ORBOKEN Jcni Johinai Piuliu Frcderiki oodni 1 Qnut en J P F Keimurr Pietrr ooderi A Scharlos m H Idenburg 10 Willfm Gg btrtbi oodcn A Verhef en J C BoumftoB CVERLEDEN 8 Juni W H Lotiy 3 m J ADVERTENTIÊN s S 5V5 2l $ S E den 13 Juni hopen onze aders Behnwd en Groot I DB ZEEUW I C AKRIJN I JARIGEECBTVJEHC2 TSO te herdenken 1 inne dankbare Kinderen Behawd en Kleinkinderen Z üerplaatsing teegeni misstelling Voorspoedig bevallen van eene Dochter A C KOEMAN Dï Winkel Gouda 9 Jnni 1889 Gouda Snelpforsdmk van A BRINKMAN t Z0014 V De Heer en Mevtouw J W SCHOUTEN Flsntbop bedanken voor de belangstelling hnn betoond bg het overlgden van MeTTonw de Wed ELLERMAN Borgïrhopp Overhemden en Nachthemden OP MAAT en in voon aad Soliede STOF en nette afwerking SCHE K Zn te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemisch êf Aticroscopisdl Onderzoek Directeuren de Heeren D P F VA HAMEL ROOS en A HARMENS Wz Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende cDe Mallosestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleindes de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bj de fabricage Daar het Zwavelzuur vanden handel dikwgls arsenieumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bfOn van verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen bg onze bekende Vertegenwoordigers alsook bgden GeneraalAgent den Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGENDIJK Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen P r e m i c I e e n i n gf HET WITTE EBÜIS met HOOFSFSIT EH van 300 000 100 000 ƒ 80 000 30 000 ƒ 16 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers f 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze PremieA aodeelen zgn verkrggbaar a ƒ 14 per stuk bg HOFFMAI en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA De uitgave dezer Courant gesctiiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ifzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Persoonlijke Bienstplidit In het tgdschrift dt Bids van deze maandkomt een lezenswaardig artikel voor onderbovenstaanden titel Het gebeurt niet alle dag dat een milicien zgn ervaringen en indrukkenvertelt en daaruit conclusiën trekt welke vooralwaarde hebben omdat een man van ervaringaan het woord is Dr Kalff die leeraar isaan het Amsterdamsche gymnasium heeft iadertgd nit vrge beweging den soldatenrok aangetrokken en zgn tgd uit gediend Hij wastoen nog student en lag in garnizoen in deielfdeacademiestnd waar bg gewoon was college teloo en Deze periode van zgn leven ligt thanseen dozgn jaren achter hem een tgdvak langgenoeg om bedaard een oordeel te vellen overhetgeen hg toen gezien gehoord en ondervonden heeft en toch niet te Irng om te moetenvreezen dat de juistheid van het beeld doorden afstand geleden heeft Daarenboven ver dient de goede indruk die ten slotte de overhand houdt te meer de aandacht omdat hgspreekt van toestanden die tot het verledenebehooren In de lantate jaren is er veel verbeterd in het soldatenleven er wordt thansveel meer ge aan dan toen om het kazerneleven aangenaam te maken Indien dus deheer K thans in dienst kwam zon de indrukstellig nog gunstiger zgn De schrgver treedt niet op als een man van gezag die een betoog houdt maar bg verhaalt zgne persoonigke indrukken ten bewgze dat het soldatenleven zoo slecht niet ia en dat men verkeerd doet daartegen voor zijn kinderen FEVILLETOX Naar het Duitseh zoo op te zien als menig e$rzasm bnrger doet Vooral bg den middeiMtend heerscht er een groot vooroordeel tegen liet persoonlijk vervullen vnn den dienstpUflht omdat men z ch van de soldatenwereld eenrWrkeerde voorstelling maakt Vandaar bet nut vm de schets van dezen schrgver die zich aangea m laat lezen Hij begint met zgne eerste indrukken bg zgn komst in de kazerne De eerste dagen en weken waren natunrlgk tlUs behalve pleizierig alles was vreemd alles alters dan bg gewoon was Langzamerhand tcwte hg zich daarin toen hg afgeëxerceerd wéa werd de dienst vrg wat aangenamer Er werden militaire mar chen gemaakt hg ging lïhgf chieten of tirailleeren de wachten wtrden betrokken er kwam meer afwisseling en als korporaal kon bg zich verbeogen in fin zorg voor anderen terwgl het uitzicht op oot verlof hem vrooIgker stemde En toeji eindelijk de kazerne geen oogeobtik beronw over hetgeen hg gedaan had toen wekte de herinnering aan den persoonlgk vervulden diéistpticht geen gevoelens van wrevel of bitterheid in hem op In gemoede kan de schrgver dus verklaren dat de verkeerde voorstellingen die omtrent het soldatenleven dikwgls iiigaug vinden allen degelgken grond missen Jongelieden die een goede opvoeding gehad hebben loopen in de kazerne geen grooter gevaar dan in eiken anderen kring waar zg voor het eerst op eigen wieken moeten drjjven Het peil der moraliteit bij jongelieden nit den gegoeden en rgken stand is zegt hij niet hoogerdan bij onze milita ten einde zijn beschermelinge tot hulp in gevaar te zijn en zelf steeds gelegenheid te hebben om zich van den stand van zaken iu het gesticht te komen overtuigen doch nu werd zijn besluit vaster dan ooit Het was niet plezierig voor hem dat hij zijn plannen voor zgn mama verborgen moest houden hij kon haar de waarheid niet zeggen en dat stuitte hem vreeselijk tegen de borst Doch er was geen ander middel om zijn doel te kunnen bereiken reeds eenmaal had mama zijn plannen bedorven zij zou het zonder gemoedsbetwaar de volgende keer weer doen Hij moest dus haar bedriegen hot viel hem zwaar doch hij kon niet andera Hij kwam op een zeer ongewonen tijd thuis sedert zijn heengaan naar het kantoor waren slechts i einige uren verloopen Hij ontmoette het eerst ziJB mama nu begint hetzelfde mot jcm Jij hier Walther vroeg zij verbaasd Je bent nauwelijks weg en nu weer terug Dat is zeker weer een ondoordachte streelt van je De vrijheid ADVERTBNTIEN worden gepIaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte bovenditn worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt iren Tegen student worden bestaat gewoonlgk geen bezwaar cStndeuten zijn ten minste £ itsoenlijke jongelai redeneert men t Hangt er maar van af wat men onder fatsoen verstaat Het gevaar is in de studentenwereld even groot als in de soldatenwereld of in welke omgeving ook waar de jonge man het eerst op eigen heenen staat Maar in de soldatenwereld is het voor jongelieden uit de minder beschaafde en gegoede standen grooter dan voor ben wier ouders tot den middenstand of de hoogere standen behooren daar de laatsten in lectuur in stadie in een eigen kamer buiten de kazerne een tegenwicht hebben dat de eerste missen Wie een goede opvoeding heeft gehad die zal door een jaar onder dienst niet bedorven worden Integendeel krachtiger naar lichaam en ziel Deze wflze om den persoonlgken dienstplicht te verdedigen heeft itti eigenaardigs en de stem weerklinkt van een onpartijdig man die zich niets anders ten doel stelt dan beslrgding van onjuiste begrippen en veroor deelen Daarom kwam het ons gewenscht voor de aandacht onzer lezers op dit stuk te vestigen Indien het waar is dat persoonlijke dienstvervulling niet alleen is een plicht jegens het vaderland in het belang eener goede laDdsverdedic ing maar te gelgker tijd goede vrachten kan opleveren voor het maatschappelgk leven dan is het pleit zeker spoedig gewonnen Wg halen ten slotte nog de conclusiën aan waartoe de schrijver komt öe verspilt uw woorden zonder reden mamaIk kom zoo rechtstreeks van het kantoor ik heb volstrekt niet in parken of straten gewandeld Dl kom thuis omdat ik een moeielijke opdracnt moet gaan uitvoeren en de noodige toebereidselen moet maken om morgen vroeg op reis te kunnen gaan Dat is zonderling Je bent pas thuis en nu wordt je weer op reis gezonden Het komt me voor dat dit de eerste maal is dat je zulk een opdracht krijgt In ieder geval wensch ik te weten wat je daar buiten op het land hebt te verrichten Ik heb recht omdat te weten opdat ik je met mijn moederlijken raad kan bijstaan waar je eigen overleg te kort schiet Het is een geheim mamal Zult ge het weten te bewaren Ik begrijp niet hoe je zoo iets durft vragen Ik heb toch meer dan honderd keer mijn kinderen het bewij geleverd dat ik geheimen zeer goed kan bewaren Daar heb je bijvoorbeeld dat geval met den oudsten zoon van den bakker te Portsgreara weet je daar misschien nog iots van Walther I de bom barst Mes heeft mij met de regeling van Zeker heel goed kort geleden hebt ge mij die geschiedenis nog eens verteld Laten wij dus bij on onderwerp blijven Ons kantoor staat sedert