Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1889

dSet r knatige leven Tan deu milicien met zijn overvloed van gezonde lichaamsoefening in de open lucht met zijn tarly to bed and tarly to rise vroeg en vroeg naar bed rael zö vennoeienis en zijn ontbering met zijn strenge tacht zijn eischen van orde n zelfbedwaug kan een krachtigen invloed ten goede hebben op onze jongelieden Op onze wittebroodskinderen onze moèrlitfje gelijk Breero ze noemt die hier in een wereld verplaatst zouden worden waar men met fraaie dasjes en korte jasjes weinig nitricbt die hi r ten minste eens in liun leven een kijkje zouden krjjgen iu the philotofihy of chihet kleerenphilosophie maar al te weinig door hen bestudeerd die hier gedwongen zouden werden te toonen en te ontwikkelen wat er nog aan geestkracht in hen aanwezig is tOp de tairjjke jongelieden uit den gegoeden middelstand kern van ons volk bij wie het besef levendiger zon worden dat het in het leven niet alleen op kennis maar ook maar evenzeer op karakter aankomt die hier een deel van hun volk konden leeren kennen waarmede zjj veel te weinig m aanraking komen waarvan de Nederlandsche deftigheid hen maar al te ver verwgderd houdt Op de vele kindereu van het volk die hier voor eenigen tjjd een betere voeding een gezonder leefwyze zouden hjebben dan gewoonlijk hun deel is die zich hier leeren gewennen aan een orde en een tucht welke velen hunner hoog noodig hebben Op onze boerenzoons wier lichaam iets van zjjn stgfheid wier geest iets van zjjn bekrompenheid verliest Waarom wordt voor zoo menige mindere betrekking bg voorkeur een oudmilitair gewienscht indien het leven onder dienst zulk een slechten invloed heeft op de kinderen van het volk Ook in dit opzicht willen velen wel de lasten niet de lasten die het onderhoud van een leger met zich brengt Geen panacee maar één der middelen van volksopvoeding kan de persoonlijke dienstplicht worden indien de katholieken in verbond met Nederlandsche deftigheid en soldstenvrees er niet in slagen hem van de baan te schuiven en in den schoot der staatscommissie te begraven Persoonlijke dienstplicht kan ons volk krachtiger maken inwendig en uitwendig BINNENLAND GOUDA 12 Juni 1889 Zaterdag 11 is aan de universiteit te Utrecht de deze zaak beUat ik moet daarom zorgen dat ik zoo spoedig mogelijk te Warwick ben Dat is waarlijk een opdracht die je tot eer strekt en daarom heb ik er niets tegen in te brengen Ik heb wel bemerkt dat je mü nietje volle vertrouwen geschonken hebt want je noemde de firma niet die IOC zwak staat maar dat wil ik je niet te zwaar aanrekenen ik zie er weer een bewqa in van je gebrek aan nadenken Ik moet echter reten hoeUng je denkt weg te blijven óm je te voorzien van het noodige voor een lange of korte reis rDat kan ik niet met zekerheid bepalen mijn langer of korter verblijf te Warwick zal afhangen van den tgd dien ik noOdig heb om aan mijn opdracht te voldoen Ik hoop echter binnen veertien dagen hoogstens drie weken gereed te zijn langer lal het niet duren denk ik Als ge dus bij uw toebereidseien op een uitblijven van drie weken wilt rekenen zou ik u zeer dankbaar zijn En nu heb ik nog een ander verzoek aan u mama Ge zult het misschien wel wat baatzuchtig vinden maar het is toch niet alleen in mgn belang Ik wilde u verzoeken Edith net mij te laten meegaan Daar moet ik eerst eens over nadenken Waltherl Ik lou het meiqe gaarne gunnen dat zij eenige ken uit het ouderlijke huis was niet omdat tij elders beter beschut is neen volstrekt niet Maar cÜ zon nieuwe indrukken opdoen van de wereld en haar eigenaardigheden en bij haar terugkeer zou zü die met mij bespreken kunnen om op die wijze een heer S Schouten jj slaa d voor het theoret geneeskundig examen tweede gedeelte Op het terrein van de Scheveuingsche Wielorbaan hadden Maandag ten aaiisohouwe van een groot aantal belangstellenden de nationale clubwedstnjdeu Na de pauze kwam eerst de Botterdamsche Velocipèdeclub De Ztcalum aan de beurt met eene 2 kilometer lafety handicap Uierb j verwierf de heer J C Henkes de verguhl zilveren medaille in 3 min 42 j soc dü heer jhr P D Van Cittors de zilveren medaille in 3 min 65 sec Voorts kwamen de leden der Wielrydersveraenigitijj d Antiloop te Gouda uit voor een Engelsche mijl gemengde acratch race 4 randen Üe heer J Van Essen kwam het eerst nan en behaalde ile verguld zilveren medaille in 3 min 27 i sec de heer P ë Koechlin tweede aankomende behaalde de zilveren medaille in 3 min SO s sac Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 295 personen gebruik Behalve dit getul personen werden nog gedurendede heiie Pinksterdagen 6SU kaartjes aan het stationalhier genomen In eene door de broederschap van candidaatnotarissen afdeeliug Zuid Holland te s Hage gC houden buitengewone vergadering ten einde over het examen voor candidaat notaris in verband met de toeneming van het aantal candidaten van gedaditan te wisselen is het voorstel van den heer Versteegh Meulemaus tot schorsing van het examen na eene langdurige discussie ingetrokken Over het algemeen was men van gevoelen dat behalve door vermeerdering van het aantal notarisseu ook door te eischen bewijzen van algeraeeno ontwikkeling hetzij door een voorbereidend examen hetzg door een leeftyd te bepalen nagenoeg gel k san dien welke vroeger vcreiscbt werd veel verbeterd zou kunnen worden Een voorstel om niemand jonger dan én en twintig jaar toe te laten tot eeni gedeelte van het candidaat notarisexameni werd aangenomen Aan het 24e jaarverslag der opleidingsschaol gymnasium te Zetten ontleenen w j net volgende De inrichting weid in December 1864 geopend zoodat zij in December a s 25 jaren heeft bestaan Van de leerlingen vertrokken gedurende die jaren 107 naar eene staatsacademi 30 naardevrüe univeruleit en 3 naar de theologische school te Kampen Van de leerlingen die van de eerste klasse tot aan het einde bleven studeerden 2 in de letteren S in de rechten De lieer VanLingen zegt in het verslag dat het met de waarheid in strgd is dat de school in handen van doleerende kerken zou zyn overgegaan i van den aanvang af stond de school voor allen open En verder Ik wensch waar ik ten volgenden jare myne taak op een ander koop over te dragen ik dit zoo zal kunnen doen dat mijn opvolger niet zuchtende en tobbende als ik zal behoeven te arbeiden Over het afgeloopen jaar slaagden van de leerlingen 2 die zich aan het staatsexamen te s Hage onderwierpen gevestigde meening er over te verkrijgen Dat zou werkelijk een voordeel zyn en ik zal daaraan denken wanneer ik overweeg of ik je verzoek kan inwilligen Met de bedachtzaamheid die wq bij u gewoon zijn zult ge een besluit nemen mama en dUn kan het niet anders of ge staat mijn verzoek toe Ik zal u niet langer in nW overwegingen storen ik ga Edith vragen of zy lust heeft om met my op reis te gaan Als wij dan sAmen weer bj u komen zult ge wel eens tot een besluit gekomen zyn Hü verliet de oude vrouw met z noo vroolijk gezicht dat zij geheel overtuigd was volkomen de waarheid gehoord te hebben en toch waren al de woorden van haar zoon er op berekend geweest om haar te misleiden Het viel deu jonkman wel haid en Ittdierf bijna geheel zgn vreugde over het welslagen v9 zijn plannen Edith kwam hem op den drempel tegen toen hg haar kamer wilde binnentreden Wat is er gebeurd dat je op zoo n ongewoon uur thuis komtP Zeker niet veel goeds Hij vertelde haar kort en bondig dat hij ontslagen was en op welke manier Met ongeloovige verbazing luisterde zij naar hem toen hij zgn vermoeden uitsprak dat Carringshliff er 3e hand in had stemde zij daar volijverig mede in Eindelijk vertelde hij haar waarom en hoe hy zijn moeder misleid had Toen zij de noodzakelijkheid daarvan inzag vroeg hg of zij besloten had zgn verzoek in te wiUigen Des morgens in de vroegte had hg haar gevraagd hem naar Worcestw te volgen en zich daar in het Het curatorium werd aangevuld door do benoeming van dr Hermanides te Geldermalscn en dr Monnik te Vorden Op 1 April 1889 telde het gymnasia 63 leerlingen en de voorbereidende klasse 21 Aan giften en contributien werd ontvangen ƒ 132686 aan kost en leergeld ƒ 32 861 66 aan renteo ƒ 283 63 van de boerderij 1616 15 Totaal ƒ 36 087 207 De uitgaven bedroegen 40 309 43i waaronder voor ouderwgs ƒ 14 633 30 Het tekort over 1888 bedraagt ƒ 4222 23 makende met het tekort van vorige jaren ƒ 42 396 67 üit tekort wordt voor meer dan het drievoudige gedekt door waarde in land huizen enz üit Den Haag wordt gemeld De beide afgeloopen feestdagen brachten weder eene menigte bezoekers en veel vertier in de residentie Het mouvement van deu Hollaudschen spoorweg bedroeg beide dagen ongeveer 26 000 personen Gunstig stak de toestand vau het station nf bij dien van vroeger toen men zich op het kleine perron verdrong Al was de drukte er worden ook ruim 6000 perronkaarton afgegeven sommige oogenbiikken Spaansch de vrge circulatie in het ruime gebouw werd niet gestoord Alle vervoermiddelen hadden het druk met name die naar Scheveningen De stoomtram van don Holl spoorweg vervoorde Zondag 6200 Maandag 12 700 personen die van den Bgnipoorweg 14 00 reizigers Mot den locanl spoorweg Den Haag Voorburg werden 1540 reizigers vervoerd Ook de Haagsche Tramweg maatsehsppg bad op alle lynen oen zeer druk vervoer On lauks het groot aantal passagiers ging de dienst overal uitstekend zgn gang dank zy da voorboeldigs zorgen van het verschillend personeel Te Scheveningen was de drukte lang zoo groot niet als op andere Pinksterdagen Vooral Tweede Pinksterdag was een streep door de rekening voor de houders van koffiehuizen en neringdoenden in het dorp Alle vermakelijkheden gingen echter door en de concerten in het iuriatu uowel als de voorstellingen in Seinpott waren vrij goed bezocht Aan het Verslag van den toestand der gemeeott Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende MEDISCHE EN GEMEENTE POLITIE a Mediiche Politie TOÏSTANDBN WELKE INVLOKD KUNNEN UITOÏFÏNIN OP DE VOLKSOIZONDdlID Het water in de stadsgrachten wordt geregeld ververscht door het inlaten van IJselwater san de Mallegatslnis de Peperstraat de Uselhavensluis de Spieringstraat en aan Bijnland s Stoomgemaal Voor het schoonhouden der grachten vaarten slooten en riolen wordt van Gemeentewege zoig gedragen Dit geschiedt voor zoover bet de wateren van de Gemeente betreft door den pachter van het ophalen van het straat en rioolvuil terwyl verontreiniging van aan particulieren toebehoorende slooten en wateringen zooveel mogelgk wordt tegengegaan door het drijven van schouw overeenkomstig de bepalingen van de daartoe betrekkelijke Verordening die in het afgeloopen jaar san eene herziening onderworpen werd Ot riolen worden bovendien van tgd tot tijd door middel van de zoogenaamde scharingen waarUK het water iu sommige grachten wordt opgestuwd doorgespoeld gesticht van Dr Brown als krankzinnige te laten opsluiten Zg stak hem de hand toe en zeide Ik wil doen wat je begeert Waltherl en ik wil je niet verzwijgen welke reden ik daarvoor heb Sedert weken zie ik je met g ver en volharding een zelfde doel nastreven je gaat met bedachtzaamheid voorwaarts en bij tegenspoed blijf ja onverdroten stand houden Vandaag heeft je de hardste slsg getroffen die mogelgk was een slag zoo zwaAr en geweldig dat zonder twgfel de meeste mcnschen de hoop op een goeden uitslag zouden verliezen Maar jiJ wilt met opgeheven hoofd voortgaan op het eenmaal ingeslagen pad jij sohgnt tegen bei ongeluk gehardDat geeft mij den moed om mg bg je aan ta sluiten en je te helpen dat had ik reeds van den beginne af moeten doen maar nu zal je niet meer te klagen hebben over mg n vertrouwen in de goede zaak of over gebrek aan vastheid van mg n karakter iiie vertrouwen zal niet beschaamd worden Edith maar stel de rol niet te licht die je daar zult moeten spelen Het is niet moei lg k de waanzinnige te spelen voor een man zooala Dr Brown die vooraf reeds gezind is om je daarvoor te ericennen m iar ik vrees het scherpziende oog van zg n hulp arta Dr Parker die zonder vooringenomenheid en alleen op grond van zijn ervaringen een oordeel over je geestestoestand zal vellen Hg in de eerste plaats zou ons comediespel openbaar maken en je moet dna dubbel voorzichtig zg n om hem te kunnen misleiden IFordt venolgi Sommige particulieie slooten in de polders rondom de stad gelegen verk eren doordien zij door de bewoners van danrlangf gebouwde perceelen voortdurend worden vervuildJ in minder gunstigen toestand Het zal een punt van overweging moeten uitmaken op welke wijze daaria verbetering kan worden gebracht De openbare watetj laatsen en straatgoten worden dagelijks gereinigd Van de Zweminrich ing der Gemeente bij de Houtmansgracht werd druk gebruik gemaakt ook door niet betalendan voor wie üij gedurende enkele uren per dag toegankelijk is De deelneming aan de Waterleiding van de Goudsche Waterleiding Mai tschappij is steeds toenemende m schynt een goeden invloed uit te oefenen op den algemaenen gezondheid stoestand Ten aanzien van dr e woningen aan de Raam en eene woning in de Ge irte den Buitsteeg bij de Turfmarkt welke door de Openbare Gezondheids Commissie met bet oog op den openbaren gezondheidstoestand voor gebruik f bewoning ongeschikt werden bevonden werd Art 32 der Bouwverordening toegepast met het gevolg dat zij op onzen last weiden ontruimd De haard en koleui ch werd van Gemeentewege opgehaald De hoevee beid bedroeg 8202 hectoliter haard en 31509 hectoliter kolenasch Voor het ophalen werd uitgege en eene som van ƒ 3104 38 waaronder begrepen zi n de kosten van aankoop en onderhoud der benoooigde gereedschappen en van het onderhoud der ascbschuren Van den voorraad werd voor eene waarde van f 334 66 verkocht terwijl door de Gemeente voor ophoogingen en aanplempingen werd gebiuikt 21001 hectoliter kolenasch waarvan de waarde kan geschat worden op 526 0Ï Heertcimde Ziekln Dé gezondheidstoesti nd was zeer gunstig vooral in de zomermaanden 6 iet sterftecijfer was dan ook in vergelijking met vorjge jaren bijzonder laag eerste en laatste drie met een catarrhaal en enkelen gepaard gingei organen In hot vooijaar vei gevallen van roodvonk üit de ons door deuj oudsten Geneesheer welwillend verstrekte mededeèlingen blijkt dat zooals gewoonlijk ook gedurende het afgeloopen jaar in de aanden koorteen heenchten eumatisch karakter die bij met aandoening der bont nden zich eenige sporadische in bijna het geheele jaar door doch in mindere mate dan het jaar te voren van mazelen croup kinkhoest en febris typhoSdea Er werden slechts weinig gevallen van cholera nostras in den zomer Waargenomen woarschijnlgk doordien bijkans geene hlotselinge sterke afwisseling der temperatuur voorkwam Ter Secretarie werd aangifte gedaan van 18 gevallen van roodvonk en i van 1 geval van typhus Van de epidemische ranohqning eener besmettelijke ziekte bleef de Gemeente bevrgd Onder de 619 overledpnen waren 247 kinderen beneden den leeftgd van twee jaren De jaarvergadering vaLi het Alg Nederi Werkliedenverbond die op de Pinksterdagen te Amsterdam werd gehouden wejrd door den voorzitter den heer B H Heldt geopend met een rede waarin hij het doel van dit congres uiteenzette Hij weet op het nn van het vereenigingsleven en op het feit dat dit nut door t arbeiders hier te lande nog niet algemeen wordt ingezien Doel en streven van eene algemeene werkliedeubeweging behoort te zijn verheffing van de zedelyke en verbetering van de stoffelijke positie der werkliedenklassen Hierbg wees bü er op in hoeverre Patrimonium en de sociaal democratische partij ich van het Werkliedenverbond on racheiden alle drie deze vereenigingeu bedoelen wot hierboven gezegd is maar de middelen waarbings zy dit doel meenen te bereiken zgn hoogst verschillend Wat de 8 D partij betreft indien zij al de behoefte vlin stoffelijke verbetering van den werkman wil bevredigen zij zon dit niet kunneq omdat zy de middelen veroordeelt en verdacht naakt dio tot zulke bevrediging kunnen leiden Ook wees pr er op hoezeer het vereenigingsleven in Engeland bloeit en hoe hier te lande bijv de werkstakingen voor den werkman nutteloos verloopen juist omdat hier het vereenigingsleven zoo l p is Hot nut en het doel der coöperatie werden door spr geschetst waa bg hö stilhield bij het woningvraagstuk om als zijne meening te uiten dat dit hot gemakkelykst voor oplossing vatbaar is De werklieden zelfstatdig in eigen vereeniging doch van haar uit met haar en door haar moet samenwerking worden gezijcht un betracht met andere lichamen of personen naar links en naar rechts doelwit zg n j maar zij zorge voor alles niet de speelbal te worden van personen of partgen op politiek en maatschappelijk gebied Dat ie iu groote trekken de beteekenis en de strekking van eene hervormende arbcidsbeweging zoo spr voor zoover dit van hem afhing heeft trachten te belichamen tn het Werkliedenverbond Van de 38 ter bgwoning van dit congres uitganoodigde vereenigiogen waren slechts 7 verschenen Aan het einde der avoudzittiug van Zondag werd eeno door dr Vitus Bruinsma voorgestelde motie luidende De vergadering is van oordeel dat het Alg Ned Werkliedenverbond het orgaan kan zijn van eene krachtige arbeidersbeweging mits het niet schrome den strijd moedig te aanvaarden en zijne krachten niet verspille in bestrijding van de andere partijrn met 32 tegen 9 stemman verworpen en daarna bg acclamatie deze door het bestuur voorgestolde resolutie aangenomen Het Alg Ned Werkliedenverbond kan geacht worden vau zulk eeno bewoging nl van eene hervormende arbeidersbeweging het orgaan te zijn en te kunneu blg ven Den volgendon dag werden de statuten gewijzigd Daarbij werd met erkenning van het eigendomsrecht uitgesproken dut de Staat tot roeping heeft daarin in h t algemeen belang wyzigingen te brengen Do wenschen van hot verbond ten aanzien van den arbeid worden aldus geformuleerd Het in het leven roepen van wetten op de uitoefening van den arbeid en tor bescherming van het leven en de eiligheid der arbeiders 1 toezicht op de arbeiderswoningen de fabrieken de werkplaatsen en de huisindustrie 2 beperking van den arbeidsdag voer volwassenen afschaffing van allen mogelijken Zondagsarbeid tar bevordering van één ttoodzakelijken rustdag in de week 3 verbod van allen mannelgkeu arbeid door vrouwen in werkplaatsen fabrieken of op het veld 4 beperking en regeling van den arbeid voor jongens beneden 18 jaren 5 wettelgke regeling ran het leerlingwezen Met bet oog op deze nieuwe statuten trad ten slotte het oude bestuur in zg n geheel af waarna tot centraalbestuursleden werden gekozen de heeren B H Heldt voorzitter A J C Kampmeijer Th C Lasthuijzen J Weelink P Engelbrecht nieuw gekozen S Jansma nieuw geksze Th De Bot C H Kouw en C J Siebenlist Met deze laatste bezigheid waren mim twee uren gemoeid Aan aea ehrgven uit A h over het gebeurde ie Edi ontleent het haadeUHad ihet volgende In t eind van April werden Wrouilles van de benting te Edi Oostkust van Atjeh beschoten evenzoo de van het schyfschiaten terugluercnde troep t Bleek dat talrijke benden gewapenden in den omtrek zwierven moest lieden afkomstig van Perlak misnoegd over een kruistocht die eenigen tijd geleden plaats gehad heeft door de Maeauar en Samarang en waarbg kruit werd buitgemaakt Op 10 Mei werd de oflieier van piket van de Maea ar luit jhr Wichers op weg van het zeeBtrand naar de benting beschoten Hij was vergezeld van een geleide 20 man en leed geen verlieten maar schoot terug Zijn terugtocht langs de landzijde was afgesneden zooals bemerkt werd op een verkenning die de kapHein van de benting deed instellen Die verkenning had en klewangaanval te doorslaan en kreeg 5 gewonden Zg velde 20 rganden en retireerde met looppas Luitenant Cornelius onderscheidde zich bij die gelegenheid De Maeauar bracht de tgding naar Oleh leh Op 4 Mei smbarkeerden 2 compagnieën infanterie een sectie artillerie met da noodige genie en ambuhince De overtocht had plaat met de öoiw Gen LanAerge van de N I 8 M de Condor en Jtiatrot van de Gouvem Marine en de Maeauar Vau de Bromo gingen mode 20 man onder luit jhr Koëll tor versterking der landingsdivisie van de PoHtianak on Maca ar lnit koI De Bank Langenhorat commandeerde den troep Den volgenden dag vertrokken per ZeeméHim nog 7 6 man infanterie Den 6n Mei te Edi aangekomen gingen do troepen van de Zanderge en Condor aan land en namen stelling san de monding der rivier Den volgenden dag debarkeOTdo de overige landmacht Kapt Hanse maakte een omtrekkende beweging waarbij do vyand 60 i 70 dooden kreeg wij hadden 6 licht gewonden Den 7don Mei werd rust gehouden maar den 8ste begon de generale Opmarsoh reeds s morgens vroeg i de marine ingedeeld in compagnieën onder commando van kapt In t Veld officieren waren luit t z Hoven jhr Wichers en jhr Boéll Een compagnie Buropeesche militairen word ohargeerende plotseling overvallen d or uit kuilen oprijzende A ohers ongeveer 200 in getal Er ontstond weifeling men schrok retireerde Kapitein Moellenger en luit Goade bleven met een twintigtal manschappen staan De eerste werd lichtelijk veruond mot een patjol de tweede helaas gedood door klewanghauwen terwijl hij juist een slag voor den kapitein pareerde en u verscheidene vijauden te hebben neergelegd oen radja bij dan kraag had Spoedig herstelde de compagnie zich van den schrik en viel den vijand aan De Amboineezen snelden ter hulp Meer dan 100 vijanden werden op de plaats gedood Hij trok af on werd tot in den boscbrand nagezet Behalve luit Gaada haddon wij 8 dooden en 17 gewonden aan onze zijde Onder da vijandolgka dooden vond men o a ook tweo vrouwen De vijand was slechts gowapaad met dondarbussen klewangs patjols on ander tuig maar zeer fanatiek dapper vol doodsierachting Den volgenden dag had weder een aanval plaats waarvan nog geen bijzonderheden bekend zijn Dan lUden Mei werd van Kotta Badja per Albatros nog en compagnie versterking gezonden en 40 caraleristan per stoomboot Kongnee Bultefllandsch Overzicbt De candidaat der liberalen de beer Paul Jansen is met ruim 1800 stemmen meerderheid te Brussel verkozen Dat deze uitslag groote geestdrift bij die partij wekte is begrijpelijk evenzeer dat de teleurstelling voor de clericalon en haar ministerie groot is Een optocht van ongeveer 20 000 personen begaf zich naar den beer Jansen om bem met zijne verkiezing tot lid der Kamer van Vertegenwoordigers geluk te wenschen Eene deputatie uit de betoogers werd bij den heer Jansen toegelaten Deze betuigde zijn dank voor da hem gebleken welwillendheid en zeide dat het oogenbUk niet meer ver af was waarop de werkende klassen in de Kamera zullen vertegenwoordigd zijn De optocht defileerde daarop voor de woning van den beer Janson en ging andere hoofden dar liberale partij geluk wenschen De politie de gendarmerie en da schutterij hebben verschillende punten der stad bezet om wanordelijkheden te beletten In de stad heeischt veel opgewektheid maar behalve het verbrijzelen van eenige ruiten aan het bureel van de Patriate is geene ongeregaldheid voorgevallen De begrooting van onderwijs is het slagveld geworden waarop da leiders der drie voornaamste partijen in de Fransche Kamer voor het laatst voor de verkiezingen hun krachten nog eens hebben gemeten De slotsom van dit even onverkwikkelijk als vruchteloos debat is alleen dat daaruit weer is gebleken dat de kloof tusschon de opportunisten en de radicalen nog even breed is als dia welke de rechterzyda vuD de gematigde republikeinen scheidt Eene hereeniging der beide republikeiusche partijen is even onmogelijk als een verbond tusschen da rechterzijde en het centrum hetwelk de senatoren hopen tot stand te brengen Elke partij blijft baar eigen programma handhaven ook al brengt de vrees voor generaal Boulauger alle republikeinen nu en dan voor korten tg d om hetzelfde vaandel bijeen Intusschen hebben de Bonlangisten zich weer aans doen hooren Te Angouléme wilden de heeren Deroulède Loguerre en Laisant een bijeenkomst houden doch door hun luidruchtigheid ook op den openbaren weg waar Deroulède o a toespraken wilde houden kwamen zij spoedig in botsing met de politie Het einde was dat de drie Boulangisten in hechtenis weiden genomen en gehouden terwijl de bijeenkomst en het feestmaal werden verboden Het garnizoen stond in de kazernes gereed om uit te rukken maar dit was niet noodig daar de politie alleen do Boulangisten in bedwang wist te houden Het Boulangistisoh comité te Parijs protesteert in een manifest tegen dit feit hetwelk het begin van den staatsgreep wordt genoemd Da Shach van Perzié kwam Zondag te Berlg i waar hü met volle statie werd ontvangen Volgens de Kölnische kreeg de Perzische monarch te Petersburg bij het afscheid een lang niet malsche waarschuwing mee De Czaar gaf namelijk hem persoonlijk op krachtige wijze zgn meening te kannen over de Perzische politiek Mocht de Shach zoo luidt het ongeveer zich thans bij zgn bezoek aan Engeland andermaal laten bewegen tot voor Ilusland ongunstige concessiën dan mocht hg vooraf bedenken dat langs de I eizische grenzen 100 000 Russische bajonetten staan de Czaar kon er niet voor instaan dat hij die niet in beweging zon zetten Misschien dat de Shach er nu niet meer zoo zwaar over denkt omdat de Czaar maar éen vriend meer heeft in Europa De heer Gladstone houdt nog steeds redevoeringen in de zuidwestelijke provinciën van Engeland Vrijdag hield de techtigjaiige staatsman ondanks